Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

9.9.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 247/3


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1329/2006

av den 8 september 2006

om ändring av förordning (EG) nr 1725/2003 om antagande av vissa redovisningsstandarder i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 med avseende på den internationella redovisningstolkningskommitténs (IFRIC) tolkningar 8 och 9

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder (1), särskilt artikel 3.1, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 1725/2003 (2) antogs vissa internationella redovisningsstandarder och tolkningar som förelåg per den 14 september 2002.

(2)

Den 12 januari 2006 utfärdade den internationella redovisningstolkningskommittén (International Financial Reporting Interpretations Committee, IFRIC) IFRIC-tolkning 8 kallad Tillämpningsområdet för IFRS 2. Genom den tolkningen förtydligas att den internationella redovisningsstandarden IFRS 2 Aktierelaterade ersättningar används på arrangemang där ett företag ger aktierelaterade ersättningar för ingen eller otillräcklig motprestation.

(3)

Den 1 mars 2006 utfärdade IFRIC IFRIC-tolkning 9 kallad Omvärdering av inbäddade derivat. Genom den tolkningen förtydligas vissa aspekter av behandlingen av inbäddade derivat enligt IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering.

(4)

Överläggningarna med den tekniska expertgruppen inom den europeiska rådgivande gruppen för finansiell rapportering EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) ger stöd för att IFRIC 8 och IFRIC 9 uppfyller de tekniska kriterier för antagande som anges i artikel 3.2 i förordning (EG) nr 1606/2002.

(5)

Förordning (EG) nr 1725/2003 bör därför ändras i enlighet med detta.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Föreskrivande kommittén för redovisningsfrågor.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till förordning (EG) nr 1725/2003 skall ändras på följande sätt:

1.

Den internationella redovisningstolkningskommitténs (IFRIC) tolkning 8 Tillämpningsområdet för IFRS 2 skall infogas i enlighet med bilagan till denna förordning.

2.

IFRIC-tolkning 9 Omvärdering av inbäddade derivat skall infogas i enlighet med bilagan till denna förordning.

Artikel 2

1.   Alla företag skall börja tillämpa IFRIC 8 enligt bilagan till denna förordning senast den dag som inleder deras räkenskapsår 2006, utom de företag som inleder sitt räkenskapsår i januari, februari, mars eller april, som skall börja tillämpa IFRIC 8 senast den dag som inleder deras räkenskapsår 2007.

2.   Alla företag skall börja tillämpa IFRIC 9 enligt bilagan till denna förordning senast den dag som inleder deras räkenskapsår 2006, utom de företag som inleder sitt räkenskapsår i januari, februari, mars, april eller maj, som skall börja tillämpa IFRIC 9 senast den dag som inleder deras räkenskapsår 2007.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 8 september 2006.

På kommissionens vägnar

Charlie McCREEVY

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 243, 11.9.2002, s. 1.

(2)  EUT L 261, 13.10.2003, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 708/2006 (EUT L 122, 9.5.2006, s. 19).


BILAGA

INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS

IFRIC 8

IFRIC-tolkning 8 Tillämpningsområdet för IFRS 2

IFRIC 9

IFRIC-tolkning 9 Omvärdering av inbäddade derivat

”Mångfaldigande tillåtet inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Alla rättigheter förbehålles utanför EES, med undantag för rätten att mångfaldiga för enskilt bruk eller annars i överensstämmelse med god sed. Ytterligare uppgifter kan fås från IASB:s webbplats (www.iasb.org).”

IFRIC-TOLKNING NR 8

Tillämpningsområde för IFRS 2

Hänvisningar

IAS 8 Redovisningsprinciper, ändringar i uppskattningar samt fel

IFRS 2 Aktiebaserade ersättningar

Bakgrund

1.

IFRS 2 tillämpas på aktiebaserade ersättningar vid transaktioner där ett företag erhåller eller förvärvar varor eller tjänster. ”Varor” avser lager, förbrukningsmateriel, materiella anläggningstillgångar, immateriella och andra icke finansiella tillgångar (IFRS 2, paragraf 5). Förutom vissa transaktioner utanför tillämpningsområdet skall alltså IFRS 2 tillämpas på alla transaktioner, där ett företag erhåller icke finansiella tillgångar eller tjänster som ersättning för egetkapitalinstrument som företaget utfärdar. IFRS 2 tillämpas också på transaktioner där företag ådrar sig skulder för erhållna varor eller tjänster, baserade på priset (eller värdet) på företagets aktier eller andra egetkapitalinstrument.

2.

Det kan dock i vissa fall vara svårt att belägga att varor eller tjänster erhållits (eller kommer att erhållas). Exempelvis kan ett företag utan ersättning skänka aktier till en välgörenhetsorganisation. Det är vanligtvis omöjligt att exakt belägga vilka varor eller tjänster som erhållits i utbyte mot en sådan transaktion. En liknande situation kan uppstå vid transaktioner med andra parter.

3.

I IFRS 2 krävs att transaktioner där anställda erhåller aktiebaserade ersättningar skall värderas till dessa ersättningars verkliga värde vid utställandetidpunkten (IFRS 2, parafgraf 11). (1) Företaget måste alltså inte direkt mäta det verkliga värdet på de tjänster som de anställda utför.

4.

För transaktioner där andra parter än anställda erhåller aktiebaserade ersättningar, görs i IFRS 2 det diskutabla antagandet att en tillförlitlig uppskattning kan göras av de erhållna varornas eller tjänsternas verkliga värde. I sådana situationer krävs i IFRS 2 att transaktionen skall värderas till varornas eller tjänsternas verkliga värde vid den tidpunkt då företaget erhåller varorna eller motparten utför tjänsten (IFRS 2, parafraf 13). Här finns alltså ett implicit antagande om att företaget kan specificera de varor eller tjänster som erhålls från andra parter än anställda. Detta aktualiserar frågan om huruvida IFRS är tillämplig, om det saknas identifierbara varor eller tjänster. Det leder i sin tur till följande fråga: Om ett företag har gett aktiebaserad ersättning och den (eventuella) identifierbara motprestationen förefaller understiga dennas verkliga värde, skall varorna eller tjänsterna då anses ha erhållits trots att de inte kan specificeras? Är vidare IFRS 2 tillämplig på denna situation?

5.

Noteras bör att uttrycket ”den aktiebaserade ersättningens verkliga värde” avser det verkliga värdet på den särskilda aktiebaserade ersättning som det är fråga om. Exempelvis kan nationell lagstiftning kräva att ett företag emitterar en viss del av aktierna till ett visst lands medborgare och att dessa bara får överlåtas till det landets medborgare. En sådan restriktion kan påverka de berörda aktiernas verkliga värde, vars verkliga värde därför kan understiga det verkliga värdet på i övrigt identiska aktier utan sådana restriktioner. Om frågan i punkt 4 då skulle aktualiseras i samband med bundna aktier, skulle uttrycket ”den aktiebaserade ersättningens verkliga värde” avse de bundna aktiernas verkliga värde, inte det verkliga värdet på fria aktier.

Tillämpningsområde

6.

IFRS 2 är tillämplig på transaktioner där ett företag eller ett företags aktieägare erbjudit egetkapitalinstrument (2) eller förpliktat sig att överföra likvida eller andra medel till belopp som grundas på priset (eller värdet) på företagets aktier eller andra egetkapitalinstrument. Denna tolkning är tillämplig på transaktioner, där den identifierbara ersättning företaget erhåller (eller kommer att erhålla) inberäknar likvida medel och det verkliga värdet på den (eventuella) identifierbara och den icke likvida ersättningen förefaller understiga det verkliga värdet på de erbjudna egetkapitalinstrumenten eller skuldförpliktelsen. Denna tolkning avser dock inte transaktioner utanför tillämpningsområdet för IFRS 2, enligt paragraferna 3–6 i denna.

Frågeställning

7.

Frågeställningen i denna tolkning är om IFRS 2 är tillämplig på transaktioner där företag inte kan specificera alla eller vissa av de erhållna varorna eller tjänsterna.

Beslut

8.

IFRS 2 är tillämplig på särskilda transaktioner där varor eller tjänster erhålls, som transaktioner där ett företag erhåller varor eller tjänster som ersättning för företagets egetkapitalinstrument. Till detta hör transaktioner där företag inte kan specificera alla eller vissa av de erhållna varorna eller tjänsterna.

9.

Kan varor eller tjänster inte specificeras, kan andra sakförhållanden utvisa att varor eller tjänster har erhållits (eller kommer att erhållas), varvid IFRS 2 är tillämplig. I det fall en identifierbar (eventuellt) erhållen ersättning förefaller understiga det verkliga värdet på de erbjudna egetkapitalinstrumenten eller skuldförpliktelsen, skall detta sakförhållande anses indikera att annan ersättning (dvs. icke identifierbara varor eller tjänster) har erhållits (eller kommer att erhållas).

10.

Ett företag skall i enlighet med IFRS 2 värdera identifierbara varor eller tjänster som det erhåller.

11.

Ett företag skall värdera de icke identifierbara varor eller tjänster det erhållit (eller kommer att erhålla) som skillnaden mellan den aktiebaserade ersättningens verkliga värde och det verkliga värdet på identifierbara varor eller tjänster som erhållits (eller kommer att erhållas).

12.

De icke identifierbara varor eller tjänster som företaget erhållit skall värderas vid utställandetidpunkten. Vid likvida transaktioner skall skulden dock omvärderas vid varje rapporttillfälle tills den reglerats.

Ikraftträdande

13.

Företag skall tillämpa denna standard för räkenskapsår som börjar den 1 maj 2006 eller senare. Tidigare tillämpning uppmuntras. Om ett företag tillämpar denna standard för en period som börjar före den 1 maj 2006, skall det upplysa om detta.

Övergångsbestämmelse

14.

Företag skall tillämpa denna tolkning retroaktivt i enlighet med kraven i IAS 8, som omfattas av övergångsbestämmelserna till IFRS 2.

IFRIC-TOLKNING 9

Omvärdering av inbäddade derivat

Hänvisningar

IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering

IFRS 1 Första gången International Financial Reporting Standards tillämpas

IFRS 3 Företagsförvärv och samgåenden

Bakgrund

1.

I IAS 39 punkt 10 beskrivs ett inbäddat derivat som ”ett sammansatt finansiellt instrument som omfattar både ett derivat och ett värdkontrakt, vilket innebär att vissa av det sammansatta instrumentets kassaflöden varierar på ett sätt som liknar kassaflödena för fristående derivat”.

2.

Enligt IAS 39 punkt 11 skall ett inbäddat derivat avskiljas från värdkontraktet och redovisas som ett derivat om följande villkor är uppfyllda:

a)

Det inbäddade derivatets ekonomiska egenskaper och risker är inte nära förknippade med värdkontraktets ekonomiska egenskaper och risker.

b)

Ett separat instrument med samma villkor som det inbäddade derivatet skulle uppfylla definitionen på ett derivat.

c)

Det sammansatta instrumentet värderas inte till verkligt värde med förändringar i verkligt värde redovisade i nettoresultatet (dvs. ett derivat som är inbäddat i en finansiell tillgång eller en finansiell skuld till verkligt värde genom resultaträkningen avskiljs inte).

Tillämpningsområde

3.

Med förbehåll för punkterna 4 och 5 nedan, gäller denna tolkning för alla inbäddade derivat inom tillämpningsområdet för IAS 39.

4.

Denna tolkning tar inte ställning till frågor om förnyad mätning som uppkommer till följd av en omvärdering av inbäddade derivat.

5.

Denna tolkning tar inte ställning till förvärv av kontrakt med inbäddade derivat i samband med ett företagsförvärv eller företags samgående och inte heller till en möjlig omvärdering av dem på förvärvsdagen.

Fråga

6.

Enligt IAS 39 skall ett företag, när det första gången ingår ett kontrakt, värdera om kontraktet innehåller eventuella inbäddade derivat som skall skiljas från värdkontraktet och redovisas som derivat enligt standarden. Denna tolkning behandlar följande frågeställningar:

a)

Skall enligt IAS 39 en sådan värdering göras endast när företaget för första gången ingår kontraktet, eller bör värderingen löpande omprövas under hela kontraktets löptid?

b)

Skall ett företag som tillämpar IFRS för första gången göra sin värdering på grundval av de villkor som gällde när företaget för första gången ingick kontraktet eller på grundval av de villkor som gällde när företaget tillämpade IFRS för första gången?

Slutsats

7.

Ett företag skall värdera huruvida ett inbäddat derivat skall avskiljas från värdkontraktet och redovisas som ett derivat när företaget för första gången ingår kontraktet. Efterföljande omvärdering är förbjuden, utom när det sker en ändring i kontraktsvillkoren som väsentligen förändrar de kassaflöden som annars skulle uppkomma enligt kontraktet. I det fallet krävs en omvärdering. Ett företag avgör huruvida en förändring i kassaflödena är väsentlig genom att beakta i vilken omfattning de förväntade framtida kassaflöden som är förenade med det inbäddade derivatet, värdkontraktet eller båda har ändrats och om ändringen är väsentlig i förhållande till de tidigare förväntade kassaflödena enligt kontraktet.

8.

Ett företag som använder IFRS för första gången skall värdera huruvida ett inbäddat derivat skall avskiljas från värdkontraktet och redovisas som derivat i enlighet med de villkor som gällde på den senare av antingen den dag då företaget ingick kontraktet och den dag då en omvärdering krävs i enlighet med punkt 7.

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

9.

Företag skall tillämpa denna tolkning för räkenskapsår som börjar den 1 juni 2006 eller senare. Tidigare tillämpning välkomnas. Om ett företag tillämpar denna tolkning för en period som börjar före den 1 juni 2006, skall företaget lämna upplysning om detta. Tolkningen skall tillämpas med retroaktiv verkan.


(1)  I IFRS 2 avses med anställda även andra som utför motsvarande tjänster.

(2)  I dessa ingår egetkapitalinstrument för företaget och dess moderbolag och andra företag i samma koncern.