Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i lagen (2014:1009) om handel med timmer och trävaror;

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2014:1009) om handel med timmer och trävaror att rubriken närmast före 8 § ska lyda ”Hjälp av Polismyndigheten”.


SFS 2014:1011

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.
På regeringens vägnarLENA EKMats Wiberg(Landsbygdsdepartementet)
Prop. 2013/14:183, bet. 2013/14:MJU25, rskr. 2013/14:361.