Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2016:667 Utkom från trycket den 14 juni 2016Lag om ändring i trafikskadelagen (1975:1410);utfärdad den 2 juni 2016.Enligt riksdagens beslutProp. 2015/16:152, bet. 2015/16:UFöU4, rskr. 2015/16:257. föreskrivs att 4 § trafikskadelagen (1975:1410)Lagen omtryckt 1994:43. ska ha följande lydelse.4 §4 §Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från trafikförsäkringsplikt beträffandemotordrivet fordon som tillhör viss främmande stat eller som tillhör ett Natohögkvarter som omfattas av avtal som är i kraft i förhållande till Sverige,annat motordrivet fordon som är registrerat eller hemmahörande i viss främmande stat.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.På regeringens vägnarMORGAN JOHANSSONDanijela Pavic(Justitiedepartementet)