Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2014:1156 Utkom från trycket den 7 oktober 2014Förordning om ändring i förordningen (1998:1379) om ersättning för sakskada till polismän och anställda inom kriminalvården m.fl.;utfärdad den 11 september 2014.Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1998:1379) om ersättning för sakskada till polismän och anställda inom kriminalvården m.fl.Senaste lydelse av 7 a § 2005:1020. dels att 7 a § ska upphöra att gälla, dels att rubrikerna närmast före 7 och 7 a §§ ska utgå, dels att nuvarande 7 b–7 e §§ ska betecknas 7 a–7 d §§, dels att rubriken till förordningen och 1 och 6–7 d §§ samt rubriken närmast före 6 § ska ha följande lydelse.Förordning om ersättning för sakskada till polismän och anställda inom Kriminalvården m.fl.1 §1 §Ersättning av staten för sakskada enligt denna förordning kan lämnas tillpolismän,arrestantvakter eller stämningsmän vid Polismyndigheten, ochanställda inom Kriminalvården eller väktare som har förordnats att utföra bevakningsuppdrag inom Kriminalvården.Beslutande myndighet6 §6 § Senaste lydelse 2005:1020. Ändringen innebär bl.a. att andra och tredje styckena tas bort. En ansökan om ersättning ges in till och prövas i fråga om polismän av anställningsmyndigheten och i övriga fall av den myndighet där sökanden arbetade vid skadetillfället.7 §7 § Senaste lydelse 2005:1020. Ändringen innebär bl.a. att första stycket tas bort. I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.7 a §7 a § Senaste lydelse av tidigare 7 b § 2005:1020. Ett beslut får inte överklagas innan det har omprövats. En sådan omprövning får begäras av den som beslutet angår om det har gått honom eller henne emot. Ett överklagande av ett beslut som inte har omprövats ska anses som en begäran om omprövning.Vid omprövning enligt denna paragraf får beslutet inte ändras till sökandens nackdel.7 b §7 b § Senaste lydelse av tidigare 7 c § 2005:1020. En begäran om omprövning ska vara skriftlig och ha kommit in till den beslutande myndigheten inom tre veckor från den dag då sökanden fick del av beslutet. I begäran om omprövning ska sökanden ange vilket beslut som avses och vilken ändring som han eller hon begär.7 c §7 c § Senaste lydelse av tidigare 7 d § 2005:1020. Den beslutande myndigheten prövar om skrivelsen med begäran om omprövning har kommit in i rätt tid. Om skrivelsen har kommit in för sent ska den avvisas, om inte förseningen beror på att myndigheten har lämnat den enskilde felaktig information om hur man begär omprövning.7 d §7 d § Senaste lydelse av tidigare 7 e § 2009:886. Beslut enligt 7 § överklagas till den förvaltningsrätt inom vars domkrets sökanden arbetade vid skadetillfället.1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.2. Äldre föreskrifter gäller för överklagande av beslut som meddelats före ikraftträdandet.På regeringens vägnarBEATRICE ASKGunnel Lindberg(Justitiedepartementet)