Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

26.4.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 98/22


Meddelande från Republiken Polens regering om Europaparlamentets och rådets direktiv 94/22/EG av den 30 maj 1994 om villkoren för beviljande och utnyttjande av tillstånd för prospektering efter samt undersökning och utvinning av kolväten (1) och om behöriga myndigheter i enlighet med artikel 10 i samma direktiv

(2006/C 98/07)

(Text av betydelse för EES)

1.

Polens regering meddelar härmed att beviljanden av undersökningstillstånd (i direktivet kallat prospektering och undersökning) för kolväten i de gråmarkerade områdena på den bifogade kartan omfattas av det förfarande som anges i artikel 3.2 i direktiv 94/22/EG. I enlighet med artikel 3.3 i samma direktiv meddelar Polens regering även att de områden på Polens territorium som är markerade med vitt på kartan är permanent tillgängliga för ansökningar om undersökningstillstånd för kolväten. Kartan har geografiska koordinater med Greenwich-meridianen som nollmeridian.

2.

De regler för beviljande av undersökningstillstånd för kolväten som anges i detta meddelande gäller i tillämpliga delar även flötsgas (CBM – coal-bed methane).

3 a.

För tillstånd som beviljas enligt direktivets artikel 3.2 a utarbetar Republiken Polens behöriga myndighet ett meddelande med en inbjudan att lämna in ansökningar. Meddelandet skickas till Europeiska kommissionen och skall offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning senast 90 dagar innan tidsfristen för inlämnandet av ansökningar löper ut.

3 b.

För tillstånd som beviljas med enligt direktivets artikel 3.2 b skickar Republiken Polens behöriga myndighet – efter ansökan av en ekonomisk aktör (i direktivet kallad enhet) – ett meddelande till Europeiska kommissionen som skall offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning. Republiken Polens behöriga myndigheter kommer i samband med detta att beakta punkterna 1 och 2 i föreliggande meddelande.

3 c.

I de meddelanden som nämns i punkt 3 a respektive 3 b i föreliggande meddelande kommer Republiken Polens behöriga myndighet att specificera typerna av tillstånd, de geografiska områden (ett eller flera) som helt eller delvis omfattas – eller kan komma att omfattas – av en ansökan, samt senaste datum eller tidsfrist för inlämnande av ansökningar.

4.

För ansökningar, som avses i punkterna 2 och/eller 3 a respektive 3 b i föreliggande meddelande, omfattas berörda ekonomiska aktörer av bestämmelserna i den polska lagen av den 4 februari 1994 om geologiska frågor och gruvbrytning (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze  (2)), polska ministerrådets förordning av den 21 juli 2005 om anbudsinfordran för erhållande av nyttjanderätt till gruvor (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2005 r. w sprawie przetargu na nabycie prawa użytkowania górniczego  (3)) samt övriga rättsakter som nämns i punkt 4 a.

4 a.

Genom ovan och nedan angivna polska bestämmelser införlivas artiklarna 3 och 4, artikel 5.1 och 5.2 samt artikel 6.1 och 6.2 i direktiv 94/22/EG med nationell lagstiftning enligt följande.

Artikel 3 införlivas genom artikel 11 och artikel 26 a och 26 b i ovannämnda polska lag om geologiska frågor och gruvbrytning och genom polska ministerrådets ovannämnda förordning av den 21 juli 2005 om anbudsinfordran för erhållande av nyttjanderätt till gruvor.

Artikel 4 i direktivet införlivas genom artiklarna 22, 23 och 102 första stycket punkt 2 i ovannämnda polska lag om geologiska frågor och gruvbrytning samt genom polska miljöministeriets förordning av den 19 december 2001 om projektering av geologiska arbeten och genom samma ministeriums förordning av den 27 juni 2005 om särskilda krav som projektering av utvinning av mineralfyndigheter måste uppfylla (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie projektów prac geologicznych  (4) respektive Rozporządzenie z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać projekty zagospodarowania złóż  (5)).

Artikel 5.1 införlivas genom artikel 18 och artikel 20.1 punkterna 2 och 3 i ovannämnda polska lag om gelogiska frågor och gruvbrytning, artikel 49.1 punkterna 2 och 3 i 2004 års polska lag om näringsfrihet (Ustawa z 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej  (6)) och genom polska ministerrådets ovannämnda förordning av den 21 juli 2005 om anbudsinfordran för erhållande av nyttjanderätt till gruvor.

Artikel 5.2 införlivas genom artiklarna 15–100 i ovannämnda polska lag om gelogiska frågor och gruvbrytning, artikel 48 i ovannämnda polska lag om näringsfrihet och genom polska ministerrådets ovannämnda förordning av den 21 juli 2005 om anbudsinfordran för erhållande av nyttjanderätt till gruvor.

Artikel 6.1 och 6.2 införlivas i tillämpliga delar genom artiklarna 17 och 22 i ovannämnda lag om geologiska frågor och gruvbrytning.

5.

Mer information finns på webbplatsen för polska miljöministeriets byrå för geologiska frågor och för koncessioner avseende bearbetning av markfyndigheter (Departament Geologii i Koncesji Geologicznych): www.mos.gov.pl/dgikg. Där finns bl.a. ovannämnda rättsakter och geografiska koordinater för koncessionsområden. Information kan också fås direkt från byrån på adress ulica Wawelska 52/54, PL-00-922 Warszawa (byrån är Republiken Polens behöriga myndighet enligt artikel 10 i direktivet): Kontaktperson: Marta Wągrodzka, Tfn (48-22) 579 25 04, E-post: marta.wagrodzka@mos.gov.pl. Det går också bra att kontakta byråns expedition på telefon (48-22) 579 24 49 eller per fax (48-22) 579 24 60.


(1)  EGT L 164, 30.6.1994, s. 3.

(2)  Dz. U. (Dziennik Ustaw – polsk författningssamling), 2005, nr 228, punkt 1947.

(3)  Dz.U. (Dziennik Ustaw – polsk författningssamling), 2005, nr 135, punkt 1131.

(4)  Dz. U. (Dziennik Ustaw – polsk författningssamling, 2001, nr 153, punkt 1777.

(5)  Dz. U. (Dziennik Ustaw – polsk författningssamling), 2005, nr 128, punkt 1075.

(6)  Dz. U. (Dziennik Ustaw – polsk författningssamling), 2004, nr 173, punkt 1807.