Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning (2011:926) om EU:s förordningar om pris- och marknadsreglering av jordbruksprodukterUtkom från trycket den 12 juli 2011utfärdad den 30 juni 2011.Tillämpningsområde1 §1 §I denna förordning finns bestämmelser som kompletterar lagen (1994:1710) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter och EU:s förordningar om pris- och marknadsreglering av jordbruksprodukter. F (2014:1587). 2 §2 §Med EU:s förordningar om pris- och marknadsreglering av jordbruksprodukter avsesrådets förordning (EG) nr 747/2001 av den 9 april 2001 om förvaltningen av gemenskapstullkvoter och referenskvantiteter för produkter som är berättigade till förmånsbehandling enligt avtal med vissa Medelhavsländer och om upphävande av förordningarna (EG) nr 1981/94 och (EG) nr 934/95,rådets förordning (EG) nr 1184/2006 av den 24 juli 2006 om tillämpning av vissa konkurrensregler på produktion av och handel med jordbruksvaror,rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (förordningen om en samlad marknadsordning),Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1076 av den 8 juni 2016 om tillämpning av de ordningar som ska tillämpas på produkter med ursprung i vissa stater som ingår i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS) enligt avtal om att sluta ekonomiska partnerskapsavtal eller som leder till att sådana partnerskapsavtal sluts,rådets förordning (EG) nr 617/2009 av den 13 juli 2009 om öppnande av en autonom tullkvot för import av nötkött av hög kvalitet,Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1036 av den 8 juni 2016 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen,Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007,rådets förordning (EU) nr 1370/2013 av den 16 december 2013 om fastställande av vissa stöd och bidrag inom ramen för den samlade marknadsordningen för jordbruksprodukter, ochtillämpningsförordningar meddelade med stöd av förordning (EG) nr 1234/2007, förordning (EU) nr 1308/2013 och förordning (EU) nr 1370/2013 eller motsvarande äldre bestämmelser. F (2017:916). Ansvariga myndigheter3 §3 §Om inte något annat följer av 4, 8, 9 eller 9 a §, ska Statens jordbruksverk utföra de uppgifter som en behörig myndighet eller en medlemsstat har enligt EU:s förordningar om pris- och marknadsreglering av jordbruksprodukter. F (2015:611). 4 §4 §Regeringen prövar frågor om erkännande av branschorganisationer och om återkallelse av ett sådant erkännande enligt artikel 158 i förordning (EU) nr 1308/2013.Regeringen fattar beslut enligt artikel 164 i förordning (EU) nr 1308/2013 om att en aktör som inte är medlem i en producentorganisation eller en sammanslutning av producentorganisationer eller en branschorganisation ska omfattas av vissa avtal, beslut eller samordnade förfaranden som har godkänts inom organisationen.Regeringen fattar beslut om biodlingsprogram enligt artikel 55 i förordning (EU) nr 1308/2013. F (2014:1587). 5 §5 §I 7 § förordningen (2014:1101) om EU:s direktstöd för jordbrukare finns bestämmelser om att Jordbruksverket är utbetalande organ för stöd ur Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och att Jordbruksverket fullgör de uppgifter avseende EGFJ som framgår av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 av den 17 december 2013 om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 352/78, (EG) nr 165/94, (EG) nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG) nr 1290/2005 och (EG) nr 485/2008. F (2017:916). Handläggningen av stöd6 §6 §Jordbruksverket prövar frågor om stöd enligt EU:s förordningar om pris- och marknadsreglering av jordbruksprodukter.Frågor om stöd för renar enligt artikel 213 i förordning (EU) nr 1308/2013 prövas av Sametinget. F (2014:1587). 6 a §6 a §Stöd enligt ett sådant nationellt treårsprogram för biodlingssektorn som avses i artikel 55 i förordning (EU) nr 1308/2013 beviljas i mån av tillgång på medel. F (2017:916). 7 §7 §Jordbruksverket får besluta att ett beviljat stöd helt eller delvis inte ska betalas ut om det skulle strida mot EU:s förordningar om pris- och marknadsreglering av jordbruksprodukter att betala ut stödet.Tillsyn och kontroll8 §8 §Tillsyn och annan kontroll över efterlevnaden av bestämmelserna i EU:s förordningar om pris- och marknadsreglering av jordbruksprodukter, denna förordning och föreskrifter som har meddelats med stöd av denna förordning utövas av Jordbruksverket, om inte något annat följer av andra stycket eller av 9 eller 9 a §.Jordbruksverket får överlåta uppgiften att utöva sådan tillsyn och annan kontroll som avses i första stycket åt Tullverket, i den utsträckning tillsynen eller kontrollen inte omfattas av den kontrollverksamhet som utövas enligt tullagstiftningen. Innan Jordbruksverket beslutar att överlåta uppgiften att utöva tillsyn och annan kontroll, ska det samråda med Tullverket. F (2015:611). 9 §9 §Folkhälsomyndigheten utövar tillsyn och annan kontroll överhanteringen av sådan vinetanol som är avsedd att användas för tekniskt, industriellt, medicinskt, vetenskapligt eller annat likartat ändamål,de uppgifter om avsättning samt om produktion och befintliga lager hos etanolproducenter som ska lämnas enligt artikel 3 och artikel 4 i kommissionens förordning (EG) nr 2336/2003 av den 30 december 2003 om vissa tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 670/2003 om inrättande av särskilda åtgärder för marknaden för etanol som framställts av jordbruksprodukter, ochde åtgärder som anges i kommissionens förordning (EG) nr 436/2009 av den 26 maj 2009 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 479/2008 när det gäller vinodlingsregistret, de obligatoriska deklarationerna och framtagningen av uppgifter för marknadsuppföljning, följedokumenten vid transport av produkter och de register som ska föras inom vinsektornEUT L 128, 27.5.2009, s. 15 (Celex 32009R0436).. F (2013:913). 9 a §9 a §Länsstyrelserna utövar i fråga om produktionsenheter tillsyn och annan kontroll över efterlevnaden av bestämmelserna om handelsnormer för ägg. F (2015:611). 10 §10 §Tillsynsmyndigheten får besluta att ett beslut om tillsyn eller annan kontroll enligt EU:s förordningar om pris- och marknadsreglering av jordbruksprodukter ska gälla omedelbart.11 §11 §Jordbruksverket får meddela föreskrifter om hur sådan tillsyn och annan kontroll som avses i 8 § andra stycket, 9 och 9 a §§ ska bedrivas.Jordbruksverket får dock inte meddela sådana föreskrifter som avses i 12 §.Innan Jordbruksverket meddelar föreskrifter om tillsyn och annan kontroll med stöd av första stycket ska det inhämta ett yttrande frånTullverket, om föreskrifterna avser Tullverkets tillsyn eller kontroll,Folkhälsomyndigheten, om föreskrifterna avser Folkhälsomyndighetens tillsyn eller kontroll, ochlänsstyrelserna, om föreskrifterna avser länsstyrelsernas tillsyn eller kontroll. F (2015:611). 12 §12 §Folkhälsomyndigheten får meddela föreskrifter omatt den som hanterar vinetanol som används för tekniskt, industriellt, medicinskt, vetenskapligt eller annat likartat ändamål ska utöva kontroll av verksamheten och om hur kontrollen ska utövas, ochhantering av sådana följedokument, sådana register och sådana lageroch produktionsdeklarationer som avses i 9 § 3. F (2013:913). 13 §13 §Jordbruksverket och Folkhälsomyndigheten får meddela föreskrifter om avgifter för tillsynen. F (2013:913). Uppgiftsskyldighet14 §14 §Jordbruksverket får meddela föreskrifter om skyldighet för näringsidkare som tar befattning med produkter som omfattas av EU:s förordningar om pris- och marknadsreglering av jordbruksprodukter att lämna uppgifter omproduktion, inköp, försäljning, import och export, ochandra förhållanden av betydelse för tillämpningen av förordningarna.Jordbruksverket får dock inte meddela sådana föreskrifter som avses i 15 §.15 §15 §Folkhälsomyndigheten får meddela föreskrifter omskyldighet för näringsidkare som tar befattning med sådana vinprodukter som avses i del XII i bilaga 1 till förordning (EU) nr 1308/2013 att lämna uppgifter omproduktion, inköp, försäljning, import och export, ochandra förhållanden av betydelse för tillämpningen av den förordningen, samtskyldighet för näringsidkare som tar befattning med sådana produkter som avses i artikel 3 och artikel 4 i kommissionens förordning (EG) nr 2336/2003 att lämna uppgifter om avsättning samt om produktion och befintliga lager hos etanolproducenter.Innan Folkhälsomyndigheten meddelar föreskrifter med stöd av första stycket ska myndigheten inhämta ett yttrande från Jordbruksverket. F (2014:1587). 16 §16 §Folkhälsomyndigheten ska till Jordbruksverket lämna de uppgifter som avses i 15 § och som behövs för att Jordbruksverket ska kunna fullgöra sina uppgifter enligt EU:s förordningar om pris- och marknadsreglering av jordbruksprodukter. F (2013:913). Återbetalningsskyldighet17 §17 §En mottagare av stöd enligt EU:s förordningar om pris- och marknadsreglering av jordbruksprodukter är återbetalningsskyldig om stödet har lämnats felaktigt eller med för högt belopp.Om någon är återbetalningsskyldig enligt första stycket, ska Jordbruksverket besluta att kräva tillbaka det som har betalats ut felaktigt.18 §18 §Bestämmelser om preskription för att vidta åtgärder på grund av sådana oegentligheter som avses i artikel 1.2 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 av den 18 december 1995 om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressenEGT L 312, 23.12.1995, s. 1 (Celex 31995R2988). finns i artikel 3 i den förordningen. I stället för de frister som anges i artikel 3.1 första och fjärde styckena gäller att ett beslut om återkrav på grund av oegentligheter ska fattas inom tio år från det att beloppet betalades ut.I fråga om preskription av andra fordringar på återbetalning än sådana som avses i första stycket gäller preskriptionslagen (1981:130).Ränta19 §19 §Jordbruksverket ska ta ut ränta enligt räntelagen (1975:635) på belopp enligt EU:s förordningar om pris- och marknadsreglering av jordbruksprodukter, ombeloppet betalas efter förfallodagen, ellermyndigheten har beslutat om återkrav med stöd av 17 §. Jordbruksverket får meddela föreskrifter om hur betalning ska ske.Ytterligare föreskrifter20 §20 §Jordbruksverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för komplettering av EU:s förordningar om pris- och marknadsreglering av jordbruksprodukter. Jordbruksverket får också meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av EU:s förordningar om pris- och marknadsreglering av jordbruksprodukter och de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.Överklagande21 §21 §I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. F (2018:1063). Bilaga Upphävd g. F (2014:1587). Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 2011:926 1. Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 2011.2. Genom förordningen upphävs förordningen (1999:1148) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter.3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ärenden som har inletts före ikraftträdandet. 2013:913 Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2014. 2014:1587 Denna förordning träder i kraft d. 1 febr. 2015. 2015:611 Denna förordning träder i kraft d. 8 dec. 2015. 2017:916 Denna förordning träder i kraft d. 1 dec. 2017. 2018:1063 Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2018.