Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

8.2.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 34/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2018/182

av den 7 februari 2018

om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 1126/2008 om antagande av vissa internationella redovisningsstandarder i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002, med avseende på International Accounting Standard 28 samt International Financial Reporting Standard 1 och 12

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder (1), särskilt artikel 3.1, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 1126/2008 (2) antogs vissa internationella standarder och tolkningar som förelåg per den 15 oktober 2008.

(2)

Den 8 december 2016 offentliggjorde International Accounting Standards Board (IASB) den årliga förbättringscykeln för de internationella finansiella rapporteringsstandarderna 2014–2016 (de årliga förbättringarna) inom ramen för sitt fortlöpande förbättringsarbete för att förenkla och förtydliga de internationella redovisningsstandarderna. De årliga förbättringarna syftar till att åtgärda icke brådskande men nödvändiga frågeställningar som har diskuterats i IASB under projektcykeln gällande områden där det föreligger inkonsekvenser i International Financial Reporting Standards eller där formuleringar behöver förtydligas.

(3)

Efter samråden med den rådgivande tekniska expertgruppen EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) konstaterar kommissionen att ändringarna i International Accounting Standard (IAS) 28 och International Financial Reporting Standard (IFRS) 1 och IFRS 12 uppfyller de kriterier för antagande som anges i artikel 3.2 i förordning (EG) nr 1606/2002.

(4)

Förordning (EG) nr 1126/2008 bör därför ändras i enlighet med detta.

(5)

IASB fastställde att ändringarna i IFRS 12 träder i kraft från och med den 1 januari 2017. Därför bör bestämmelserna i denna förordning tillämpas retroaktivt för att garantera rättssäkerheten för berörda emittenter och samstämmighet med andra redovisningsstandarder som fastställs i förordning (EG) nr 1126/2008.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Föreskrivande kommittén för redovisningsfrågor.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till förordning (EG) nr 1126/2008 ska ändras på följande sätt:

a)

IAS 28, Innehav i intresseföretag och joint ventures, ska ändras på det sätt som anges i bilagan till denna förordning.

b)

IFRS 1 Första gången International Financial Reporting Standards tillämpas ska ändras i enlighet med bilagan till denna förordning.

c)

IFRS 12 Upplysningar om andelar i andra företag ska ändras i enlighet med bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Alla företag ska tillämpa de ändringar som avses i artikel 1 a, senast från och med den första dagen av det första räkenskapsår som inleds från och med den 1 januari 2018.

Alla företag ska tillämpa de ändringar som avses i artikel 1 b från och med den första dagen av det första räkenskapsår som inleds från och med den 1 januari 2018.

Alla företag ska tillämpa de ändringar som avses i artikel 1 c från och med den första dagen av det första räkenskapsår som inleds från och med den 1 januari 2017.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 7 februari 2018.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EGT L 243, 11.9.2002, s. 1.

(2)  Kommissionens förordning (EG) nr 1126/2008 av den 3 november 2008 om antagande av vissa internationella redovisningsstandarder i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 (EUT L 320, 29.11.2008, s. 1).


BILAGA

Den årliga förbättringscykeln för IFRS-standarder 2014–2016

Ändringar i IFRS 1

IFRS 1 Första gången International Financial Reporting Standards tillämpas

Punkterna 39 L och 39 T ändras, punkterna 39 D, 39 F och 39 AA utgår och punkt 39 D läggs till.

IKRAFTTRÄDANDE

39 D

[Utgår]

39 F

[Utgår]

39 L

IAS 19 Ersättning till anställda (enligt omarbetning i juni 2011) innebar att punkt D 1 ändrades och att punkterna D 10 och D 11 utgår. Företagen ska tillämpa dessa ändringar när de tillämpar IAS 19 (enligt omarbetning i juni 2011).

39 T

Investmentföretag (ändringar i IFRS 10, IFRS 12 och IAS 27), som utfärdades i oktober 2012, innebar att punkterna D 16, D 17 och bilaga C ändrades. Ett företag ska tillämpa dessa ändringar för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2014 eller senare. Tidigare tillämpning av Investmentföretag är tillåten. Om ett företag tillämpar dessa ändringar tidigare ska det också tillämpa alla ändringar som ingår i Investmentföretag samtidigt.

39 AA

[Utgår]

39 AD

Genom den årliga förbättringscykeln för IFRS-standarder 2014–2016, som utfärdades i december 2016, ändrades punkterna 39 L och 39 T och punkterna 39 D, 39 F, 39 AA och E3–E7 utgår. Ett företag ska tillämpa dessa ändringar för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2018 eller senare.

I bilaga E utgår punkterna E3–E7 med tillhörande rubriker.

BILAGA E

Kortfristiga undantag från IFRS

Denna bilaga är en del av standarden.

E 3

[Utgår]

E 4

[Utgår]

E 4A

[Utgår]

E 5

[Utgår]

E 6

[Utgår]

E 7

[Utgår]

Ändringar i IFRS 12

IFRS 12 Upplysningar om andelar i andra företag

Punkt 5 A läggs till.

TILLÄMPNINGSOMRÅDE

5 A

Med undantag av vad som beskrivs i punkt B 17 gäller de kraven i denna standard ett företags andelar, förtecknade i punkt 5, som är klassificerade (eller ingår i en avyttringsgrupp som är klassificerad) som att den innehas för försäljning eller avvecklade verksamheter i enlighet med IFRS 5 Anläggningstillgångar för försäljning.

I bilaga B ändras punkt B 17.

FINANSIELL INFORMATION I SAMMANDRAG OM DOTTERFÖRETAG, JOINT VENTURES OCH INTRESSEFÖRETAG (PUNKTERNA 12 OCH 21)

B 17

Om ett företags andel i ett dotterföretag, ett joint venture eller ett intresseföretag (eller en del av dess andel i ett joint venture eller intresseföretag) är klassificerad (eller ingår i en avyttringsgrupp som är klassificerad) som att den innehas för försäljning i enlighet med IFRS 5, är företaget inte skyldigt att lämna finansiell information i sammandrag för det dotterföretaget, joint venture-företaget eller intresseföretaget i enlighet med punkterna B 10–B 16.

I bilaga C läggs punkt C 1D till.

IKRAFTTRÄDANDE OCH ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER

C1 D

Genom den årliga förbättringscykeln 2014–2016 för IFRS-standarder, som utfärdades i december 2016, lades punkt 5 A till och punkt B 17 ändrades. Ett företag ska tillämpa dessa ändringar retroaktivt i enlighet med IAS 8 Redovisningsprinciper, ändringar i uppskattningar och bedömningar samt fel för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2017 eller senare.

Ändringar i IAS 28

IAS 28 Innehav i intresseföretag och joint ventures

Punkterna 18 och 36 A ändras och punkt 45 E läggs till.

Undantag från tillämpning av kapitalandelsmetoden

18.

När ett innehav i ett intresseföretag eller joint venture ägs av, eller ägs indirekt av, ett företag som är en riskkapitalorganisation eller värdepappersfond, aktiefond och liknande företag inklusive försäkringsfonder (”investment-linked insurance funds”), kan företaget välja att värdera detta innehav till skäligt värde genom vinst och förlust i enlighet med IFRS 9. Företaget ska göra detta val separat för varje intresseföretag eller joint venture vid det tillfälle intresseföretaget eller joint venture anskaffas.

Tillvägagångssätt enligt kapitalandelsmetoden

36 A

Om ett företag som inte själv är ett investmentföretag har ett innehav i ett intresseföretag eller joint venture som är ett investmentföretag, kan företaget, oaktat kraven i punkt 36, vid tillämpning av kapitalandelsmetoden välja att behålla värderingen till verkligt värde som det investmentföretaget tillämpar på sina innehav i dotterföretag. Detta val görs separat för vart och ett av innehaven i intresseföretagen eller joint venture-företagen som är investmentföretag, vid den senare av a) dagen då intresseföretaget eller joint venture-företaget som är investmentföretag anskaffades, b) dagen då intresseföretaget eller joint venture-företaget blir ett investmentföretag, och c) dagen då intresseföretaget eller joint venture-företaget som är investmentföretag först blir ett moderföretag.

IKRAFTTRÄDANDE OCH ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER

45 E

Genom den årliga förbättringscykeln 2014–2016 för IFRS-standarder, som utfärdades i december 2016, ändrades punkterna 18 och 36 A. Företag ska tillämpa dessa ändringar retroaktivt i enlighet med IAS 8 för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2018 eller senare. Tidigare tillämpning är tillåten. Om ett företag tillämpar ändringarna för en tidigare period ska det lämna upplysning om detta.