Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

11.1.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 9/45


Yttrande från Regionkommittén om ”EU:s regler om statligt stöd avseende tjänster av allmänt ekonomiskt intresse” (reviderat yttrande)

2012/C 9/09

REGIONKOMMITTÉNS STÅNDPUNKT

Kommittén gläder sig åt att kommissionen uttrycker samma åsikt som ReK i sitt förslag, nämligen att man bör skilja mellan 1) situationer där de minimis-kompensation för offentliga tjänster inte påverkar handeln mellan medlemsstaterna, 2) lokal kompensation för offentliga tjänster som överskrider de minimis-tröskeln, men som på grund av det sätt på vilket de är organiserade och den inre marknadens nuvarande utveckling inte påverkar handeln mellan medlemsstaterna, samt 3) kompensation för övriga offentliga tjänster som har en EU-relevant eller gränsöverskridande dimension och som omfattas av sektorspecifika direktiv eller förordningar.

Vi upprepar därför vårt krav på att de minimis-tröskeln ska höjas till 800 000 euro per år.

Kommissionen uppmanas att avstå från att införa ett krav på ett visst invånarantal i samband med tillämpningen av den nya de minimis-förordningen.

Kommittén motsätter sig att kommissionen inför en prövning av den ekonomiska effektiviteten i samband med kompensation för tjänster av allmänt ekonomiskt intresse. Enligt kommittén utgör varken artikel 106 eller ett kommissionsbeslut eller ensidigt kommissionsdirektiv med hänvisning till artikel 106.3 en tillräcklig rättslig grund för ett sådant lagstiftningsinitiativ. Kommissionens befogenheter som europeisk konkurrensmyndighet påverkar på intet sätt frågan om hur medlemsstaterna säkerställer en effektiv fördelning av det offentligas resurser.

Huvudföredragande

Karl-Heinz LAMBERTZ (BE–PSE), ministerpresident i Belgiens tyskspråkiga gemenskap

Referensdokument

Förslag till meddelande om tillämpning av Europeiska unionens regler om statligt stöd på ersättning för tillhandahållande av tjänster av allmänt ekonomiskt intresse

Förslag till förordning om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse som beviljas företag som tillhandahåller tjänster av allmänt ekonomiskt intresse

Förslag till meddelande om EU:s rambestämmelser för statligt stöd i form av ersättning för allmännyttiga tjänster (2011)

Förslag till beslut om tillämpningen av artikel 106.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på statligt stöd i form av ersättning för allmännyttiga tjänster som beviljas vissa företag som fått i uppdrag att tillhandahålla tjänster av allmänt ekonomiskt intresse

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén – ”Reform av EU:s regler om statligt stöd avseende tjänster av allmänt ekonomiskt intresse”

KOM(2011) 146 slutlig

Reviderat yttrande från Regionkommittén i anslutning till dokument CdR 150/2011 fin, i enlighet med artikel 52 i arbetsordningen – ECOS-V-016

I.   POLITISKA REKOMMENDATIONER

REGIONKOMMITTÉNS STÅNDPUNKT

1.

Regionkommittén välkomnar kommissionens förslag till lagstiftningspaketet om statligt stöd i form av ersättning för allmännyttiga tjänster.

2.

Denna översyn är ett politiskt initiativ som är av stor betydelse för de lokala och regionala myndigheterna och medborgarna, eftersom det syftar till att fastställa nya, tydliga och proportionerliga regler för en finansiering av allmännyttiga tjänster som är förenlig med inre marknaden och på så vis bidra till den rättssäkerhet och förutsebarhet som krävs för att utveckla de allmännyttiga tjänsterna i EU. Kommittén beklagar emellertid att kommissionen inte lyckas nå det självpåtagna målet att skapa större klarhet när det gäller tillämpligheten och tillämpningen och minimera den administrativa bördan i synnerhet för berörda aktörer.

3.

Kommittén anser att den allmänna dispositionen när det gäller bestämmelserna för kontroll av statligt stöd som kommissionen föreslår bör ta mer hänsyn till de allmännyttiga tjänsternas lokala, gränsöverskridande och europeiska dimension, de olika sätt på vilka dessa tjänster är organiserade och den reella risken för att handeln mellan medlemsstaterna kan påverkas. Detta avspeglas emellertid endast delvis i förslagen.

4.

Kommittén gläder sig åt att kommissionen uttrycker samma åsikt som ReK i sitt förslag (1), nämligen att man bör skilja mellan 1) situationer där de minimis-kompensation för offentliga tjänster inte påverkar handeln mellan medlemsstaterna och följaktligen inte bör underkastas samma kontroll som statsstöd, 2) lokal kompensation för offentliga tjänster som överskrider de minimis-tröskeln, men som på grund av det sätt på vilket de är organiserade och den inre marknadens nuvarande utveckling inte påverkar handeln mellan medlemsstaterna på ett sätt som skadar unionen, samt 3) kompensation för övriga offentliga tjänster som har en EU-relevant eller gränsöverskridande dimension och som omfattas av sektorspecifika direktiv eller förordningar eller där de utvalda företagen har en gränsöverskridande eller internationell företagsstruktur.

Förslag till meddelande om tillämpning av Europeiska unionens regler om statligt stöd på ersättning för tillhandahållande av tjänster av allmänt ekonomiskt intresse

5.

Kommittén välkomnar att förslaget till meddelande klargör och uppdaterar en rad EU-rättsliga begrepp som är tillämpliga på tjänster av allmänt ekonomiskt intresse, i synnerhet med avseende på utvecklingen av EU-domstolens rättspraxis. Kommittén beklagar emellertid att kommissionen inte utöver EU-domstolens föreskrifter har fastställt tydliga kriterier för fastställandet av ekonomiska aktiviteter, den lokala betydelsen och betydelsen för inre marknaden. Detta lämnar därför mycket stort spelrum för tolkning i samband med kontrollen, och rättsosäkerheten består.

6.

ReK betonar att artikel 14 i EUF-fördraget, som är en del av de allmänna bestämmelserna i fördraget, utgör en ny rättslig grund som ger Europaparlamentet och rådet möjlighet att genom lagstiftning fastställa de principer och villkor som gör att tjänsterna av allmänt ekonomiskt intresse kan genomföra sina specifika uppgifter. Kommittén uppmanar därför kommissionen att formellt klargöra de viktiga begrepp som inte definieras i fördraget, i form av ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning och med utgångspunkt i artikel 14 i EUF-fördraget.

7.

ReK anser att föreliggande förslag till meddelande inte befriar kommissionen från åtagandet att lägga fram en högkvalitativ ram när det gäller tjänster av allmänt intresse.

Förslag till förordning om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse som beviljas företag som tillhandahåller tjänster av allmänt ekonomiskt intresse

8.

Vi välkomnar kommissionens avsikt att höja gränsen i de minimis-förordningen (2), så att statligt stöd under denna gräns inte behöver omfattas av kontrollen av statligt stöd. Förordningen ska inte tillämpas på offentliga närtjänster för bland annat lokal social utveckling, såsom social integration, kampen mot utslagning, äldreomsorg, lokala aktiviteter, kultur, idrott, socialpedagogiska aktiviteter, som har sitt ursprung i lokala föreningar och mycket små lokala sociala företag. Förslaget förutsätter att denna form av offentliga närtjänster inte innebär någon risk för påverkan av handeln mellan medlemsstaterna.

9.

Kommittén beklagar emellertid att kommissionen nöjer sig med att föreslå en höjning av gränsen på 200 000 euro för tre år till 150 000 euro per år, vilket endast täcker offentliga närtjänster med mindre än fyra anställda. Vi upprepar därför vårt krav på att denna tröskel ska höjas till 800 000 euro per år i syfte att beloppet ska täcka offentliga närtjänster med mindre än 20 anställda, som inte förfogar över mer resurser än den ersättning de erhåller från de offentliga myndigheterna, eftersom dessa tjänster tillhandahålls gratis inom ett begränsat område.

10.

Kommissionen uppmanas att avstå från att införa ett krav på ett visst invånarantal i samband med tillämpningen av den nya de minimis-förordningen. Antalet invånare är i själva verket inte på något vis avgörande vid en bedömning av konsekvenserna av det berörda samhällets ekonomiska verksamhet för handeln mellan medlemsstaterna. Argumenteringen får inte grunda sig på kriterier som kan leda till diskriminering mellan olika enheter (kommuner, regioner, staten, osv.). Om invånarantalet är det enda kriteriet kan man inte heller väga in det faktum att tjänsterna i närområdet kan samfinansieras av flera olika myndigheter av olika storlek och på olika nivåer i enlighet med fördragets principer om frihet att organisera verksamheten och genomföra de allmännyttiga tjänsterna. Det kan heller inte komma i fråga att bestraffa ett gemensamt utnyttjande av tjänsterna, exempelvis inom ramen för interkommunal verksamhet. En granskning av tjänstens lokala och begränsade karaktär bör grundas på en rad olika faktorer, bland annat det berörda samhällets geografiska läge och de presumtiva användarna av ifrågavarande allmännyttiga tjänster. Denna granskning bör, i linje med artikel 174 i EUF-fördraget, beakta situationen i regioner med allvarliga och permanenta, naturbetingade eller demografiska nackdelar, och föreskriva åtföljande differentiering i stödåtgärderna. Begränsningen av omsättningen till 5 miljoner euro bör tas bort.

11.

Kommittén ser positivt på att kommissionen tar öppenheten på största allvar och att man från förordningens tillämpningsområde utesluter alla former av icke överblickbart stöd som inte kan beräknas med precision.

Förslag till beslut om tillämpningen av artikel 106.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på statligt stöd i form av ersättning för allmännyttiga tjänster som beviljas vissa företag som fått i uppdrag att tillhandahålla tjänster av allmänt ekonomiskt intresse

12.

Kommittén stöder i enlighet med fördragets proportionalitetsprincip kommissionens metod när det gäller att ta hänsyn till vissa allmännyttiga tjänsters rent lokala karaktär, liksom förslaget att utvidga beslutet om förenlighet med den inre marknaden till andra sociala tjänster än enbart sjukhus och allmännyttiga bostadsföretag.

13.

Kommittén anser att införandet av det nya begreppet ”grundläggande sociala behov” är mycket förvirrande för de lokala och regionala myndigheterna och deras partner, eftersom det överlappar de befintliga begreppen om sociala tjänster av allmänt intresse och sociala tjänster som enligt artikel 2.2 j i tjänstedirektivet inte omfattas av bestämmelserna i detta direktiv. ReK uppmanar därför kommissionen att prioritera begreppet sociala tjänster i enlighet med artikel 2.2 j i tjänstedirektivet, som i linje med subsidiaritetsprincipen låter medlemsstaterna och de lokala och regionala myndigheterna själva fastställa vilka tjänster som ska omfattas. Kommissionen bör även klargöra att förteckningen över exempel på tjänster i förslaget till beslut om tillämpningen av artikel 106.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt varken är begränsande eller uttömmande.

14.

Kommissionen uppmanas avstå från att minska det årliga tröskelvärdet för ersättningen med 50 %, vilket är förutsättningen för att tillämpa detta beslut, och att bibehålla gränsen på 30 miljoner euro per år.

15.

Kommissionen uppmanas att, i enlighet med principen om de offentliga myndigheternas frihet vad gäller administration och tillhandahållande av allmännyttiga tjänster i medlemsstaterna, inte uppställa som villkor att perioden för tillhandahållande av tjänsten är tidsbegränsad för att den ska undantas från anmälningsplikten.

16.

Kommissionen uppmanas att se till att inte enbart de företag som fått i uppdrag att tillhandahålla tjänster av allmänt intresse har rätt att undantas från anmälningsplikten, eftersom bestämmelserna i direktivet om insyn i förbindelserna mellan företagen och de offentliga myndigheterna (hänvisningar) är tillämpliga, samt att de berörda företagen genomför en kostnadsbokföring.

17.

Då de lokala och regionala myndigheterna genomför en offentlig upphandling i enlighet med det fjärde kriteriet i Altmark-målet beträffande ersättning för uppdraget att tillhandahålla tjänster av offentligt intresse bör de kunna fastställa kvalitetskriterier i syfte att kunna bedöma vilket anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga snarare än att använda sig av kriteriet ”lägsta pris”.

18.

Kommittén anser att den nya definition som föreslås för ”rimlig vinst” utifrån avkastning på eget kapital och vinstnivåindikatorer är så komplicerad att den kommer att vara omöjlig att tillämpa för ett stort antal lokala och regionala myndigheter.

19.

ReK uppmanar kommissionen att i sina slutliga förslag om översyn beakta alla de former som kompensation för offentliga tjänster, på grund av de lokala och regionala myndigheternas stora beslutsbefogenheter när det gäller finansieringen av de offentliga tjänsterna, kan anta, bland annat som kompensation i form av stöd till de långsiktiga investeringar som krävs för att finansiera den lokala offentliga infrastrukturen. Kommittén uppmanar kommissionen att inte enbart begränsa övervägandena till att omfatta förenligheten i de årliga driftsstöden, utan att fastställa de specifika förutsättningarna för att bedöma när det i fall av långsiktigt investeringsstöd, i synnerhet när det gäller infrastruktur i form av fast egendom och jord, rör sig om överkompensation.

20.

Kommittén erinrar om att man även bör ta hänsyn till andra objektiva kriterier som på förhand uppväger risken för påverkan på handeln mellan medlemsstaterna, snedvridning av konkurrensen eller korssubventionering, t.ex. de begränsade lokala och regionala befogenheterna hos vissa operatörer som omfattas av lokala tillståndsordningar, vissa offentliga eller privata operatörers begränsade befogenheter, som beror på att de inrättats enkom i syfte att tillhandahålla en speciell tjänst i ett givet område varvid de inte utövar någon affärsverksamhet på marknaden, samt den ideella karaktären hos vissa sociala företag, som återinvesterar eventuella vinster i finansieringen av de offentliga tjänster som de har i uppdrag att utföra, med avdrag för framtida ersättning.

21.

ReK föreslår att kommissionen i överensstämmelse med fördragets principer om subsidiaritet och proportionalitet i sitt slutliga beslut ålägger de offentliga myndigheter som beviljar kompensationen att vidta alla nödvändiga åtgärder för att förebygga, kontrollera och motverka alla eventuella former av överkompensation, eftersom kommittén anser att detta ligger i de lokala och regionala myndigheternas eget interesse. I gengäld bör möjligheterna för överklagande i fall av påvisbar överkompensation förenklas för de företag som direkt bestraffats.

22.

Regionkommittén föreslår kommissionen att tillämpningen av dessa bestämmelser görs avhängig av

att det föreligger ett ”avtal om allmänna tjänster” (3), dvs. en officiell handling som 1) erkänner att den uppgift som utförs av operatören är av allmänt intresse och omfattas av artikel 14 och artikel 106.2 i EUF-fördraget, samt av artikel 2 i protokoll nr. 26, 2) preciserar vilka skyldigheter som följer av detta och vilket lokalområde det rör sig om och 3) fastställer de faktorer som ingår i beräkningen av den kompensation som beviljats för den överlåtna tjänsten,

samt i övrigt att detta ”avtal om allmänna tjänster” offentliggörs i EUT och i ett för detta ändamål särskilt upprättat register.

Förslag till meddelande om EU:s rambestämmelser för statligt stöd i form av ersättning för allmännyttiga tjänster (2011)

23.

Kommittén motsätter sig att kommissionen inför en prövning av den ekonomiska effektiviteten i samband med kompensation för tjänster av allmänt ekonomiskt intresse. Enligt kommittén utgör varken artikel 106 eller ett kommissionsbeslut eller ensidigt kommissionsdirektiv med hänvisning till artikel 106.3 en tillräcklig rättslig grund för ett sådant lagstiftningsinitiativ. Kommissionens befogenheter som europeisk konkurrensmyndighet påverkar på intet sätt frågan om hur medlemsstaterna säkerställer en effektiv fördelning av det offentligas resurser. Kommissionens exklusiva behörighet på området utövas under EU-domstolens kontroll och begränsas till att säkerställa att kompensation för allmännyttiga tjänster som inte uppfyller de krav som fastställdes av EU-domstolen i Altmark-målet, sker i överensstämmelse med reglerna och därmed omfattas av förbudet mot och kontrollen av statligt stöd.

24.

ReK ställer sig negativ till att medlemsstaterna genom en marknadsundersökning ska påvisa behovet av allmännyttiga tjänster, eftersom det utgör en inskränkning av medlemsstaternas ensamrätt att organisera och utforma tjänster i allmänhetens intresse.

II.   ÄNDRINGSREKOMMENDATIONER

Förslag till förordning om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse som beviljas företag som tillhandahåller tjänster av allmänt ekonomiskt intresse

Ändringsförslag 1

Skäl 4

Kommissionens text

ReK:s ändringsförslag

(4)

Mot bakgrund av kommissionens erfarenheter bör det anses att ersättning för tillhandahållande av tjänster av allmänt ekonomiskt intresse inte påverkar handeln mellan medlemsstaterna och/eller inte snedvrider eller hotar att snedvrida konkurrensen, under förutsättning att det beviljas av en lokal myndighet som representerar en befolkning på mindre än 10 000 invånare, att det ges till ett företag med en årlig omsättning på mindre än 5 miljoner euro under de föregående två räkenskapsåren och att den sammanlagda ersättningen för tjänster av allmänt ekonomiskt intresse till det mottagande företaget inte överstiger 150 000 euro per räkenskapsår.

(4)

Mot bakgrund av kommissionens erfarenheter bör det anses att ersättning för tillhandahållande av tjänster av allmänt ekonomiskt intresse inte påverkar handeln mellan medlemsstaterna och/eller inte snedvrider eller hotar att snedvrida konkurrensen, under förutsättning att det beviljas av en myndighet och att den sammanlagda ersättningen för tjänster av allmänt ekonomiskt intresse till det mottagande företaget inte överstiger euro per räkenskapsår.

Motivering

Se punkterna 9 och 10 i yttrandet.

Ändringsförslag 2

Skäl 16

Kommissionens text

ReK:s ändringsförslag

Det är kommissionens skyldighet att se till att reglerna om statligt stöd efterlevs och särskilt att stöd som beviljas enligt reglerna om stöd av mindre betydelse uppfyller villkoren i de reglerna. I enlighet med den samarbetsprincip som fastställts i artikel 4.3 i EUF-fördraget bör medlemsstaterna underlätta utförandet av denna uppgift genom att införa de verktyg som krävs för att säkerställa att det sammanlagda stöd av mindre betydelse som beviljas ett och samma företag för tillhandahållande av tjänster av allmänt ekonomiskt intresse inte överstiger det årliga taket på 150 000 euro. Därför bör medlemsstaterna, när de beviljar stöd av mindre betydelse på grundval av denna förordning, underrätta det berörda företaget om stödbeloppet och om att det är fråga om stöd av mindre betydelse genom att hänvisa till denna förordning. Dessutom bör den berörda medlemsstaten, innan den beviljar sådant stöd, få en redogörelse från företaget om annat stöd av mindre betydelse som företaget fått för att tillhandahålla tjänster av allmänt ekonomiskt intresse och som bekräftar att taket för stöd av mindre betydelse enligt denna förordning inte kommer att överskridas genom det nya stödet. Alternativt bör det vara möjligt att se till att utgiftstaket respekteras med hjälp av ett centralt register.

Det är kommissionens skyldighet att se till att reglerna om statligt stöd efterlevs och särskilt att stöd som beviljas enligt reglerna om stöd av mindre betydelse uppfyller villkoren i de reglerna. I enlighet med den samarbetsprincip som fastställts i artikel 4.3 i EUF-fördraget bör medlemsstaterna underlätta utförandet av denna uppgift genom att införa de verktyg som krävs för att säkerställa att det sammanlagda stöd av mindre betydelse som beviljas ett och samma företag för tillhandahållande av tjänster av allmänt ekonomiskt intresse inte överstiger det årliga taket på euro. Därför bör medlemsstaterna, när de beviljar stöd av mindre betydelse på grundval av denna förordning, underrätta det berörda företaget om stödbeloppet och om att det är fråga om stöd av mindre betydelse genom att hänvisa till denna förordning. Dessutom bör den berörda medlemsstaten, innan den beviljar sådant stöd, få en redogörelse från företaget om annat stöd av mindre betydelse som företaget fått för att tillhandahålla tjänster av allmänt ekonomiskt intresse och som bekräftar att taket för stöd av mindre betydelse enligt denna förordning inte kommer att överskridas genom det nya stödet. Alternativt bör det vara möjligt att se till att utgiftstaket respekteras med hjälp av ett centralt register.

Motivering

Se punkt 9 i yttrandet.

Ändringsförslag 3

Artikel 1.2 – Tillämpningsområde

Kommissionens text

ReK:s ändringsförslag

2.   Denna förordning gäller endast stöd som beviljas av lokala myndigheter som företräder en befolkning på mindre än 10 000 invånare.

2.   Denna förordning gäller endast lokalt stöd som beviljas av myndigheter .

Motivering

Se punkt 10 i yttrandet.

Ändringsförslag 4

Artikel 2.2

Kommissionens text

ReK:s ändringsförslag

2.

Stöd kan endast omfattas av denna förordning om i) det totala stöd som beviljas ett företag som tillhandahåller tjänster av allmänt ekonomiskt intresse inte överstiger 150 000 euro per budgetår, och ii) om företaget har en genomsnittlig årsomsättning före skatt, all verksamhet medräknad, på mindre än 5 miljoner euro under de två räkenskapsår som föregick det år då stödet beviljades.

2.

Stöd kan endast omfattas av denna förordning om i) det totala stöd som beviljas ett företag som tillhandahåller tjänster av allmänt ekonomiskt intresse inte överstiger euro per budgetår, och ii) om företaget har en genomsnittlig årsomsättning före skatt, all verksamhet medräknad, på mindre än 5 miljoner euro under de två räkenskapsår som föregick det år då stödet beviljades.

Motivering

Se punkt 9 i yttrandet.

Förslag till beslut om tillämpningen av artikel 106.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på statligt stöd i form av ersättning för allmännyttiga tjänster som beviljas vissa företag som fått i uppdrag att tillhandahålla tjänster av allmänt ekonomiskt intresse

Ändringsförslag 5

Skäl 9

Kommissionens text

ReK:s ändringsförslag

Under förutsättning att vissa villkor är uppfyllda påverkar små ersättningsbelopp som ges till företag som getts i uppdrag att tillhandahålla tjänster av allmänt ekonomiskt intresse inte utvecklingen av handel och konkurrens i en omfattning som strider mot unionens intresse. Därför bör individuell anmälan av statligt stöd inte krävas om den årliga ersättningen är mindre än 15 miljoner euro, förutsatt att kraven i det här beslutet är uppfyllda.

Under förutsättning att vissa villkor är uppfyllda påverkar små ersättningsbelopp som ges till företag som getts i uppdrag att tillhandahålla tjänster av allmänt ekonomiskt intresse inte utvecklingen av handel och konkurrens i en omfattning som strider mot unionens intresse. Därför bör individuell anmälan av statligt stöd inte krävas om den årliga ersättningen är mindre än miljoner euro, förutsatt att kraven i det här beslutet är uppfyllda.

Motivering

Se punkt 12 i yttrandet.

Ändringsförslag 6

Artikel 1 punkt 1 a)

Kommissionens text

ReK:s ändringsförslag

Den rimliga vinsten bör fastställas som en räntabilitet där hänsyn tas till graden av risk eller frånvaron av risk. Vinst som inte överstiger den tillämpliga swap-räntan plus 100 räntepunkter bör inte betraktas som oskälig. I detta sammanhang ses den relevanta swap-räntan som en lämplig avkastning på en riskfri investering. Premien på 100 räntepunkter tjänar bl.a. till att kompensera för likviditetsrisker som avser det faktum att ett företag som tillhandahåller tjänster av allmänt ekonomiskt intresse som investerar kapital i ett avtal om tjänster av allmänt ekonomiskt intresse ställer detta kapital till förfogande för hela den period som omfattas av beslutet om tilldelning och inte kommer att kunna sälja sin andel så snabbt och billigt som är fallet med en utbredd och i likviditetshänseende riskfri tillgång.

Motivering

Se ändringsförslaget till den nya punkt 15. Referens: Skäl 17 i kommissionens beslut.

Ändringsförslag 7

Artikel 1 punkt 1 a)

Kommissionens text

ReK:s ändringsförslag

a)

Ersättning för tillhandahållande av tjänster av allmänt ekonomiskt intresse för ett årligt belopp på mindre än 15 miljoner euro. Om ersättningsbeloppet varierar under den period då de anförtrodda tjänsterna utförs kan tröskelvärdet beräknas på grundval av genomsnittet av de olika årliga ersättningsbeloppen.

a)

Ersättning för tillhandahållande av tjänster av allmänt ekonomiskt intresse för ett årligt belopp på mindre än miljoner euro. Om ersättningsbeloppet varierar under den period då de anförtrodda tjänsterna utförs kan tröskelvärdet beräknas på grundval av genomsnittet av de olika årliga ersättningsbeloppen.

Motivering

Se punkt 12 i yttrandet.

Ändringsförslag 8

Artikel 1.1 c

Kommissionens text

ReK:s ändringsförslag

Ersättning för tillhandahållande av tjänster av allmänt ekonomiskt intresse som uppfyller grundläggande sociala behov när det gäller hälso- och sjukvård, barnomsorg, tillträde till arbetsmarknaden, socialt subventionerade bostäder och vård och social integrering av utsatta grupper. Denna punkt är endast tillämplig om ersättning beviljas företag vars verksamhet är begränsad till en eller flera av de tjänster som avses i denna punkt eller i punkt b. Utövandet av bisysslor som har ett direkt samband med huvudverksamheten hindrar dock inte tillämpningen av denna punkt.

Ersättning för tillhandahållande av sociala tjänster enligt artikel 2.2 j i tjänstedirektivet, bland annat hälso- och sjukvård, barnomsorg, äldreomsorg, tillträde till arbetsmarknaden, socialt subventionerade bostäder och vård och social integrering av utsatta grupper. Denna punkt är endast tillämplig om ersättning beviljas företag vars verksamhet är begränsad till en eller flera av de tjänster som avses i denna punkt eller i punkt b. Utövandet av bisysslor som har ett direkt samband med huvudverksamheten hindrar dock inte tillämpningen av denna punkt.

Motivering

Se ändringsförslaget till den nya punkt 11. Referens: Kommissionens beslut.

Ändringsförslag 9

Artikel 1, punkt 2

Kommissionens text

ReK:s ändringsförslag

2.   Detta beslut gäller endast om perioden för tillhandahållande av tjänsten av allmänt ekonomiskt intresse begränsas till högst 10 år. Beslut om tilldelning som sträcker sig över längre perioder omfattas endast av detta beslut om tjänsteleverantören behöver göra en betydande investering som måste skrivas av över hela den period som tjänsten tillhandahålls i enlighet med allmänt vedertagna redovisningsprinciper. Om villkoren för att detta beslut ska gälla inte längre uppfylls medan den anförtrodda tjänsten ännu utförs, måste åtgärden anmälas i enlighet med artikel 108.3 i EUF-fördraget.

Motivering

Se punkt 13 i yttrandet.

Ändringsförslag 10

Artikel 4.6

Kommissionens text

ReK:s ändringsförslag

Vid tillämpningen av detta beslut ska en räntabilitet som inte överstiger den tillämpliga swap-räntan plus en premie på 100 räntepunkter i alla händelser anses vara rimlig. Den tillämpliga swap-räntan är den swap-ränta vars löptid och valutasammansättning motsvarar varaktigheten och valutan i beslutet om tilldelning. Om tillhandahållandet av tjänsten av allmänt ekonomiskt intresse inte är förknippat med en betydande kommersiell eller avtalsrelaterad risk, t.ex. därför att nettokostnaderna i allt väsentligt kompenseras fullt ut i efterhand, får den rimliga vinsten inte överskrida den tillämpliga swap-räntan plus ett riskpremietillägg på 100 räntepunkter.

Motivering

Se ändringsförslaget till den nya punkt 15. Referens: Kommissionens beslut.

Ändringsförslag 11

Artikel 4.7

Kommissionens text

ReK:s ändringsförslag

Om räntabiliteten inte kan användas kan medlemsstaterna förlita sig på andra vinstnivåindikatorer än räntabilitet för att avgöra vilken den skäliga vinsten bör vara, t.ex. redovisningsmässiga vinståtgärder (såsom genomsnittlig avkastning på eget kapital, avkastning på sysselsatt kapital, avkastning på tillgångar eller avkastning på försäljning). Vilken indikator som än väljs ska medlemsstaten på kommissionens begäran kunna lägga fram bevis för att vinsten inte är större än vad som skulle krävas av ett typiskt företag som överväger om det ska tillhandahålla tjänsten i fråga, t.ex. genom att hänvisa till avkastning som uppnåtts genom liknande typer av kontrakt som tilldelats på konkurrensmässiga villkor.

Vilken indikator som än väljs ska medlemsstaten på kommissionens begäran kunna lägga fram bevis för att vinsten inte är större än vad som skulle krävas av ett typiskt företag som överväger om det ska tillhandahålla tjänsten i fråga, t.ex. genom att hänvisa till avkastning som uppnåtts genom liknande typer av kontrakt som tilldelats på konkurrensmässiga villkor.

Motivering

Se ändringsförslaget till den nya punkt 15. Referens: Kommissionens beslut.

Bryssel den 11 oktober 2011

Regionkommitténs ordförande

Mercedes BRESSO


(1)  ReK:s yttrande 150/2011, punkt 44.

(2)  Kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006 av den 15 december 2006 om stöd av mindre betydelse.

(3)  Enligt den tidigare nämnda förordningen (EG) nr 1370/2007.