Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2017:63 Utkom från trycket den 21 februari 2017Lag om ändring i lagen (2012:663) om ersättning på grund av övergrepp eller försummelser i samhällsvården av barn och unga i vissa fall;utfärdad den 9 februari 2017.Enligt riksdagens beslutProp. 2016/17:43, bet. 2016/17:SoU5, rskr. 2016/17:141. föreskrivs att 16 § lagen (2012:663) om ersättning på grund av övergrepp eller försummelser i samhällsvården av barn och unga i vissa fall ska ha följande lydelse.16 §16 §För den som har fått ersättning enligt denna lag ska tillgångar uppgående till ett belopp om tvåhundrafemtiotusen (250 000) kronor anses som förmögenhet och inte beaktas vid tillämpning av97 kap. 6–10 §§ och 102 kap. 10–13 §§ socialförsäkringsbalken,17 kap. 2 och 8 §§ hälso- och sjukvårdslagen (2017:30),19 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade,2 kap. 7 § och 4 kap. 14 § studiestödslagen (1999:1395), eller4 kap. 1 § och 8 kap. 2 § socialtjänstlagen (2001:453).Denna lag träder i kraft den 1 april 2017.På regeringens vägnarÅSA REGNÉRLars Hedengran(Socialdepartementet)