Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2016:271 Utkom från trycket den 31 mars 2016Lag om ändring i lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder;utfärdad den 17 mars 2016.Enligt riksdagens beslutProp. 2015/16:79, bet. 2015/16:SkU21, rskr. 2015/16:161. föreskrivs att 8 § lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder ska ha följande lydelse.8 §8 § Senaste lydelse 2000:1304. Den som åsamkas personskada eller sakskada genom våld som utövas med stöd av 10 § eller 23 § första stycket första meningen polislagen (1984:387), 2 kap. 17 § utsökningsbalken eller 4 kap. 2 och 16 §§ tullagen (2016:253) har rätt till ersättning, om den skadelidande inte har betett sig på ett sådant sätt att det varit påkallat att använda våld mot hans eller hennes person eller egendom.1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2016.2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för tullkontroller som inletts före ikraftträdandet.På regeringens vägnarMORGAN JOHANSSONTobias Eriksson(Justitiedepartementet)