Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

23.12.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 354/35


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2016/2340

av den 14 december 2016

om ändring av förordning (EU) nr 1286/2014 om faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare vad gäller förordningens tillämpningsdag

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 114,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

efter att ha hört Europeiska centralbankens yttrande,

efter att ha hört Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet, och (1):

av följande skäl:

(1)

Genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1286/2014 (2) införs en rad åtgärder som syftar till att stärka skyddet för investerare och återupprätta konsumenternas förtroende för sektorn för finansiella tjänster genom att öka transparensen på marknaden för produkter som riktar sig till icke-professionella investerare. Förordningen föreskriver att utvecklare av paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter ska upprätta faktablad.

(2)

Enligt förordning (EU) nr 1286/2014 har Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska bankmyndigheten), inrättad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 (3), Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten), inrättad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1094/2010 (4) och Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), inrättad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 (5) befogenhet att utarbeta tekniska tillsynsstandarder för faktabladets olika delar.

(3)

Den 30 juni 2016 antog kommissionen en delegerad förordning om komplettering av förordning (EU) nr 1286/2014 (6) (den delegerade förordningen) som fastställer faktabladets utformning och innehåll, standardformat, metoden för att presentera risk och avkastning samt beräkna kostnader, villkor för översynen av uppgifterna i faktabladet och hur ofta den ska göras, samt villkor för uppfyllande av kravet att tillhandahålla icke-professionella investerare faktablad.

(4)

Den 14 september 2016 invände Europaparlamentet mot den delegerade förordning som antogs av kommissionen den 30 juni 2016 och krävde tillsammans med en stor majoritet av medlemsstaterna en senareläggning av tillämpningsdagen för förordning (EU) nr 1286/2014.

(5)

Ett uppskov med tolv månader kommer att ge de berörda parterna mer tid att anpassa sig till de nya kraven. Mot bakgrund av de exceptionella omständigheterna är det lämpligt och motiverat att förordning (EU) nr 1286/2014 ändras i enlighet med detta.

(6)

Med tanke på att bestämmelserna i förordning (EU) nr 1286/2014 kommer att börja tillämpas inom en mycket snar framtid bör den här förordningen träda ikraft utan dröjsmål.

(7)

Det är därför även motiverat att i detta fall tillämpa det undantag för brådskande fall som avses i artikel 4 i protokoll nr 1 om de nationella parlamentens roll i Europeiska unionen, som är fogat till fördraget om Europeiska unionen, fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I förordning (EU) nr 1286/2014 ska artikel 34 andra stycket ersättas med följande:

”Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2018.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Strasbourg den 14 december 2016.

På Europaparlamentets vägnar

M. SCHULZ

Ordförande

På rådets vägnar

I. KORČOK

Ordförande


(1)  Europaparlamentets ståndpunkt av den 1 december 2016 (ännu ej offentliggjord i EUT) och rådets beslut av den 8 december 2016.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1286/2014 av den 26 november 2014 om faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare (Priips) (EUT L 352, 9.12.2014, s. 1).

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/78/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 12).

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1094/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/79/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 48).

(5)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 84).

(6)  Kommissionens delegerade förordning av den 30 juni 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1286/2014 om faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare (Priip-produkter) genom fastställande av tekniska tillsynsstandarder för faktabladens utformning, innehåll, översyn och revidering samt av villkor för uppfyllande av kravet att tillhandahålla sådana faktablad (C(2016) 3999).