Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

21.3.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 81/3


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2012/6/EU

av den 14 mars 2012

om ändring av rådets direktiv 78/660/EEG om årsbokslut i vissa typer av bolag vad gäller mikroenheter

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 50.1,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (2), och

av följande skäl:

(1)

Europeiska rådet av den 8 och 9 mars 2007 betonade i sina slutsatser att minskad administration är en viktig åtgärd för att stimulera Europas ekonomi och att kraftfulla gemensamma insatser är nödvändiga för att minska de administrativa bördorna inom Europeiska unionen.

(2)

Redovisning anses vara ett av de viktigaste områden där de administrativa bördorna för företag i unionen kan minskas.

(3)

I kommissionens rekommendation 2003/361/EG (3) definieras mikroföretag samt små och medelstora företag. Samråden med medlemsstaterna indikerar dock att tröskelvärdena för mikroföretag i den rekommendationen kan vara för höga för redovisningsändamål. En undergrupp till mikroföretag, så kallade mikroenheter, bör därför införas i syfte att omfatta företag som har lägre tröskelvärden för balansomslutningen och nettoomsättningen än de tröskelvärden som gäller för mikroföretag.

(4)

Mikroenheter är oftast verksamma på lokal eller regional nivå och har ingen eller liten gränsöverskridande verksamhet. De spelar dessutom en viktig roll när det gäller att skapa nya arbetstillfällen, främja forskning och utveckling och skapa ny ekonomisk verksamhet.

(5)

Mikroenheter har begränsade resurser att följa betungande regelverk. De är dock ofta underkastade samma bestämmelser om finansiell rapportering som större företag. Dessa bestämmelser utgör en börda för dem som inte står i proportion till deras storlek och som är orimlig för de minsta företagen jämfört med större företag. Det bör därför vara möjligt att undanta mikroenheter från vissa skyldigheter som kan innebära onödigt betungande administrativa bördor för dem. Mikroenheter bör dock även fortsättningsvis omfattas av eventuella nationella skyldigheter att upprätta förteckningar över sina affärstransaktioner och finansiella ställning.

(6)

Eftersom det antal företag som kommer att omfattas av de tröskelvärden som fastställs i detta direktiv kommer att variera kraftigt mellan medlemsstaterna och eftersom mikroenheternas verksamhet har obefintlig eller liten betydelse för den gränsöverskridande handeln och den inre marknadens funktionssätt, bör medlemsstaterna ta hänsyn till den varierande effekten av dessa tröskelvärden när direktivet genomförs på nationell nivå.

(7)

Medlemsstaterna bör beakta de egna marknadernas specifika villkor och behov när de fattar beslut om hur eller huruvida de ska inrätta ett regelverk för mikroenheter inom ramen för rådets direktiv 78/660/EEG (4).

(8)

Mikroenheter måste ta hänsyn till räkenskapsårets intäkter och kostnader oavsett kvittots datum eller när betalning av dessa intäkter eller kostnader har skett. Emellertid kan beräkningen av förutbetalda kostnader och upplupna intäkter samt upplupna kostnader och förutbetalda intäkter bli betungande för mikroenheter. Medlemsstaterna bör därför tillåtas att undanta mikroenheter från skyldigheten att beräkna och redovisa dessa poster, men endast i den utsträckning som detta undantag avser andra kostnader än kostnader för råvaror och förnödenheter, värdejusteringar, personalkostnader och skatt. Därigenom kan den administrativa börda som det innebär att beräkna relativt små balansposter minskas.

(9)

Offentliggörande av årsbokslut kan vara betungande för mikroenheter. Samtidigt behöver medlemsstaterna sörja för att detta direktiv efterlevs. Därför bör medlemsstaterna tillåtas att undanta mikroenheter från ett generellt krav på offentliggörande, under förutsättning att uppgifter i balansräkningen insänds i enlighet med nationell rätt till minst en utsedd behörig myndighet och att dessa uppgifter överlämnas till företagsregistret, så att en kopia kan tillhandahållas på begäran. I sådana fall tillämpas inte skyldigheten enligt artikel 47 i direktiv 78/660/EEG att offentliggöra redovisningshandlingar i enlighet med artikel 3.5 i direktiv 2009/101/EG (5).

(10)

Syftet med detta direktiv är att göra det möjligt för medlemsstaterna att skapa ett enkelt redovisningsklimat för mikroenheter. Användningen av verkliga värden kan medföra att det behövs detaljerade upplysningar för att förklara vad som legat till grund för fastställelsen av vissa posters verkliga värde. Med tanke på att det i regelverket för mikroenheter föreskrivs mycket begränsade upplysningar i noterna till redovisningen, kommer de som använder mikroenheters redovisning inte att veta om de belopp som redovisas i resultaträkningen och balansräkningen innehåller verkliga värden. För att ge visshet i det avseendet åt dem som använder redovisningen bör medlemsstaterna följaktligen inte tillåta eller kräva att mikroenheter som utnyttjar några av de undantag som är tillgängliga för dem enligt detta direktiv tillämpar värdering till verkligt värde när de upprättar sin redovisning. Mikroenheter som önskar eller behöver använda verkliga värden kommer alltjämt att kunna göra det genom att tillämpa andra regelverk inom ramen för detta direktiv, om en medlemsstat tillåter eller kräver detta.

(11)

När medlemsstaterna fattar beslut om hur eller huruvida de ska införa ett regelverk för mikroenheter inom ramen för direktiv 78/660/EEG, bör de se till att de mikroenheter som ska konsolideras enligt rådets direktiv 83/349/EEG (6) om sammanställd redovisning använder redovisningsuppgifter som är tillräckligt detaljerade för det syftet och att undantagen i detta direktiv inte påverkar skyldigheten att upprätta sammanställd redovisning i enlighet med direktiv 83/349/EEG.

(12)

Eftersom målet för detta direktiv, nämligen att minska den administrativa bördan för mikroenheter, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och det därför bättre kan uppnås på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta direktiv inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

(13)

Direktiv 78/660/EEG bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändring av direktiv 78/660/EEG

Direktiv 78/660/EEG ska ändras på följande sätt:

1.

Följande artikel ska införas:

”Artikel 1a

1.   Medlemsstaterna får i enlighet med punkterna 2 och 3 föreskriva undantag från vissa skyldigheter enligt detta direktiv för företag som på balansdagen inte överskrider gränsvärdena för två av följande tre kriterier (mikroenheter):

a)

Balansomslutning: 350 000 EUR.

b)

Nettoomsättning: 700 000 EUR.

c)

Genomsnittligt antal anställda under räkenskapsåret: 10 personer.

2.   Medlemsstaterna får undanta företag som avses i punkt 1 från någon eller samtliga av följande skyldigheter:

a)

Skyldigheten att redovisa ”förutbetalda kostnader och upplupna intäkter” och ”upplupna kostnader och förutbetalda intäkter” i enlighet med artiklarna 18 och 21.

b)

Om en medlemsstat använder alternativet i led a i denna punkt får den tillåta dessa företag att avvika från artikel 31.1 d i när det gäller kravet att ta hänsyn till ”förutbetalda kostnader och upplupna intäkter” och ”upplupna kostnader och förutbetalda intäkter”, men endast för andra kostnader som avses i punkt 3 b vi, under förutsättning att detta anges i noterna eller i enlighet med led c i denna punkt inom linjen under balansräkningen.

c)

Skyldigheten att upprätta noter i enlighet med artiklarna 43–45 under förutsättning att de uppgifter som krävs i artiklarna 14 och 43.1.13 i det här direktivet samt artikel 22.2 i direktiv 77/91/EEG (7) anges inom linjen under balansräkningen.

d)

Skyldigheten att upprätta en förvaltningsberättelse i enlighet med artikel 46 i det här direktivet, under förutsättning att de uppgifter som krävs i artikel 22.2 i direktiv 77/91/EEG anges i noterna eller, i enlighet med led c i denna punkt, inom linjen under balansräkningen.

e)

Skyldigheten att offentliggöra årsbokslut i enlighet med artiklarna 47–50a under förutsättning att de uppgifter om balansräkningen som finns i detta vederbörligen sänds in i överensstämmelse med nationell rätt till minst en behörig myndighet som utsetts av medlemsstaten i fråga. Om den behöriga myndigheten inte är det centrala registret, ett handelsregister eller ett bolagsregister som avses i artikel 3.1 i direktiv 2009/101/EG (8), ska den behöriga myndigheten lämna de insända uppgifterna till registret.

3.   Medlemsstaterna får ge företag som avses i punkt 1 tillåtelse att upprätta endast följande:

a)

En balansräkning i förkortad form med särskild redovisning av åtminstone de poster som föregås av bokstäver i artikel 9 eller 10, i förekommande fall. Där punkt 2 a är tillämplig ska post E under ”Tillgångar” och D under ”Skulder och eget kapital” i artikel 9 eller posterna E och K i artikel 10 undantas från balansräkningen.

b)

En resultaträkning i förkortad form med särskild redovisning av åtminstone följande poster, i förekommande fall:

i)

Nettoomsättning.

ii)

Övriga intäkter.

iii)

Kostnader för råvaror och förnödenheter.

iv)

Personalkostnader.

v)

Värdejusteringar.

vi)

Övriga kostnader.

vii)

Skatt.

viii)

Vinst eller förlust.

4.   Medlemsstaterna ska inte tillåta eller kräva att avsnitt 7a tillämpas på mikroenheter som utnyttjar något av undantagen i punkterna 2 och 3.

5.   För företag som avses i punkt 1 ska årsbokslut som upprättas i enlighet med punkterna 2, 3 och 4 anses ge en sådan rättvisande bild som erfordras enligt artikel 2.3 och följaktligen ska artikel 2.4 och 2.5 inte vara tillämplig på sådana bokslut.

6.   Om ett företag på balansdagen överskrider eller upphör att överskrida gränsvärdena för två av de tre kriterier som fastställs i punkt 1, ska detta påverka tillämpningen av det undantag som anges i punkterna 2, 3 och 4 endast om det inträffar både under det innevarande och det föregående räkenskapsåret.

7.   När det gäller de medlemsstater som inte har infört euron ska beloppen i nationell valuta motsvarande de belopp som anges i punkt 1 beräknas genom tillämpning av den växelkurs som offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning dagen för ikraftträdandet av direktiv där dessa belopp anges.

8.   Den balansomslutning som avses i punkt 1 a ska antingen utgöras av de tillgångar som avses i punkterna A–E under ”Tillgångar” i artikel 9, eller de tillgångar som avses i punkterna A–E i artikel 10. Om punkt 2 a är tillämplig ska den balansomslutning som avses i punkt 1 a antingen utgöras av de tillgångar som avses i punkterna A–D under ”Tillgångar” i artikel 9, eller de tillgångar som avses i punkterna A–D i artikel 10.

2.

Artikel 5.1 ska ersättas med följande:

”1.   Med avvikelse från artikel 4.1 och 4.2 får medlemsstaterna föreskriva särskilda uppställningsformer för årsboksluten i förvaltningsbolag och finansiella holdingbolag, under förutsättning att dessa uppställningsformer ger en bild av bolagen som motsvarar vad som föreskrivs i artikel 2.3. Medlemsstaterna ska inte göra de undantag som anges i artikel 1a tillgängliga för förvaltningsbolag och finansiella holdingföretag.”

3.

Artikel 53a ska ersättas med följande:

”Artikel 53a

Medlemsstaterna ska inte göra de undantag som anges i artiklarna 1a, 11, 27, 43.1.7a, 43.1.7b, 46, 47 och 51 tillgängliga för företag vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad i den mening som avses i artikel 4.1.14 i direktiv 2004/39/EG.”

Artikel 2

Införlivande

1.   Medlemsstaterna ska sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv om och när de beslutar att tillämpa någon av de möjligheter som fastställs i artikel 1a i direktiv 78/660/EEG, med särskilt beaktande av situationen på nationell nivå vad gäller antalet företag som omfattas av de tröskelvärden som fastställs i punkt 1 i den artikeln. De ska till kommissionen genast överlämna texten till dessa bestämmelser.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Rapport

Senast den 10 april 2017 ska kommissionen till Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén översända en rapport om situationen för mikroenheter, särskilt med beaktande av situationen på nationell nivå vad gäller antalet företag som omfattas av tröskelvärdena och minskningen av administrativa bördor till följd av undantaget från kravet på offentliggörande.

Artikel 4

Ikraftträdande

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 5

Adressater

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Strasbourg den 14 mars 2012.

På Europaparlamentets vägnar

M. SCHULZ

Ordförande

På rådets vägnar

N. WAMMEN

Ordförande


(1)  EUT C 317, 23.12.2009, s. 67.

(2)  Europaparlamentets ståndpunkt av den 10 mars 2010 (EUT C 349 E, 22.12.2010, s. 111) och rådets ståndpunkt vid första behandlingen av den 12 september 2011 (EUT C 337 E, 18.11.2011, s. 1). Europaparlamentets ståndpunkt av den 13 december 2011 (ännu ej offentliggjord i EUT) och rådets beslut av den 21 februari 2012.

(3)  EUT L 124, 20.5.2003, s. 36.

(4)  EGT L 222, 14.8.1978, s. 11.

(5)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/101/EG av den 16 september 2009 om samordning av de skyddsåtgärder som krävs i medlemsstaterna av de i artikel 54, andra stycket i fördraget avsedda bolagen i bolagsmännens och tredje mans intressen, i syfte att göra skyddsåtgärderna likvärdiga inom gemenskapen (EUT L 258, 1.10.2009, s. 11).

Anmärkning: Titeln på direktiv (EG) nr 2009/101/EG har anpassats för att ta hänsyn till omnumreringen av artiklarna i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, i enlighet med artikel 5 i Lissabonfördraget. Den ursprungliga hänvisningen var till artikel 48 andra stycket i fördraget.

(6)  EGT L 193, 18.7.1983, s. 1.

(7)  Rådets andra direktiv 77/91/EEG av den 13 december 1976 om samordning av de skyddsåtgärder som krävs i medlemsstaterna av de i artikel 54 andra stycket i fördraget avsedda bolagen i bolagsmännens och tredje mans intressen när det gäller att bilda ett aktiebolag samt att bevara och ändra dettas kapital, i syfte att göra skyddsåtgärderna likvärdiga (EGT L 26, 31.1.1977, s. 1).

Anmärkning: Titeln på direktiv 77/91/EEG har anpassats för att ta hänsyn till omnumreringen av artiklarna i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, i enlighet med artikel 12 i Amsterdamfördraget och artikel 5 i Lissabonfördraget. Den ursprungliga hänvisningen var till artikel 58 andra stycket i fördraget.

(8)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/101/EG av den 16 september 2009 om samordning av de skyddsåtgärder som krävs i medlemsstaterna av de i artikel 54 andra stycket i fördraget avsedda bolagen i bolagsmännens och tredje mans intressen, i syfte att göra skyddsåtgärderna likvärdiga inom gemenskapen (EUT L 258, 1.10.2009, s. 11).

Anmärkning: Titeln på direktiv (EG) nr 2009/101/EG har anpassats för att ta hänsyn till omnumreringen av artiklarna i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, i enlighet med artikel 5 i Lissabonfördraget. Den ursprungliga hänvisningen var till artikel 48 andra stycket i fördraget.”