Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag (2018:162) om statlig ersättning till personer som har fått ändrad könstillhörighet fastställd i vissa fallFörarbeten2018:162Prop. 2017/18:64, bet. 2017/18:SoU19, rskr. 2017/18:186.Publicerad den 11 april 2018Utfärdad den 5 april 2018Ersättning1 §1 §Staten betalar ersättning enligt denna lag till den som har fått ändrad könstillhörighet fastställd enligt 1 § lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall ompersonen har ansökt om fastställelse av ändrad könstillhörighet under perioden 1 juli 1972–30 juni 2013, ochdenna ansökan har bifallits.2 §2 §Ersättningen uppgår för var och en till tvåhundratjugofemtusen (225 000) kronor.3 §3 §Rätten till ersättning är personlig och får inte överlåtas.Rätten till ersättning upphör att gälla om sökanden avlider innan beslutet om ersättning har meddelats. Om sökanden avlider efter det att beslutet har meddelats, tillfaller ersättningen dödsboet.Ansökan och prövning4 §4 §Ansökan om ersättning ska ges in till och prövas av Kammarkollegiet.5 §5 §Ansökan om ersättning ska göras skriftligen av den som ansökan avser.6 §6 §Ansökan om ersättning ska ha kommit in till Kammarkollegiet senast den 1 maj 2020. Ansökningar som kommer in därefter ska avvisas.7 §7 §Kammarkollegiet ska se till att ett ärende blir utrett i den omfattning som dess beskaffenhet kräver. Vid behov ska myndigheten anvisa hur utredningen bör kompletteras.Myndigheten får med sökandens samtycke begära upplysningar om sökanden från andra myndigheter om det behövs för utredningen av ärendet. Myndigheten får avvisa utredning som inte behövs.8 §8 §Kammarkollegiets beslut enligt denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.9 §9 §I 25 kap. 17 e § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) finns bestämmelser om sekretess i verksamhet enligt denna lag.Inkomstprövade förmåner och avgifter10 §10 §För den som har fått ersättning enligt denna lag ska tillgångar uppgående till ett belopp om tvåhundratjugofemtusen (225 000) kronor anses som förmögenhet och inte beaktas vid tillämpning av 97 kap. 6–10 §§ och 102 kap. 10–13 §§ socialförsäkringsbalken, 17 kap. 2 och 8 §§ hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), 19 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, 2 kap. 7 § och 4 kap. 14 § studiestödslagen (1999:1395), eller 4 kap. 1 § och 8 kap. 2 § socialtjänstlagen (2001:453).Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 2018:162 Denna lag träder i kraft d. 1 maj 2018.