Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2013:1090 Utkom från trycket den 20 december 2013Lag om ändring i lagen (1976:357) om motortävlingsförsäkring;utfärdad den 12 december 2013.Enligt riksdagens beslutProp. 2012/13:168, bet. 2013/14:CU4, rskr. 2013/14:31. föreskrivs att 10 § lagen (1976:357) om motortävlingsförsäkring ska ha följande lydelse.10 §10 § Senaste lydelse 2002:345. I fråga om motortävlingsförsäkring tillämpas i övrigt 17–19 och 31–32 §§ trafikskadelagen (1975:1410). Det som sägs om avtal om trafikförsäkring och trafikskadeersättning ska i stället avse avtal om motortävlingsförsäkring respektive ersättning från sådan försäkring.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.På regeringens vägnarBEATRICE ASKMikael Forsgren(Justitiedepartementet)