Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

16.10.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 275/37


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1004/2008

av den 15 oktober 2008

om ändring av förordning (EG) nr 1725/2003 om antagande av vissa redovisningsstandarder i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002, med avseende på Internationell redovisningsstandard (IAS) 39 och Internationell finansiell rapporteringsstandard (IFRS) 7

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpningen av internationella redovisningsstandarder (1), särskilt artikel 3.1, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 1725/2003 av den 29 september 2003 (2) antogs vissa internationella redovisningsstandarder och tolkningar som förelåg per den 14 september 2002.

(2)

Den 13 oktober 2008 offentliggjorde International Accounting Standards Board (IASB) ändringar av Internationell redovisningsstandard (IAS) 39, Finansiella instrument: Redovisning och värdering samt Internationell finansiell rapporteringsstandard (IFRS) 7, Finansiella instrument: Upplysningar, nedan kallade ändringarna av IAS 39 och IFRS 7. Ändringarna av IAS 39 och IFRS 7 medger omklassificering av vissa finansiella instrument som innehas för handel under exceptionella omständigheter. Den nu rådande finansiella krisen anses vara en sådan exceptionell omständighet som skulle motivera att företagen kunde utnyttja en sådan möjlighet.

(3)

I enlighet med ändringarna av IAS 39 och IFRS 7 bör företagen få omklassificera vissa finansiella instrument för tiden från och med den 1 juli 2008.

(4)

Överläggningarna med EFRAG:s (European Financial Reporting Advisory Group) tekniska expertgrupp ger stöd för att ändringarna av IAS 39 och IFRS 7 uppfyller de tekniska kriterier för antagande som anges i artikel 3.2 i förordning (EG) nr 1606/2002. I enlighet med kommissionens beslut 2006/505/EG av den 14 juli 2006 om inrättande av en granskningsgrupp för redovisningsstandarder med uppgift att bistå kommissionen med yttranden om objektivitet och opartiskhet i rekommendationer från European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) (3) har granskningsgruppen för redovisningsstandarder behandlat EFRAG:s yttrande om antagandet och framhållit för kommissionen att det är välavvägt och objektivt.

(5)

Förordning (EG) nr 1725/2003 bör därför ändras i enlighet med detta.

(6)

Med hänsyn till den rådande turbulensen på de finansiella marknaderna och till att handel med vissa finansiella instrument inte längre förekommer eller att marknaderna för dem inte längre är aktiva eller är utsatta för störningar behöver direkt effekt ges åt de ändringar som medger omklassificering av vissa finansiella instrument och denna förordning bör därför träda i kraft i brådskande ordning.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från föreskrivande kommittén för redovisningsfrågor.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I bilagan till förordning (EG) nr 1725/2003 ska Internationell redovisningsstandard (IAS) 39, Finansiella instrument: redovisning och värdering samt Internationell finansiell rapporteringsstandard (IFRS) 7, Finansiella instrument: offentliggöranden ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 oktober 2008.

På kommissionens vägnar

Charlie McCREEVY

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 243, 11.9.2002, s. 1.

(2)  EUT L 261, 13.10.2003, s. 1.

(3)  EUT L 199, 21.7.2006, s. 33.


BILAGA

INTERNATIONELLA REDOVISNINGSSTANDARDER

IAS 39

Ändringar av IAS 39, Finansiella instrument: Redovisning och värdering

IFRS 7

Ändringar IFRS 7, Finansiella instrument: Upplysningar

Mångfaldigande tillåts inom EES-området. Alla rättigheter förbehålles utanför EES, med undantag för rätten att mångfaldiga för enskilt bruk eller annars i överensstämmelse med god sed. Ytterligare information från IASB kan hämtas från webbplatsen www.iasb.org

Omklassificering av finansiella tillgångar (Ändringar i IAS 39, Finansiella instrument: Redovisning och värdering, och IFRS 7, Finansiella instrument: Upplysningar)

Ändringar i IAS 39

Punkt 50 ändras och punkterna 50B-50F och 103G läggs till.

VÄRDERING

Omklassificeringar

50

Ett företag

(a)

ska inte omklassificera ett derivat från kategorin finansiella tillgångar och finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen medan det innehas eller är utestående,

(b)

ska inte omklassificera något finansiellt instrument från kategorin finansiella tillgångar och finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen om instrumentet vid den ursprungliga värderingen redovisades till verkligt värde via resultaträkningen, och

(c)

får, om en finansiell tillgång inte längre innehas i syfte att säljas eller återköpas kortfristigt (oavsett om tillgången kan ha förvärvats eller uppkommit i huvudsakligt syfte att säljas eller återköpas kortfristigt), omklassificera denna finansiella tillgång från kategorin finansiella tillgångar och finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen, om kraven i punkt 50B eller 50D är uppfyllda.

Ett företag får inte omklassificera något finansiellt instrument till kategorin finansiella tillgångar och finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen efter den ursprungliga värderingen.

50B

En finansiell tillgång som omfattas av punkt 50 (c) (med undantag av finansiella tillgångar av det slag som avses i punkt 50D) får endast under exceptionella omständigheter omklassificeras från kategorin finansiella tillgångar och finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen.

50C

Om ett företag omklassificerar en finansiell tillgång från kategorin finansiella tillgångar och finansiella skulder värderade till verkligt värde i enlighet med punkt 50B ska denna finansiella tillgång omklassificeras till sitt verkliga värde på dagen för omklassificeringen. Ingen vinst eller förlust som redan redovisats i resultaträkningen får återföras. Den finansiella tillgångens verkliga värde på dagen för omklassificeringen blir dess nya anskaffningsvärde respektive upplupna anskaffningsvärde beroende på vad som är tillämpligt.

50D

En finansiell tillgång som omfattas av punkt 50 (c) och som skulle ha motsvarat definitionen av lånefordringar och kundfordringar (om den inte vid den ursprungliga värderingen hade behövt klassificeras som tillgång som innehas för omsättningsändamål) får omklassificeras från kategorin finansiella tillgångar och finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen, om företaget avser och har förmåga att behålla den finansiella tillgången under förutsebar framtid eller till förfall.

50E

En finansiell tillgång som klassificerats som tillgång som kan säljas, men som skulle ha motsvarat definitionen av lånefordringar och kundfordringar (om den inte hade identifierats som tillgång som kan säljas) får omklassificeras från kategorin Tillgångar som kan säljas till kategorin lånefordringar och kundfordringar, om företaget avser och har förmåga att behålla den finansiella tillgången under förutsebar framtid eller till förfall.

50F

Om ett företag omklassificerar en finansiell tillgång från kategorin finansiella tillgångar och finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen i enlighet med punkt 50D eller från kategorin Tillgångar som kan säljas i enlighet med punkt 50E, ska det värdera tillgången till dess verkliga värde på dagen för omklassificeringen. Ingen vinst eller förlust avseende en finansiell tillgång som omklassificerats i enlighet med punkt 50D och som redan redovisats i resultaträkningen får återföras. Den finansiella tillgångens verkliga värde på dagen för omklassificeringen blir dess nya anskaffningsvärde respektive upplupna anskaffningsvärde beroende på vad som är tillämpligt. Varje tidigare vinst eller förlust avseende en finansiell tillgång som omklassificerats från kategorin Tillgångar som kan säljas i enlighet med punkt 50E och som har redovisats under Övrigt totalresultat i enlighet med punkt 55 (b) ska redovisas i enlighet med punkt 54.

IKRAFTTRÄDANDE OCH ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER

103G

Omklassificering av finansiella tillgångar (ändringar i IAS 39 och IFRS 7), utfärdad i oktober 2008, ändringar av punkterna 50 och AG8 och tillägg av punkterna 50B–50F. Företagen ska tillämpa dessa bestämmelser från och med den 1 juli 2008. Företag får inte omklassificera finansiella tillgångar i enlighet med punkt 50B, 50D eller 50E avseende tiden före den 1 juli 2008. Omklassificeringar av finansiella tillgångar som görs för perioder som börjar den 1 november 2008 eller senare ska få verkan först från och med den dag då omklassificeringen görs. Ingen omklassificering av en finansiell tillgång som görs i enlighet med punkt 50B, 50D eller 50E får tillämpas retroaktivt på rapporteringsperioder som avslutats före den dag för ikraftträdande som anges i denna punkt.

I bilaga A, Vägledning vid tillämpning, ändras punkt AG8

Effektiv ränta

AG8

Om ett företag reviderar sina uppskattningar av utbetalningar eller inbetalningar, ska företaget justera den finansiella tillgångens eller finansiella skuldens (eller gruppen av finansiella instruments) redovisade värde för att återspegla faktiska och reviderade uppskattade kassaflöden. Företaget räknar om det redovisade värdet genom att beräkna nuvärdet av uppskattade framtida kassaflöden till det finansiella instrumentets ursprungliga effektiva ränta. Justeringarna redovisas som intäkt eller kostnad i resultaträkningen. Om en finansiell tillgång omklassificeras i enlighet med punkt 50B, 50D eller 50E och företaget därefter ökar sina uppskattningar av kommande inbetalningar till följd av att möjligheterna till återkrav förbättrats, ska effekten av denna ökning redovisas som en justering av den effektiva räntan från dagen för ändringen av uppskattningen och inte som en justering av tillgångens bokförda värde på dagen för ändringen av uppskattningen.

Ändringar i IFRS 7

Punkt 12 ändras och punkterna 12A och 44E läggs till.

BETYDELSEN AV FINANSIELLA INSTRUMENT FÖR FÖRETAGETS FINANSIELLA STÄLLNING OCH RESULTAT

Uppgift om finansiell ställning

Omklassificering

12

Om företaget har omklassificerat en finansiell tillgång (i enlighet med punkterna 51–54 i IAS 39) till en tillgång som värderats

(a)

till anskaffningsvärde eller upplupet anskaffningsvärde, i stället för till verkligt värde, eller

(b)

till verkligt värde, i stället för till anskaffningsvärde eller upplupet anskaffningsvärde,

ska det lämna upplysning om summan av omklassificeringarna för varje kategori och om orsaken till omklassificeringen.

12A

Om företaget har omklassificerat en finansiell tillgång från kategorin finansiella tillgångar och finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen i enlighet med punkt 50B eller 50D i IAS 39 eller från kategorin Tillgångar som kan säljas enligt punkt 50E i IAS 39 ska det lämna upplysning om

(a)

summan av omklassificeringarna för varje kategori,

(b)

för varje rapporteringsperiod fram till borttagande från balansräkningen, bokförda belopp och verkliga värden för alla finansiella tillgångar som har omklassificerats under innevarande och föregående rapporteringsperioder,

(c)

om en finansiell tillgång har omklassificerats i enlighet med punkt 50B, den exceptionella omständighet som föranlett omklassificeringen samt fakta och andra förhållanden som styrker att situationen var exceptionell,

(d)

för den rapporteringsperiod under vilken den finansiella tillgången omklassificerades, den vinst eller förlust som redovisats till verkligt värde i resultaträkningen eller som annat totalresultat under den rapporteringsperioden och den föregående,

(e)

för varje rapporteringsperiod efter omklassificeringen (även den då den finansiella tillgången omklassificerades) fram till dess att den finansiella tillgången tagits bort från balansräkningen, den vinst eller förlust i verkligt värde som skulle ha redovisats i resultaträkningen eller som annat totalresultat, om den finansiella tillgången inte hade omklassificerats och den vinst, förlust, inkomst eller utgift som redovisats i resultaträkningen, och

(f)

den effektiva ränta och beloppen för de uppskattade kassaflöden som företaget förväntar sig att kunna återkräva per dagen för omklassificeringen av den finansiella tillgången.

IKRAFTTRÄDANDE OCH ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER

44E

Omklassificering av finansiella tillgångar (ändringar i IAS 39 och IFRS 7), utfärdad i oktober 2008, ändringar av punkterna 12 och AG8 och tillägg av punkterna 12A–50F. Företagen ska tillämpa dessa bestämmelser från och med den 1 juli 2008.