Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Finansinspektionens tillkännagivande (2013:1079) om ändring av vissa skadelivräntor

Finansinspektionen har, med stöd av 2 § kungörelsen (1967:667) med tilllämpningsföreskrifter till lagen (1967:663) om tillägg till vissa trafiklivräntor och 2 § förordningen (2003:832) om värdesäkring av vissa skadeståndslivräntor, beslutat om ändring av vissa skadelivräntor enligt följande.

1. Livränta föranledd av en händelse som inträffat före utgången av år 1973:

a) Trafiklivränta sänks med 0,23 procent (jfr SFS 1967:663).

b) Skadelivränta som betalas med statsmedel sänks med 0,23 procent (jfr SFS 1971:14).

c) Annan ansvarslivränta än sådan som dels anges i 1 a och 1 b, dels har fastställts före den 1 januari 2004, lämnas oförändrad (jfr SFS 1973:214). Sådan livränta som har fastställts den 1 januari 2004 eller senare sänks med 0,23 procent.

2. Livränta föranledd av en händelse som dels har inträffat efter utgången av år 1973, dels har fastställts före den 1 januari 2004:

a) Skadelivränta enligt lagen (1973:213) om ändring av skadeståndslivräntor lämnas oförändrad. Detsamma gäller livränta enligt samma lag som har fastställts genom dom den 1 januari 2004 eller senare, om dom i målet i första instans har meddelats före den 1 januari 2004.

b) Det som anges i 2 a ska enligt 9 § trafikskadelagen (1975:1410) tillämpas även när det gäller trafikskadeersättning.

3. Livränta föranledd av en händelse som dels har inträffat efter utgången av år 1973, dels har fastställts den 1 januari 2004 eller senare:

a) Skadelivränta enligt lagen (1973:213) om ändring av skadeståndslivräntor sänks med 0,23 procent.

b) Det som anges i 3 a ska enligt 9 § trafikskadelagen (1975:1410) tillämpas även när det gäller trafikskadeersättning.


SFS 2013:1079

Beslutet gäller från och med den 1 januari 2014.