Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

30.10.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 288/4


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT nr 1065/2008/EG

av den 22 oktober 2008

om upphävande av rådets beslut 85/368/EEG om jämförbarhet av yrkesutbildningsmeriter mellan medlemsstaterna inom EG

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 150.4,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

efter att ha hört Regionkommittén,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (2), och

av följande skäl:

(1)

I gemenskapens politik för en bättre lagstiftning understryks vikten av att förenkla den nationella lagstiftningen och gemenskapslagstiftningen för att företagens konkurrenskraft ska förbättras och Lissabonmålen uppnås.

(2)

Genomförandet av rådets beslut 85/368/EEG (3) har inte varit effektivt när det gäller att uppnå målet om jämförbarhet av kvalifikationer som uppnåtts genom yrkesutbildning till förmån för arbetstagare som söker arbete i en annan medlemsstat.

(3)

De metoder och den modell som används för att beskriva och jämföra kvalifikationer som fastställts i beslut 85/368/EEG avviker från dem som nu används i utbildningssystemen.

(4)

Beslut 85/368/EEG har ersatts i och med antagandet av Europaparlamentets och rådets rekommendation av den 23 april 2008 om en europeisk referensram för kvalifikationer för livslångt lärande (4).

(5)

Beslut 85/368/EEG bör därför upphöra att gälla.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beslut 85/368/EEG ska upphöra att gälla.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdad i Strasbourg den 22 oktober 2008.

På Europaparlamentets vägnar

H.-G. PÖTTERING

Ordförande

På rådets vägnar

J.-P. JOUYET

Ordförande


(1)  EUT C 162, 25.6.2008, s. 90.

(2)  Europaparlamentets yttrande av den 20 maj 2008 (ännu ej offentliggjort i EUT) och rådets beslut av den 25 september 2008.

(3)  EGT L 199, 31.7.1985, s. 56.

(4)  EUT C 111, 6.5.2008, s. 1.