Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets tolfte direktiv 89/667/EEG av den 21 december 1989 på bolagsrättens område om enmansbolag med begränsat ansvarEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 395 , 30/12/1989 s. 0040 - 0042

Finsk specialutgåva Område 17 Volym 1 s. 0103

Svensk specialutgåva Område 17 Volym 1 s. 0103RÅDETS TOLFTE DIREKTIV av den 21 december 1989 på bolagsrättens område om enmansbolag med begränsat ansvar (89/667/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 54 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (1),

i samverkan med Europaparlamentet (2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (3), och

med beaktande av följande:

Det är nödvändigt att samordna vissa skyddsåtgärder som krävs i medlemsstaterna av de i artikel 58 andra stycket i Romfördraget avsedda bolagen i bolagsmännens och tredje mans intressen, i syfte att göra skyddsåtgärderna likvärdiga.

På detta område föreligger dels direktiv 68/151/EEG (4) och 78/660/EEG (5), senast ändrade genom Anslutningsakten för Spanien och Portugal, samt direktiv 83/349/EEG (6), ändrat genom Anslutningsakten för Spanien och Portugal, vilka i fråga om offentlighet, giltigheten av bolagets förpliktelser, bolagets ogiltighet, årsbokslut och koncernbokslut gäller för alla bolag med kapitalandelar, dels direktiv 77/91/EEG (7) och 78/855/EEG (8), senast ändrade genom Anslutningsakten för Spanien och Portugal, samt direktiv 82/891/EEG (9), vilka ifråga om bildande och kapital samt fusion och delning gäller endast för aktiebolag (public limited liability companies).

Genom sin resolution den 3 november 1986 godkände rådet handlingsprogrammet för mindre och medelstora företag (10).

De reformer som de senaste åren har genomförts i vissa medlemsstaters nationella lagstiftning i syfte att möjliggöra enmansbolag med begränsat ansvar, har medfört olikheter i medlemsstaternas rättsordningar.

Det är viktigt att skapa ett rättsligt instrument som tillåter en begränsning av ensamföretagarens ansvar inom hela gemenskapen, dock med förbehåll för den lagstiftning i medlemsstaterna som i undantagsfall kräver att en sådan företagare skall ansvara för sitt företags förpliktelser.

Ett bolag med begränsat ansvar kan vara ett enmansbolag redan från bildandet eller kan bli det genom att alla andelarna samlas på en hand. I avvaktan på en samordning av den nationella lagstiftningen om grupper av företag får medlemsstaterna föreskriva vissa särskilda bestämmelser och påföljder för det fall då en fysisk person är ensam bolagsman i flera bolag eller då ett enmansbolag eller någon annan juridisk person är ensam bolagsman i ett bolag. Denna möjlighet har tillkommit enbart av hänsyn till de olikheter som för närvarande finns mellan vissa nationella rättsordningar. Medlemsstaterna får i detta syfte i särskilda fall begränsa möjligheten att bilda enmansbolag eller föreskriva obegränsat ansvar för en ensam bolagsman. Medlemsstaterna har frihet att föreskriva regler som syftar till att möta den risk som ett enmansbolag utgör till följd av det finns endast en bolagsman, särskilt när det gäller att tillse att det tecknade kapitalet betalas in.

Om alla andelar har samlats på en hand skall detta förhållande och den ende bolagsmannens identitet offentliggöras genom att föras in i ett offentligt register.

Beslut som fattas av en ensam bolagsman i hans egenskap av bolagsstämma skall ges skriftlig form.

Också avtal mellan en ensam bolagsman och det bolag som han företräder skall vara skriftliga, om inte avtalen avser löpande transaktioner på normala villkor.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De samordningsåtgärder som detta direktiv föreskriver skall vidtas i fråga om bestämmelserna i medlemsstaternas lagar eller andra författningar om följande bolagsformer:

- I Tyskland:

Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

- I Belgien:

Société privée à responsabilité limitée/de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

- I Danmark:

Anpartsselskaber.

- I Spanien:

Sociedad de responsabilidad limitada.

- I Frankrike:

Société à responsabilité limitée.

- I Grekland:

Åôáéñåßá ðåñéïñéóìÝíçò åõèýíçò.

- I Irland:

Private company limited by shares or by guarantee.

- I Italien:

Società a responsabilità limitata.

- I Luxemburg:

Société à responsabilité limitée.

- I Nederländerna:

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

- I Portugal:

Sociedade por quotas.

- I Storbritannien:

Private company limited by shares or by guarantee.

Artikel 2

1. Ett bolag kan ha en enda bolagsman redan vid bildandet eller få det genom att alla andelarna förenas på en hand (enmansbolag).

2. I avvaktan på en samordning av den nationella lagstiftningen om grupper av företag får medlemsstaterna föreskriva vissa särskilda bestämmelser eller påföljder, om

a) en fysisk person är ensam bolagsman i flera bolag, eller

b) ett enmansbolag eller någon annan juridisk person är ensam bolagsman i ett bolag.

Artikel 3

När ett bolag blir enmansbolag genom att alla dess andelar förenas på en hand skall uppgift om det och om den ende bolagsmannens identitet antingen förvaras i akt eller föras in i register enligt artikel 3.1 och 3.2 i direktiv 68/151/EEG, eller också föras in i ett offentligt tillgängligt register som bolaget själv för.

Artikel 4

1. Den ende bolagsmannen skall utöva de befogenheter som tillkommer bolagsstämman.

2. De beslut som den ende bolagsmannen fattar enligt punkt 1 skall föras in i protokoll eller ges skriftlig form.

Artikel 5

1. Avtal mellan den ende bolagsmannen och det bolag som han företräder skall föras in i protokoll eller ges skriftlig form.

2. Medlemsstaterna behöver inte tillämpa punkt 1 när det gäller löpande transaktioner på normala villkor.

Artikel 6

Om en medlemsstat tillåter enmansbolag som avses i artikel 2.1 även då det är fråga om aktiebolag (public limited companies), skall detta direktiv tillämpas.

Artikel 7

Ger lagstiftningen i en medlemsstat ensamföretagare möjlighet att upprätta företag med ett ansvar som är begränsat till tillgångar som har anslagits till en bestämd verksamhet, behöver medlemsstaten inte tillåta enmansbolag, under förutsättning att sådana skyddsåtgärder föreskrivs i fråga om de förstnämnda företagen som är likvärdiga med dem som föreskrivs i detta direktiv eller i några andra gemenskapsregler som är tillämpliga på de bolag som avses i artikel 1.

Artikel 8

1. Medlemsstaterna skall före den 1 januari 1992 sätta i kraft de lagar och andra författningar som behövs för att följa detta direktiv. De skall underrätta kommissionen om detta.

2. I fråga om den 1 januari 1992 befintliga bolag får medlemsstaterna föreskriva att detta direktiv inte skall tillämpas förrän den 1 januari 1993.

3. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 9

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 21 december 1989.

På rådets vägnar

E. CRESSON

Ordförande

(1) EGT nr C 173, 2.7.1988, s. 10.

(2) EGT nr C 96, 17.4.1989, s. 92 ochEGT nr C 291, 20.11.1989, s. 53.

(3) EGT nr C 318, 12.12.1988, s. 9.

(4) EGT nr L 65, 14.3.1968, s. 8.

(5) EGT nr L 222, 14.8.1978, s. 11.

(6) EGT nr L 193, 18.7.1983, s. 1.

(7) EGT nr L 26, 30.1.1977, s. 1.

(8) EGT nr L 295, 20.10.1978, s. 36.

(9) EGT nr L 378, 31.12.1982, s. 47.

(10) EGT nr C 287, 14.11.1986, s. 1.