Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2016:218 Utkom från trycket den 22 mars 2016Lag om ändring i försäkringsavtalslagen (2005:104);utfärdad den 10 mars 2016.Enligt riksdagens beslutProp. 2015/16:57, bet. 2015/16:JuU10, rskr. 2015/16:159. föreskrivs att 8 kap. 3 § och 10 kap. 12 § försäkringsavtalslagen (2005:104) ska ha följande lydelse.8 kap.3 §3 § Senaste lydelse 2008:509. En talan om åläggande enligt 2 § väcks vid Patent- och marknadsdomstolen.En sådan talan får väckasi fråga om information som avses i 2 kap. 2 §, av näringsidkare som berörs av marknadsföringen, ochi fråga om information som avses i 2 kap. 4–7 §§, av den näringsidkare som har ingått avtal om försäkring med försäkringsbolaget.Talan får också väckas av en sammanslutning av näringsidkare.I mål om åläggande enligt 2 § gäller i övrigt de bestämmelser i marknadsföringslagen (2008:486) som reglerar förfarandet i mål om åläggande att lämna information enligt 24 § den lagen.10 kap.12 §12 § Senaste lydelse 2008:509. En talan om åläggande enligt 11 § väcks vid Patent- och marknadsdomstolen.En sådan talan får väckasi fråga om information som avses i 2 §, av näringsidkare som berörs av marknadsföringen, ochi fråga om information som avses i 4–8 §§, av den näringsidkare som har ingått avtal om försäkring med försäkringsbolaget.Talan får också väckas av en sammanslutning av näringsidkare.I mål om åläggande enligt 11 § gäller i övrigt de bestämmelser i marknadsföringslagen (2008:486) som reglerar förfarandet i mål om åläggande att lämna information enligt 24 § den lagen.Denna lag träder i kraft den 1 september 2016.På regeringens vägnarPETER HULTQVISTDanijela Pavic(Justitiedepartementet)