Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 98/76/EG av den 1 oktober 1998 om ändring av direktiv 96/26/EG om rätt att yrkesmässigt bedriva person- och godstransporter på väg och om ömsesidigt erkännande av utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis för att främja ett effektivt utnyttjande av dessa transportörers etableringsrätt på området för nationella och internationella transporterEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 277 , 14/10/1998 s. 0017 - 0025RÅDETS DIREKTIV 98/76/EG av den 1 oktober 1998 om ändring av direktiv 96/26/EG om rätt att yrkesmässigt bedriva person- och godstransporter på väg och om ömsesidigt erkännande av utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis för att främja ett effektivt utnyttjande av dessa transportörers etableringsrätt på området för nationella och internationella transporter

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 75.1 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (2),

i enlighet med det i artikel 189 c i fördraget angivna förfarandet (3), och

av följande skäl:

(1) De skillnader som föreligger mellan olika nationella regler om rätt att yrkesmässigt bedriva transporter på väg och om ömsesidigt erkännande av utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis riskerar att medföra snedvridning av konkurrensen.

(2) Man bör inom ramen för den inre marknadens funktion fullfölja harmoniseringsprocessen på detta område genom att stärka de gemensamma regler som avses i direktiv 96/26/EG (4).

(3) På grund av utvecklingen på marknaden för godstransporter på väg och de krav som ställs för att den inre marknadens skall fungera, bör tillämpningsområdet för direktiv 96/26/EG utvidgas till att omfatta vissa kategorier av transportörer av gods på väg som bedriver transporter för annans räkning med små fordon, till exempel kurirföretag, med ett särskilt undantag för godstransportföretag som utför korta lokala transporter och använder fordon med en högsta tillåten vikt av mellan 3,5 och 6 ton.

(4) Det bör ställas större krav på gott anseende, även när det gäller miljöskydd och yrkesansvar.

(5) När det gäller ekonomiska resurser är det nödvändigt att fastställa att tillgängligt kapital och reserver skall ligga på en högre miniminivå för att undvika obalanser på marknaden och att fastställa värdet av euron i de nationella valutor som inte deltar i den tredje etappen av den monetära unionen vart femte år.

(6) När det gäller yrkesmässig kompetens är det nödvändigt att sökande transportörer kan dokumentera en harmoniserad lägsta utbildningsnivå i samma ämnen och innehar ett examensbevis som har utfärdats enligt en jämförbar modell och som intygar att deras yrkesmässiga kompetens, särskilt på det affärsmässiga området, ligger på en harmoniserad lägsta nivå och grundar sig på enhetliga examinationsregler i alla medlemsstater. För detta ändamål bör också vissa aspekter av utformningen av examensprovet harmoniseras.

(7) Medlemsstaternas rätt att för de sökande som har sin permanenta bosättningsort på deras territorium anordna obligatoriska förberedande kurser för examensprov som gör det möjligt för dessa sökande att för första gången visa sin yrkesmässiga kompetens påverkas inte.

(8) Följaktligen skiljer sig de utbildningsnivåer till vilka hänsyn tas vid utfärdandet av examensbevis om yrkesmässig kompetens från en medlemsstat till en annan trots direktiv 96/26/EG; med hänsyn till dessa skillnader kan de nationella åtgärderna skilja sig avsevärt inom den ram som anges i bilaga I till nämnda direktiv, särskilt när det gäller transportörernas kvalifikationer, tjänstens kvalitet och trafiksäkerheten.

(9) Medlemsstaterna bör under en begränsad period och efter det att kommissionen har hörts tillåtas att underkasta de personer som aldrig tidigare har erhållit ett examensbevis om yrkesmässig kompetens i en medlemsstat, men som har klarat examensprovet för yrkesmässig kompetens i en medlemsstat medan de har haft sin permanenta bosättningsort i en annan medlemsstat i vilken de har för avsikt att för första gången yrkesmässigt bedriva vägtransporter ett kompletterande examensprov; detta kompletterande examensprov bör avse områden inom vilka yrkets nationellt betingade inslag skiljer sig från de nationellt betingade inslagen i den medlemsstat vars examensprov de har klarat, särskilt specifika nationellt betingade inslag av affärsmässigt, socialt, skattemässigt och tekniskt slag eller inslag som har samband med organiseringen av marknaden och företagslagstiftningen.

(10) Det är nödvändigt att införa övergångsbestämmelser för genomförandet av direktivet i Österrike, Finland och Sverige.

(11) Det är nödvändigt att regelbundet kontrollera att de godkända transportörerna fortfarande uppfyller kraven på gott anseende, ekonomiska resurser och yrkesmässig kompetens.

(12) Medlemsstaterna bör för att den inre marknaden skall fungera införa sanktioner som är effektiva och proportionerliga och har avskräckande verkan.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 96/26/EG ändras på följande sätt:

1) I artikel 1.2 skall

- första strecksatsen ersättas med följande:

"- yrkesmässigt bedrivande av godstransporter på väg: den verksamhet som bedrivs av ett företag som med hjälp av antingen ett motorfordon eller en motorfordonskombination som bedriver transport av gods för annans räkning,"

- följande strecksats läggas till:

"- permanent bosättningsort: den plats där en person normalt bör, dvs. under minst 185 dagar varje kalenderår, till följd av personlig och yrkesmässig anknytning eller, om personen saknar yrkesmässig anknytning, till följd av en personlig anknytning som präglas av nära band mellan personen och den plats där han bor.

För en person som har den yrkesmässiga anknytningen till en annan plats än den personliga anknytningen och som därför omväxlande bor på olika platser i två eller flera medlemsstater skall dock den permanenta bosättningsorten anses vara den plats till vilken han har personlig anknytning under förutsättning att personen med regelbundna mellanrum återvänder dit. Detta sista villkor behöver inte uppfyllas om personen bor i en medlemsstat för att genomföra en tidsmässigt begränsad uppgift. Studier vid universitet eller annan utbildningsanstalt skall inte medföra att den permanenta bosättningsorten ändras."

2) I artikel 2 skall

- artikel 2.1 ersättas med följande:

"1. Detta direktiv skall inte gälla för företag som yrkesmässigt bedriver godstransporter på väg med hjälp av motorfordon eller motorfordonskombinationer med en högsta tillåten vikt av högst 3,5 ton. Medlemsstaterna får dock sänka denna tröskel för alla eller vissa typer av transportverksamhet."

- i artikel 2.2 den nuvarande texten betecknas artikel 2.2 a och följande led skall läggas till:

"b) När det gäller företag som yrkesmässigt bedriver godstransporter på väg med hjälp av fordon med en högsta tillåtna vikt mellan 3,5 och 6 ton, får medlemsstaterna efter att ha informerat kommissionen från tillämpningen av alla eller vissa av bestämmelserna i detta direktiv undanta företag som uteslutande bedriver inrikestransporter som på grund av det korta transportavståndet endast har ringa betydelse för transportmarknaden."

3) I artikel 3 skall

- artikel 3.2 c ersättas med följande:

"c) har dömts för allvarliga överträdelser av gällande bestämmelser om

- löne- och anställningsförhållanden i branschen, eller

- transporter på väg av gods eller personer, särskilt bestämmelserna om förares kör- och vilotider, nyttofordons vikt och mått, trafik- och fordonssäkerhet, skydd av miljön och övriga bestämmelser om yrkesansvar."

- artikel 3.3 c ersättas med följande:

"c) Företaget skall förfoga över kapital och reserver till ett värde av minst 9 000 euro när endast ett fordon används och 5 000 euro för varje ytterligare fordon.

Värdet av euron skall, när det gäller detta direktiv, fastställas var femte år i de nationella valutor som inte deltar i den tredje etappen av den monetära unionen. De kurser som tillämpas skall vara de som erhålls den första arbetsdagen i oktober och som offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning. De skall gälla från och med den 1 januari följande kalenderår."

- artikel 3.3 d ersättas med följande:

"d) Såvitt avser punkterna a-c får den behöriga myndigheten som bevis godta eller kräva bekräftelse eller försäkran från en bank eller någon motsvarande, vederbörligen kvalificerad inrättning. En sådan bekräftelse eller försäkran får tillhandahållas genom bankgaranti, eventuellt genom pantförskrivning eller borgen, eller i annan liknande form."

- artikel 3.4 ersättas med följande:

"4. a) Villkoret i fråga om yrkesmässig kompetens innebär att vederbörande skall besitta kunskaper som motsvarar den utbildningsnivå som avses i bilaga I de ämnen som förtecknas där. Denna kompetens skall fastställas med hjälp av ett obligatoriskt skriftligt examensprov, som kan kompletteras med ett muntligt examensprov, anordnat i den form som anges i bilaga I av den myndighet eller instans som medlemsstaten har utsett att ansvara för detta.

b) Medlemsstaterna får befria sådana sökande som kan styrka minst fem års praktisk erfarenhet på företagsledningsnivå i ett transportföretag, från kravet att genomgå prov på villkor att dessa sökande genomgår ett kontrollprov vars utformning bestäms av medlemsstaterna i enlighet med bilaga I.

c) Medlemsstaterna får befria innehavarna av vissa utbildningsbevis avseende högre utbildningar eller tekniska utbildningar som kan styrka att de har goda kunskaper i de i bilaga I förtecknade ämnen och som i detta syfte särskilt skall anges av medlemsstaterna, från kravet att avlägga prov i de ämnen som omfattas av dessa utbildningsbevis.

d) Ett intyg utfärdat av den myndighet eller den instans som avses i punkt a skall företes som bevis på yrkesmässig kompetens. Detta intyg skall utformas enligt den modell för examensbevis som återges i bilaga I a.

e) När det gäller sökande som avser att varaktigt och reellt leda företag som endast bedriver inrikestransporter, får medlemsstaterna föreskriva att de kunskaper som skall beaktas för fastställande av yrkesmässig kompetens enbart skall omfatta sådana ämnen som rör inrikestransporter. I detta fall skall det framgå av intyget om yrkesmässig kompetens enligt modellen i bilaga I a att innehavaren av intyget endast är behörig att reellt och varaktigt leda företag som uteslutande bedriver transporter inom den medlemsstat som har utfärdat intyget.

f) Efter samråd med kommissionen kan en medlemsstat kräva att varje fysisk person som innehar ett examensbevis om yrkesmässig kompetens som har utfärdats av den behöriga myndigheten i en annan medlemsstat efter den 1 oktober 1999 medan personen hade sin permanenta bosättningsort i den förstnämnda medlemsstaten skall avlägga ett kompletterande prov som anordnas av den myndighet eller den instans som den förstnämnda medlemsstaten har utsett för detta. Det kompletterande provet skall gälla särskilda kunskaper om de nationellt betingade inslagen i yrket vägtransportör i den förstnämnda medlemsstaten.

Denna punkt skall tillämpas under en period av tre år från och med den 1 oktober 1999. Rådet kan, i enlighet med fördraget, på förslag av kommissionen, förlänga perioden med en ny period av högst fem år. Den skall endast tillämpas på sådana fysiska personer som, när de på de villkor som avses i första stycket erhåller examensbeviset om yrkesmässig kompetens, aldrig tidigare har erhållit ett sådant examensbevis i en medlemsstat."

4) I artikel 5 skall

- i artikel 5.1 följande strecksats läggas till:

"- såvitt avser Österrike, Finland och Sverige före den 1 januari 1995".

- i artikel 5.2, första stycket efter den strecksats som börjar med orden "såvitt avser f.d. Tyska demokratiska republiken" följande strecksats läggas till:

"- såvitt avser Österrike, Finland och Sverige efter den 31 december 1994 och före den 1 januari 1997."

- i artikel 5.2, första stycket efter den strecksats som börjar med "såvitt avser f.d. Tyska demokratiska republiken" följande strecksats läggas till:

"- såvitt avser Österrike, Finland och Sverige före den 1 januari 1997."

- Följande punkt skall läggas till:

"3. a) Alla företag som har tillstånd att yrkesmässigt bedriva transporter på väg före den 1 oktober 1999 skall, när det gäller den fordonspark som de använder vid denna tidpunkt, uppfylla bestämmelserna i artikel 3.3 senast den 1 oktober 2001.

Dessa företag skall i varje fall uppfylla bestämmelserna i artikel 3.3 för varje ökning av fordonsparken som sker efter den 1 oktober 1999.

b) De företag som yrkesmässigt bedriver godstransport på väg före den 1 oktober 1999 med fordon vars högsta tillåtna vikt ligger mellan 3,5 och 6 ton skall uppfylla bestämmelserna i artikel 3.3 senast den 1 oktober 2001".

5) I artikel 6.1 skall följande stycken läggas till:

"Medlemsstaterna skall se till att de behöriga myndigheterna regelbundet och minst vart femte år försäkrar sig om att företagen fortfarande uppfyller kraven på gott anseende, ekonomiska resurser och yrkesmässig kompetens.

Om kravet på de ekonomiska resurserna inte är uppfyllt vid kontrolltillfället, men om företagets ekonomiska situation ger anledning att tro att kravet på de ekonomiska resurserna på nytt och på ett varaktigt sätt kommer att vara uppfyllda, på grundval av en finansieringsplan och inom en överskådlig framtid, får de behöriga myndigheterna bevilja en ytterligare frist som inte får överstiga ett år."

6) I artikel 7 skall

- i artikel 7.1, början av texten ersättas med "1. Om överträdelser som kan leda till . . .",

- gällande artikel 7.2 utgå och gällande punkt 3 skall betecknas punkt 2.

7) I artikel 8 skall

- i artikel 8.2 orden "och konkursfrihet" i punkt 2 utgå,

- i artikel 8.4 sista meningen utgå.

8) I artikel 10.3 skall datumet den 1 januari 1990 ersättas med det datum som avses i artikel 2.1 första stycket i detta direktiv.

9) Efter artikel 10 skall följande artiklar införas:

"Artikel 10 a

Medlemsstaterna skall föreskriva en ordning med sanktioner för överträdelser av de nationella bestämmelser som antas i enlighet med detta direktiv och de skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att dessa sanktioner tillämpas. De föreskrivna sanktionerna skall vara effektiva och proportionerliga och ha avskräckande verkan.

Artikel 10 b

Från och med den 1 oktober 1999 skall medlemsstaterna som tillräckligt bevis på yrkesmässig kompetens erkänna de intyg som överensstämmer med modellen för examensbevis i bilaga I a och som utfärdas av den myndighet eller instans som har utsetts för detta av varje medlemsstat."

10) Bilaga I skall ersättas med bilaga I till detta direktiv och bilaga I a som återfinns i bilaga II till detta direktiv skall införas.

Artikel 2

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de bestämmelser i lagar och andra författningar för att följa detta direktiv senast den 1 oktober 1999. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall dessa innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Luxemburg den 1 oktober 1998.

På rådets vägnar

C. EINEM

Ordförande

(1) EGT C 95, 24.3.1997, s. 66 och EGT C 324, 25.10.1997, s. 6.

(2) EGT C 287, 22.9.1997, s. 21.

(3) Europaparlamentets yttrande av den 17 juli 1997 (EGT C 286, 22.9.1997, s. 224), rådets gemensamma ståndpunkt av den 17 mars 1998 (EGT C 161, 27.5.1998, s. 12) och Europaparlamentets beslut av den 17 juli 1998 (EGT C 210, 6.7.1998).

(4) EGT L 124, 23.5.1996, s. 1.

BILAGA I

"BILAGA I

I. FÖRTECKNING ÖVER ÄMNEN SOM AVSES I ARTIKEL 3.4

De kunskaper som skall beaktas när yrkesmässig kompetens fastställs av medlemsstaterna skall omfatta åtminstone ämnen i denna förteckning för både transport på väg av gods och av personer. I dessa ämnen skall de sökande vägtransportörer uppnå den nivå i fråga om kunskaper och praktiska färdigheter som krävs för att leda ett transportföretag.

Den lägsta kunskapsnivån, såsom den anges nedan, får inte vara lägre än nivå 3 enligt de utbildningsnivåer som anges i bilagan till beslut 85/368/EEG (1), det vill säga den nivå som uppnåtts genom utbildningen i den obligatoriska skolan, kompletterad med antingen en yrkesutbildning och en kompletterande teknisk utbildning eller med en teknisk skolutbildning eller annan utbildning på högre nivå.

(1) Rådets beslut 85/368/EEG av den 16 juli 1985 om jämförbarhet av yrkesmeriter mellan medlemsstaterna inom EG (EGT L 199, 31.7.1985, s. 56).

A. Avsnitt i civilrätt

Gods- och persontransport på väg

Den sökande skall bland annat

1) känna till de vanligaste avtalsformer som förekommer vid transportverksamhet på väg liksom de rättigheter och skyldigheter som följer av dessa,

2) vara i stånd att ingå ett giltigt fraktavtal, särskilt såvitt gäller transportvillkoren,

Godstransport på väg

3) kunna analysera en reklamation från uppdragsgivaren som avser skada som uppkommit antingen genom förlust av eller skada på godset under transport eller genom försenad leverans samt konsekvenserna av reklamationen på det avtalsmässiga ansvaret,

4) känna till de regler och skyldigheter som följer av konventionen om fraktavtalet vid internationell godsbefordran på väg (CMR),

Persontransport på väg

5) kunna analysera en reklamation från uppdragsgivaren som avser skada som åsamkats passagerarna eller deras bagage vid en olycka som inträffat under transporten eller rörande skador som beror på försening samt konsekvenserna av reklamationen på det avtalsmässiga ansvaret.

B. Avsnitt i handelsrätt

Gods- och persontransport på väg

Den sökande skall bland annat

1) känna till de krav och formaliteter för att utöva näringsverksamhet liksom näringsidkarens allmänna skyldigheter (registrering, handelsböcker, m.m.) samt följderna av en konkurs,

2) ha erforderliga kunskaper om olika former av kommersiella bolag samt om regler för hur bolag bildas och fungerar.

C. Avsnitt i socialrätt

Gods- och persontransport på väg

Den sökande skall bland annat

1) känna till vilken roll de olika sociala institutioner som förekommer inom vägtransportsektorn spelar samt hur de fungerar (fackföreningar, organ för samarbete mellan arbetsgivare och arbetstagare, personalrepresentanter, arbetsinspektörer, m.m.),

2) känna till arbetsgivares skyldigheter enligt socialförsäkringslagstiftningen,

3) känna till de regler som gäller för de anställningsavtal som tillämpas på olika kategorier av arbetstagare inom vägtransportföretag (avtalsformer, parternas skyldigheter, arbetsvillkor och arbetstid, betald semester, lön, avtalets upphörande, m.m.),

4) känna till bestämmelserna i förordningarna (EEG) nr 3820/85 (1) och (EEG) nr 3821/85 (2) samt de praktiska åtgärderna för tillämpning av dessa förordningar.

(1) Rådets förordning (EEG) nr 3820/85 av den 20 december 1985 om harmonisering av viss social lagstiftning om vägtransporter (EGT L 370, 31.12.1985, s. 1).

(2) Rådets förordning (EEG) nr 3821/85 av den 20 december 1985 om färdskrivare vid vägtransporter (EGT L 370, 31.12.1985, s. 8). Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1056/97 (EGT L 154, 12.6.1997, s. 21).

D. Avsnitt i skatterätt

Gods- och persontransport på väg

Den sökande skall bland annat känna till regler om

1) mervärdesskatt på transporttjänster,

2) fordonsskatter,

3) skatt på vissa fordon som används vid godstransport på väg samt vägtull och vägavgifter,

4) inkomstskatt.

E. Kommersiell och ekonomisk ledning av ett företag

Gods- och persontransport på väg

Den sökande skall bland annat

1) känna till rättsliga och praktiska bestämmelser om användningen av checkar, växlar, reverser, kreditkort samt andra betalningsmedel och betalningssätt,

2) känna till olika kreditformer (bankkrediter, remburser, borgen, inteckning, leasing, renting, factoring, m.m.) samt de kostnader och förpliktelser som är förbundna med dessa,

3) veta vad en balansräkning är, hur den ställs upp och hur den skall tolkas,

4) kunna läsa och tolka en resultaträkning,

5) kunna analysera företagets finansiella situation och lönsamhet, särskilt med ledning av nyckeltalen,

6) kunna upprätta en budget,

7) känna till de olika delarna i en kostnadsberäkning (fasta kostnader, rörliga kostnader, arbetande kapital, avskrivningar, m.m.) samt kunna räkna ut detta per fordon, per kilometer, per resa eller per ton,

8) kunna upprätta ett organisationsschema över företagets personalstyrka och utarbeta arbetsscheman m.m.,

9) känna till grunderna för marknadsundersökning, marknadsföring, säljfrämjande åtgärder när det gäller transporttjänster, upprättande av kundregister, reklam, PR, m.m.,

10) känna till de olika slag av försäkringar som förekommer vid vägtransporter (ansvars-, person-, gods- och bagageförsäkringar) och de garantier och skyldigheter som är förbundna med dessa,

11) känna till de olika formerna för användningen av telematik på vägtransportområdet,

Godstransport på väg

12) kunna tillämpa reglerna för fakturering vid godstransporttjänster på väg samt känna till innebörden och betydelsen av Incoterms,

13) känna till olika stödnäringar inom transportområdet, deras roll, funktionssätt samt, i förekommande fall, deras rättsliga ställning,

Persontransport på väg

14) kunna tillämpa reglerna för avgifter och prissättning vid offentlig och privat persontransport på väg,

15) kunna tillämpa reglerna för fakturering vid persontransport på väg.

F. Tillträde till marknaden

Gods- och persontransport på väg

Den sökande skall bland annat

1) känna till de bestämmelser som gäller vid vägtransporter för annans räkning, för hyra av fordon för yrkestrafik och för anlitande av underleverantörer; den sökande skall särskilt vara bekant med bestämmelserna rörande yrkets offentligrättsliga reglering, tillträder till yrket, tillståndsgivning för vägtransporter inom och utom gemenskapen samt kontroll och sanktioner,

2) känna till de bestämmelser som gäller vid upprättandet av ett företag för vägtransporter,

3) känna till vilka dokument som erfordras för tillhandahållande av vägtransporter samt kunna utforma kontrollförfaranden för att tillse att riktiga handlingar rörande varje enskild transport, särskilt dokument rörande fordonet, föraren, godset eller bagaget, finns tillgängliga såväl i fordonet som inom företagets lokaler,

Godstransport på väg

4) känna till reglerna för organisationen av marknaden för godstransporter på väg, speditionsfirmor och logistik,

5) känna till förfarandet vid passerandet av statsgränser, betydelsen av T-dokument och TIR-carneter samt de skyldigheter och det ansvar som följer av användningen av dessa,

Persontransport på väg

6) känna till reglerna för organisationen av marknaden för persontransporter på väg,

7) känna till reglerna för utbjudandet av transporttjänster samt kunna upprätta transportplaner.

G. Tekniska normer och tekniska driftsförhållanden

Gods- och persontransport på väg

Den sökande skall bland annat

1) känna till reglerna rörande fordons vikter och dimensioner inom medlemsstaterna samt förfarandena för sådana särskilda transporter för vilka undantag görs från dessa regler,

2) kunna välja fordon och fordonskomponenter (chassi, motor, kraftöverföringssystem, bromssystem, m.m.) efter företagets behov,

3) känna till förfarandet vid typgodkännande, registrering och besiktning av dessa fordon,

4) kunna bedöma vilka åtgärder som erfordras för att bekämpa luftförorening genom avgaser från motorfordon och för att motverka buller,

5) kunna upprätta planer för regelbundet underhåll av fordonen och fordonens utrustning,

Godstransport på väg

6) känna till de olika slagen av verktyg och hjälpmedel för godshantering och lastning (billuckor, containrar, lastpallar, m.m.) och kunna upprätta rutiner och föreskrifter för lastning och lossning av gods (viktfördelning, stapling, stuvning, stöttning och kilning, m.m.),

7) känna till de olika teknikerna för kombinerade transporter med `piggy-back` och med roll-on roll-off fartyg,

8) kunna sätta i verket förfaranden för iakttagande av reglerna rörande transport av farligt gods och avfall, särskilt de regler som följer av direktiv 94/55/EG (1), direktiv 96/35/EG (2), förordning (EEG) nr 259/93 (3),

(1) Rådets direktiv 94/55/EG av den 21 november 1994 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om transport av farligt gods på väg (EGT L 319, 12.12.1994, s. 7). Direktivet ändrat genom kommissionens direktiv 96/86/EG (EGT L 335, 24.12.1996, s. 43).

(2) Rådets direktiv 96/35/EG av den 3 juni 1996 om utnämning av och kompetens hos säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods på väg, järnväg och inre vattenvägar (EGT L 145, 19.6.1996, s. 10).

(3) Rådets förordning (EEG) nr 259/93 av den 1 februari 1993 om övervakning och kontroll av avfallstransporter inom, till och från Europeiska gemenskapen (EGT L 30, 6.2.1993, s. 1). Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 120/97 (EGT L 22, 24.1.1997, s. 14).

9) kunna upprätta förfaranden för iakttagande av reglerna rörande transport av lättfördärvliga livsmedel, särskilt de regler som följer av avtalet om internationella transporter av lättfördärvliga livsmedel och om specialutrustning för sådana transporter (ATP),

10) kunna vidta erforderliga åtgärder för iakttagande av föreskrifterna om transport av levande djur.

H. Trafiksäkerhet

Gods- och persontransport på väg

Den sökande skall bland annat

1) känna till de krav som förarna skall uppfylla (körkort - läkarintyg - intyg om kompetens m.m.),

2) kunna vidta åtgärder för att försäkra sig om att förarna iakttar de trafikregler, förbud och begränsningar som gäller inom de olika medlemsstaterna (hastighetsbegränsningar, regler om företräde, uppehåll och parkering, användning av lyktorna, vägskyltning, m.m.),

3) kunna utarbeta föreskrifter för förarna om kontroll av säkerhetsnormerna dels rörande transportmaterialets, utrustningens och lastens skick, dels rörande förebyggande åtgärder,

4) kunna utarbeta förhållningsregler för olyckshändelser samt vidta lämpliga åtgärder för att undvika att olyckor eller allvarliga trafikförseelser upprepas,

Persontransport på väg

5) besitta grundläggande kunskaper om vägnätet i medlemsstaterna.

II. UTFORMNING AV EXAMENSPROVET

1. Medlemsstaterna skall anordna ett obligatoriskt skriftligt examensprov som de kan komplettera med ett muntligt examensprov för att kontrollera om de sökande vägtransportörerna besitter kunskaper i de ämnen och på den nivå som anges i I och framför allt om de har förmåga att använda de verktyg och den teknik som behövs och att utföra de verkställande och samordnade arbetsuppgifter som föreskrivs.

a) Det obligatoriska skriftliga examensprovet skall bestå av följande två delprov:

- Skriftliga frågor antingen i form av flervalsfrågor (fyra svarsalternativ) eller frågor med öppna svar eller en kombination av båda frågeformerna.

- Skriftliga uppgifter/fallstudier.

Provtiden skall vara minst två timmar för varje delprov.

b) I det fall ett muntligt examensprov anordnas kan medlemsstaterna föreskriva att villkoret för att få delta i detta är godkänt resultat på det skriftliga examensprovet.

2. Om medlemsstaterna även anordnar ett muntligt examensprov skall de för vart och ett av de tre delprover fastställa en viktningsprocent som inte får understiga 25 % och inte överstiga 40 % av antalet möjliga poäng på provet som helhet.

Om medlemsstaterna endast anordnar ett skriftligt examensprov skall de för varje delprov fastställa en viktningsprocent som inte får understiga 40 % och inte överstiga 60 % av antalet möjliga poäng på provet som helhet.

3. De sökande skall sammanlagt för alla delprov uppnå ett genomsnitt på minst 60 % av det totala antalet poäng medan andelen erhållna poäng i varje delprov inte får understiga 50 % av antalet möjliga poäng. En medlemsstat kan endast för ett delprov minska procenttalet från 50 % till 40 %."

BILAGA II

"BILAGA I a

EUROPEISKA GEMENSKAPEN

>Start Grafik>

(Kraftigt beigefärgat papper - Format: DIN A4)

(Text på det officiella språket eller på ett eller flera officiella språk i den medlemsstat som utfärdar tillståndet)

Landsbeteckning för den berörda medlemsstaten (1)

Benämning på behörig myndighet eller behörig instans (2)

EXAMENSBEVIS OM YRKESMÄSSIG KOMPETENS VID INRIKESTRANSPORT

[OCH INTERNATIONELL] (3) GODS [PERSON] (3) TRANSPORT PÅ VÄG

nr . . .

Vi (2), försäkrar:

a) att (4)

född i, den

har godkänt resultat i de skriftliga examensprov (år:; period:) (5) som anordnats för erhållande av examensbevis om yrkesmässig kompetens för inrikestransport [och internationell] (3) gods- [person-] (3)transport på väg, enligt bestämmelserna i (6)

b) att den person som avses i a har behörighet att utnyttja sin yrkesmässiga kompetens i ett företag som bedriver gods-[person-] transporter på väg (3)

- för att utföra endast inrikestransporter inom den medlemsstat som har utfärdat examensbeviset (3)

- för att utföra internationella transporter (3).

Detta examensbevis utgör tillräckligt bevis på den yrkesmässiga kompetens som avses i artikel 10.1 i rådets direktiv 96/26/EG av den 29 april 1996, om rätt att yrkesmässigt bedriva person- och godstransporter på väg och om ömsesidigt erkännande av utbildnings-, examens-, och andra behörighetsbevis för att främja ett effektivt utnyttjande av dessa transportörers etableringsrätt på området för nationella och internationella transporter.

Utfärdat i, den

(7)

(1) Landsbeteckning (B) Belgien, (DK) Danmark, (D) Tyskland, (GR) Grekland, (E) Spanien, (F) Frankrike, (IRL) Irland, (I) Italien, (L) Luxemburg, (NL) Nederländerna, (A) Österrike, (P) Portugal, (FIN) Finland, (S) Sverige, (UK) Förenade kungariket.

(2) Myndighet eller instans som av varje medlemsstat i Europeiska gemenskapen i förväg utsetts till att utfärda detta intyg.

(3) Stryk det som ej är lämpligt.

(4) Efternamn och förnamn: födelseort och födelsedatum.

(5) Närmare uppgifter om examensprovet.

(6) Hänvisning till de bestämmelser i nationell lag som antagits i ämnet enligt ovan nämnda direktiv.

(7) Stämpel och underskrift av den behöriga myndighet eller instans som utfärdar intyget."

>Slut Grafik>