Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Mål C-346/02

Europeiska gemenskapernas kommission

mot

Storhertigdömet Luxemburg

”Försäkringar – Tredje direktivet om annan direkt försäkring än livförsäkring – Bonus/malus-system”

Sammanfattning av domen

Fri rörlighet för personer – Etableringsfrihet – Frihet att tillhandahålla tjänster – Annan direkt försäkring än livförsäkring – Direktiv 92/49 – Frihet att fastställa priser – Bonussystem som inte innebär att staten direkt fastställer priserna – Tillåtlighet

(Rådets direktiv 92/49)

Ett bonussystem som är tillämpligt på bilförsäkringsavtal, som visserligen inverkar på möjligheterna att ändra premierna, men som inte innebär att staten direkt fastställer priserna, eftersom försäkringsbolagen fortfarande är fria att fastställa baspremiebeloppens nivå, kan inte likställas med ett system för godkännande av priser som strider mot den princip om frihet att fastställa priser som följer av direktiv 92/49 om samordning av lagar och andra författningar som avser annan direkt försäkring än livförsäkring samt om ändring av direktiven 73/239 och 88/357.

En fullständig harmonisering på området för annan försäkring än livförsäkring som utesluter nationella åtgärder som kan inverka på premierna är härvid inte tänkbar om inte gemenskapslagstiftaren tydligt givit uttryck för detta.

(se punkterna 23 och 24)

DOMSTOLENS DOM (stora avdelningen)

den 7 september 2004(1)

I mål C-346/02,

angående en talan om fördragsbrott enligt artikel 226 EG, som väckts den 30 september 2002, Europeiska gemenskapernas kommission, företrädd av C. Tufvesson och J.‑F. Pasquier, båda i egenskap av ombud, med delgivningsadress i Luxemburg,

sökande,

mot

Storhertigdömet Luxemburg, företrätt av P. Gramegna, i egenskap av ombud, biträdd av A. Schmitt, avocat,

svarande,

meddelar

DOMSTOLEN (stora avdelningen),

sammansatt av ordföranden V. Skouris, avdelningsordförandena P. Jann, C.W.A. Timmermans (referent), C. Gulmann och J.N. Cunha Rodrigues samt domarna R. Schintgen, F. Macken, N. Colneric, S. von Bahr, R. Silva de Lapuerta och K. Lenaerts, generaladvokat: C. Stix-Hackl,justitiesekreterare: biträdande justitiesekreterare H. von Holstein, med beaktande av det skriftliga förfarandet och efter att förhandling hållits den 10 februari 2004, med beaktande av de skriftliga yttranden som har inkommit från parterna,

och efter att den 30 mars 2004 ha hört generaladvokatens förslag till avgörande,

följande

Dom

1
Europeiska gemenskapernas kommission har i sin ansökan yrkat att domstolen skall fastställa att Storhertigdömet Luxemburg har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt rådets direktiv
92/49/EEG
av den 18 juni 1992 om samordning av lagar och andra författningar som avser annan direkt försäkring än livförsäkring samt om ändring av direktiven
73/239/EEG
och
88/357/EEG
(tredje direktivet om annan direkt försäkring än livförsäkring) (EGT L 228, s. 1; svensk specialutgåva, område 6, volym 3, s. 160), genom att i strid med den i artiklarna 6.3, 29 och 39 i det ovannämnda direktivet föreskrivna principen om frihet att fastställa priser och att undanröja förhandskontroller och systematiska kontroller av premier och avtal införa och upprätthålla ett bonussystem som automatiskt och med nödvändighet återverkar på premierna och som är tillämpligt på alla bilförsäkringsavtal som fysiska personer tecknar på luxemburgskt territorium, utan åtskillnad mellan försäkringsbolag som har sitt säte i Luxemburg och försäkringsbolag som bedriver verksamhet där genom filialer eller genom tillhandahållande av tjänster.
Tillämpliga bestämmelser
De gemenskapsrättsliga bestämmelserna
2
Artikel 6 i direktiv
92/49
, vilken återfinns i avdelning II som har rubriken ”Etablering inom försäkringsverksamhet”, har följande lydelse:
”Artikel 8 i direktiv
73/239/EEG
skall ersättas med följande:
Artikel 8
3.
      
Detta direktiv hindrar inte medlemsstaterna från att upprätthålla eller införa lagar och andra författningar som föreskriver godkännande av stiftelseurkund och bolagsordning samt att alla andra handlingar som krävs för normal tillsyn skall företes.
Medlemsstaterna får dock inte anta bestämmelser med krav på förhandsgodkännande eller löpande anmälan av allmänna och särskilda försäkringsvillkor, premietariffer eller andra tryckta handlingar som företaget avser att använda i sina mellanhavanden med försäkringstagarna.
Medlemsstaterna får inte upprätthålla eller införa krav på förhandsanmälan eller förhandsgodkännande av föreslagna premiehöjningar, utom då detta ingår som en del i allmänna priskontrollsystem.
…’”
3
Avdelning III i direktiv
92/49
har rubriken ”Samordning av villkoren för försäkringsrörelse”. Artikel 29 som återfinns i avdelning III har följande lydelse:
”Medlemsstaterna får inte anta bestämmelser med krav på förhandsgodkännande eller löpande anmälan av allmänna och särskilda avtalsvillkor, premietariffer eller formulär och andra tryckta handlingar för användning i mellanhavanden med försäkringstagarna. De får endast kräva att sådana avtalsvillkor och andra dokument företes vid enstaka tillfällen så att deras överensstämmelse med de nationella bestämmelserna om försäkringsavtal skall kunna kontrolleras, och detta krav får inte vara en förutsättning för att företaget skall få bedriva verksamhet.
Medlemsstaterna får inte upprätthålla eller införa system med förhandsanmälan eller förhandsgodkännande av föreslagna premiehöjningar, om detta inte är en del av allmänna priskontrollsystem.”
4
Avdelning IV i direktiv
92/49
har rubriken ”Bestämmelser beträffande etableringsfrihet och frihet att tillhandahålla tjänster”. Artikel 39.2 och 39.3 som återfinns i avdelning IV har följande lydelse:
”2.
    
Filialstaten eller den medlemsstat där tjänsterna utförs får inte anta bestämmelser om krav på förhandsgodkännande eller löpande redovisning av allmänna och särskilda villkor, premietariffer eller av formulär och andra tryckta handlingar för användning i mellanhavanden med försäkringstagarna. För att kontrollera överensstämmelsen med nationell lagstiftning rörande försäkringsavtal får denna stat, av företag som avser att bedriva försäkringsverksamhet inom dess territorium med stöd av etableringsfriheten eller inom ramen för friheten att tillhandahålla tjänster, endast i enstaka fall kräva redovisning av dess villkor och andra tryckta handlingar. Detta krav får inte utgöra en förutsättning för att företaget skall få bedriva verksamhet.
3.
      
Filialstaten eller den medlemsstat där tjänsterna utförs får inte upprätthålla eller införa system med förhandsanmälan eller förhandsgodkännande av föreslagna premiehöjningar, om detta inte är en del av allmänna priskontrollsystem.”
Den nationella lagstiftningen
5
Den storhertigliga förordningen av den 20 december 1994 antogs i syfte att genomföra artikel 17.2 och 17.3 i lagen av den 7 april 1976 i ändrad lydelse om ansvarsförsäkring för motorfordon och om fastställelse av de villkor som avtal om ansvarsförsäkring för motorfordon skall uppfylla (
Mémorial
A 1994, s. 2776, nedan kallad förordningen). Genom denna förordning infördes i den nationella lagstiftningen bland annat ett system för att fastställa försäkringspremierna, enligt vilket försäkringstagarnas premier minskar efter flera års skadefri körning och höjs efter en försäkringsskada.
6
Artikel 3 i förordningen har följande lydelse:
”Alla avtalsvillkor i ett försäkringsavtal som har följande ändamål eller verkan skall vara förbjudna:
5
Att omöjliggöra tillämpningen av den bonusskala som anges nedan i artiklarna 7 och 8.”
7
I artikel 7 i förordningen anges tvingande bestämmelser avseende alla ansvarsförsäkringar som tecknas av fysiska personer för fordon som normalt finns i Luxemburg.
8
Enligt detta system skall nya försäkringstagare placeras i klass 11 i bonusskalan (noll procents bonus). Om den försäkrade är skadefri under prövotiden flyttas han ned en klass i bonusskalan. Bonusskalan avslutas med klass –3. På denna nivå betalar försäkringstagaren endast 45 procent av baspremiebeloppet.
9
Varje försäkringsskada under den tid som skall beaktas medför en höjning med tre klasser. Den högsta klassen är klass 22. På denna nivå betalar försäkringstagaren ett belopp motsvarande 250 procent av baspremiebeloppet.
10
Den obligatoriska bonusskalan tillämpas endast på avtal som tecknas av fysiska personer. Bonussystemet inverkar endast på försäkringspremien för ansvarsförsäkringen. De övriga delarna i försäkringspremien för motorfordon, såsom för glas, stöld, brand och rättsskydd omfattas inte av detta system.
Det administrativa förfarandet
11
Den 25 juli 2001 sände kommissionen en formell underrättelse till Storhertigdömet Luxemburg, i vilken den angav att systemet för att fastställa försäkringspremier stred mot vissa bestämmelser i direktiv
92/49
, i synnerhet mot artiklarna 6.3, 29 och 39 i detta.
12
I avsaknad av svar riktade kommissionen den 20 december 2001 ett motiverat yttrande till Storhertigdömet Luxemburg och anmodade denna medlemsstat att inom två månader från delgivningen av det motiverade yttrandet vidta nödvändiga åtgärder för att följa detta.
13
Den luxemburgska regeringen besvarade det motiverade yttrandet genom skrivelse av den 6 mars 2002. Storhertigdömet Luxemburg gjorde gällande att försäkringsbolagen var fria att fatta beslut om baspremiebeloppen, förutsatt att principen om frihet att fastställa priser var en princip som fastslagits i direktiv 
92/49
. I sitt svar betonade denna regering även att bonussystemet bidrog till konsumentskyddet och till att förebygga olyckor.
14
Eftersom de luxemburgska myndigheterna inte vidtagit nödvändiga åtgärder för att följa sina förpliktelser enligt direktiv
92/49
, väckte kommissionen förevarande talan.
Prövning i sak
Parternas argument
15
Kommissionen anser att det luxemburgska bonussystemet strider mot principen om frihet att fastställa priser som följer av bestämmelserna i direktiv
92/49
. Enligt dessa bestämmelser får de premietariffer och föreslagna premiehöjningar som försäkringsbolagen avser genomföra inom medlemsstaterna inte omfattas av krav på anmälan, förhandsgodkännande eller löpande anmälan av förhandsgodkännande. Det luxemburgska bonussystemet strider vidare mot syftet med detta direktiv, vilket är att genomföra fri saluföring av försäkringar inom gemenskapen. Kommissionen anser att dess tolkning bekräftas av domstolens dom av den 11 maj 2000 i mål
C-296/98
, kommissionen mot Frankrike (REG 2000, s. I-3025), och av den 25 februari 2003 i mål
C-59/01
, kommissionen mot Italien (REG 2003, s. I-1759).
16
Kommissionen har inte bestritt att medlemsstaterna har möjlighet att införa en skala för att beakta försäkringstagarnas skadefrekvens eller till och med ett enhetligt bonussystem. Enligt kommissionen står emellertid sådana ordningar i strid med direktiv
92/49
om de automatiskt inverkar på premierna, vilket är fallet med det luxemburgska bonussystemet.
17
Kommissionen har medgett att försäkringsgivarna i Luxemburg i princip är fria att fatta beslut om baspremiebeloppen. Kommissionen anser emellertid att för att iaktta principen om frihet att fastställa priser skall försäkringsbolagen vara fria att fastställa inte endast baspremiebeloppen, utan alla delar av försäkringspremierna.
18
Friheten att fastställa premier kan nämligen i stor utsträckning bli illusorisk om försäkringsbolagen kan ändra premierna i förhållande till ett så grundläggande kriterium som försäkringstagarnas skadefrekvens enbart genom att följa förutbestämda föreskrifter. Detta gäller så mycket mer som den ålagda förändringen inte endast har en marginell inverkan på premiebeloppen, utan kan få till följd att dessa mer än fördubblas.
19
Den luxemburgska regeringen har hänvisat till punkt 29 i domen i det ovannämnda målet kommissionen mot Italien och har hävdat att förordningen är förenlig med principen om frihet att fastställa priser, eftersom det inte föreskrivs att försäkringsbolagens priser i förväg skall anmälas till en övervaknings- eller kontrollmyndighet eller att en sådan myndighet skall godkänna priserna innan de tas i bruk.
20
Den ovannämnda regeringen har gjort gällande att bonussystemet gör det möjligt att ändra försäkringspremierna i förhållande till försäkringstagarens förhistoria och det antal försäkringsskador han varit ansvarig för. Det är fråga om ett system för att individanpassa premien i efterhand som endast gäller förändringen av försäkringspremien. Detta system ger däremot försäkringsgivarna fullständig frihet att fastställa vilka delar bilförsäkringarna skall utgöras av.
Domstolens bedömning
21
Såsom domstolen erinrade om i punkt 29 i domen i det ovannämnda målet kommissionen mot Italien har gemenskapslagstiftaren avsett att säkerställa principen om frihet att fastställa priser avseende annan direkt försäkring än livförsäkring, inklusive sådan obligatorisk försäkring som ansvarsförsäkring för biltrafik. Principen innebär, såsom domstolen angav i punkt 29 i domen i det ovannämnda målet, ett förbud mot alla system för förhandsanmälningar eller löpande anmälningar och för godkännande av de tariffer som ett försäkringsföretag avser att använda i sina mellanhavanden med försäkringstagarna. Det enda undantag från principen som är tillåtet enligt direktiv 
92/49
är förhandsanmälan och förhandsgodkännande av ”premiehöjningar” i samband med ett ”allmän[t] priskontrollsystem”.
22
I domen i det ovannämnda målet kommissionen mot Italien fann domstolen att ett system för frysning av priser som inverkade på möjligheterna att fastställa och ändra tariffer för avtal om ansvarsförsäkring för biltrafik med avseende på en risk som är belägen i Italien stred mot principen om frihet att fastställa priser (domen i det ovannämnda målet kommissionen mot Italien, punkterna 32 och 48).
23
Det luxemburgska bonussystem som är föremål för förevarande talan skiljer sig, med avseende på den inverkan det har på försäkringsbolagens priser, från den italienska lagstiftning som var i fråga i det ovannämnda målet kommissionen mot Italien. Det luxemburgska systemet inverkar visserligen på möjligheterna att ändra premierna, men det innebär inte att staten direkt fastställer priserna, eftersom försäkringsbolagen fortfarande är fria att fastställa baspremiebeloppens nivå. Under dessa förhållanden kan det luxemburgska bonussystemet inte likställas med ett system för godkännande av priser som strider mot principen om frihet att fastställa priser, sådant som det som domstolen fastställde i punkt 29 i domen i det ovannämnda målet kommissionen mot Italien.
24
En fullständig harmonisering på området för annan försäkring än livförsäkring som utesluter nationella åtgärder som kan inverka på premierna är inte tänkbar om inte gemenskapslagstiftaren tydligt givit uttryck för detta.
25
Härav följer att de argument inte kan godtas på vilka kommissionen grundat sin talan och genom vilka denna hävdat att det luxemburgska bonussystemet, trots att baspremiebeloppet kan fastställas fritt, strider mot principen om frihet att fastställa priser av det enda skälet att systemet inverkar på möjligheterna att ändra baspremiebeloppet.
26
Kommissionen har i övrigt inte gjort gällande att det ovannämnda systemet innebär att det införs ett krav på förhandsanmälan eller löpande anmälan av premietariffer för användning i mellanhavanden med försäkringstagarna eller ett system för godkännande av sådana premietariffer.
27
Härav följer att kommissionen inte visat att Storhertigdömet Luxemburg, genom att införa och upprätthålla ett bonussystem, har åsidosatt principen om frihet att fastställa priser och om undanröjande av förhandskontroller och löpande kontroller av premietariffer och försäkringsavtal i enlighet med artiklarna 6, 29 och 39 i direktiv
92/49
.
28
Eftersom kommissionen begränsat föremålet för det motiverade yttrandet och förevarande talan till att avse fastställelse av att Storhertigdömet Luxemburg åsidosatt principen om frihet att fastställa priser och om undanröjande av förhandskontroller och löpande kontroller av premietariffer och försäkringsavtal, såsom denna princip följer av de bestämmelser som angivits i ovanstående punkt, skall talan ogillas.


Rättegångskostnader
29
Enligt artikel 69.2 i rättegångsreglerna skall tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna om detta har yrkats. Storhertigdömet Luxemburg har yrkat att kommissionen skall ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom kommissionen har tappat målet skall Storhertigdömet Luxemburgs yrkande bifallas.
På dessa grunder beslutar domstolen (stora avdelningen) följande dom:
1)
Talan ogillas.
2)
Europeiska gemenskapernas kommission skall ersätta rättegångskostnaderna.
Underskrifter

1
Rättegångsspråk: franska.