Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

10.7.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 180/24


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 25 juni 2007

om förenlighet med gemenskapsrätten när det gäller åtgärder som vidtagits av Belgien i enlighet med artikel 3a.1 i rådets direktiv 89/552/EEG om samordning av vissa bestämmelser som fastställts i medlemsstaternas lagar och andra författningar om utförandet av sändningsverksamhet för television

(2007/479/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 89/552/EEG om samordning av vissa bestämmelser som fastställts i medlemsstaternas lagar och andra författningar om utförandet av sändningsverksamhet för television (1), särskilt artikel 3a.2,

med beaktande av yttrandet från den kommitté som inrättats genom artikel 23a i direktiv 89/552/EEG, och

av följande skäl:

(1)

Genom en skrivelse av den 10 december 2003 anmälde Belgien till kommissionen åtgärder som skulle vidtas i enlighet med artikel 3a.1 i direktiv 89/552/EEG.

(2)

Inom tre månader efter anmälan kontrollerade kommissionen åtgärdernas förenlighet med gemenskapsrätten, framför allt med avseende på åtgärdernas proportionalitet och insynen i det nationella samrådsförfarandet.

(3)

Vid sin granskning beaktade kommissionen tillgängliga uppgifter om den belgiska mediestrukturen.

(4)

Förteckningen över evenemang av särskild vikt för samhället i anmälan av de belgiska åtgärderna hade upprättats på ett klart och öppet sätt, och ett omfattande samråd hade genomförts i Belgien.

(5)

Kommissionen anser att de evenemang som förtecknas i anmälan av de belgiska åtgärderna uppfyller åtminstone två av följande kriterier, vilka anses vara tillförlitliga indikatorer på evenemangs vikt för samhället: i) De är av särskilt allmänt intresse inom medlemsstaten och inte endast av betydelse för dem som normalt sett följer den aktuella sporten eller aktiviteten. ii) De har en allmänt erkänd specifik kulturell betydelse för befolkningen i medlemsstaten, framför allt som katalysator för den kulturella identiteten. iii) Landslaget deltar i det aktuella evenemanget i samband med en tävling eller turnering av internationell vikt. iv) Evenemanget har av tradition sänts i fri TV och haft stor TV-publik.

(6)

Ett antal evenemang som förtecknas i anmälan av de belgiska åtgärderna, bland annat de olympiska sommar- och vinterspelen liksom slutspelet i fotbolls-VM och fotbolls-EM (herrar), ingår i den kategori av evenemang som av tradition ansetts vara av särskild vikt för samhället och som uttryckligen nämns i skäl 18 i direktiv 97/36/EG. Dessa evenemang är av särskilt allmänt intresse i Belgien, eftersom de är särskilt populära hos allmänheten och inte bara hos dem som i normala fall följer sportevenemang.

(7)

Eftersom avsikten är att de två bästa belgiska fotbollsklubbarna kommer att delta i finalen i den belgiska fotbollscupen (herrar), efter vilken en pokal delas ut, är evenemanget populärt hos långt fler än dem som i normala fall följer sportevenemang. Således är matchen av särskilt allmänt intresse i Belgien.

(8)

De fotbollsevenemang i förteckningen i vilka belgiska lag deltar är av särskilt allmänt intresse i Belgien, eftersom belgiska lag ges tillfälle att göra reklam för belgisk fotboll på internationell nivå.

(9)

Finalen och semifinalerna i Champions League och Uefa-cupen är av särskilt allmänt intresse i Belgien, med tanke på matchernas popularitet i Belgien och evenemangens anseende. Matcherna följs av allmänheten och inte bara av dem som vanligtvis följer sportevenemang.

(10)

Cykling (landsväg) är en populär sport i Belgien. Delar av Tour de France (herrar), det viktigaste cykelloppet i världen, äger rum i Belgien. Belgiska mästerskapet på cykel för herrar (landsväg) är av särskilt allmänt intresse i Belgien eftersom det avslutar proffssäsongen, och det följs av allmänheten och belgiska medier. De övriga cykelloppen i förteckningen är av särskilt allmänt intresse i Belgien, eftersom belgiska deltagare vanligtvis når framgångar på internationell nivå. De internationella cykellopp i förteckningen som äger rum i Belgien innebär också att reklam kan göras för Belgien som land.

(11)

Ivo Van Damme Memorial, som ingår i Golden League, är av särskilt allmänt intresse i Belgien, eftersom det är en internationell friidrottsgala på hög nivå, som äger rum i Belgien för att hedra minnet av en framgångsrik belgisk friidrottare, och det kombinerar sport och musik. Evenemanget är därför mycket populärt hos allmänheten.

(12)

De delar av VM i friidrott som anges i förteckningen och där belgiska friidrottare deltar är av särskilt allmänt intresse i Belgien, eftersom de ger tillfälle för friidrottare att tävla på internationell nivå.

(13)

Belgiens Grand Prix i Formel 1 är av särskilt allmänt intresse, eftersom det gör reklam för en särskilt vacker belgisk racerbana, som är en nationell stolthet.

(14)

De tennismatcher i förteckningen i vilka belgiska tennisspelare eller tennislag deltar är av särskilt allmänt intresse i Belgien, mot bakgrund av de framgångar som belgiska tennisspelare nått på internationell nivå.

(15)

Finalen i musiktävlingen Reine Elisabeth har en specifik kulturell betydelse som katalysator för den belgiska kulturella identiteten, på grund av den belgiska drottningen Elisabeths och hennes make kung Alberts stora bidrag till Belgiens historia och på grund av det här kulturevenemangets extremt höga kvalitet och stora betydelse världen över.

(16)

Evenemangen i förteckningen, även de som måste ses som en helhet och inte som en serie av enskilda evenemang, har av tradition sänts i fri TV och har haft stor TV-publik. När det, i undantagsfall, inte finns några tittarsiffror att tillgå (EM-slutspelet i fotboll) finns det andra skäl till att föra upp evenemanget i förteckningen. Mot bakgrund av det viktiga bidrag evenemanget ger till förståelsen mellan människor och fotbollens betydelse för det belgiska samhället i stort och för nationalkänslan har det en allmänt erkänd specifik kulturell betydelse för den belgiska befolkningen, eftersom det ger belgiska toppidrottare ett tillfälle att nå framgångar i denna viktiga internationella tävling.

(17)

De belgiska åtgärderna framstår som tillräckligt proportionella för att kunna motivera ett undantag från den i EG-fördraget grundläggande principen om frihet att tillhandahålla tjänster, på grundval av dominerande orsaker i allmänhetens intresse att säkerställa tillgång för så många som möjligt till sändningar av evenemang av särskild vikt för samhället.

(18)

De belgiska åtgärderna är förenliga med EG:s konkurrensregler eftersom definitionen av kvalificerade programföretag för sändning av de förtecknade evenemangen bygger på objektiva kriterier som lämnar utrymme för faktisk och möjlig konkurrens i samband med förvärvandet av sändningsrättigheterna för dessa evenemang. Dessutom är antalet evenemang i förteckningen inte så stort att konkurrensen snedvrids i senare led på marknaderna för fri TV och betal-TV.

(19)

Efter det att kommissionen meddelat de belgiska åtgärderna till de övriga medlemsstaterna och samråd genomförts med den kommitté som inrättats i enlighet med artikel 23a i direktiv 89/552/EEG informerade generaldirektören för GD Utbildning och kultur, genom en skrivelse av den 7 april 2004, Belgien om att Europeiska kommissionen inte hade för avsikt att invända mot de anmälda åtgärderna.

(20)

De belgiska åtgärderna antogs i den flamländska gemenskapen den 28 maj 2004 och i den franskspråkiga gemenskapen den 8 juni 2004.

(21)

Åtgärderna offentliggjordes i C-serien av Europeiska unionens officiella tidning  (2) i enlighet med artikel 3a.2 i direktiv 89/552/EEG.

(22)

Det följer av förstainstansrättens dom i mål T-33/01, Infront WM AG mot Europeiska kommissionen, att förklaringen att de åtgärder som vidtagits i enlighet med artikel 3a.1 i direktiv 89/552/EEG är förenliga med gemenskapsrätten utgör ett beslut i den mening som avses i artikel 249 i EG-fördraget och som därför måste antas av kommissionen. Det måste därför genom det här beslutet fastställas att de åtgärder som Belgien anmält är förenliga med gemenskapsrätten. Åtgärderna, såsom de slutligen vidtagits av Belgien och anges i bilagan till det här beslutet, bör offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning i enlighet med artikel 3a.2 i direktiv 89/552/EEG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De åtgärder i enlighet med artikel 3a.1 i direktiv 89/552/EEG som Belgien anmälde till kommissionen den 10 december 2003 och som offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning C 158 av den 29 juni 2005 är förenliga med gemenskapsrätten.

Artikel 2

Åtgärderna, såsom de slutligen vidtagits av Belgien och anges i bilagan till det här beslutet, skall offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning i enlighet med artikel 3a.2 i direktiv 89/552/EEG.

Utfärdat i Bryssel den 25 juni 2007.

På kommissionens vägnar

Viviane REDING

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 298, 17.10.1989, s. 23. Direktivet ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 97/36/EG (EGT L 202, 30.7.1997, s. 60).

(2)  EUT C 158, 29.6.2005, s. 13.


BILAGA

Offentliggörande i enlighet med artikel 3a.2 i rådets direktiv 89/552/EEG om samordning av vissa bestämmelser som fastställts i medlemsstaternas lagar och andra författningar om utförandet av sändningsverksamhet för television

De åtgärder som Belgien vidtagit och som skall offentliggöras i artikel 3a.2 i direktiv 89/552/EEG återfinns i följande utdrag från de bestämmelser som antagits av den franskspråkiga respektive den flamländska gemenskapen och som offentliggjorts i den belgiska officiella tidningen, Moniteur belge (nedan förkortat till MB):

För den franskspråkiga gemenskapen: i dekretet av den 27 februari 2003 om radiosändningar (MB nr 137, 17.4.2003) och beslutet av den 8 juni 2004 (MB nr 318, 6.9.2004);

För den flamländska gemenskapen: i dekretet av den 25 januari 1995 (DCFL nr 1995-01-25/38) och i beslutet av den 28 maj 2004 (MB nr 295, 19.8.2004).

I det avtal som slöts mellan den franskspråkiga gemenskapen och den flamländska gemenskapen den 28 november 2003 ingår en konsoliderad förteckning över evenemang av särskild vikt för Belgien.

DEN FRANSKSPRÅKIGA GEMENSKAPEN:

”1.   Dekret om TV-sändningar

[…]

Artikel 4 § 1

Efter att ha inhämtat ett yttrande från CSA kan regeringen fastställa en förteckning över evenemang som den anser vara av särskild vikt för allmänheten i den franskspråkiga gemenskapen. Dessa evenemang får inte omfattas av exklusiva rättigheter för ett programföretag eller för RTBF som leder till att en stor del av den franskspråkiga allmänheten inte kan följa evenemangen via sändningar i en gratiskanal.

Regeringen avgör om dessa evenemang skall sändas direkt eller i efterhand, i sin helhet eller i kortare inslag.

Artikel 4 § 2

Ett evenemang anses vara av särskild vikt för allmänheten i den franskspråkiga gemenskapen om minst två av följande kriterier uppfylls:

1.

Evenemanget har ett särskilt genomslag bland allmänheten i den franskspråkiga gemenskapen generellt och inte bara hos dem som i vanliga fall brukar följa evenemang av den här typen.

2.

Allmänheten anser att evenemanget har en erkänd kulturell betydelse och det ingår i gemenskapens kulturella identitet.

3.

En framstående belgare eller det belgiska landslaget deltar i evenemanget i samband med en tävling eller ett evenemang av internationell vikt.

4.

Evenemanget brukar traditionellt sändas i en franskspråkig gratiskanal, och har en bred publik.

Efter att ha inhämtat ett yttrande från CSA fattar regeringen beslut om hur de evenemang som nämns ovan skall sändas.

Artikel 4 § 3

En TV-sändning skall anses vara gratis om språket är franska och om den når 90 % av de hushåll i den franskspråkiga regionen och i den tvåspråkiga regionen Bryssel (Bruxelles-Capitale) som har en TV-apparat. Förutom de tekniska kostnaderna får det inte förekomma några andra avgifter än ett eventuellt abonnemang på ett basutbud via kabel-TV.

Artikel 4 § 4

RTBF och andra programföretag får inte utnyttja några exklusiva sändningsrättigheter som köpts efter den 30 juli 1997 och som skulle leda till att en stor del av allmänheten i en av EU:s medlemsstater via en gratiskanal skulle hindras från att följa ett evenemang av särskilt intresse enligt den förteckning som offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Programföretagen skall uppfylla de särskilda krav som fastställdes i samband med offentliggörandet av de förteckningar som nämns ovan och som avser direktsändningar, sändningar i efterhand samt evenemang som sänds i sin helhet eller i kortare inslag.

2.   Beslut om vilka evenemang som anses vara av särskild vikt och om TV-sändningar från dessa

Artikel 1

Inom de gränser som fastställs i detta beslut garanteras allmänheten i den franskspråkiga gemenskapen mottagning av TV-sändningar, direkt, i efterhand, i sin helhet eller i kortare inslag, från de evenemang som anges i bilagan till detta beslut.

Artikel 2

Ett programföretag i den franskspråkiga gemenskapen som har för avsikt att utnyttja en egen exklusiv sändningsrättighet i fråga om ett evenemang av särskild vikt har en skyldighet att sända evenemanget gratis för allmänheten och i enlighet med bilagan till detta beslut.

Artikel 3

I följande fall får ett programföretag som har förvärvat rättigheten att sända ett evenemang direkt och i dess helhet senarelägga sändningen i en gratiskanal:

Evenemanget äger rum mellan kl. 00.00 och 08.00 belgisk tid.

Evenemanget äger rum vid en tidpunkt som sammanfaller med en av programföretagets normala nyhetssändningar.

Evenemanget består av flera delar som genomförs samtidigt.

Artikel 4

Detta beslut innebär ingen skyldighet för RTBF eller andra programföretag i den franskspråkiga gemenskapen att sända evenemangen i fråga.

Artikel 5

Ministern med ansvar för audiovisuella frågor har i uppdrag att se till att detta beslut genomförs.

Bryssel den 8 juni 2004.

För den franskspråkiga gemenskapens regering

Ministern med ansvar för audiovisuella frågor

O. CHASTEL

3.   Bilaga till beslutet

Förteckning över evenemang och kategorier av evenemang som är av särskild vikt, samt allmänhetens möjligheter att se dem:

De olympiska sommar- och vinterspelen, direkt och kortare inslag.

Finalen i den belgiska fotbollscupen (herrar), direkt och i sin helhet.

Belgiska fotbollslandslagets alla matcher (herrar), direkt och i sin helhet.

VM-slutspelet i fotboll (herrar), direkt och i sin helhet.

EM-slutspelet i fotboll (herrar), direkt och i sin helhet.

Champions League, belgiska klubbars matcher, direkt och i sin helhet.

Uefa-cupen, belgiska klubblags matcher, direkt och i sin helhet.

Cykelloppet Tour de France (herrar), professionella åkare, direkt och kortare inslag.

Cykelloppet Liège–Bastogne–Liège, direkt och kortare inslag.

Cykelloppet Amstel Gold Race, direkt och kortare inslag.

Cykelloppet Flandern runt, direkt och kortare inslag.

Cykelloppet Paris–Roubaix, direkt och kortare inslag.

Cykelloppet Milano–San Remo, direkt och kortare inslag.

Belgiska mästerskapet på cykel, landsväg, professionella åkare (herrar), direkt och kortare inslag.

Världsmästerskapet på cykel, landsväg, professionella åkare (herrar), direkt och kortare inslag.

Friidrottsgalan Memorial Ivo Van Damme, direkt och i sin helhet.

Belgiens Grand Prix i Formel 1, direkt och i sin helhet.

Följande Grand Slam-turneringar i tennis: Roland Garros (Franska öppna mästerskapen) och Wimbledon, kvartsfinalerna, semifinalerna och finalen, om belgiska spelare deltar, direkt och i sin helhet.

Tennistävlingarna Davis Cup och Fed Cup, kvartsfinalerna, semifinalerna och finalen, om det belgiska laget deltar, direkt och i sin helhet.

Musiktävlingen Reine Elisabeth, finalen, direkt och i sin helhet.

Cykelloppet La Flèche wallonne, direkt och kortare inslag.

VM i friidrott, då belgiska deltagare tävlar, direkt och i sin helhet.

Skall bifogas beslutet av den 8 juni 2004.

Ministern med ansvar för audiovisuella frågor

O. CHASTEL

FLAMLÄNDSKA GEMENSKAPEN

”1.   Dekret av den 25 januari 1995

Artikel 76 § 1

Den flamländska regeringen fattar beslut om en förteckning över sådana evenemang som anses vara av särskild vikt och som därför inte får omfattas av exklusiva sändningsrättigheter som leder till att en stor del av allmänheten i den flamländska gemenskapen inte skulle kunna följa evenemangen i fråga i en gratiskanal, direkt eller i efterhand.

Den flamländska regeringen fattar beslut om att dessa evenemang antingen helt eller delvis skall sändas direkt eller, om det av objektiva skäl är nödvändigt eller lämpligt, att de helt eller delvis skall sändas i efterhand.

Artikel 76 § 2

Programföretagen inom den flamländsspråkiga gemenskapen, eller programföretag som godkänts av denna, får inte använda sig av förvärvade exklusiva sändningsrättigheter på ett sätt som leder till att en stor del av allmänheten i en annan medlemsstat i Europeiska unionen, utan att behöva betala för en sändning på en betalkanal, inte kan följa sådana evenemang som angivits av medlemsstaten i fråga, helt eller delvis direkt, eller, om det av objektiva skäl av allmänt intresse anses nödvändigt eller lämpligt, helt eller delvis via sändningar i efterhand på de sätt som föreskrivs i medlemsstaten i fråga.

2.   Den flamländska regeringens beslut om en förteckning över evenemang av särskild vikt för samhället […]

Ett evenemang kan anses vara av särskild vikt för samhället om två av följande villkor uppfylls:

1.

Evenemanget har ett stort aktualitetsvärde och röner stort intresse bland allmänheten.

2.

Evenemanget ingår i en viktig internationell tävling eller utgörs av en tävling där landslaget, ett belgiskt klubblag eller en eller flera belgiska idrottare deltar.

3.

Evenemanget utgörs av en tävling i en viktig idrottsgren och det är av stort kulturellt värde för den flamländsspråkiga gemenskapen.

4.

Evenemanget sänds traditionellt i en gratiskanal, och det har höga tittarsiffror i sin kategori.

[…]

Artikel 1 § 1

Följande evenemang anses vara av särskild vikt för samhället:

1.

De olympiska sommarspelen.

2.

Fotboll (herrar): Landslagets samtliga matcher och alla matcher i slutspelet i VM och EM.

3.

Champions League och Uefa-cupen:

Belgiska klubblags matcher.

Semifinalerna och finalen.

4.

Finalen i belgiska fotbollscupen (herrar).

5.

Cykel:

Tour de France (herrar): Samtliga etapper.

Följande lopp som ingår i Världscupen: Milano–San Remo, Flandern runt, Paris–Roubaix, Liège–Bastogne–Liège, Amstel Gold Race, Paris–Tours och Lombardiet runt.

Belgiska mästerskapet och VM för professionella åkare (herrar).

6.

Cykelcross: Belgiska mästerskapet och VM (herrar).

7.

Tennis:

Grand Slam-turneringarna: Alla matcher med en belgisk spelare från och med kvartsfinalerna, samt alla finaler (singelspel).

Davis Cup och Fed Cup: kvartsfinalerna, semifinalerna och finalen om belgiska lag deltar.

8.

Belgiens Grand Prix i Formel 1.

9.

Friidrott: Memorial Ivo Van Damme;

10.

Musiktävlingen Reine Elisabeth.

Artikel 1 § 2

Evenemangen enligt 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 och 10 skall sändas i sin helhet och direkt.

Evenemangen under 1 och 5 skall delvis sändas direkt.

Artikel 2

Exklusiva sändningsrättigheter i fråga om de evenemang som nämns i artikel 1 § 1 får inte utnyttjas på ett sätt som hindrar en stor del av befolkningen från att följa evenemangen i en gratiskanal.

En stor del av befolkningen i den flamländska gemenskapen skall anses kunna följa ett evenemang av särskild vikt för samhället i en gratiskanal om evenemanget sänds i en nederländsspråkig kanal som kan ses av minst 90 % av befolkningen utan någon annan betalning än ett normalt abonnemang.

Artikel 3 § 1

Programföretag som inte uppfyller kraven i artikel 2 och som förvärvar exklusiva sändningsrättigheter i den nederländsspråkiga regionen eller i den tvåspråkiga regionen Bryssel (Bruxelles-Capitale) i fråga om sådana evenemang som nämns i artikel 1 § 1, får inte utnyttja dessa rättigheter såvida de inte via ingångna avtal garanterar att en stor del av befolkningen inte kommer att utestängas från att följa evenemangen i en gratiskanal i enlighet med artikel 1 § 2 och artikel 2.

Artikel 3 § 2

Programföretag som har exklusiva sändningsrättigheter får inom överenskomna tidsramar och till rimliga marknadspriser sälja underlicenser till andra programföretag som uppfyller kraven i artikel 2.

Artikel 3 § 3

Om inget annat programföretag accepterar en underlicens på dessa villkor får programföretaget i fråga, genom undantag från artikel 2 och artikel 3 § l, utnyttja sina sändningsrättigheter.

Artikel 4

Den flamländske ministern med ansvar för mediefrågor skall se till att detta beslut genomförs.

Bryssel den 28 maj 2004.

Premiärministern i den flamländska regeringen

B. SOMERS

Den flamländske ministern för boendemiljö, media och sport,

M. KEULEN

Konsoliderad förteckning över evenemang av särskild vikt i Belgien

1.

De olympiska sommarspelen

Flamländska gemenskapen: direkt och kortare inslag.

Franskspråkiga gemenskapen: direkt och kortare inslag.

2.

Finalen i den belgiska fotbollscupen (herrar)

Flamländska gemenskapen: direkt och i sin helhet.

Franskspråkiga gemenskapen: direkt och i sin helhet.

3.

Alla matcher med det belgiska fotbollslandslaget, herrar

Flamländska gemenskapen: direkt och i sin helhet.

Franskspråkiga gemenskapen: direkt och i sin helhet.

4.

VM-slutspelet i fotboll (herrar)

Flamländska gemenskapen: direkt och i sin helhet.

Franskspråkiga gemenskapen: direkt och i sin helhet.

5.

EM-slutspelet i fotboll (herrar)

Flamländska gemenskapen: direkt och i sin helhet.

Franskspråkiga gemenskapen: direkt och i sin helhet.

6.

Champions League, belgiska klubblags matcher

Flamländska gemenskapen: direkt och i sin helhet.

Franskspråkiga gemenskapen: direkt och i sin helhet.

7.

Uefa-cupen, belgiska klubblags matcher

Flamländska gemenskapen: direkt och i sin helhet.

Franskspråkiga gemenskapen: direkt och i sin helhet.

8.

Cykelloppet Tour de France (herrar) professionella åkare

Flamländska gemenskapen: direkt och kortare inslag.

Franskspråkiga gemenskapen: direkt och kortare inslag.

9.

Liège–Bastogne–Liège

Flamländska gemenskapen: direkt och kortare inslag.

Franskspråkiga gemenskapen: direkt och kortare inslag.

10.

Amstel Gold Race

Flamländska gemenskapen: direkt och kortare inslag.

Franskspråkiga gemenskapen: direkt och kortare inslag.

11.

Flandern runt

Flamländska gemenskapen: direkt och kortare inslag.

Franskspråkiga gemenskapen: direkt och kortare inslag.

12.

Paris-Roubaix

Flamländska gemenskapen: direkt och kortare inslag.

Franskspråkiga gemenskapen: direkt och kortare inslag.

13.

Milan-San Remo

Flamländska gemenskapen: direkt och kortare inslag.

Franskspråkiga gemenskapen: direkt och kortare inslag.

14.

Belgiska mästerskapet på cykel, landsväg, professionella åkare (herrar)

Flamländska gemenskapen: direkt och kortare inslag.

Franskspråkiga gemenskapen: direkt och kortare inslag.

15.

Världsmästerskapet på cykel, landsväg, professionella åkare (herrar)

Flamländska gemenskapen: direkt och kortare inslag.

Franskspråkiga gemenskapen: direkt och kortare inslag.

16.

Ivo Van Damme Memorial

Flamländska gemenskapen: direkt och i sin helhet.

Franskspråkiga gemenskapen: direkt och i sin helhet.

17.

Belgiens Grand Prix i Formel 1

Flamländska gemenskapen: direkt och i sin helhet.

Franskspråkiga gemenskapen: direkt och i sin helhet.

18.

Följande Grand Slam-turneringar i tennis: Roland Garros (Franska öppna mästerskapen) och Wimbledon, kvartsfinalerna, semifinalerna och finalen om en belgisk spelare deltar

Flamländska gemenskapen: direkt och i sin helhet.

Franskspråkiga gemenskapen: direkt och i sin helhet.

19.

Tennistävlingarna Davis Cup och Fed Cup, kvartsfinalerna, semifinalerna och finalen om det belgiska laget deltar

Flamländska gemenskapen: direkt och i sin helhet.

Franskspråkiga gemenskapen: direkt och i sin helhet.

20.

Musiktävlingen Reine Elisabeth, finalen

Flamländska gemenskapen: direkt och i sin helhet.

Franskspråkiga gemenskapen: direkt och i sin helhet.

Evenemang på enbart den franskspråkiga listan:

1.

Cykelloppet La Flèche wallonne, direkt och kortare inslag.

2.

De olympiska vinterspelen, direkt och kortare inslag.

3.

VM i friidrott, då belgiska deltagare tävlar, direkt och i sin helhet.

Evenemang på enbart den flamländska listan:

1.

Champions League: semifinalerna och finalen, direkt och i sin helhet.

2.

Uefa-cupen: semifinalerna och finalen: direkt och i sin helhet.

3.

Cykel: Paris–Tours och Lombardiet runt: direkt och kortare inslag.

4.

VM och belgiska mästerskapet i cykelcross, professionella åkare (herrar): direkt och i sin helhet.

5.

Följande Grand Slam-turneringar i tennis: Australian Open och US Open, kvartsfinalerna, semifinalerna och finalen, om en belgisk spelare deltar, direkt och i sin helhet.