Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 84/569/EEG av den 27 november 1984 om ändring av beloppen uttryckta i ecu i direktiv 78/660/EEGEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 314 , 04/12/1984 s. 0028 - 0028

Finsk specialutgåva Område 17 Volym 1 s. 0088

Spansk specialutgåva: Område 17 Volym 1 s. 0143

Svensk specialutgåva Område 17 Volym 1 s. 0088

Portugisisk specialutgåva: Område 17 Volym 1 s. 0143RÅDETS DIREKTIV av den 27 november 1984 om ändring av beloppen uttryckta i ecu i direktiv 78/660/EEG (84/569/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 78/660/EEG av den 25 juli 1978 grundat på artikel 54.3 g i fördraget om årsbokslut i vissa typer av bolag (1), särskilt artikel 53.2 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag, och

med beaktande av följande:

I förordning (EEG) nr 3180/78 (2), ändrad genom förordning (EEG) nr 2626/84 (3), definieras en ny beräkningsenhet känd som ecun.

Genom förordning (EEG, Euratom) nr 3308/80 (4) ersattes den "europeiska beräkningsenheten" med "ecun" i alla gemenskapsrättsakter som var i kraft vid förordningens ikraftträdande.

I artiklarna 11 och 27 i direktiv 78/660/EEG och, genom hänvisning, artikel 6 i direktiv 83/349/EEG (5) och artiklarna 20 och 21 i direktiv 84/253/EEG (6) fastställs gränsvärden uttryckta i ecu för balansomslutningen och nettoomsättningen under vilka medlemsstaterna kan bevilja vissa undantag från dessa direktiv.

I artikel 53.2 i direktiv 78/660/EEG fastställs att rådet, med hänsyn till den ekonomiska och monetära utvecklingen inom gemenskapen, vart femte år på förslag från kommissionen skall se över och vid behov ändra beloppen uttryckta i ecu i det direktivet.

Mätt i reala termer har inte ecun bibehållit det värde den hade vid antagandet av direktiv 78/660/EEG.

För att ta hänsyn till den monetära utvecklingen i förhållande till ecun sedan dess bör dess motvärden i nationell valuta räknas om vid de tidpunkter som fastställs i artikel 53.2 i direktiv 78/660/EEG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 78/660/EEG ändras på följande sätt:

1. I artikel 11

- skall i första strecksatsen "balansomslutning: 1 000 000 ecu" ersättas med "balansomslutning: 1 550 000 ecu",

- skall i andra strecksatsen "nettoomsättning: 2 000 000 ecu" ersättas med "nettoomsättning: 3 200 000 ecu".

2. I artikel 27

- skall i första strecksatsen "balansomslutning: 4 000 000 ecu" ersättas med "balansomslutning: 6 200 000 ecu",

- skall i andra strecksatsen "nettoomsättning: 8 000 000 ecu" ersättas med "nettoomsättning: 12 800 000 ecu".

3. a) Artikel 53.1 skall ersättas med följande:

"1. I detta direktiv avses med ecun den som definieras i förordning (EEG) nr 3180/78 (1), ändrad genom förordning (EEG) nr 2626/84 (2). Som motvärde i nationell valuta skall gälla motvärdet den 25 juli 1983".

b) Fotnot (1) skall ersättas med följande fotnoter:

"(1) EGT nr L 379, 30. 12. 1978, s. 1.

(2) EGT nr L 247, 16. 9. 1984, s. 1."

Artikel 2

Medlemsstaterna skall genast underrätta kommissionen om alla lagar och andra författningar de sätter i kraft till följd av detta direktiv.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 27 november 1984.

På rådets vägnar

P. BARRY

Ordförande

(1) EGT nr L 222, 14.8.1978, s. 11.

(2) EGT nr L 379, 30.12.1978, s. 1.

(3) EGT nr L 247, 16.9.1984, s. 1.

(4) EGT nr L 345, 20.12.1980, s. 1.

(5) EGT nr L 193, 18.7.1983, s. 1.

(6) EGT nr L 126, 12.5.1984, s. 20.