Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag (2013:363) om kontroll av ekologisk produktionFörarbeten2013:363Prop. 2012/13:55, bet. 2012/13:MJU14, rskr. 2012/13:210.2014:712Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.2017:270Prop. 2016/17:80, bet. 2016/17:MJU18, rskr. 2016/17:198.2017:767Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:335.2018:581Prop. 2017/18:151, bet. 2017/18:KU30, rskr. 2017/18:304.2018:852Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327.Utkom från trycket den 4 juni 2013utfärdad den 23 maj 2013.Lagens tillämpningsområde1 §1 §Denna lag kompletterarrådets förordning (EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av förordning (EEG) nr 2092/91 EUT L 189, 20.7.2007, s. 1 (Celex 32007R0834)., ochtillämpningsförordningar till rådets förordning (EG) nr 834/2007.Lagen kompletterar även, i de delar de innehåller bestämmelser som rör ekologisk produktion,Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskyddEUT L 165, 30.4.2004, s. 1 (Celex 32004R0882)., ochtillämpningsförordningar till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004.Kontrollmyndigheter och kontrollorgan2 §2 §Livsmedelsverket, Statens jordbruksverk, de andra statliga förvaltningsmyndigheter som regeringen bestämmer och kommunerna utövar kontroll av attde EU-förordningar som anges i 1 § och de beslut som har meddelats med stöd av EU-förordningarna följs, ochdenna lag, de föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen, och de beslut som har meddelats med stöd av lagen följs.Regeringen får meddela föreskrifter om fördelningen mellan kommunerna och de statliga förvaltningsmyndigheterna av kontrolluppgifter enligt första stycket.En kommuns uppgifter ska fullgöras av den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet.3 §3 §Livsmedelsverket och Jordbruksverket får inom sina respektive ansvarsområden besluta att överlämna uppgiften att utöva sådan kontroll som avses i 2 § första stycket till ett sådant kontrollorgan som avses i artikel 2 i rådets förordning (EG) nr 834/2007 och som är en juridisk person.I fråga om åtgärder vid bristande efterlevnad eller vid misstanke om bristande efterlevnad av regelverket får ett sådant överlämnande endast innefatta en rätt attåterkalla ett utfärdat certifikat,enligt artikel 30.1 första stycket i rådets förordning (EG) nr 834/2007 besluta om att avlägsna märkning eller förbjuda marknadsföring av ett parti eller en produktionsomgång, ellerenligt artikel 91 i kommissionens förordning (EG) nr 889/2008 EUT L 250, 18.9.2008, s. 1 (Celex 32008R0889). besluta om att avlägsna märkning eller förbjuda saluföring.Kontrollmyndigheternas övriga skyldigheter4 §4 §De myndigheter som avses i 2 § (kontrollmyndigheterna) ska genom rådgivning, information och andra åtgärder underlätta för enskilda att följade EU-förordningar som anges i 1 § och de beslut som har meddelats med stöd av EU-förordningarna, ochdenna lag, de föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen och de beslut som har meddelats med stöd av lagen.5 §5 §Kontrollmyndigheterna ska verka för att åtgärder vidtas mot överträdelser av de EU-förordningar som anges i 1 § och de beslut som har meddelats med stöd av EU-förordningarna, ochdenna lag, de föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen och de beslut som har meddelats med stöd av lagen.6 §6 § Upphävd g. Lag (2018:581). Förvaltningslagens tillämpning7 §7 §Vid kontroll som utförs av ett kontrollorgan som avses i 3 § första stycket tillämpas följande bestämmelser i förvaltningslagen (2017:900): 5 § om legalitet, objektivitet och proportionalitet, 10 § om partsinsyn, 16–18 §§ om jäv, 23 § om utredningsansvaret, 24 § om när man får lämna uppgifter muntligt, 25 § om kommunikation, 27 § om dokumentation av uppgifter, 31 § om dokumentation av beslut, 32 § om motivering av beslut, 33 och 34 §§ om underrättelse om innehållet i beslut och hur ett överklagande går till, och 36 § om rättelse av skrivfel och liknande. Lag (2018:852). Rätt till upplysningar och tillträde8 §8 §Europeiska kommissionen och ett kontrollorgan har samma rätt som en kontrollmyndighet har enligt de EU-förordningar som anges i 1 § att, i den utsträckning som behövs för kontrollen, på begäran fåupplysningar,del av handlingar,tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen som har anknytning till den verksamhet som kontrollen avser, ochpå sådana områden och i sådana utrymmen som avses i 3, göra undersökningar och ta prover.Skyldighet att lämna hjälp9 §9 §Den som är föremål för kontroll ska lämna den hjälp som behövs för att kontrollen ska kunna genomföras.Förelägganden och förbud10 §10 §Om en kommun inte fullgör de skyldigheter som följer av dess kontrolluppdrag får Livsmedelsverket förelägga kommunen att avhjälpa bristen. Ett sådant föreläggande ska innehålla uppgifter om de åtgärder som Livsmedelsverket anser nödvändiga för att bristen ska kunna avhjälpas.11 §11 §Utöver vad som följer av de EU-förordningar som anges i 1 § eller vad som särskilt anges i 10 § får en kontrollmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att EU-förordningarna, de beslut som har meddelats med stöd av EU-förordningarna, denna lag, de föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen eller de beslut som har meddelats med stöd av lagen ska följas.Vite12 §12 §En kontrollmyndighet får besluta att förena ett föreläggande eller ett förbud enligt någon av de EU-förordningar som anges i 1 § eller ett föreläggande eller ett förbud enligt 11 § med vite.Kontrollmyndigheten får dock inte förelägga någon vid vite att medverka i en utredning av en gärning som kan leda till straff eller sanktionsavgift för honom eller henne.Omhändertagande av varor13 §13 §Utöver vad som följer av de EU-förordningar som anges i 1 § får en kontrollmyndighet ta hand om en vara som avses med ett föreläggande eller ett förbud enligt någon av EU-förordningarna eller enligt 11 § om föreläggandet eller förbudet inte följs.Om en vara har tagits om hand, får ägaren under överinseende av kontrollmyndigheten ändra benämningen på eller sammansättningen av varan eller vidta någon annan åtgärd så att varan överensstämmer med EU-förordningarna och de föreskrifter som har meddelats i anslutning till denna lag.Kontrollmyndigheten ska låta förstöra varan på ägarens bekostnad, om någon åtgärd enligt andra stycket inte vidtas. Rättelse14 §14 §Om någon inte fullgör sina skyldigheter enligt de EU-förordningar som anges i 1 §, de beslut som har meddelats med stöd av EU-förordningarna, denna lag, de föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen eller de beslut som har meddelats med stöd av lagen, får kontrollmyndigheten besluta om rättelse på hans eller hennes bekostnad.Hjälp av PolismyndighetenRubriken har denna lydelse enl. Lag 2014:712.15 §15 §Polismyndigheten ska på begäran av en kontrollmyndighet lämna den hjälp som behövs för kontrollen eller för att verkställa ett beslut enligtde EU-förordningar som anges i 1 § och de beslut som har meddelats med stöd av EU-förordningarna, ellerdenna lag, de föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen och de beslut som har meddelats med stöd av lagen.Hjälp enligt första stycket får begäras endast omdet på grund av särskilda omständigheter kan befaras att åtgärden inte kan utföras utan att en polismans särskilda befogenheter enligt 10 § polislagen (1984:387) behöver användas, ellerdet annars finns synnerliga skäl. Lag (2014:712). Avgifter16 §16 §Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om skyldighet att betala avgift för kontroll som avses i 2 §, ochprövning av ärenden enligt de EU-förordningar som anges i 1 §, denna lag eller de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.Regeringen meddelar föreskrifter om de avgifter som tas ut av statliga förvaltningsmyndigheter.17 §17 §Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om skyldighet för ett kontrollorgan att ta ut avgifter för sådan kontroll och prövning som avses i 16 § första stycket samt föreskrifter om grunderna för beräkning av avgifternas storlek.18 §18 §Regeringen får meddela föreskrifter om skyldighet för en kommun att ta ut avgifter för sådan kontroll och prövning som avses i 16 § första stycket.Sanktionsavgifter19 §19 §En sanktionsavgift ska tas ut av den som i strid med artikel 28.1 i rådets förordning (EG) nr 834/2007 inte anmält sin verksamhet.Hel eller delvis befrielse från sanktionsavgift ska beslutas om det är oskäligt att ta ut avgiften med fullt belopp. Vid denna bedömning ska det särskilt beaktasom överträdelsen har berott på sjukdom som medfört att den avgiftsskyldige inte kunnat göra det som ålegat honom eller henne och inte heller kunnat uppdra åt någon annan att göra det,om överträdelsen annars berott på en omständighet som den avgiftsskyldige varken förutsåg eller borde ha förutsett eller inte kunnat påverka, ellervad den avgiftsskyldige har gjort för att undvika överträdelsen.Sanktionsavgiften ska tillfalla staten.20 §20 §Regeringen får meddela ytterligare föreskrifter om sådana sanktionsavgifter som ska tas ut enligt 19 §.Av sådana föreskrifter ska det framgå hur sanktionsavgiften ska beräknas, så att avgiftens storlek kan fastställas med direkt ledning av den angivna beräkningsgrunden. Avgiften ska vara lägst 1 000 kronor och högst 50 000 kronor.21 §21 §Någon sanktionsavgift får inte beslutas för en gärning som omfattas av ett vitesföreläggande.22 §22 §Den myndighet som regeringen bestämmer prövar frågor om sanktionsavgift.Innan en sanktionsavgift tas ut ska den som avgiften gäller ges tillfälle att yttra sig.23 §23 §En sanktionsavgift får tas ut endast om den som avgiften gäller har fått tillfälle att yttra sig inom två år från det att den gärning som ligger till grund för avgiften har upphört.24 §24 §Ett beslut om sanktionsavgift får verkställas enligt utsökningsbalken när det har vunnit laga kraft.25 §25 §En sanktionsavgift faller bort om beslutet om avgiften inte har verkställts inom fem år från det att beslutet vann laga kraft.Bemyndiganden26 §26 §Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter omundantag från de EU-förordningar som anges i 1 §,särskilda ekologiska produktionsregler,hur sådan kontroll som avses i 2 § första stycket ska bedrivas, ochskyldighet för en kommun eller ett kontrollorgan att lämna uppgifter till en kontrollmyndighet.Regeringen får meddela föreskrifter om skyldighet för ett kontrollorgan att offentliggöra uppgifter om ekologiska aktörer. Lag (2017:270). Överklagande m.m.27 §27 §En myndighet får bestämma att ett beslut av myndigheten enligt de EU-förordningar som anges i 1 § eller denna lag ska gälla omedelbart även om det överklagas. Det gäller dock inte ett beslut om sanktionsavgift.28 §28 §Beslut av ett kontrollorgan enligt de EU-förordningar som anges i 1 § och denna lag får överklagas till länsstyrelsen i det län där kontrollorganet har sitt säte.29 §29 §Beslut av en kommun enligt de EU-förordningar som anges i 1 § och denna lag får överklagas till länsstyrelsen.30 §30 §Beslut av en statlig förvaltningsmyndighet enligt de EU-förordningar som anges i 1 § och denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 2013:363 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2014, då lagen (1995:551) om EG:s förordning om ekologiskt framställda produkter ska upphöra att gälla. 2014:712 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2015. 2017:270 Denna lag träder i kraft d. 1 maj 2017. 2017:767 1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2018.2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande vid överklagande av beslut som har tillkännagetts före ikraftträdandet. 2018:581 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2018. 2018:852 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2018.