Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2012:670 Utkom från trycket den 27 november 2012Förordning om ändring i förordningen (2012:354) om försäkringsbevis för vissa sjöförsäkringar;utfärdad den 15 november 2012.Regeringen föreskriver att det i förordningen (2012:354) om försäkringsbevis för vissa sjöförsäkringar ska införas sex nya paragrafer, 2–7 §§, av följande lydelse.2 §2 §Transportstyrelsen är behörig myndighet enligt artikel 4a.2 och 4a.15 i bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 392/2009 av den 23 april 2009 om transportörens skadeståndsansvar i samband med olyckor vid passagerarbefordran till sjössEUT L 131, 28.5.2009, s. 24 (Celex 32009R0392)..3 §3 §En ansökan om ett certifikat enligt artikel 4a.2 eller 4a.15 i bilaga I till förordning (EG) nr 392/2009 görs hos Transportstyrelsen.Om ansökan avser ett certifikat enligt artikel 4a.2, ska ansökan innehålla uppgift omfartygets namn, signalbokstäver och hemort,transportörens namn och den ort där transportören bedriver sin huvudsakliga verksamhet,fartygets IMO-identifikationsnummer, om sådant finns,försäkringens eller säkerhetens art och giltighetstid, ochförsäkringsbolagets eller utställarens namn och den ort där bolaget eller utställaren bedriver sin huvudsakliga verksamhet samt, i förekommande fall, det verksamhetsställe där försäkringen har tecknats eller säkerheten har ställts ut.Om ansökan avser ett certifikat enligt artikel 4a.15, ska ansökan innehålla de uppgifter som anges i andra stycket 1–3.4 §4 §En ansökan om ett certifikat enligt artikel 4a.2 i bilaga I till förordning (EG) nr 392/2009 ska innehålla ett intyg av försäkringsbolaget eller den som har ställt ut säkerheten. Av intyget ska det framgåatt försäkringen eller säkerheten täcker transportörens ansvar enligt artikel 4a.1 i bilaga I till förordning (EG) nr 392/2009 med de begränsningar som kan följa av artikel 5 i förordningen, ochatt försäkringen eller säkerheten under certifikatets giltighetstid kan upphöra att gälla tidigare än tre månader från den dag ett skriftligt meddelande om tiden för försäkringens upphörande kom in till Transportstyrelsen endast om certifikatet har getts in till myndigheten eller ett nytt certifikat har utfärdats.Intyget ska vara skrivet på svenska eller engelska.5 §5 §En ansökan om ett certifikat enligt artikel 4a.2 i bilaga I till förordning (EG) nr 392/2009 för ett fartyg som inte är registrerat i en stat som är medlem i Europeiska unionen, ska ges in till Transportstyrelsen senast trettio dagar innan fartyget förväntas komma till en svensk hamn.6 §6 §De certifikat som utfärdas av Transportstyrelsen enligt artikel 4a.2 och 4a.15 i bilaga I till förordning (EG) nr 392/2009 ska gälla under högst två år från utfärdandet.När Transportstyrelsen har utfärdat ett certifikat ska myndigheten sända det till transportören.7 §7 §Transportstyrelsen får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av 3–6 §§.Denna förordning träder i kraft den 30 november 2012.På regeringens vägnarBEATRICE ASKJonas Pontén(Justitiedepartementet)