Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

20.10.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 274/36


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 16 oktober 2009

om åtgärder som underlättar användningen av förfaranden på elektronisk väg genom gemensamma kontaktpunkter i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG om tjänster på den inre marknaden

[delgivet med nr K(2009) 7806]

(Text av betydelse för EES)

(2009/767/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006 om tjänster på den inre marknaden (1), särskilt artikel 8.3, och

av följande skäl:

(1)

I kapitel II i direktiv 2006/123/EG, särskilt artiklarna 5 och 8, åläggs medlemsstaterna att förenkla de administrativa förfaranden och formaliteter som är tillämpliga på tillträde till och utövande av tjänsteverksamhet, och att se till att dessa förfaranden och formaliteter enkelt kan fullgöras av tjänsteleverantörerna på distans och på elektronisk väg via gemensamma kontaktpunkter.

(2)

Det ska vara möjligt att fullgöra förfaranden och formaliteter via de gemensamma kontaktpunkterna även över medlemsstatsgränserna, i enlighet med artikel 8 i direktiv 2006/123/EG.

(3)

För att uppfylla skyldigheten att förenkla förfarandena och formaliteterna samt underlätta gränsöverskridande användning av gemensamma kontaktpunkter bör förfaranden på elektronisk väg bygga på enkla lösningar även när det gäller användningen av elektroniska signaturer. I de fall då det efter en ändamålsenlig riskbedömning av konkreta förfaranden och formaliteter anses vara nödvändigt med en hög säkerhetsnivå eller likvärdighet med handskrivna signaturer kan tjänsteleverantörerna för vissa förfaranden och formaliteter åläggas att införa avancerade elektroniska signaturer baserade på ett kvalificerat certifikat, med eller utan en säker anordning för skapande av signaturer.

(4)

Gemenskapens ramverk för elektroniska signaturer inrättades genom Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/93/EG av den 13 december 1999 om ett gemenskapsramverk för elektroniska signaturer (2). För att underlätta en effektiv gränsöverskridande användning av avancerade elektroniska signaturer baserade på ett kvalificerat certifikat bör förtroendet för dessa elektroniska signaturer förstärkas oberoende av i vilken medlemsstat undertecknaren eller den tillhandahållare av certifieringstjänster som utfärdar det kvalificerade certifikatet är etablerade. Detta går att åstadkomma genom att göra den information som behövs för att validera de elektroniska signaturerna, särskilt sådan information som rör tillhandahållare av certifieringstjänster som övervakas/ackrediterats i en medlemsstat och de tjänster som de erbjuder, mer lättillgänglig och i en tillförlitlig form.

(5)

Det är nödvändigt att se till att medlemsstaterna gör denna information allmänt tillgänglig med hjälp av en gemensam mall för att underlätta dess användning och att en lämplig detaljnivå upprätthålls, så att mottagarsidan kan validera den elektroniska signaturen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Användning och godkännande av elektroniska signaturer

1.   Om det är motiverat på grundval av en ändamålsenlig bedömning av berörda risker och i enlighet med artikel 5.1 och 5.3 i direktiv 2006/123/EG, får medlemsstaterna kräva att tjänsteleverantören för fullgörandet av vissa förfaranden och formaliteter genom de gemensamma kontaktpunkterna i enlighet med artikel 8 i direktiv 2006/123/EG ska använda avancerade elektroniska signaturer baserade på ett kvalificerat certifikat, med eller utan en säker anordning för skapande av signaturer, enligt vad som fastställs och regleras genom direktiv 1999/93/EG.

2.   Medlemsstaterna ska godkänna alla avancerade elektroniska signaturer som är baserade på ett kvalificerat certifikat, med eller utan en säker anordning för skapande av signaturer, för att fullgöra de förfaranden och formaliteter som avses i punkt 1, utan att detta påverkar medlemsstaternas möjlighet att begränsa detta godkännande till avancerade elektroniska signaturer som är baserade på ett kvalificerat certifikat och som har skapats med hjälp av en säker anordning för skapande av signaturer, om detta sker i enlighet med den riskbedömning som avses i punkt 1.

3.   För att godkänna avancerade elektroniska signaturer baserade på ett kvalificerat certifikat, med eller utan en säker anordning för skapande av signaturer, får medlemsstaterna inte ställa krav som skapar hinder för tjänsteleverantörernas användning av elektroniska förfaranden via de gemensamma kontaktpunkterna.

4.   Punkt 2 får inte hindra medlemsstaterna från att godkänna andra elektroniska signaturer än avancerade elektroniska signaturer baserade på ett kvalificerat certifikat, med eller utan en säker anordning för skapande av signaturer.

Artikel 2

Inrättande, underhåll och offentliggörande av tillförlitliga förteckningar

1.   Varje medlemsstat ska i enlighet med de tekniska specifikationerna i bilagan inrätta, underhålla och offentliggöra en ”tillförlitlig förteckning” med minimiuppgifter om de tillhandahållare av certifieringstjänster som utfärdar kvalificerade certifikat till allmänheten och som medlemsstaten övervakar/ackrediterat.

2.   Medlemsstaterna ska åtminstone inrätta och offentliggöra den tillförlitliga förteckningen i människoläsligt format i enlighet med specifikationerna i bilagan.

3.   Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om vilket organ som ansvarar för att inrätta, underhålla och offentliggöra den tillförlitliga förteckningen, var den tillförlitliga förteckningen offentliggörs och om eventuella ändringar i den.

Artikel 3

Tillämpning

Detta beslut ska tillämpas från och med den 28 december 2009.

Artikel 4

Adressater

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 16 oktober 2009.

På kommissionens vägnar

Charlie McCREEVY

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 376, 27.12.2006, s. 36.

(2)  EGT L 13, 19.1.2000, s. 12.