Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 2003/38/EG av den 13 maj 2003 om ändring av direktiv 78/660/EEG om årsbokslut i vissa typer av bolag vad gäller belopp utryckta i euroEuropeiska unionens officiella tidning nr L 120 , 15/05/2003 s. 0022 - 0023Rådets direktiv 2003/38/EG

av den 13 maj 2003

om ändring av direktiv 78/660/EEG om årsbokslut i vissa typer av bolag vad gäller belopp utryckta i euro

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets fjärde direktiv 78/660/EEG av den 25 juli 1978 om årsbokslut i vissa typer av bolag(1), särskilt artikel 53.2 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(2), och

av följande skäl:

(1) Artiklarna 11 och 27 i direktiv 78/660/EEG samt, genom hänvisning, artikel 6 i rådets sjunde direktiv 83/349/EEG av den 13 juni 1983 om sammanställd redovisning(3) och artiklarna 20 och 21 i rådets åttonde direktiv 84/253/EEG av den 10 april 1984 om godkännande av personer som har ansvar för lagstadgad revision av räkenskaper(4) innehåller gränsvärden uttryckta i euro för en balansomslutning och nettoomsättning, under vilka medlemsstaterna får bevilja undantag från vissa bestämmelser i dessa direktiv.

(2) Genom att den femte femårsperiod efter antagandet av direktiv 78/660/EEG kommer att vara till ända den 24 juli 2003, har en översyn av dessa gränsvärden punktligt genomförts i enlighet med det direktivets krav. Resultatet av denna översyn visar, med hänsyn till den ekonomiska och monetära utvecklingen inom gemenskapen, på att en ökning av de belopp som anges i euro är nödvändig.

(3) Direktiv 78/660/EEG bör följaktligen ändras i enlighet därmed.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 78/660/EEG ändras på följande sätt:

1. Artikel 11 skall ändras på följande sätt:

a) Punkt 1 skall ändras på följande sätt:

i) I den första strecksatsen skall orden "balansomslutning: 3125000 euro" ersättas med orden "balansomslutning: 3650000 euro".

ii) I den andra strecksatsen skall orden "nettoomsättning: 6250000 euro" ersättas med orden "nettoomsättning: 7300000 euro".

b) Följande punkt skall införas:"När det gäller de medlemsstater som inte har infört euron, skall beloppen i nationell valuta motsvarande de belopp som anges i punkt 1 beräknas genom tillämpning av den växelkurs som offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning på dagen för direktivets ikraftträdande på så sätt att beloppen fastställs i överensstämmelse med den översyn som föreskrivs i artikel 53.2."

2. Artikel 27 skall ändras på följande sätt:

a) Punkt 1 skall ändras på följande sätt:

i) I den första strecksatsen skall orden "balansomslutning: 12500000 euro" ersättas med orden "balansomslutning: 14600000 euro".

ii) I den andra strecksatsen skall orden "nettoomsättning: 25000000 euro" ersättas med orden "nettoomsättning: 29200000 euro".

b) Följande punkt skall införas:"När det gäller de medlemsstater som inte har infört euron skall beloppen i nationell valuta motsvarande de belopp som anges i punkt 1 beräknas genom tillämpning av den växelkurs som offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning på dagen för direktivets ikraftträdande på så sätt att beloppen fastställs i överensstämmelse med den översyn som föreskrivs i artikel 53.2."

Artikel 2

1. Medlemsstaterna skall anta de bestämmelser som är nödvändiga för att följa detta direktiv om och när de beslutar att utnyttja den möjlighet som ges i artiklarna 11 och 27 i direktiv 78/660/EEG. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 13 maj 2003.

På rådets vägnar

A.-A. Tsochatzopoulos

Ordförande

(1) EGT L 222, 14.8.1978, s. 11. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2001/65/EG (EGT L 283, 27.10.2001, s. 28).

(2) Förslag av den 24.1.2003 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(3) EGT L 193, 18.7.1983, s. 1. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2001/65/EG.

(4) EGT L 126, 12.5.1984, s. 20.