Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2020:284 Publicerad den 14 maj 2020Lag om ändring i brottsskadelagen (2014:322)Utfärdad den 7 maj 2020Enligt riksdagens beslutProp. 2019/20:87, bet. 2019/20:JuU41, rskr. 2019/20:234. föreskrivs i fråga om brottsskadelagen (2014:322) dels att 13 § ska upphöra att gälla, dels att rubriken närmast före 13 § ska utgå.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2020.På regeringens vägnarMORGAN JOHANSSONTobias Eriksson(Justitiedepartementet)