Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Domstolens dom (sjätte avdelningen) av den 24 maj 2007 – kommissionen mot Portugal

(mål C‑43/06)

”Fördragsbrott – Direktiv 85/384/EEG – Arkitekter – Ömsesidigt erkännande av utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis – Krav på godkänt prov för inträde i arkitektsamfundet”

Fri rörlighet för personer – Etableringsfrihet – Frihet att tillhandahålla tjänster – Arkitekter – Ömsesidigt erkännande av utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis (Rådets direktiv 85/384, artiklarna 2 och 10) (se punkt 31 och domslutet)

Saken

Fördragsbrott – Åsidosättande av artiklarna 2 och 10 i rådets direktiv 85/384/EEG av den 10 juni 1985 om det ömsesidiga erkännandet av utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis på arkitekturområdet, däribland åtgärder för att underlätta ett effektivt utnyttjande av etableringsrätten och friheten att tillhandahålla tjänster (EGT L 223, s. 15; svensk specialutgåva, område 6, volym 2, s. 99) – Krav på att arkitekter från andra medlemsstater som inte är medlemmar i sina respektive nationella samfund skall avlägga prov för inträde i arkitektsamfundet i den mottagande staten för att de skall få utöva arkitektyrket där.

Domslut

Republiken Portugal har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artiklarna 2 och 10 i rådets direktiv 85/384/EEG av den 10 juni 1985 om det ömsesidiga erkännandet av utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis på arkitekturområdet, däribland åtgärder för att underlätta ett effektivt utnyttjande av etableringsrätten och friheten att tillhandahålla tjänster, i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådet direktiv 2001/19/EG av den 14 maj 2001, genom att kräva att de som har förvärvat yrkeskvalifikationer som arkitekter i andra medlemsstater skall genomgå ett antagningsprov vid det portugisiska arkitektsamfundet för att få utöva arkitektyrket i Portugal, såvida de inte är medlemmar av ett arkitektsamfund i en annan medlemsstat.

Republiken Portugal skall ersätta rättegångskostnaderna.