Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Brottsskadeförordning (2014:327) Förarbeten2014:327Jfr rådets direktiv 2004/80/EG av den 29 april 2004 om ersättning till brottsoffer (EUT L 261, 6.8.2004, s. 15, Celex 32004L0080). Utkom från trycket den 27 maj 2014utfärdad den 15 maj 2014.Kommentaren genomgången per 1 januari 2019Kommentaren genomgången per 1 juli 2018Kommentaren genomgången per 1 januari 2018Förordningens tillämpningsområde1 §1 §Denna förordning innehåller bestämmelser om brottsskadeersättning och europeisk brottsskadeersättning.Brottsskadeersättning2 §2 §En ansökan om brottsskadeersättning görs på en särskild blankett. Ansökan ges in till Brottsoffermyndigheten.Till ansökan bör brottsanmälan, läkarutlåtande och andra handlingar som behövs för prövningen bifogas. Om skadevållaren har dömts för brott som avses med ansökan eller dömts att betala skadestånd, bör också domen bifogas. Om polisutredning inte har ägt rum, ska annan utredning om skadans uppkomst lämnas.3 §3 §Brottsoffermyndigheten får meddela föreskrifter om beloppet på det grundavdrag som enligt 13 § första stycket brottsskadelagen (2014:322) ska göras vid bestämmande av brottsskadeersättning. Beloppet ska beräknas med ledning av de lägsta självriskbelopp som tillämpas här i landet vid konsumentförsäkring som innefattar skydd mot skada till följd av brott.4 §4 §Brottsoffermyndigheten betalar ut brottsskadeersättning och ersättning för kostnader enligt brottsskadelagen (2014:322).5 §5 §Innan brottsskadeersättning betalas ut till någon som inte har fyllt 18 år, ska Brottsoffermyndigheten underrätta överförmyndaren.Europeisk brottsskadeersättningBiståndsmyndighet6 §6 §Brottsoffermyndigheten är biståndsmyndighet enligt artikel 3 i rådets direktiv 2004/80/EG av den 29 april 2004 om ersättning till brottsoffer, i den ursprungliga lydelsen.7 §7 §Som biståndsmyndighet ska Brottsoffermyndigheten på begäranlämna den enskilde grundläggande information om hur man i en annan medlemsstat i Europeiska unionen ansöker om ersättning av den staten för skada till följd av brott,tillhandahålla de särskilda ansökningsformulär som i ett sådant ärende kan föreskrivas av den andra statens myndigheter, ochge vägledning i fråga om hur formulären ska fyllas i och vilka handlingar som bör bifogas ansökan.8 §8 §Om en ansökan om brottsskadeersättning ska behandlas som en ansökan om europeisk brottsskadeersättning enligt 36 § brottsskadelagen (2014:322), ska Brottsoffermyndigheten vidta de åtgärder som behövs för att den enskildes ansökan ska kunna behandlas av en myndighet i den andra staten.9 §9 §Enligt 37 § första stycket brottsskadelagen (2014:322) ska Brottsoffermyndigheten överlämna en ansökan om europeisk brottsskadeersättning till den myndighet i den andra staten som är behörig att handlägga ärendet. Vid överlämnandet ska en särskild blankett användas.Om den utländska myndigheten begär kompletterande upplysningar av sökanden, ska Brottsoffermyndigheten på begäran hjälpa honom eller henne med att lämna sådana upplysningar och ge in dem till den utländska myndigheten.10 §10 §Om den utländska myndigheten beslutar att hålla sammanträde i ärendet, ska Brottsoffermyndigheten på begäran lämna den utländska myndigheten sådant bistånd att sökanden kan höras per telefon eller genom videokonferens.Beslutsmyndighet11 §11 §Brottsoffermyndigheten är beslutsmyndighet enligt artikel 3 i rådets direktiv 2004/80/EG av den 29 april 2004 om ersättning till brottsoffer, i den ursprungliga lydelsen.12 §12 §När Brottsoffermyndigheten tar emot en ansökan om brottsskadeersättning som har översänts från en biståndsmyndighet i en annan medlemsstat i Europeiska unionen, ska Brottsoffermyndigheten snarastlämna uppgift om namnet på den tjänsteman som handlägger ärendet,utfärda ett bevis om att ansökan har tagits emot, ochlämna uppgift om den handläggningstid som ärendet kan komma att kräva.Uppgifterna och beviset enligt första stycket ska sändas till den enskilde och den utländska myndigheten.13 §13 §Brottsoffermyndigheten ska underrätta den enskilde och biståndsmyndigheten i den andra medlemsstaten om innehållet i det beslut genom vilket ärendet avgörs. Vid underrättelsen ska en särskild blankett användas.Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 2014:327 1. Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2014.2. Genom förordningen upphävs brottsskadeförordningen (1978:653).