Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2015:414 Utkom från trycket den 30 juni 2015Förordning om ändring i förordningen (2012:354) om försäkringsbevis för vissa sjöförsäkringar;utfärdad den 17 juni 2015.Regeringen föreskriver att 1, 5 och 7 §§ förordningen (2012:354) om försäkringsbevis för vissa sjöförsäkringar ska ha följande lydelse.1 §1 §Ett sådant bevis om försäkring eller annan betryggande säkerhet som avses i 7 kap. 3 § och 15 kap. 32 § andra stycket sjölagen (1994:1009) ska vara utfärdat av försäkringsbolaget eller den som har ställt ut säkerheten.Beviset ska innehålla uppgift omfartygets namn, hemort och IMO-identifikationsnummer eller, om sådant inte finns, signalbokstäver,redarens namn och den ort där redaren bedriver sin huvudsakliga verksamhet,försäkringens eller säkerhetens art, omfattning och giltighetstid, ochförsäkringsbolagets eller utställarens namn och den ort där bolaget eller utställaren bedriver sin huvudsakliga verksamhet samt, i förekommande fall, det verksamhetsställe där försäkringen har tecknats eller säkerheten har ställts ut.Om det språk som används i ett bevis som avses i 7 kap. 3 § sjölagen varken är engelska, franska eller spanska, ska det även finnas med en översättning till något av dessa språk. Om det språk som används i ett bevis som avses i 15 kap. 32 § andra stycket sjölagen varken är svenska eller engelska, ska det även finnas med en översättning till något av dessa språk.5 §5 § Senaste lydelse 2012:670. En ansökan om ett certifikat enligt artikel 4a.2 i bilaga I till förordning (EG) nr 392/2009, i den ursprungliga lydelsen, för ett utländskt fartyg som inte ska ansöka om certifikat i en annan stat, ska ges in till Transportstyrelsen senast trettio dagar innan fartyget förväntas komma till en svensk hamn.7 §7 § Senaste lydelse 2012:670. Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om verkställigheten av 3–6 §§.Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgifter för prövningen av ansökningar om certifikat.Denna förordning träder i kraft den 2 september 2015.På regeringens vägnarMORGAN JOHANSSONAnders Olin(Justitiedepartementet)