Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2014:1319 Utkom från trycket den 11 november 2014Förordning om ändring i förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten;utfärdad den 30 oktober 2014.Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten dels att 5, 7 och 9 §§ ska ha följande lydelse, dels att det i förordningen ska införas en bilaga av följande lydelse.5 §5 §De förvaltningsmyndigheter som anges i bilagan till denna förordning handlägger andra anspråk än de som anges i 3 och 4 §§, om anspråket avser en skada som har inträffat inom myndighetens verksamhetsområde. I andra fall handläggs sådana anspråk av Justitiekanslern.7 §7 § Senaste lydelse 2004:986. En förvaltningsmyndighet som handlägger anspråk på ersättning som framställs med stöd av skadeståndslagen (1972:207), lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder eller 19 § lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter ska samråda med Justitiekanslern, om ärendet är av principiell natur eller av stor ekonomisk betydelse.När det gäller åtaganden för staten att betala högre ersättning än 250 000 kronor ska myndigheten alltid samråda med Justitiekanslern.Skyldigheten att samråda gäller inte för Kammarkollegiet.9 §9 § Senaste lydelse 1998:1575. En förvaltningsmyndighet ska, om inte annat följer av lag eller annan författning, överlämna ärenden om anspråk på ersättning för personskador till Kammarkollegiet. Om ett ärende avser även anspråk på ersättning för någon annan skada, ska hela ärendet överlämnas till kollegiet.Ett ärende ska inte överlämnas till Kammarkollegiet enligt första stycket, om det avser anspråk på ersättning som framställs med stöd av3 kap. 2 § skadeståndslagen (1972:207),8 § lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder, eller19 § lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter.Bilaga Förvaltningsmyndigheter som avses i 5 § ArbetsförmedlingenBolagsverketCentrala studiestödsnämndenDomstolsverketEkobrottsmyndighetenFörsvarets materielverkFörsvarsmaktenFörsäkringskassanInspektionen för arbetslöshetsförsäkringenKonsumentverketKriminalvårdenKronofogdemyndighetenKustbevakningenLantmäterietLivsmedelsverketLuftfartsverketMigrationsverketPatent- och registreringsverketPolismyndighetenSjöfartsverketSkatteverketStatens institutionsstyrelseStatens jordbruksverkSäkerhetspolisenTrafikverketTransportstyrelsenTullverketÅklagarmyndigheten1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.2. I ärenden där ersättningsanspråk har framställts före ikraftträdandet gäller 5 § i den äldre lydelsen.3. Ersättningsärenden som handläggs av Rikspolisstyrelsen ska efter utgången av år 2014 handläggas av– Säkerhetspolisen, om de gäller skador som uppkommit i en verksamhet som enligt lag eller förordning eller enligt annat beslut av regeringen handläggs av den myndigheten, och– Polismyndigheten i övriga fall.På regeringens vägnarANDERS YGEMANMikael Forsgren(Justitiedepartementet)