Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2014:1588 Utkom från trycket den 20 januari 2015Förordning om ändring i förordningen (2014:1101) om EU:s direktstöd för jordbrukare;utfärdad den 18 december 2014.Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2014:1101) om EU:s direktstöd för jordbrukare dels att 23 § ska ha följande lydelse, dels att det ska införas en ny paragraf, 42 a §, av följande lydelse.23 §23 §Som arealer med ekologiskt fokus enligt artikel 46.2 i förordning (EU) nr 1307/2013, i den ursprungliga lydelsen, räknasarealer som ligger i träda,landskapselement i form av fältkanter på åkermark,jordbruksmark med odling av salix,arealer med växttäcke etablerat genom insådd av vallfrö i huvudgröda senast under försommar, ocharealer med kvävefixerande grödor.För landskapselement i form av fältkanter på åkermark ska omräkningsfaktor 6 och viktningsfaktor 1,5 enligt artikel 46.3 i förordning (EU) nr 1307/2013 tillämpas.Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om arealer med ekologiskt fokus enligt artikel 46 i förordning (EU) nr 1307/2013 och artikel 45 i förordning (EU) nr 639/2014, i den ursprungliga lydelsen.42 a §42 a §Jordbruksverket får meddela föreskrifter om begränsning av återkrav av felaktigt tilldelade stödrätter enligt artikel 23.5 i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 809/2014 av den 17 juli 2014 om regler för tilllämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller det integrerade administrations- och kontrollsystemet, landsbygdsutvecklingsåtgärder och tvärvillkor.Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2015.På regeringens vägnarSVEN-ERIK BUCHTMats Wiberg(Landsbygdsdepartementet)