Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

3.10.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 264/7


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 2 oktober 2008

om ekonomiskt bidrag från gemenskapen för år 2008 till ett pilotprojekt rörande hälso- och sjukvårdspersonal

(2008/773/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (1), särskilt artiklarna 49.6 a och 75,

med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2342/2002 av den 23 december 2002 om genomförandebestämmelser för rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (2), särskilt artikel 90,

med beaktande av rådets direktiv 80/154/EEG av den 21 januari 1980 om ömsesidigt erkännande av utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis för barnmorskor inklusive åtgärder för att underlätta det faktiska utövandet av etableringsrätten och friheten att tillhandahålla tjänster (3) med senare ändringar,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer (4), och

av följande skäl:

(1)

I Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2008 ingår budgetpost 04 04 11 ”Pilotprojekt – Ny anställningssituation i vårdsektorn: Bästa metoder för att förbättra vårdanställdas yrkesutbildning och kvalifikationer och deras löner”.

(2)

I artikel 49.6 a i budgetförordningen föreskrivs det att anslag till pilotprojekt av experimentell karaktär som syftar till att kontrollera om en åtgärd är genomförbar och ändamålsenlig får användas utan någon grundläggande rättsakt, förutsatt att de åtgärder som ska finansieras faller under gemenskapernas eller unionens behörighet och att därtill hörande åtagandebemyndiganden tas upp i budgeten för högst två på varandra följande budgetår.

(3)

I enlighet med artikel 75 i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 och artikel 90 i förordning (EG, Euratom) nr 2342/2002 ska ett utgiftsåtagande föregås av ett finansieringsbeslut som anger de viktigaste inslagen i en åtgärd som innebär en utgift som belastar budgeten.

(4)

Denna åtgärd kommer att stödja Europeiska kommissionens grönbok om hälso- och sjukvårdspersonalen i EU, som förväntas offentliggöras under det andra halvåret 2008.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Enda artikel

Det pilotprojekt som beskrivs i bilagan godkänns härmed och ska finansieras genom budgetpost 04 04 11 i Europeiska gemenskapernas budget för 2008 med upp till 1 000 000 euro.

Generaldirektören för generaldirektoratet för hälsa och konsumentskydd är ansvarig för genomförandet av programmet.

Utfärdad i Bryssel den 2 oktober 2008.

På kommissionens vägnar

Androulla VASSILIOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(2)  EGT L 357, 31.12.2002, s. 1.

(3)  EGT L 33, 11.2.1980, s. 1.

(4)  EUT L 255, 30.9.2005, s. 22.


BILAGA

Område: Hälso- och sjukvårdspersonal.

Rättslig grund: Artiklarna 49.6 a och 75 i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002.

Pilotprojekt enligt budgetpost: 04 04 11.

Politiska mål: Budgetmyndigheten uppmanar kommissionen att med anslaget finansiera initiativ för att hantera den nya anställningssituationen i vårdsektorn, särskilt när det gäller yrkeskvalifikationer och uppgifter som utförs av vårdanställda, assisterande vårdpersonal och lågutbildade sjuksköterskor. Åtgärderna omfattar följande:

Analys av faktorer och strategier som syftar till att på ett bättre sätt tillgodose behovet av insatser för att öka utbudet av och förbättra kvalifikationerna för vårdpersonal på lång sikt.

Främjande av utbyte av strategier och bästa metoder som syftar till att bemöta det ökande vårdbehovet till följd av demografiska förändringar.

Finansiering av initiativ för att undersöka de gränsöverskridande effekterna för hälso- och sjukvårdstjänsterna.

Beaktande av effekterna av de skillnader i lönenivåer som kan komma att upptäckas i detta sammanhang, studier, möten med experter och informationskampanjer. Man bör även komma fram till en lösning för att upprätthålla vårdnivån i de nationella hälso- och sjukvårdssystemen.

Uppgifterna i projektet överensstämmer med kommissionens planerade grönbok om hälso- och sjukvårdspersonalen i EU, som ska inleda en process med ingående analys av planeringen och utbudet när det gäller hälso- och sjukvårdspersonal samt inverkan av vårdpersonalens rörlighet inom medlemsstaterna och inom EU.

Anslag 2008: Budgetpost 04 04 11 ”Pilotprojekt – Ny anställningssituation i vårdsektorn: Bästa metoder för att förbättra vårdanställdas yrkesutbildning och kvalifikationer och deras löner”. 1 000 000 euro.

Antal planerade specifika åtgärder: 4

Den första åtgärden kommer att vara ett bidrag på högst 100 000 euro till en studie om hälsovårdstjänster, hälsovårdssektorer och hälsovårdsprodukter i Europa, en analys av den nuvarande situationen, möjligheter, utmaningar och den socioekonomiska inverkan, som ska utföras på uppdrag av GD Näringsliv i samarbete med GD Hälsa och konsumentskydd. Åtgärden ska genomföras genom en öppen anbudsinfordran. Urvalsförfarandet ska vara avslutat i september 2008.

Den andra åtgärden kommer att vara ett direkt bidrag på högst 400 000 euro och 80 % till WHO:s observationsorgan (WHO Observatory) för att anordna seminarier om utbyte av bästa metoder för strategier för att upprätthålla eller behålla hälso- och sjukvårdspersonal. I enlighet med artikel 168.1 f i förordningen om genomförandebestämmelser för budgetförordningen kommer bidraget att beviljas utan ansökningsomgång till följd av åtgärdens särskilda beskaffenhet och WHO:s höga grad av specialisering.

Den tredje åtgärden kommer att vara ett direkt bidrag på högst 300 000 euro och 60 % till OECD för en studie där man utvärderar sjuksköterskors arbetsvillkor och strategier för att främja en effektivare personalförvaltning när det gäller sjuksköterskor. I enlighet med artikel 168.1 f i förordningen om genomförandebestämmelser för budgetförordningen kommer bidraget att beviljas utan ansökningsomgång till följd av åtgärdens särskilda beskaffenhet och OECD:s höga grad av specialisering.

Den fjärde åtgärden kommer att bestå i att anordna ett seminarium i Bryssel i december 2008, upp till ett belopp på 200 000 euro. Seminariet kommer att finansieras genom olika kontrakt, efter det att grönboken om hälso- och sjukvårdspersonalen i EU offentliggjorts, för att inleda en informationskampanj, främja debatten och uppmuntra till bidrag som syftar till att fastställa bästa metoder.