Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag (2014:534) med kompletterande bestämmelser till EU:s textilmärkningsförordningFörarbeten2014:534Prop. 2013/14:171, bet. 2013/14:CU28, rskr. 2013/14:294.Utkom från trycket den 25 juni 2014utfärdad den 12 juni 2014.Lagens tillämpningsområde1 §1 §Denna lag kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1007/2011 av den 27 september 2011 om benämningar på textilfibrer och därtill hörande etikettering och märkning av fibersammansättningen i textilprodukter och om upphävande av rådets direktiv 73/44/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 96/73/EG och 2008/121/EG EUT L 272, 18.10.2011, s. 1 (Celex 32011R1007). (EU:s textilmärkningsförordning). Förordningen innehåller krav som ska vara uppfyllda för att en textilprodukt ska få tillhandahållas på marknaden.Marknadskontrollmyndighet2 §2 §Den myndighet som regeringen bestämmer ska utöva marknadskontroll enligt EU:s textilmärkningsförordning och denna lag. Bestämmelser om marknadskontroll finns även i artiklarna 15–29 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93 EUT L 218, 13.8.2008, s. 30 (Celex 32008R0765)..Förelägganden och förbud3 §3 §Marknadskontrollmyndigheten får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att EU:s textilmärkningsförordning ska följas.4 §4 §Ett föreläggande eller förbud enligt 3 § eller ett beslut om åtgärd enligt artikel 19 i förordning (EG) nr 765/2008 ska förenas med vite, om det inte av särskilda skäl är obehövligt.Omedelbar verkställbarhet5 §5 §Marknadskontrollmyndigheten får bestämma att beslut enligt 3 § och enligt artikel 19 i förordning (EG) nr 765/2008 ska gälla omedelbart.Ekonomisk ersättning6 §6 §En ekonomisk aktör ska ersätta marknadskontrollmyndigheten för kostnader för provtagning och undersökning av prov, om det vid undersökningen visar sig att en lämnad uppgift om fibersammansättningen är oriktig i något väsentligt avseende.Marknadskontrollmyndigheten ska ersätta en ekonomisk aktör för varuprover och liknande, om det finns särskilda skäl för det.Tystnadsplikt7 §7 §Den som har befattat sig med ett ärende som gäller marknadskontroll enligt EU:s textilmärkningsförordning och denna lag får inte obehörigen röja eller utnyttja det som han eller hon då har fått veta om någons affärs- eller driftsförhållanden.I det allmännas verksamhet tillämpas offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) i stället för första stycket.Överklagande8 §8 §Marknadskontrollmyndighetens beslut enligt 3 och 6 §§ får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 2014:534 1. Denna lag träder i kraft d. 1 aug. 2014, då lagen (1992:1231) om märkning av textilier ska upphöra att gälla.2. Äldre föreskrifter gäller till och med d. 9 nov. 2014 i fråga om textilprodukter som har släppts ut på marknaden före d. 8 maj 2012.3. Förelägganden och förbud som har meddelats enligt äldre föreskrifter ska fortfarande gälla.