Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2014:1451 Utkom från trycket den 19 december 2014Lag om ändring i lagen (1993:645) om tillämplig lag för vissa försäkringsavtal;utfärdad den 11 december 2014.Enligt riksdagens beslutProp. 2013/14:243, bet. 2014/15:CU5, rskr. 2014/15:21. föreskrivs i fråga om lagen (1993:645) om tilllämplig lag för vissa försäkringsavtalSenaste lydelse av2 § 2010:20564 § 2010:12569 § 2010:2056. dels att 2, 4–11 och 13 §§ ska upphöra att gälla, dels att rubrikerna närmast före 1, 5, 6, 12 och 13 §§ ska utgå, dels att nuvarande 3 § ska betecknas 2 § och att nuvarande 12 § ska betecknas 3 §, dels att 1 § samt de nya 2 och 3 §§ ska ha följande lydelse.1 §1 § Senaste lydelse 2010:2056. I denna lag finns bestämmelser som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 593/2008 av den 17 juni 2008 om tillämplig lag för avtalsförpliktelser (Rom I) när det gäller vissa försäkringsavtal.2 §2 § Senaste lydelse av tidigare 3 § 2007:335. Vid tillämpning av artikel 7 i förordningen gäller följande i fråga om avtal om försäkring för ett registreringspliktigt fordon. När ett fordon som är registrerat i en EES-stat köps i syfte att införas och stadigvarande brukas i en annan EES-stat, ska risken under 30 dagar från det att fordonet kommit i köparens besittning anses finnas i den stat till vilken fordonet ska införas.3 §3 §På ett avtal om obligatorisk skadeförsäkring som avses i artikel 7.4 i förordningen tillämpas lagen i den EES-stat som har föreskrivit skyldigheten att teckna försäkring.Denna lag träder i kraft den 1 mars 2015.På regeringens vägnarMORGAN JOHANSSONMikael Forsgren(Justitiedepartementet)