Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Kommissionens förordning (EG) nr 2121/98 av den 2 oktober 1998 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordningar (EEG) nr 684/92 och (EG) nr 12/98 beträffande transportdokument för persontransporter med buss (Text av betydelse för EES)Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 268 , 03/10/1998 s. 0010 - 0026KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2121/98 av den 2 oktober 1998 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordningar (EEG) nr 684/92 och (EG) nr 12/98 beträffande transportdokument för persontransporter med buss (Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 684/92 av den 16 mars 1992 om gemensamma regler för internationell persontransport med buss (1), ändrad genom förordning (EG) nr 11/98 (2), särskilt artiklarna 2.3.4, 5.4, 6.2, 11.5 och 13.3 i denna,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 12/98 av den 11 december 1997 om villkoren för att transportföretag skall få utföra nationella persontransporter på väg i en annan medlemsstat än den där de är hemmahörande (3), särskilt artiklarna 6, 6.2 och 6.3 samt 7.1 i denna,

efter samråd med den kommitté som inrättats genom artikel 10 i förordning (EG) nr 12/98, och

med beaktande av följande:

1. Enligt artikel 4.4 i förordning (EEG) nr 684/92 skall linjetrafik och viss speciell reguljär trafik omfattas av ett tillståndssystem.

2. Enligt artikel 11.1 i samma förordning skall tillfällig trafik bedrivas med stöd av ett färdblad.

3. Enligt artikel 13.1 i samma förordning skall transport för egen räkning vara underkastad en ordning med certifikat.

4. Det är också lämpligt att fastställa formerna för användning av det färdblad som avses i artikel 11 i samma förordning samt formerna för meddelandena till de berörda medlemsstaterna om namnen på de transportörer som utför dessa tjänster och om anslutningspunkter under pågående färd.

5. Kommissionen har antagit förordning (EEG) nr 1839/92 av den 1 juli 1992 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EEG) nr 684/92 beträffande dokument vid internationella persontransporter på väg (4), senast ändrad genom Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige. Den nämnda förordningen har ändrats genom förordning (EEG) nr 2944/93 (5) i syfte att för enkelhetens skull slå samman kontrolldokumenten för pendeltrafik med logi och tillfällig trafik.

6. Genom förordning (EG) nr 11/98 avskaffades begreppet pendeltrafik och definitionen av tillfällig trafik förenklades särskilt genom att begreppet "övrig tillfällig trafik" togs bort.

7. För enkelhets skull är det nödvändigt att skapa ett gemensamt färdblad för internationell tillfällig trafik och tillfällig cabotagetrafik enligt förordning (EG) nr 12/98.

8. Det färdblad som används som kontrolldokument för speciell reguljär cabotagetrafik bör i sammanfattande form fyllas i varje månad.

9. För öppenhetens och enkelhetens skull bör alla de dokumentmodeller som fastställs i förordning (EEG) nr 1839/92 anpassas till den nya rättsliga ram som är tillämplig på internationell busstrafik och den nämnda förordningen bör ersättas av den här förordningen.

10. Medlemsstaterna behöver en viss tid för att trycka och distribuera de nya dokumenten.

11. Under tiden bör transportföretagen kunna fortsätta att använda de dokument som avses i förordning (EEG) nr 1839/92 och i rådets förordning (EEG) nr 2454/92 (6), i förekommande fall ändrade på ett lämpligt sätt för att de skall uppfylla bestämmelserna i förordningarna (EEG) nr 684/92 och (EG) nr 12/98.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

KONTROLLDOKUMENT - FÄRDBLAD

Artikel 1

1. Kontrolldokument och färdblad för de tillfälliga trafiktyper som avses i artikel 2.3.1 i förordning (EEG) nr 684/92 skall utformas enligt modellen i bilaga I till den här förordningen.

2. För tillfällig trafik som avses i artikel 2.3 i förordning (EG) nr 12/98 skall kontrolldokument och färdblad utformas enligt modellen i bilaga I till den här förordningen.

3. Färdbladen skall vara samlade i häften med 25 löstagbara dubbla exemplar. Varje häfte skall vara numrerat. Färdbladen skall också vara numrerade från 1 till 25. Försättsbladet till häftet skall utformas enligt modellen i bilaga II till den här förordningen. Medlemsstaterna skall anta de åtgärder som behövs för att anpassa dessa krav så att färdbladen kan databehandlas.

Artikel 2

1. Det häfte som avses i artikel 1.3 skall utfärdas i transportföretagets namn. Det får inte överlåtas.

2. Färdbladet skall fyllas i så att det är läsligt och så att den ifyllda texten är outplånlig i dubbla exemplar, antingen av transportföretaget eller av föraren före varje resa. Det skall gälla under hela resan.

3. Färdbladets original skall förvaras i fordonet under hela den resa för vilken det har upprättats. En kopia skall förvaras på företagets huvudkontor.

4. Transportföretaget skall ansvara för handhavandet av färdbladen.

Artikel 3

Om det rör sig om tillfällig internationell trafik som organiseras av en grupp av transportföretag för samma arrangörs räkning, och som under färden eventuellt inbegriper anslutning av andra passagerare genom ett annat transportföretag inom gruppen, skall färdbladets original förvaras i det fordon som går på huvudrutten. En kopia av färdbladet skall förvaras på varje transportföretags huvudkontor.

Artikel 4

1. De exemplar av färdbladen som används som kontrolldokument för tillfällig cabotagetrafik enligt artikel 6 i förordning (EG) nr 12/98 skall transportföretaget skicka till den behöriga myndigheten eller det behöriga organet i den medlemsstat där det är etablerat enligt de former som fastställs av denna myndighet eller av detta organ.

2. För speciell reguljär cabotagetrafik enligt artikel 3 i förordning (EG) nr 12/98 skall det färdblad vars modell framgår av bilaga I till den här förordningen fyllas i varje månad i sammanfattande form och av transportföretaget skickas till den behöriga myndigheten eller det behöriga organet i den medlemsstat där det är etablerat enligt de former som fastställs av denna myndighet eller av detta organ.

Artikel 5

Färdbladet ger innehavaren rätt att inom ramen för den internationella tillfälliga trafiken genomföra lokala utflykter i en annan medlemsstat än den där transportföretaget är etablerat enligt de villkor som avses i artikel 12 andra stycket i förordning (EEG) nr 684/92. De lokala utflykterna skall skrivas upp på färdbladet innan fordonet inleder utflykten i fråga. Färdbladets original skall förvaras i fordonet under hela den lokala utflykten.

Artikel 6

Kontrolldokumentet skall på varje begäran visas upp för behörig kontrollant.

KAPITEL II

TILLSTÅND

Artikel 7

1. Ansökan om tillstånd för linjetrafik och sådan speciell reguljär trafik som kräver sådant tillstånd skall utformas enligt modellen i bilaga III.

2. Ansökan om tillstånd skall innehålla följande information:

a) tidtabeller.

b) prislistor.

c) en bestyrkt kopia som stämmer överens med gemenskapstillståndet för internationella persontransporter på väg för andras räkning enligt artikel 3 a i förordning (EEG) nr 684/92.

d) detaljerade uppgifter om karaktär och volym i fråga om den trafik som sökanden planerar att bedriva om det rör sig om en ansökan för att upprätta en ny förbindelse eller om sökanden uppgivit att det rör sig om en ansökan för att förnya ett tillstånd.

e) en karta i lämplig skala på vilken sökanden markerat färdväg och hållplatser för passagerarnas på- och avstigning.

f) ett körschema som gör det möjligt att kontrollera att gemenskapslagstiftningen om körtider och viloperioder respekteras.

3. Som stöd för ansökan skall sökanden tillhandahålla alla de ytterligare uppgifter som denne anser vara av betydelse eller som begärs av den utfärdande myndigheten.

Artikel 8

1. Tillstånden skall utformas enligt modellen i bilaga IV.

2. Varje fordon som bedriver trafik som omfattas av ett tillståndssystem skall i fordonet ha ett tillstånd eller en av den utfärdande myndigheten bestyrkt kopia.

KAPITEL III

CERTIFIKAT

Artikel 9

1. Certifikat för trafik för egen räkning enligt artikel 2.4 i förordning (EEG) nr 684/92 skall utformas enligt modellen i bilaga V till den här förordningen.

2. Det företag som ansöker om ett certifikat skall för den ansvariga utfärdande myndigheten lägga fram bevis för eller en försäkran om att de villkor som avses i artikel 2.4 i förordning (EEG) nr 684/92 är uppfyllda.

3. Varje fordon som bedriver trafik som omfattas av en ordning med certifikat skall under hela resan ha ett certifikat eller en bestyrkt kopia i fordonet, som på varje begäran skall visas upp för behörig kontrollant.

4. Ett certifikat skall vara giltigt i högst fem år.

KAPITEL IV

MEDDELANDE MED STATISTISKA UPPGIFTER

Artikel 10

Det meddelande med uppgifter som avses i artikel 7 i förordning (EG) nr 12/98 i fråga om cabotageverksamhet skall lämnas i form av en tabell som upprättats enligt modellen i bilaga VI till den här förordningen.

KAPITEL V

ÖVERGÅNGS- OCH SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 11

Förordning (EEG) nr 1839/92 skall upphöra att gälla med verkan från och med den 31 december 1999.

Artikel 12

Medlemsstaterna får tillåta användning av tryckta färdblad, tillståndsansökningar, tillstånd och certifikat som utformats i enlighet med bestämmelserna i förordning (EEG) nr 1839/92 och förordning (EEG) nr 2454/92 senast fram till och med den 31 december 1999, under förutsättning att de ändras i fråga om läsbarhet och outplånlig text och på lämpligt sätt så långt det är nödvändigt i förordningarna (EEG) nr 684/92, (EG) nr 12/98 och denna förordning.

De övriga medlemsstaterna skall godkänna dessa dokument på sina territorier fram till och med den 31 december 1999.

Artikel 13

Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att genomföra denna förordning och omedelbart underrätta kommissionen om detta.

Artikel 14

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 11 december 1998 med undantag av artiklarna 1.2, 4 och 10 som skall tillämpas från och med den 11 juni 1999.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 2 oktober 1998.

På kommissionens vägnar

Neil KINNOCK

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 74, 20.3.1992, s. 1.

(2) EGT L 4, 8.1.1998, s. 1.

(3) EGT L 4, 8.1.1998, s. 10.

(4) EGT L 187, 7.7.1992, s. 5.

(5) EGT L 266, 27.10.1993, s. 2.

(6) EGT L 251, 29.8.1992, s. 1.

BILAGA I

>Start Grafik>

S

Modell - Färdblad

No

Ljusgrönt papper - A4

TILLFÄLLIG INTERNATIONELL TRAFIK OCH TILLFÄLLIG CABOTAGETRAFIK

>Slut Grafik>

BILAGA II

>Start Grafik>

Försättsblad till häftet

(Papper - A4)

Texten formuleras på ett eller flera språk som är officiellt/officiella i den medlemsstat där transportföretaget är etablerat.

UTFÄRDANDE MEDLEMSSTAT

- Landskod (1)

Benämning på behörig myndighet

HÄFTE nr . . . .

med färdblad:

a) för tillfällig internationell trafik med buss mellan medlemsstater utfärdat på grundval av förordning (EEG) nr 684/92,

b) för tillfällig cabotagetrafik med buss av ett transportföretag i en annan medlemsstat än den där företaget är etablerat, utfärdat på grundval av förordning (EG) nr 12/98

till

(transportörens efternamn och förnamn eller firmanamn)

(Fullständig adress samt telefon- och telefaxnummer)

(Ort och datum för utfärdande)

(Underskrift och stämpel från den myndighet eller det organ som utfärdat häftet)

(1) Belgien (B), Danmark (DK), Tyskland (D), Grekland (GR), Spanien (E), Frankrike (F), Irland (IRL), Italien (I), Luxembourg (L), Nederländerna (NL), Portugal (P), Förenade kungariket (UK), Österrike (A), Finland (FIN), Svergige (S).

(Häftets andra försättsblad)

Texten formuleras på ett eller flera språk som är officiellt/officiella i den medlemsstat där transportföretaget är etablerat.

Viktigt meddelande

A. ALLMÄNNA GEMENSAMMA BESTÄMMELSER FÖR TILLFÄLLIG INTERNATIONELL TRAFIK OCH TILLFÄLLIG CABOTAGETRAFIK

1. Enligt artiklarna 11.1 och 4.1 i förordning (EEG) nr 684/92 och artikel 6.1-6.3 i förordning (EG) nr 12/98 skall tillfällig trafik vara föremål för ett kontrolldokument/färdblad.

2. Enligt de förordningar som nämns under punkt 1 definieras tillfällig trafik som "trafik som inte utgör linjetrafik, inbegripet speciell reguljär trafik, och som främst kännetecknas av det faktum att den transporterar grupper som har bildats på initiativ av en beställare eller av transportföretaget självt".

Med linjetrafik avses "persontransporter vid regelbundna tider längs bestämda färdvägar, varvid passagerarna får stiga på och av vid i förväg bestämda hållplatser. Linjetrafik skall vara allmänt tillgänglig, dock med förbehåll för obligatorisk platsreservation där så är lämpligt. Trafikens reguljära karaktär påverkas inte av att villkoren för att bedriva trafiken anpassas.

Som linjetrafik anses också, oavsett vem som bedriver trafiken, sådan trafik för befordran av särskilda passagerarkategorier med uteslutande av andra passagerare som bedrivs i enlighet med vad som sägs i punkt 1.1. Sådan trafik betecknas hädanefter som speciell reguljär trafik.

Speciell reguljär trafik omfattar

a) transport av anstllda mellan hemmet och arbetsplatsen,

b) transport av elever och studerande till och från utbildningsanstalter,

c) transport av soldater och deras familjer mellan deras ursprungsland och det område där förläggningrna är belägna.

Det förhållandet att den speciella trafiken anpassas efter användarnas behov ändrar inte dess karaktär av linjetrafik."

3. Färdbladet skall gälla under hela resan.

4. Innehavaren till gemenskapens tillstånd och till färdbladet har rätt att bedriva

a) tillfällig internatinell trafik mellan två eller flera medlemsstater med buss,

b) tillfällig cabotagetrafik genom ett transportföretag i en annan medlemsstat än den där detta är etablerat.

5. Färdbladet skall fyllas i i två exemplar av transportföretaget eller av föraren innan varje resa inleds. Kopian till färdbladet skall förvaras hos företaget. Föraren skall förvara originalet i fordonet under hela resan. Färdbladet skall på varje begäran visas upp för behörig kontrollant.

6. Föraren skall efter resans slut lämna färdbladet till det företag som utfärdat det. Transportören ansvarar för att dessa dokument är riktiga och skall fylla i dem med tydliga tecken som inte går att radera.

(Häftets tredje försättsblad)

B. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR TILLFÄLLIG INTERNATIONELL TRAFIK

1. Enlig artikel 2.3.1 andra strecksatsen i förordning (EEG) nr 684/92 krävs tillstånd för parallell eller tillfällig trafik som är jämförbar med befintlig linjetrafik och betjänar samma allmänhet.

2. Transportören får inom ramen för den tillfälliga internationella trafiken göra lokala utflykter i en annan medlemsstat än den där transportören är etablerad. Dessa lokala utflykter får bara rikta sig till resenärer som inte är hemmahörande i den andra medlemsstaten och som redan tidigare transporterades av samma transportör inom ramen för den tillfälliga internationella trafiken. Utflykterna skall göras med samma fordon eller med ett fordon som tillhör samma transportör eller grupp av transportörer.

3. Vid lokala utflykter skall färdbladet fyllas i innan fordonet avgår för den aktuella utflykten.

4. Om det rör sig om tillfällig internationell trafik som organiseras av en grupp av transportföretag för en och samma arrangörs räkning, och som under färden eventuellt inbegriper anslutning av andra passagerare genom ett annat transportföretag inom gruppen, skall färdbladets original förvaras i det fordon som går på huvudrutten. En kopia av färdbladet skall förvaras på huvudkontoren för vardera transportföretaget.

C. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR TILLFÄLLIG CABOTAGETRAFIK

1. Om inte annat följer av gemenskapslagstiftningen skall tillfällig cabotagetrafik lyda under de lagar och andra författningar som gäller i värdlandet inom följande områden:

a) priser och villkor som styr transportkontraktet.

b) fordonets vikt och mått. Vikt och mått får i förekommande fall överstiga de normer som gäller i den medlemsstat där transportören är etablerad, men får inte i något fall överstiga de tekniska värden som är inskrivna i intyget om teknisk överensstämmelse.

c) föreskrifter om transport av vissa kategorier av resenärer, nämligen skolbarn, andra grupper av barn och rörelsehindrade.

d) körtider och viloperioder.

e) mervärdeskatt på transporttjänster: de tjänster som avses i artikel 1 i denna förordning omfattas på denna punkt av artikel 21.1a i rådets direktiv 77/388/EEG av den 17 maj 1977 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter - Gemensamt system för mervärdeskatt: enhetlig beräkningsgrund (1), senast ändrad genom förordning 96/95/EG (2).

2. De fordon som används i cabotagetrafiken skall uppfylla de tekniska normer i fråga om konstruktion och utrustning av fordon som gäller för fordon i internationell trafik.

3. De nationella bestämmelser som avses under punkterna 1 och 2 ovan skall medlemsstaterna tillämpa p utländska transportörer på samma villkor som de tillämpas på inhemska transportörer, för att på ett effektivt sätt förhindra all diskriminering - uttalad eller dold - på grundval av nationalitet eller etableringsort.

4. För tillfällig cabotagetrafik skall transportföretaget skicka tillbaka färdbladen till behörig myndighet eller behörigt organ i den medlemsstat där det är etablerat enligt de former som fastställs av denna myndighet eller av detta organ (3).

5. För speciell reguljär cabotagetrafik skall transportföretaget varje månad i sammanfattande form fylla i färdbladet och skicka tillbaka det till behörig myndighet eller behörigt organ i den medlemsstat där företaget är etablerat enligt de former som fastställs av denna myndighet eller av detta organ.

(1) EGT L 145, 13.6.1977, s. 1.

(2) EGT L 338, 28.12.1996, s. 89.

(3) Medlemsstaternas behöriga myndigheter kan fylla i punkt 4 med upplysningar om det organ som har till uppgift att samla i färdbladen samt hur dessa upplysningar skall skickas in.

>Slut Grafik>

BILAGA III

>Start Grafik>

Försättsblad till häftet

(Vitt papper - A4)

Texten formuleras på ett eller flera språk som är officiellt/officiella i den medlemsstat där transportföretaget är etablerat

ANSÖKAN OM TILLSTÅND FÖR (1):

LINJETRAFIK

SPECIELL REGULJÄR TRAFIK (2)

FÖRNYELSE AV ETT TRAFIKTILLSTÅND

som utförs med buss mellan medlemsstater och för vilken tillståndet utfärdas på grundval av förordning (EEG) nr 684/92

ställd till:

(Behörig myndighet)

1. Sökandes efternamn och förnamn eller firmanamn och, i förekommande fall, det huvudansvariga företaget för en sammanslutning av företag:

2. Trafik som bedrivs (1)

av ett företag

av en sammanslutning av företag

av en underleverantör

3. Namn på och adress till:

transportör, sammanslut/en/na transportör(er) eller underleverantör(er) (3) (4)

3.1 tfn

3.2 tfn

3.3 tfn

3.4 tfn

(1) Markera riktiga uppgifter.

(2) Det rör sig om speciell reguljär trafik som inte täcks av ett kontrakt mellan arrangör och transportör.

(3) Ange för varje fall om det rör sig om en sammansluten transportör eller en underleverantör.

(4) Eventuell bifogad förteckning.

(Andra sidan till ansökan om tillstånd eller om förnyelse av tillstånd)

4. Om det rör sig om speciell reguljär trafik:

4.1 Passagerarkategori:

5. Varaktighet för begärt tillstånd eller datum då trafiken upphör:

6. Huvudsaklig färdväg för trafiken (stryk under de platser där passagerarna tas upp):

7. Trafikperiod:

8. Turtäthet (dagliga turer, turer varje vecka etc):

9. Priser: Bilaga

10. Lägg till i bilaga ett körschema som gör det möjligt att kontrollera att gemenskapslagstiftningen om körtider och viloperioder respekteras

11. Antal tillstånd eller kopior av tillståndet som önskas (1):

12. Eventuella ytterligare upplysningar:

13.

(Ort och datum)

(Sökandes underskrift)

(1) Då tillståndet skall förvaras i fordonet uppmärksammas sökanden på att antalet tillstånd bör motsvara det antal fordon som samtidigt kan komma att vara i trafik för utförandet av den trafik för vilket tillståndet skall gälla.

(Tredje sidan till ansökan om tillstånd eller om förnyelse av tillstånd)

Viktigt meddelande

1. Till denna ansökan bör följande uppgifter bifogas:

a) Tidtabeller.

b) Prislistor.

c) En styrkt kopia som stämmer överens med gemenskapens tillstånd för internationell persontransport på väg för andras räkning enligt artikel 3 a i förordning (EEG) nr 684/92.

d) Detaljerade uppgifter om karaktären och volymen hos den trafik som sökanden planerar att bedriva om det rör sig om en ansökan för att upprätta en ny förbindelse eller om sökanden uppgivit att det rör sig om en ansökan för att förnya ett tillstånd.

e) En karta i lämplig skala där sökanden markerat fördväg och hållplatser för passagerarnas på- och avstigning.

f) Ett körschema som gör det möjligt att kontrollera att gemenskapslagstiftningen om körtider och viloperioder respekteras.

2. Som stöd för sin ansökan skall sökanden uppge alla de ytterligare uppgifter som denna anser vara värdefulla eller som begärs av utfärdande myndighet.

3. Enligt artikel 4.4 i förordning (EEG) nr 684/92, krävs tillstånd för:

a) Linjetrafik: Med linjetrafik avses persontransporter vid regelbundna tider längs bestämda färdvägar, varvid passagerarna får stiga på och av vid i förväg bestämda hållplatser. Linjetrafik skall vara allmänt tillgänglig, dock med förbehåll för obligatorisk platsreservation där så är lämpligt. Trafikens reguljära karaktär påverkas inte av att villkoren för att bedriva trafiken anpassas.

b) Sådan speciell reguljär trafik som inte omfattas av ett avtal som har träffats mellan arrangören och transportföretaget. Som linjetrafik anses också, oavsett vem som bedriver trafiken, sådan trafik för befordran av särskilda passagerarkategorier med uteslutande av andra passagerare som bedrivs i enlighet med vad som sägs i punkt 1.1. Sådan trafik betecknas händanefter som speciell reguljär trafik. Speciell reguljär trafik omfattar

i) transport av anställda mellan hemmet och arbetsplatsen,

ii) transport av elever och studerande till och från utbildningsanstalter,

iii) transport av soldater och deras familjer mellan deras ursprungsland och det område där förläggningarna är belägna.

Det förhållandet att den speciella trafiken anpassas efter användarnas behov ändrar inte dess karaktär av linjetrafik.

4. Ansökan skall lämnas in hos behörig myndighet i den medlemsstat från vilkens territorium trafiken avgår, det vill säga en av slutstationerna för trafiken.

5. Tillståndet skall vara giltigt i högst fem år.

>Slut Grafik>

BILAGA IV

>Start Grafik>

(Tillståndets första sida)

(Rosa papper - A4)

Texten formuleras på ett eller flera språk som är officiellt/officiella i den medlemsstat där transportföretaget är etablerat

UTFÄRDANDE MEDLEMSSTAT

- Landskod (1)

Benämning på behörig myndighet

TILLSTÅND nr. . . .

för linjetrafik (2)

för icke-liberaliserad speciell reguljär trafik

med buss mellan medlmesstater, utfärdat på grundval av förordning (EEC) nr 684/92

till

(Innehavarens namn och förnamn eller firmanamn eller huvudansvarigt företag för en sammanslutning av företag)

Adress: Telefon och fax:

Deltagande företags och underleverantörers namn, adress, telefon och fax.

1)

2)

3)

4)

5)

Eventuell bifogad förteckning

Tillståndet gäller t.o.m. den:

(Ort och datum för utfärdande)

(Underskrift och stämpel av den myndighet eller det organ som utfärdet häftet)

(1) Belgien (B), Danmark (DK), Tyskland (D), Grekland (GR), Spanien (E), Frankrike (F), Irland (IRL), Italien (I), Luxemburg (L), Nederländerna (NL), Portugal (P), Förenade kungariket (UK), Österrike (A), Finland (FIN), Sverige (S)

(2) Stryk icke tillämpligt alternativ.

(Andra sidan för tillstånd nr . . . . . . . . . . . . . . .)

1. Färdväg:

a) Avresort:

b) Destinationsort:

c) Trafikens huvudsakliga färdväg. Stryk under de platser där passagerare tas upp eller släpps av:

2. Trafikperioder:

3. Turtäthet:

4. Tidtabell:

5. Speciell reguljär trafik:

- Passagerarkategori:

6. Särskilda villkor eller anmärkningar:

(Utfärdande myndighets stämpel)

(Tillståndets tredje sida)

Texten formuleras på ett eller flera språk som är officiellt/officiella i den medlemsstat där transportföretaget är etablerat

Viktigt meddelande

1. Detta tillstånd gäller för hela färdvägen. Det kan inte användas av ett företag vars namn inte har angetts.

2. Tillståndet eller en kopia som styrkts av den utfärdande myndigheten skall under resan finnas i fordonet och skall på varje begäran visas upp för behörig kontrollant.

3. En styrkt kopia som stämmer överens med gemenskapens tillstånd skall förvaras i fordonet.

>Slut Grafik>

BILAGA V

>Start Grafik>

(Certifikatets första sida)

(Gult papper - A4)

Texten formuleras på ett eller flera språk som är officiellt/officiella i den medlemsstat där transportföretaget är etablerat

UTFÄRDANDE MEDLEMSSTAT

- Landskod - (1)

Benämning på behörig myndighet

CERTIFIKAT

utfärdat enligt förordning (EEG) nr 684/92, för transport med buss mellan medlemsstaterna för egen räkning

(Del som skall fyllas i av den fysiska eller juridiska person som utför transporter för egen räkning)

Undertecknad

som representerar företaget, den ideella föreningen eller annan organisation

(beskrivs)

(Efternamn och förnamn eller annat officiellt namn samt fullständig adress)

intygar:

- att transporter bedrivs utan vinstsyfte eller kommersiellt syfte,

- att transportverksamheten endast är en sidoverksamhet för den fysiska eller juridiska personen,

- att bussen med registreringsnummer . . . . . . . . . . . . . . . ägs, har köpts på avbetalning eller har hyrts på långtidskontrakt av nämnda organisation,

- att bussen kommer att köras av en anställd hos den fysiska eller juridiska personen eller av den fysiska personen själv.

(Underskrift av den fysiska personen eller av ett ombud för den juridiska personen)

(Del som fylls i av behörig myndighet)

Detta dokument skall betraktas som ett tillstånd enligt artikel 13 i förordning (EEG) nr 684/92.

(Giltighetstid)

(Ort och datum för utfärdande)

(Behörig myndighets underskrift och stämpel)

(1) Belgien (B), Danmark (DK), Tyskland (D), Grekland (GR), Spanien (E), Frankrike (F), Irland (IRL), Italien (I), Luxemburg (L), Nederländerna (NL), Portugal (P), Förenade kungariket (UK), Österrike (A), Finland (FIN), Sverige (S)

(Certifikatets andra sida)

Texten formuleras på ett eller flera språk som är officiellt/officiella i den medlemsstat där transportföretaget är etablerat

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1. Enligt artikel 2.4 i förordning (EEG) nr 684/92 avses med transport för egen räkning sådana transporter utan vinstsyfte eller kommersiellt syfte som ordnas av en fysisk eller juridisk person om

- transportverksamheten endast är en sidoverksamhet för den fysiska eller juridiska personen, och

- de fordon som används, ägs eller har köpts på avbetalning eller hyrts med långtidskontrakt av den fysiska eller juridiska personen samt framförs av en anställd hos den fysiska eller juridiska personen eller av den fysiska personen själv.

2. Den som bedriver transportverksamhet för egen räkning har rätt att utföra denna typ av transporter utan att diskrimineras på grund av nationalitet eller etableringsort, om han

- i etableringsstaten har tillstånd att utföra transporter med buss i enlighet med villkoren för tillträde till marknaden i nationell lagstiftning, och

- följer de trafiksäkerhetsbestämmelser som gäller för förare och fordon.

3. Sådana transport för egen räkning som anges i punkt 1 är undantagen från all tillståndsskyldighet, men skall vara underkastad en ordning med certifikat.

4. Certifikatet ger innehavaren rätt att utföra internationella transporter med buss för egen räkning. Det skall utfärdas av den behöriga myndigheten i den medlemsstat där fordonet är registrerat och skall gälla för hela transportsträckan inklusive transitering.

5. Certifikatet skall fyllas i med icke raderbara tryckbokstäver i tre exemplar av den fysiska personen eller av den ansvariga för den juridiska personen och kompletteras av den behöriga myndigheten. En kopia skall behållas av myndigheten och en kopia skall behållas av den fysiska eller juridiska personen. Föraren skall förvara originalet eller en strykt kopia i fordonet under hela resan vid internationell trafik. Certifikatet skall på varje begäran visas upp för kontrollansvariga tjänstemän. Den fysiska eller juridiska personen ansvarar för att certifikatet är korrekta.

6. Tillståndet skall vara giltig i högst fem år.

>Slut Grafik>

BILAGA VI

MODELL FÖR DET MEDDELANDE som avses i artikel 7 i rådets förordning (EG) nr 12/98 av den 11 december 1997 om villkoren för att transportföretag skall få utföra nationella persontransporter på väg i en annan medlemsstat än den där de är hemmahörande

>Start Grafik>

Caboragetrafik som bedrivits under (Kvartalet) (År)

av transportföretag etablerade i (Medlemsstat)

Värdmedlemsstat

Antal passagerare

Antal passagerarkilometer

Typ av trafik

Typ av trafik

Speciell reguljär

Tillfällig

Speciell reguljär

Tillfällig

D

F

I

NL

B

L

GB

IRL

DK

GR

E

P

FIN

S

A

Total cabotagetrafik

>Slut Grafik>