Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Rådets förordning (EEG) nr 684/92 av den 16 mars 1992 om gemensamma regler för internationell persontransport med bussEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 074 , 20/03/1992 s. 0001 - 0009

Finsk specialutgåva Område 6 Volym 3 s. 0117

Svensk specialutgåva Område 6 Volym 3 s. 0117RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 684/92 av den 16 mars 1992 om gemensamma regler för internationell persontransport med buss

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 75 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (3), och

med beaktande av följande:

I enlighet med artikel 75.1 a i fördraget innebär införandet av en gemensam transportpolitik bl.a. fastställande av gemensamma regler för internationella persontransporter på väg.

Sådana regler har fastställts i rådets förordningar nr 117/66/EEG (4), (EEG) nr 516/72 (5) och (EEG) nr 517/72 (6), och den här förordningen avser inte att rubba den liberalisering som uppnåtts genom dessa förordningar.

Friheten att tillhandahålla tjänster är en grundläggande princip för den gemensamma transportpolitiken, och den förutsätter att transportföretag från alla medlemsstater är garanterade tillträde till de internationella transportmarknaderna utan att diskrimineras på grund av nationalitet eller etableringsort.

För att tillgodose marknadens krav bör det i vissa fall gälla en flexibel ordning för pendeltrafik med logi, för speciell reguljär trafik och för viss tillfällig trafik.

Kravet på tillstånd för linjetrafik och för pendeltrafik utan logi bör behållas men vissa regler bör ändras, särskilt när det gäller förfarandet vid tillståndsgivning.

Efterlevnaden av konkurrensreglerna i fördraget måste säkerställas.

De administrativa formaliteterna bör så långt det är möjligt minskas men utan att de kontrollmöjligheter och påföljder avskaffas som säkerställer att denna förordning tillämpas korrekt.

Medlemsstaterna bör besluta om de åtgärder som är nödvändiga för att tillämpa denna förordning.

Kommissionen bör lägga fram en rapport om tillämpningen av denna förordning, och eventuella framtida åtgärder inom detta område bör övervägas mot bakgrund av den rapporten.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

AVSNITT I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Räckvidd

1. Denna förordning gäller sådana internationella persontransporter med buss inom gemenskapens territorium som utförs i yrkesmässig trafik eller för egen räkning av transportföretag, som är etablerade i en medlemsstat enligt dess lagstiftning, med fordon som är registrerade i denna medlemsstat och som genom sin konstruktion och utrustning är lämpade och avsedda för transport av mer än nio personer, föraren medräknad. Förordningen gäller också resor som i samband med dessa transporter företas med fordon av detta slag utan passagerare.

Ett byte av fordon eller ett avbrott i resan för att en del av den skall kunna genomföras med ett annat transportmedel påverkar inte tillämpningen av denna förordning.

2. Vid transporter från en medlemsstat till ett tredje land och omvänt skall denna förordning, gälla för den del av resan som företas på den medlemsstats territorium där passagerare tas upp eller släpps av, så snart nödvändiga avtal har träffats mellan gemenskapen och det berörda tredje landet.

3. I väntan på att avtal träffas mellan gemenskapen och de berörda tredje länderna skall denna förordning inte påverka tillämpningen av sådana bestämmelser om transport enligt punkt 2 som finns i bilaterala avtal mellan medlemsstaterna och de tredje länderna. Medlemsstaterna skall dock sträva efter att anpassa dessa avtal för att säkerställa att principen om icke-diskriminering av gemenskapens transportföretag efterlevs.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

1. Linjetrafik

1.1. Med linjetrafik avses persontransporter vid regelbundna tider längs bestämda färdvägar, varvid passagerarna får stiga på och av vid i förväg bestämda hållplatser. Linjetrafik skall vara allmänt tillgänglig, dock med förbehåll för obligatorisk platsreservation där så är lämpligt.

1.2. Som linjetrafik anses också, oavsett vem som bedriver trafiken, sådan trafik för befordran av särskilda passagerarkategorier med uteslutande av andra passagerare som bedrivs i enlighet med vad som sägs i punkt 1.1. Sådan trafik betecknas hädanefter som speciell reguljär trafik.

Speciell reguljär trafik omfattar

a) transport av anställda mellan hemmet och arbetsplatsen,

b) transport av elever och studerande till och från utbildningsanstalter,

c) transport av soldater och deras familjer mellan deras ursprungsland och det område där förläggningarna är belägna,

d) stadstrafik i gränsområden.

Det förhållandet att den speciella trafiken anpassas efter användarnas behov ändrar inte dess karaktär av linjetrafik.

1.3. För parallell eller tillfällig trafik som betjänar samma allmänhet som befintlig linjetrafik, för insättande av extrafordon och körning med ökad turtäthet samt för sådana fall då befintlig linjetrafik sker utan stopp vid vissa hållplatser eller med stopp vid ytterligare hållplatser gäller samma regler som för den befintliga trafiken.

2. Pendeltrafik

2.1. Med pendeltrafik avses trafik i form av upprepade tur- och returresor för befordran mellan en enda avreseort och en enda bestämmelseort av i förväg bildade grupper av passagerare. Varje grupp av passagerare som har gjort utresan tillsammans skall senare tillsammans göra återresan till avreseorten. Med avreseort och bestämmelseort avses de platser där resan börjar respektive slutar samt platser inom en radie av 50 km från dessa orter.

Förutom på avreseorten och bestämmelseorten får grupper av passagerare tas upp eller släppas av på högst tre ytterligare platser.

Avreseorten och bestämmelseorten samt de ytterligare platser där passagerare tas upp eller släpps av får ligga inom en eller flera medlemsstaters territorier.

2.2. Pendeltrafik med logi omfattar förutom transporten logi, med eller utan måltider, på bestämmelseorten och eventuellt under resan för minst 80 % av passagerarna.

Passagerarna skall göra minst två övernattningar på bestämmelseorten.

Pendeltrafik med logi får tillhandahållas av en grupp av transportföretag för en och samma arrangörs räkning och passagerarna får

- företa återresan med ett annat transportföretag i samma grupp än vid utresan, eller

- under resan byta till en sådan anslutande förbindelse på en medlemsstats territorium som betjänas av ett annat transportföretag i samma grupp.

Uppgifter om dessa transportföretags namn och om anslutningspunkterna utmed färdvägen skall lämnas till de berörda medlemsstaternas behöriga myndigheter enligt de närmare regler som kommissionen beslutar efter samråd med medlemsstaterna.

2.3. Med en i förväg bildad grupp avses här en grupp för vilken en ansvarig organisation eller person enligt etableringslandets regler har åtagit sig att ingå avtalet eller att svara för den samlade betalningen eller av vilken organisationen eller personen har tagit emot samtliga reservationer och betalningar före avresan.

3. Tillfällig trafik

3.1. Med tillfällig trafik avses sådan trafik som varken utgör linjetrafik eller pendeltrafik.

Dit räknas

a) rundresor, dvs. trafik där samma fordon används för att befordra en eller flera i förväg bildade grupper av passagerare, som var och en transporteras tillbaka till resans utgångspunkt,

b) trafik

- med i förväg bildade grupper av passagerare i fall då passagerarna inte transporteras tillbaka till utgångspunkten under samma resa, och

- som, i fall då en vistelse på bestämmelseorten ingår, även omfattar logi eller andra turisttjänster, vilka inte har anknytning till transporten eller login,

c) trafik som anordnas vid särskilda evenemang, t.ex. seminarier, konferenser och kultur- och sportevenemang, och som inte omfattas av a eller b,

d) sådan trafik som anges i bilagan till denna förordning,

e) sådan trafik som inte uppfyller kriterierna i a, b, c eller d, dvs. övrig trafik.

3.2. Med en i förväg bildad grupp avses här en grupp

a) för vilken en ansvarig organisation eller person enligt etableringslandets regler har åtagit sig att ingå avtalet eller att svara för den samlade betalningen eller av vilken organisationen eller personen gar tagit emot samtliga reservationer och betalningar före avresan, och

b) som består av

- minst tolv personer eller

- så många personer som upptar minst 40% av fordonets kapacitet, föraren oräknad.

3.3. Det förhållandet att trafiken bedrivs med vissa intervaller ändrar inte dess karaktär av tillfällig trafik.

3.4. Tillfällig trafik får bedrivas av en grupp av transportföretag för en och samma arrangörs räkning och resenärerna får under resan byta till en sådan anslutande förbindelse på en medlemsstats territorium som betjänas av ett annat transportföretag i samma grupp.

Uppgifterna om dessa transportföretags namn och om anslutningspunkterna utmed färdvägen skall lämnas till de berörda medlemsstaternas behöriga myndigheter enligt de närmare regler som kommissionen beslutar efter samråd med medlemsstaterna.

4. Transport för egen räkning

Med transport för egen räkning avses sådana transporter som ett företag ordnar för sina anställda eller som en ideell organisation ordnar för sina medlemmar inom ramen för sitt ändamål, om

- transportverksamheten endast är en sidoverksamhet för företaget eller organisationen, och

- de fordon som används ägs eller har köpts på avbetalning eller hyrts på långtidskontrakt av företaget eller organisationen samt körs av en anställd i företaget eller av en medlem i organisationen.

Artikel 3

Frihet att tillhandahålla tjänster

1. Den som bedriver sådan yrkesmässig trafik som avses i artikel 1 har rätt att utföra de transporter som anges i artikel 2 utan att diskrimineras på grund av nationalitet eller etableringsort, om han

- i etableringsstaten har tillstånd att bedriva linjetrafik, pendeltrafik eller tillfällig trafik med buss,

- uppfyller villkoren i gemenskapsreglerna om rätt att yrkesmässigt bedriva nationella och internationella persontransporter på väg, och

- följer de trafiksäkerhetsbestämmelser som gäller för förare och fordon.

2. Den som bedriver sådan transportverksamhet för egen räkning som avses i artikel 1 har rätt att utföra de transporter som anges i artikel 13 utan att diskrimineras på grund av nationalitet eller etableringsort, om han

- i etableringsstaten har tillstånd att utföra transporter med buss i enlighet med villkoren för tillträde till marknaden i nationell lagstiftning, och

- följer de trafiksäkerhetsbestämmelser som gäller för förare och fordon.

Artikel 4

Tillträde till marknaden

1. Tillstånd krävs inte för sådan pendeltrafik med logi som anges i artikel 2.2.2 eller för sådan tillfällig trafik som anges i artikel 2.3.1 andra stycket a-d.

2. Tillstånd krävs inte för sådan speciell reguljär trafik som anges i artikel 2.1.2 andra stycket a-d, om den omfattas av ett avtal som har träffats mellan arrangören och transportföretaget.

3. På samma sätt krävs inte tillstånd för färd utan passagerare i samband med sådan transport som avses i 1 och 2.

4. För linjetrafik och pendeltrafik utan logi krävs tillstånd i enlighet med artikel 5-10. För sådan övrig tillfällig trafik som anges i artikel 2.3.1 andra stycket e och för annan speciell reguljär trafik än den som avses i punkt 2 i den här artikeln krävs också tillstånd i enlighet med dessa artiklar.

5. Bestämmelserna om transport för egen räkning finns i artikel 13.

AVSNITT II

LINJETRAFIK, PENDELTRAFIK UTAN LOGI SAMT ANNAN TRAFIK SOM KRÄVER TILLSTÅND

Artikel 5

Utformning av tillstånd

1. Tillstånd skall utfärdas i transportföretagets namn och får inte överlåtas. Det transportföretag som har fått tillstånd får dock, om den myndighet som avses i artikel 6.1 tillåter detta, bedriva trafiken genom en underentreprenör. I så fall skall namnet på det senare företaget och dettas roll som underentreprenör anges i tillståndet. Underentreprenören skall uppfylla kraven i artikel 3.1.

Om flera företag har gått samman för att bedriva linjetrafik eller pendeltrafik skall tillståndet utfärdas i samtliga företags namn. Tillståndet skall lämnas till det företag som leder verksamheten och kopior skall lämnas till de övriga. Namnen på samtliga företag som deltar i trafiken skall anges i tillståndet.

2. Giltighetstiden för ett tillstånd skall vara högst fem år för linjetrafik och högst två år för pendeltrafik utan logi. På begäran av den sökande eller efter överenskommelse mellan de behöriga myndigheterna i de medlemsstater där passagerarna tas upp eller sätts av, får en kortare giltighetstid bestämmas.

3. Ett tillstånd skall innehålla följande uppgifter:

a) Slag av trafik.

b) Färdvägen med angivande av avrese- och bestämmelseort.

c) Tillståndets giltighetstid.

d) Tidtabell och hållplatser för linjetrafik.

4. Tillstånden skall vara utformade enligt en förebild som skall utarbetas av kommissionen efter samråd med medlemsstaterna.

5. Tillstånden berättigar tillståndshavarna att bedriva linjetrafik och pendeltrafik utan logi i alla de medlemsstater genom vars territorier färdvägen går.

Artikel 6

Ansökan om tillstånd

1. Ansökan om tillstånd görs hos de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där avreseorten är belägen, nedan kallad "den tillståndsgivande myndigheten".

Vid linjetrafik skall en av linjens ändstationer räknas som avreseort.

2. Ansökan skall vara utformad enligt en förebild som skall utarbetas av kommissionen efter samråd med medlemsstaterna.

3. Den sökande skall lämna de ytterligare uppgifter som han anser har betydelse eller som den tillståndsgivande myndigheten begär.

Artikel 7

Förfarande vid tillståndsprövning

1. För tillstånd krävs samtycke från de behöriga myndigheterna i samtliga de medlemsstater där passagerare tas upp eller sätts av. Den tillståndsgivande myndigheten skall till dessa myndigheter - liksom till de behöriga myndigheterna i medlemsstater vars territorier passeras utan att passagerare tas upp eller sätts av - lämna en kopia av ansökan och kopior av andra handlingar av betydelse samt ange sin egen bedömning.

2. De behöriga myndigheterna i de medlemsstater vars samtycke har begärts skall yttra sig över ansökan till den tillståndsgivande myndigheten inom två månader. Tiden skall räknas från den dag då begäran om yttrande togs emot. Om den tillståndsgivande myndigheten inom denna tid inte har fått något svar skall de tillfrågade myndigheterna anses ha gett sitt samtycke.

Myndigheterna i de medlemsstater vilkas territorier passeras utan att passagerare tas upp eller sätts av får lämna sina synpunkter till den tillståndsgivande myndigheten inom den tid som anges i första stycket.

3. Om något annat inte följer av punkt 7 och 8 skall den tillståndsgivande myndigheten fatta sitt beslut om ansökan inom tre månader från den dag då ansökan lämnades in.

4. a) En ansökan får avslås om

- den sökande inte kan bedriva den trafik som ansökan gäller med den utrustning han direkt förfogar över,

- den sökande tidigare har underlåtit att följa nationell eller internationell lagstiftning om vägtransporter, särskilt de villkor och krav som gäller tillstånd för internationell persontransport på väg, eller har begått grova överträdelser av trafiksäkerhetslagstiftningen, särskilt de regler som gäller fordon samt kör- och vilotider för förare,

- det gäller en ansökan om förnyat tillstånd, i ett fall där villkoren för tillståndet inte har följts.

b) Ansökan får vidare avslås om

i) det kan påvisas att den trafik som ansökan gäller direkt skulle äventyra upprätthållandet av sådan linjetrafik som redan har beviljats tillstånd, utom i sådana fall då linjetrafiken i fråga bedrivs av endast ett transportföretag eller av en enda grupp av transportföretag,

ii) det kan påvisas att trafiken allvarligt skulle påverka en jämförbar järnvägstrafiks livsduglighet på de direkt berörda avsnitten, eller

iii) det visar sig att den trafik som ansökan gäller endast tar sikte på de mest lönsamma delarna av de berörda förbindelserna.

Det förhållandet att ett transportföretag erbjuder lägre priser än andra väg- eller järnvägstransportföretag eller det förhållandet att förbindelsen i fråga redan trafikeras av andra väg- eller järnvägstransportföretag får inte i sig utgöra ett skäl för att avslå ansökan.

5. Den tillståndsgivande myndigheten får endast avslå ansökningar av skäl som är förenliga med denna förordning.

6. Om det vid tillämpningen av förfarandet i punkt 1 inte uppnås den nödvändiga enigheten, får frågan hänskjutas till kommissionen inom den tid som anges i punkt 3.

7. Kommissionen skall efter samråd med de berörda medlemsstaterna fatta beslut i frågan inom sex veckor. Beslutet skall träda i kraft inom 30 dagar efter anmälan till de berörda medlemsstaterna.

8. Kommissionens beslut skall gälla fram till dess att en överenskommelse träffas mellan de berörda medlemsstaterna.

9. När den tillståndsgivande myndigheten har fullföljt det förfarande som anges i denna artikel, skall den underrätta samtliga de myndigheter som avses i punkt 1 om sitt beslut samt skicka dem en kopia av det tillstånd som har utfärdats. De behöriga myndigheterna i transitmedlemsstaterna får meddela att de avstår från att bli underrättade på detta sätt.

Artikel 8

Beviljande och förnyande av tillstånd

1. När förfarandet i artikel 7 har slutförts skall den tillståndsgivande myndigheten bevilja tillståndet eller meddela ett avslagsbeslut.

2. Ett beslut att avslå en ansökan skall ange de skäl som ligger till grund för beslutet. Medlemsstaterna skall säkerställa att transportföretag får tillfälle att göra sin rätt gällande i fall då ansökan avslås.

3. Artikel 7 gäller i tillämpliga delar också ansökningar om förnyande av tillstånd eller om ändring av villkor för tillstånd.

Vid mindre ändringar av villkor för tillstånd, särskilt ändringar av taxor och tidtabeller, kan det räcka att den tillståndsgivande myndigheten lämnar de övriga berörda medlemsstaterna upplysningar om detta.

De berörda medlemsstaterna kan även komma överens om att överlåta till den tillståndsgivande myndigheten att ensam besluta om ändringar av villkor för tillstånd.

Artikel 9

Upphörande av tillstånd

1. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 14 i förordning (EEG) nr 1191/69(7) skall ett linjetrafiktillstånd upphöra att gälla vid utgången av giltighetstiden eller tre månader efter det att den tillståndsgivande myndigheten har tagit emot en anmälan från tillståndshavaren om att han avser att lägga ned trafiken. En sådan anmälan skall innehålla en motivering av beslutet om nedläggning.

2. Om det inte längre finns något behov av en viss trafik skall den tid som anges i punkt 1 minskas till 1 månad.

3. Den tillståndsgivande myndigheten skall underrätta de behöriga myndigheterna i de övriga berörda medlemsstaterna om att tillståndet har upphört att gälla.

4. Ett tillstånd att bedriva pendeltrafik utan logi skall upphöra att gälla vid den tidpunkt som tillståndshavaren har anmält till den tillståndsgivande myndigheten.

5. Tillståndshavaren skall en månad i förväg på lämpligt sätt underrätta dem som utnyttjar trafiken om att den läggs ned.

Artikel 10

Transportföretagens skyldigheter

1. Med undantag för force majeure skall den som bedriver linjetrafik fram till den dag då tillståndet upphör att gälla vidta de åtgärder som är nödvändiga för att upprätthålla en trafik som uppfyller kraven på kontinuitet, regelbundenhet och kapacitet samt följer de övriga villkor som den behöriga myndigheten har fastställt i enlighet med artikel 5.3.

2. Transportföretaget skall informera om linjesträckningen, hållplatserna, tidtabellen, biljettpriserna och transportvillkoren - om dessa inte regleras av lagstiftning - på ett sådant sätt att informationen är lätt tillgänglig för alla trafikanter.

3. Utan att det påverkar tillämpningen av förordning (EEG) nr 1191/69 skall det vara möjligt för de berörda medlemsstaterna att efter överenskommelse med varandra och med tillståndshavaren ändra villkoren för trafiken på linjen.

AVSNITT III

TILLFÄLLIG TRAFIK, PENDELTRAFIK MED LOGI SAMT ANNAN TRAFIK SOM INTE KRÄVER TILLSTÅND

Artikel 11

Kontrolldokument

1. Sådan trafik som avses i artikel 4.1 skall bedrivas med stöd av ett kontrolldokument.

2. Kontrolldokumentet skall bestå av en färdblankett och en uppsättning översättningar av färdblanketten.

3. Transportföretag som bedriver tillfällig trafik och pendeltrafik med logi skall fylla i en färdblankett före varje resa.

4. Färdblanketten skall innehålla minst följande uppgifter:

a) Slag av trafik.

b) Den huvudsakliga färdvägen.

c) För pendeltrafik med logi, varaktighet, ut- och återresedagar, avrese- och bestämmelseorter samt platser där passagerare tas upp eller släpps av.

d) Deltagande transportföretag.

5. Häften med färdblanketter skall tillhandahållas av de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där transportföretaget är etablerat eller av organ som dessa myndigheter utser.

6. Efter samråd med medlemsstaterna skall kommissionen fastställa en förebild för kontrolldokument och närmare bestämmelser om hur detta dokument skall användas.

Artikel 12

Utflykter

I samband med internationell pendeltrafik med logi eller internationell tillfällig trafik får ett transportföretag bedriva tillfällig trafik (lokala utflykter) i en annan medlemsstat än etableringsstaten.

Sådan trafik skall vara avsedd för passagerare som inte är bosatta i medlemsstaten och som tidigare har transporterats av transportföretaget i sådan internationell trafik som nämns i första stycket och skall ske med samma fordon eller ett annat fordon som tillhör samma transportföretag eller grupp av transportföretag.

AVSNITT IV

TRANSPORT FÖR EGEN RÄKNING

Artikel 13

1. Sådan transport för egen räkning som anges i artikel 2.4 är undantagen från all tillståndsskyldighet, men skall vara underkastad en ordning med certifikat.

2. För andra transporter för egen räkning än de som anges i artikel 2.4 krävs tillstånd i enlighet med artikel 5 - 10.

3. De certifikat som föreskrivs i punkt 1 skall utfärdas av den behöriga myndigheten i den medlemsstat där fordonet är registrerat och skall gälla hela resan inklusive transit.

Certifikaten skall vara utformade enligt en förebild som kommissionen fastställer efter samråd med medlemsstaterna.

AVSNITT V

KONTROLLFÖRFARANDEN OCH PÅFÖLJDER

Artikel 14

Färdbiljetter

1. Passagerare på resa i linjetrafik, dock ej speciell reguljär trafik, eller i pendeltrafik skall under hela resan medföra en individuell eller kollektiv färdbiljett som innehåller uppgifter om

- avrese- och bestämmelseorter samt i förekommande fall återresan,

- färdbiljettens giltighetstid,

- priset för resan och, för passagerare som har betalat för logi, totalpriset för resan inklusive logi samt uppgifter om logiet.

2. Den färdbiljett som föreskrivs i punkt 1 skall på begäran uppvisas för en behörig kontrollant.

Artikel 15

Kontroll under resan och hos företagen

1. Tillståndet eller kontrolldokumentet skall medföras i fordonet och på begäran uppvisas för en behörig kontrollant.

För trafik som omfattas av artikel 4.2 skall avtalet eller en vidimerad kopia av detta fungera som kontrolldokument.

2. Transportföretag som bedriver internationell persontransport med buss skall tillåta kontroller som är avsedda att säkerställa att verksamheten bedrivs på rätt sätt, särskilt i fråga om kör- och vilotider. Vid tillämpningen av denna förordning har behöriga kontrollanter rätt att

a) kontrollera bokföring och andra handlingar som har samband med transportföretagets drift,

b) göra kopior av eller utdrag ur bokföringen och handlingar på stället,

c) få tillträde till transportföretagets samtliga lokaler, anläggningar och fordon,

d) få tillgång till alla uppgifter som finns i bokföring, handlingar eller databaser.

Artikel 16

Ömsesidigt bistånd

1. En medlemsstat skall på begäran lämna övriga berörda medlemsstater alla tillgängliga uppgifter om

- sådana överträdelser av bestämmelserna i denna förordning och av andra gemenskapsregler för internationell persontransport med buss som har begåtts inom deras eget territorium av ett transportföretag från en annan medlemsstat samt uppgifter om de påföljder som överträdelserna har lett till,

- påföljder för deras egna transportföretag för överträdelser som har begåtts inom en annan medlemsstats territorium.

2. Den tillståndsgivande myndigheten skall återkalla tillståndet om tillståndshavaren inte längre uppfyller de villkor som låg till grund för utfärdandet av tillståndet i enlighet med denna förordning, särskilt om medlemsstaten där transportföretaget är etablerat begär detta. Myndigheten skall genast underrätta de behöriga myndigheterna i den berörda medlemsstaten om detta.

3. Om ett transportföretag gör sig skyldigt till upprepade grova överträdelser av trafiksäkerhetsbestämmelserna, särskilt regler om fordon samt kör- och vilotider för förare, skall medlemsstaternas behöriga myndigheter förbjuda företaget att bedriva internationell persontransport enligt denna förordning.

AVSNITT 6

ÖVERGÅNGS- OCH SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 17

Övergångsbestämmelse

Tillstånd som har lämnats innan denna förordning träder i kraft skall, om den berörda trafiken fortfarande kräver tillstånd, fortsätta att gälla tills de löper ut.

Artikel 18

Överenskommelser mellan medlemsstater

1. Medlemsstaterna får träffa bilaterala och multilaterala avtal om ytterligare liberalisering av sådan verksamhet som omfattas av denna förordning, särskilt i fråga om tillståndssystemet och om förenkling eller avskaffande av kontrolldokument.

2. Medlemsstaterna skall underrätta kommissionen om avtal som de träffar i enlighet med punkt 1.

Artikel 19

Genomförande

Före den 1 juni 1992 skall medlemsstaterna efter samråd med kommissionen besluta om de åtgärder som är nödvändiga för att genomföra denna förordning samt underrätta kommissionen om dessa.

Medlemsstaterna skall i synnerhet besluta om åtgärder som rör sättet att kontrollera efterlevnaden och påföljderna vid överträdelser. De skall säkerställa att alla sådana åtgärder tillämpas utan att transportföretag diskrimineras på grund av nationalitet eller etableringsort.

Artikel 20

Rapport och förslag från kommissionen

1. Före den 1 juli 1995 skall kommissionen rapportera till rådet om genomförandet av denna förordning. Före den 1 januari 1996 skall kommissionen till rådet lämna ett förslag till en förordning om förenkling av förfarandena, däribland - med beaktande av rapportens slutsatser - om ett avskaffande av tillståndssystemet.

2. Före den 1 januari 1997 skall rådet med kvalificerad majoritet fatta beslut om det förslag från kommissionen som avses i punkt 1.

Artikel 21

Regler som upphävs genom denna förordning

1. Förordning nr 117/66 EEG, (EEG) nr 516/72 och (EEG) nr 517/72 skall upphöra att gälla.

2. Hänvisningar till de upphävda förordningarna skall anses som hänvisningar till denna förordning.

Artikel 22

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 juni 1992.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 mars 1992.

På rådets vägnar

Jorge BRAGA DE MACEDO

Ordförande

(1) EGT nr C 120, 6.5.1987, s. 9,EGT nr C 301, 26.11.1988, s. 5 ochEGT nr C 31, 7.2.1989, s. 9.

(2) EGT nr C 94, 11.4.1988, s. 126.

(3) EGT nr C 356, 31.12.1987, s. 62.

(4) EGT nr 147, 9.8.1966, s. 2688/66.

(5) EGT nr L 67, 20.3.1972, s. 13. Förordningen senast ändrad genom förordning (EEG) nr 2778/78 (EGT nr L 133, 30.11.1978, s. 4).

(6) EGT nr L 67, 20.3.1972, s. 19. Förordningen senast ändrad genom förordning (EEG) nr 1301/78 (EGT nr L 158, 16.6.1978, s. 1).

(7) Rådets förordning (EEG) nr 1191/69 av den 26 juni 1969 om medlemsstaternas åtgärder i fråga om allmän trafikplikt på järnväg, väg och inre vattenvägar (EGT nr L 156, 28.6.1969, s. 1) senast ändrad genom förordning (EEG) nr 1893/91 (EGT nr L 169/29.6.1991, s. 1).

BILAGA

Trafik som avses i artikel 2.3.1 d

Sådan trafik skall omfatta följande:

1. Rundresor där några nya passagerare inte tas upp under resan, dvs. där samma fordon används för att transportera samma grupp av passagerare under hela resan och föra dem tillbaka till resans utgångspunkt.

2. Trafik där resan från avreseorten till bestämmelserorten görs med passagerare och återresan utan passagerare.

3. Trafik som föregås av en resa utan passagerare från en medlemsstat till en annan medlemsstat inom vars territorium passagerare tas upp, under förutsättning att passagerarna

- tillhör en grupp som har bildats genom ett reseavtal som slutits innan de anlände till det land där de tas upp,

- tidigare har färdats med samma transportföretag, i enlighet med villkoren i punkt 2, till det land där de åter tas upp för att sedan transporteras ut ur det landet, eller

- har inbjudits till en annan medlemsstat och att den person som står för inbjudan svarar för transportkostnaderna. Passagerarna måste utgöra en homogen grupp som inte har bildats enbart i syfte att genomföra den aktuella resan.