Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning (2015:406) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärderUtkom från trycket den 26 juni 2015Utfärdad den 11 juni 2015.1 kap.Gemensamma bestämmelserNormgivningsbemyndigande1 §1 §Denna förordning är meddelad med stöd av 2 § lagen (1994:1708) om EU:s förordningar om strukturstöd och om stöd till utveckling av landsbygden i fråga om 1 kap. 28 och 29 §§, 6 § lagen (1994:1708) om EU:s förordningar om strukturstöd och om stöd till utveckling av landsbygden i fråga om 1 kap. 40 §, 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser. F (2016:16). Tillämpningsområde2 §2 §Denna förordning kompletterarEuropaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002.Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006,Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 av den 17 december 2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1698/2005,Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 av den 17 december 2013 om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 352/78, (EG) nr 165/94, (EG) nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG) nr 1290/2005 och (EG) nr 485/2008,kommissionens delegerade förordning (EU) nr 807/2014 av den 11 mars 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU), samt om införande av övergångsbestämmelser,kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 808/2014 av den 17 juli 2014 om regler för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU),kommissionens delegerade förordning (EU) nr 640/2014 av den 11 mars 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller det integrerade administrations- och kontrollsystemet och villkor för avslag på eller indragning av betalningar samt administrativa sanktioner som gäller för direktstöd, landsbygdsutvecklingsstöd och tvärvillkor,kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 809/2014 av den 17 juli 2014 om regler för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller det integrerade administrations- och kontrollsystemet, landsbygdsutvecklingsåtgärder och tvärvillkor,kommissionens delegerade förordning (EU) nr 907/2014 av den 11 mars 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller utbetalande organ och andra organ, ekonomisk förvaltning, avslutande av räkenskaper, säkerheter och användning av euron, ochrådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 av den 18 december 1995 om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen.3 §3 §Stöd får lämnas enligt denna förordning för åtgärder som omfattas av unionsprioriteringarna i artikel 5 i förordning (EU) nr 1305/2013. Dessa avserfrämjande av kunskapsöverföring och innovation inom jord- och skogsbruk och på landsbygden,förbättring av jordbruksföretagens livskraft och konkurrenskraften inom alla typer av jordbruk i alla regioner och främja innovativ jordbruksteknik och hållbart skogsbruk, främjande av organisationen av livsmedelskedjan, inbegripet bearbetning och marknadsföring av jordbruksprodukter, djurens välbefinnande och riskhanteringen inom jordbruket,återställande, bevarande och förbättring av ekosystem som är relaterade till jord- och skogsbruket,främjande av resurseffektivitet och stödjande av övergången till en koldioxidsnål och klimattålig ekonomi inom jordbruks-, livsmedels- och skogsbrukssektorn, ochfrämjande av social delaktighet, fattigdomsbekämpning och ekonomisk utveckling på landsbygden.Av artikel 5 i samma förordning framgår att unionsprioriteringarna är indelade i fokusområden.4 §4 §I fråga om unionsprioriteringen i artikel 5.6 b i förordning (EU) nr 1305/2013 finns särskilda bestämmelser i förordningen (2015:407) om lokalt ledd utveckling.Allmänna bestämmelser5 §5 §Termer och uttryck i denna förordning har samma betydelse som i de EU-förordningar som anges i 2 § samt kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget, kommissionens förordning (EU) nr 702/2014 av den 25 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd inom jordbruks- och skogsbrukssektorn och i landsbygdsområden förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tilllämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse.6 §6 §Stöd får lämnas som ekonomiskt bidrag i den mån det finns medel.Den myndighet som beslutar om stöd ska när det gäller stöd enligt 3–7 kap., 8 kap. 32 § och 12 kap. prioritera ansökningarna om stöd enligt ett urvalsförfarande och urvalskriterier som fastställs av Statens jordbruksverk (Jordbruksverket) i de handlingsplaner som avses i 15 §. F (2016:16). 6 a §6 a §Den myndighet som beslutar om stöd får när det gäller stöd enligt 3–6 kap. och 12 kap. sätta ned stödnivån för delåtgärder inom fokusområden där en stödnivå angetts. Nedsättningen får göras i ett ärende där hela stödbeloppet inte ryms inom stödmyndighetens budget för ett visst område. Stödnivån får sänkas till lägst 20 procent av de kostnader som berättigar till stöd.Hur nedsättning av stödnivåer ska tillämpas ska framgå av de handlingsplaner som utarbetas enligt 1 kap. 15 §.Stödmyndigheten ska informera den berörda sökande innan den fattar något beslut om att sätta ned stödnivån. F (2018:124). Förutv. 6 a § nu 6 b §.6 b §6 b §Den myndighet som beslutar om stöd får ställa som villkor för stödet att stödmottagaren har den offentliga finansiering som behövs när en sådan ytterligare finansiering är en förutsättning för att stödet ska kunna lämnas.Om stödmottagaren är en offentlig aktör ska den ytterligare finansieringen vara minst 30 procent.Hur villkor om offentlig finansiering ska tillämpas ska framgå av de handlingsplaner som utarbetas enligt 1 kap. 15 §. F (2018:771). Tidigare beteckning 6 a §.7 §7 §Stöd får inte lämnas för åtgärder som staten, landsting, regioner eller kommuner ska ansvara för enligt lag eller annan författning.Stöd får inte heller lämnas för åtgärder som endast syftar till att uppfylla villkor i unionslagstiftningen, lag eller annan författning.OrganisationFörvaltande myndighet8 §8 §Jordbruksverket ska vara förvaltande myndighet för Landsbygdsprogram för Sverige 2014–2020.Attesterande organ9 §9 §Ekonomistyrningsverket ska vara attesterande organ för stöd ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu).Utbetalande organ10 §10 §Jordbruksverket ska vara utbetalande organ för stöd ur Ejflu.Jordbruksverket ska fullgöra de uppgifter avseende Ejflu som framgår av förordning (EU) nr 1306/2013 om inte något annat särskilt anges i denna förordning eller i förordningen (2007:1042) med instruktion för Statens jordbruksverk.Förvaltningen av fondmedel och anmälan om bristerRubriken har denna lydelse enl. F 2016:16. 11 §11 §Länsstyrelserna, Sametinget, Skogsstyrelsen och Tillväxtverket ska uppfylla sina åtaganden i enlighet med gällande bestämmelser så att förvaltningen av fondmedel är effektiv.Jordbruksverket ska ge länsstyrelserna, Sametinget, Skogsstyrelsen och Tillväxtverket stöd att uppfylla sina åtaganden i enlighet med gällande bestämmelser så att förvaltningen av fondmedel är effektiv.Om myndigheterna inte uppfyller kraven enligt första stycket, eller i övrigt inte fullgör sina uppgifter enligt denna förordning och därmed riskerar fondens medel, ska Jordbruksverket anmäla bristerna till regeringen. F (2016:16). Avtal12 §12 §Jordbruksverket, länsstyrelserna, Sametinget, Skogsstyrelsen och Tillväxtverket ska säkerställa att det krav som anges i bilaga 1.C.1 i) i förordning (EU) nr 907/2014 är uppfyllt. F (2016:16). Övervakningskommitté13 §13 §Genomförandet av Landsbygdsprogram för Sverige 2014–2020 ska övervakas av en övervakningskommitté som inrättas av regeringen. Övervakningskommitténs uppgifter framgår av artikel 49 i förordning (EU) nr 1303/2013 och artikel 74 i förordning (EU) nr 1305/2013.14 §14 §Ordförande i övervakningskommittén utses av regeringen.Regeringen beslutar vilka berörda myndigheter och andra parter som ska vara företrädda i övervakningskommittén. Dessa ska i sin tur utse sina företrädare i kommittén. Jordbruksverket ska inrätta ett sekretariat till övervakningskommittén och offentliggöra en förteckning över kommitténs medlemmar.Beslut av övervakningskommittén fattas med enkel majoritet.Handlingsplaner15 §15 §Länsstyrelserna, Sametinget, Skogsstyrelsen och Tillväxtverket ska efter det att berörda myndigheter, kommuner och organisationer getts tillfälle att lämna synpunkter utarbeta handlingsplaner för stöd enligt 3–7 kap., 8 kap. 13 § och 12 kap. inom sina respektive ansvarsområden.Jordbruksverket ska godkänna handlingsplaner enligt första stycket.Jordbruksverket ska, efter att berörda myndigheter, kommuner och organisationer getts tillfälle att lämna synpunkter, utarbeta handlingsplaner för vissa länsöverskridande åtgärder och åtgärder som på grund av sin omfattning, karaktär eller av administrativa skäl lämpar sig bättre för ett genomförande på nationell nivå. F (2016:16). 16 §16 §Stöd som lämnas enligt 3–7 kap., 8 kap. 13 och 32 §§ samt 12 kap. ska vara förenliga med en sådan handlingsplan som avses i 15 §.Förfarandet i stödärendenVar ansökan ska ges in17 §17 §En ansökan om stöd, åtagande eller utbetalning av stöd ska ges in till den myndighet som enligt 19–23 §§ ska pröva ansökan.Ansökan om stöd enligt 8–10 kap. till företag vars verksamhet till huvuddelen bedrivs i Blekinge län får ges in till länsstyrelsen i Skåne län.Överflyttning av ansökan18 §18 §Regeringen får besluta att en annan länsstyrelse än den som en ansökan om stöd enligt 17 § första och andra styckena ska ges in till ska pröva ansökan om det finns risk för att prövningen annars fördröjs på ett sådant sätt att det påverkar Jordbruksverkets möjligheter att betala ut stödet.Prövning av ansökan om stöd och utbetalning av stöd19 §19 §Länsstyrelserna prövar ansökningar om stöd, åtaganden och utbetalning av stöd om inte annat följer av 20–23 §§.En ansökan ska prövas av länsstyrelsen i det län där huvuddelen av den verksamhet som ansökan gäller bedrivs eller ska bedrivas.20 §20 §Jordbruksverket prövar ansökningar om stöd, åtaganden och utbetalning av stöd enligt 8 kap. 28 och 32 §§ och 11 kap. samt om stöd för att bilda innovationsgrupper och för innovationsprojekt inom Europeiska innovationspartnerskapet (EIP) enligt 12 kap. 5 §.Jordbruksverket prövar även ansökningar om stöd och utbetalning av stöd enligt 3 kap., 6 kap. och 12 kap. 1–4 §§ i ärenden där det med hänsyn till åtgärdernas omfattning, karaktär eller av administrativa skäl är lämpligt att prövningen sker samlat. F (2017:1253). 21 §21 §Skogsstyrelsen prövar ansökningar om stöd och utbetalning av stöd enligt 7 kap. och enligt 3 kap. och 12 kap. 1–4 §§ när det gäller skogsbruk, om inte något annat följer av 20 § andra stycket. F (2017:1253). 22 §22 §Sametinget prövar ansökningar om stöd och utbetalning av stöd när det gäller stöd till rennäringsföretag och annan verksamhet med anknytning till renskötsel eller annat samiskt närings-, kultur- eller samhällsliv enligt 3 kap., 4 kap. 2 och 4 §§, 5 kap. 2 och 5 §§, 6 kap. 2, 8, 9, 13, 15 och 19 §§ samt 12 kap. 1–4 §§, om inte något annat följer av 20 § andra stycket. F (2017:1253). 23 §23 §Tillväxtverket prövar ansökningar om stöd och utbetalning av stöd för lokal serviceutveckling enligt 3 kap. och 12 kap. 1–4 §§, om inte något annat följer av 20 § andra stycket. F (2017:1253). 24 §24 §Den myndighet som prövar ansökan om stöd ska kontrollera att ansökan avser stöd som är förenligt med Landsbygdsprogram för Sverige 2014–2020 och med tillämpliga unionsrättsliga och nationella bestämmelser.Utbetalning25 §25 §Beräknade stödbelopp som är lägre än 1 000 kronor per insats och stödår och som avser stöd enligt 8–11 kap. ska inte betalas ut. F (2016:16). 26 §26 §Före utbetalning av stöd ska Jordbruksverket kontrollera att utbetalningen är förenlig med EU:s regelverk, denna förordning, föreskrifter som meddelats med stöd av denna förordning och de villkor som gäller för stödet.Om Jordbruksverket anser att en utbetalning skulle strida mot EU:s regelverk, denna förordning, föreskrifter som meddelats med stöd av denna förordning eller de villkor som gäller för stödet ska Jordbruksverket besluta att inte betala ut stödet. Jordbruksverket ska i sådana fall sända tillbaka stödärendet till den myndighet som beslutat om utbetalningen. Jordbruksverkets beslut innebär att beslutet om utbetalning upphör att gälla.Beslut om att bevilja stödbelopp eller underrättelser om sådana beslut ska innehålla en upplysning om innehållet i första och andra styckena.Förskott27 §27 §Den myndighet som beslutar om stöd får besluta om förskottsutbetalning. Förskott får lämnas endast om stödmottagaren är en ideell förening, en ekonomisk förening, en samfällighetsförening eller en allmännyttig stiftelse. För stöd till kommersiell service enligt 6 kap. får förskott lämnas även till företag.Förskott får lämnas med högst hälften av det beviljade stödet, dock högst 250 000 kronor.För stöd enligt 6 kap. 4 § får förskott lämnas med högst hälften av det beviljade stödet, dock högst 1 000 000 kronor. F (2016:16). Kontroller28 §28 §Jordbruksverket samordnar kontrollen över att förordning (EU) nr 1303/2013, förordning (EU) nr 1305/2013, förordning (EU) nr 1306/2013, förordning (EU) nr 807/2014, förordning (EU) nr 808/2014, förordning (EU) nr 640/2014, förordning (EU) nr 809/2014, förordning (EU) nr 907/2014, förordning (EU) nr 651/2014, förordning (EU) nr 702/2014 och förordning (EU) nr 1407/2013 följs.29 §29 §Länsstyrelsen, Jordbruksverket, Sametinget, Skogsstyrelsen och Tillväxtverket genomför den administrativa kontrollen och kontrollen på plats över stöd inom sina respektive ansvarsområden om inte annat följer av andra och tredje styckena.Jordbruksverket genomför kontrollerna på plats inom Sametingets, Skogsstyrelsens och Tillväxtverkets ansvarsområden samt samtliga kontroller på plats för stöd enligt 3–6 och 12 kap. Länsstyrelserna genomför kontrollerna på plats när det gäller stöd enligt 8 kap. 28 § och 11 kap. Jordbruksverket genomför kontrollerna i efterhand.30 §30 §Av 35 § i förordningen (2014:1101) om EU:s direktstöd för jordbrukare framgår att det integrerade administrations- och kontrollsystem som avses i artikel 67 i förordning (EU) nr 1306/2013 ska inrättas av Jordbruksverket. F (2016:16). Varningssystem31 §31 §Jordbruksverket ska inrätta ett system för tidig varning enligt artikel 99.2 i förordning (EU) nr 1306/2013.Översynsklausul32 §32 §För stöd enligt artiklarna 28, 29 och 33 i förordning (EU) nr 1305/2013 ska åtagandena, vid ändringar av de tillämpliga bindande normer, krav eller skyldigheter som åtagandena måste gå utöver, anpassas till dessa ändringar. Detta gäller också justeringar som görs för att förhindra dubbelfinansiering av de metoder som avses i artikel 43 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 av den 17 december 2013 om regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 637/2008 och rådets förordning (EG) 73/2009, om de metoderna ändras.Om stödmottagaren inte godtar en sådan anpassning som anges i första stycket, ska åtagandet upphöra att gälla. Återbetalning ska inte krävas för den period under vilken åtagandet gällde.Ersättningsnivåerna för stöd enligt första stycket får justeras under pågående åtagandeperiod. F (2016:16). Återbetalningsskyldighet och upphävande av stöd33 §33 §Den myndighet som beslutar om stöd får avslå eller häva åtaganden enligt 8–11 kap. om åtagandet motsvarar mindre än 1 000 kronor per år.34 §34 §Stöd enligt 8–10 kap. lämnas inte för mark som huvudsakligen används för annat ändamål än jordbruk eller för mark som används på ett sätt som är oförenligt med stödets syfte. F (2016:16). 35 §35 §Utöver det som sägs om återbetalningsskyldighet i förordning (EU) nr 1303/2013, förordning (EU) nr 1306/2013, förordning (EU) nr 809/2014, förordning (EU) nr 640/2014 och i Europeiska unionens statsstödsregler gäller att en stödmottagare är återbetalningsskyldig omstödet beviljats på grund av att stödmottagaren i sin ansökan om stöd lämnat oriktiga eller ofullständiga uppgifter,stödmottagaren på ett allvarligt sätt brutit mot de villkor som gäller för stödet, ellerutbetalningen skett på grund av att stödmottagaren i sin ansökan om utbetalning av stöd lämnat oriktiga eller ofullständiga uppgifter.36 §36 §Den myndighet som beslutar om stöd ska innan utbetalning sker upphäva ett beslut om stöd eller ett åtagande helt eller delvis om någon av förutsättningarna i 35 § 1 och 2 är uppfyllda eller om något annat inträffar som innebär att den som beviljats stöd med hänsyn till syftet med stödet inte bör få ha detta kvar.37 §37 §Den myndighet som fattar beslut om stöd ska besluta att kräva tillbaka belopp som stödmottagaren inte är berättigad till.38 §38 §Om stödmottagaren brutit mot stödvillkoren i fråga om sådana arealer, djur eller andra ersättningsgrundande enheter som ingår i beslut om stöd enligt 8–11 kap. men som inte finns med i ansökan om utbetalning, ska det leda till samma indragning av stödet som om dessa arealer, djur eller andra ersättningsgrundande enheter hade funnits med i denna ansökan.Preskription39 §39 §Bestämmelser om preskription för att vidta åtgärder på grund av sådana oegentligheter som avses i artikel 1.2 i förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 finns i artikel 3 i den förordningen. I stället för de frister som anges i artikel 3.1 första och fjärde styckena gäller att ett beslut om återkrav på grund av oegentligheter ska fattas inom tio år från det att beloppet betalades ut.I fråga om preskription av andra fordringar på återbetalning än sådana som avses i första stycket gäller preskriptionslagen (1981:130).Ränta40 §40 §När ett stöd krävs tillbaka ska ränta tas ut enligt artikel 7.2 i förordning (EU) nr 809/2014.Räntan ska beräknas enligt räntelagen (1975:653).Bemyndiganden41 §41 §Jordbruksverket får, efter det att Havs- och vattenmyndigheten, länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Post- och telestyrelsen, Vattenmyndigheterna, Riksantikvarieämbetet, Sametinget, Skogsstyrelsen, Tillväxtverket och de organisationer som har representanter i övervakningskommittén getts tillfälle att yttra sig, meddela ytterligare föreskrifter omstödvillkor,de villkor och det sätt stöd får kombineras med äldre åtaganden på samma areal eller inom samma jordbruksföretag, ochavdrag på stöd, upphävande av stöd och åtaganden samt administrativa sanktioner på grund av att villkoren för stöd inte har följts.41 a §41 a §Jordbruksverket får meddela föreskrifterom att ansökningsförfarandet för ansökningar om stöd, åtagande eller utbetalning av stöd som är arealrelaterade och som enligt 19 § ska prövas av länsstyrelserna ska vara elektroniskt, ochom utformningen av det elektroniska ansökningsförfarandet som avses i 1. F (2016:1180). 42 §42 §Jordbruksverket får, efter det att Havs- och vattenmyndigheten, länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Post- och telestyrelsen, Vattenmyndigheterna, Riksantikvarieämbetet, Sametinget, Skogsstyrelsen, Tillväxtverket och de organisationer som har representanter i övervakningskommittén getts tillfälle att yttra sig, meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.43 §43 §Jordbruksverket får, efter det att de berörda myndigheterna getts tillfälle att yttra sig, meddela föreskrifter om länsstyrelsernas, Sametingets, Skogsstyrelsens och Tillväxtverkets handläggning av ärenden om stöd.It-system för ärenden om stöd44 §44 §Hos Jordbruksverket ska det finnas it-system för elektronisk behandling av uppgifter i ärenden om stöd enligt denna förordning.Jordbruksverket, länsstyrelserna, Sametinget, Skogsstyrelsen och Tillväxtverket ska lämna de uppgifter till it-systemen som behövs för att pröva ett ärende om stöd.45 §45 §Uppgifter som länsstyrelserna, Sametinget, Skogsstyrelsen och Tillväxtverket lämnat till it-systemen ska på begäran lämnas ut till Jordbruksverket.Vidare ska Jordbruksverket lämna ut uppgifter i ärenden om stöd till Ekonomistyrningsverket.46 §46 §Jordbruksverket får ha direktåtkomst till uppgifter som länsstyrelserna, Sametinget, Skogsstyrelsen och Tillväxtverket har lämnat till it-systemen.47 §47 §Ekonomistyrningsverket får ha direktåtkomst till de uppgifter i ärenden om stöd som finns i Jordbruksverkets it-system och som myndigheten behöver för att kunna fullgöra sitt arbete som attesterande organ för landsbygdsprogrammet. Samlad information till enskilda48 §48 §Jordbruksverket och länsstyrelserna ska tillhandahålla samlad information om enskilda ärenden som handläggs av dessa myndigheter enligt denna förordning.Uppgifter i it-systemen som registrerats av Jordbruksverket och länsstyrelserna ska på begäran lämnas ut till en länsstyrelse.För att fullgöra uppgiften enligt första stycket får Jordbruksverket och länsstyrelserna ha direktåtkomst till uppgifterna i it-systemen.49 §49 §Jordbruksverket får meddela föreskrifter om en organisatorisk funktion som är gemensam för Jordbruksverket och länsstyrelserna och som ska utföra uppgiften enligt 45 § första stycket.Överklagande och verkställighetRubriken har denna lydelse enl. F 2018:1620. 50 §50 §Länsstyrelsernas beslut om stöd enligt 8–10 kap. får överklagas till Jordbruksverket.I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än Jordbruksverkets beslut i ett överklagat ärende enligt första stycket, beslut i fråga om stöd enligt 8 kap. 28 § och 11 kap., beslut enligt 26 och 36 §§ samt beslut om utbetalning av stöd enligt 19–23 §§ får dock inte överklagas. F (2018:886). 51 §51 §Beslut om åtaganden för stöd enligt kapitel 8–11 och beslut om avdrag enligt avdelning VI i rådets förordning (EU) nr 1306/2013 gäller omedelbart, även om de överklagas. F (2018:1620). 2 kap.Statligt stödGruppundantag1 §1 §Stöd till kompetensutveckling samt demonstrationer och information inom skogsbruket enligt 3 kap. får endast lämnas i enlighet med kap. I och artikel 38 i förordning (EU) nr 702/2014.2 §2 §Stöd till rådgivningstjänster inom skogsbruket enligt 3 kap. får endast lämnas i enlighet med kap. I och artikel 39 i förordning (EU) nr 702/2014.3 §3 §Stöd till investeringar i biogasanläggningar enligt 5 kap. för produktion av biogas som inte är livsmedelsbaserad får lämnas i enlighet med kap. I och artikel 41 i förordning (EU) nr 651/2014.4 §4 §Stöd till bredband enligt 6 kap. får endast lämnas i enlighet med kap. I och artikel 52 i förordning (EU) nr 651/2014.5 §5 §Stöd till återställande av skadad skog enligt 7 kap. får endast lämnas i enlighet med kap. I och artikel 34 i förordning (EU) nr 702/2014. Stödet får inte genomföras förrän kommissionen har godkänt landsbygdsprogrammet. F (2016:16). 6 §6 §Stöd för att bevara och utveckla skogens miljövärden enligt 7 kap. får endast lämnas i enlighet med kap. I och artikel 35 i förordning (EU) nr 702/2014. Stödet får inte genomföras förrän kommissionen har godkänt landsbygdsprogrammet. F (2016:16). 7 §7 §Stöd enligt 1–6 §§ får inte betalas ut till ett företag som är föremål för betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska kommissionen som förklarar ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden.Stöd av mindre betydelse8 §8 §Annat stöd än stöd enligt 1–6 §§ som faller utanför tillämpningsområdet för artikel 42 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och som annars skulle utgöra statligt stöd får endast lämnas i enlighet med förordning (EU) nr 1407/2013.Övriga bestämmelser9 §9 §En stödmottagare är skyldig att på begäran av den förvaltande myndigheten lämna det underlag som behövs för att Sverige ska kunna fullgöra de skyldigheter som följer av förordning (EU) nr 651/2014, förordning (EU) nr 702/2014 och förordning (EU) nr 1407/2013 och i övrigt lämna sådana uppgifter som den förvaltande myndigheten behöver för att kunna utvärdera projekten.10 §10 §Om ansökan avser stöd som omfattas av förordning (EU) nr 1407/2013 ska den även innehålla en redogörelse för allt annat stöd av mindre betydelse som mottagits under de två föregående beskattningsåren och det innevarande beskattningsåret.11 §11 §Jordbruksverket ska föra de register som avses iartikel 12 i förordning (EU) nr 651/2014,artikel 13 i förordning (EU) nr 702/2014, ochartikel 6.4 i förordning (EU) nr 1407/2013.Om ansökan avser stöd enligt förordning (EU) nr 1407/2013, ska den myndighet som beslutar om stöd lämna de upplysningar till det stödmottagande företaget som framgår av artikel 6.1 i den förordningen.3 kap.Stöd till kunskapsöverförings- och informationsåtgärder samt rådgivningstjänster1 §1 §Stöd får lämnas med 100 procent av de stödberättigande utgifterna för kunskapsöverförings- och informationsåtgärder samt rådgivningstjänster som anges i artiklarna 14 och 15 i förordning (EU) nr 1305/2013. F (2016:16). 2 §2 §För rådgivningstjänster lämnas stöd med högst 1 500 euro per rådgivningstillfälle.För stöd för fortbildning av rådgivare får stöd till ett rådgivningsföretag för fortbildning av företagets personal lämnas med högst 200 000 euro under en treårsperiod.3 §3 §För rådgivningstjänster inom fokusområde 2 a, 3 a, 6 a och 6 b samt för tvärvillkors- och förgröningsrådgivning inom fokusområde 4, 5 c och 5 d i artikel 5 i förordning (EU) nr 1305/2013 ska den som tar emot rådgivningen betala 30 procent av det upphandlade priset. Om stödmyndigheten genomför rådgivningen i egen regi ska den som tar emot rådgivningen betala 30 procent av myndighetens kostnader för det specifika rådgivningstillfället.För rådgivningstjänster om energieffektivisering inom fokusområde 5 c i samma artikel ska den som tar emot rådgivningen betala 10 procent av det upphandlade priset. Om stödmyndigheten genomför rådgivningen i egen regi ska den som tar emot rådgivningen betala 10 procent av myndighetens kostnader för det specifika rådgivningstillfället.För andra rådgivningstjänster inom fokusområde 4, 5 c och 5 d i samma artikel får en avgift tas ut från den som tar emot rådgivningen. F (2018:771). 4 §4 §För stöd till kompetensutveckling inom fokusområde 2 a, 3 a, 6 a och 6 b ska en deltagaravgift om lägst 500 kronor tas ut.För stöd till kompetensutveckling inom fokusområde 4, 5 c och 5 d får en deltagaravgift tas ut. F (2017:1253). 4 kap.Stöd till investeringar i fysiska tillgångar1 §1 §I detta kapitel finns bestämmelser om stöd för investeringar i fysiska tillgångar enligt artikel 17 i förordning (EU) nr 1305/2013.Investeringsstöd till jordbruk, trädgård och rennäring2 §2 §Stöd får lämnas för investeringar inom jordbruks- och trädgårdssektorn samt rennäringen med 40 procent av de stödberättigande kostnaderna och inom de ramar som anges i bilaga 1.3 §3 §Stöd som avser investeringar kopplade till ett innovationsprojekt inom ramen för det europeiska innovationspartnerskapet (EIP) ska lämnas med ytterligare 10 procent.Stöd inom fokusområde 2 a i artikel 5 i förordning (EU) nr 1305/2013 som avser utveckling av jordbruksföretag inom Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands, Västernorrlands, Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län får lämnas med ytterligare 10 procent i de fall där investeringen är kopplad till betande djur.Det som sägs i andra stycket gäller inte renskötselföretag.Förädlingsstöd4 §4 §Stöd får lämnas för förädling av jordbruksprodukter med 40 procent av de stödberättigande kostnaderna och inom de ramar som anges i bilaga 1.Stöd som avser investeringar kopplade till ett innovationsprojekt inom ramen för det europeiska innovationspartnerskapet (EIP) ska lämnas med ytterligare 10 procent.5 §5 §Stöd får endast lämnas om huvudråvarorna omfattas av bilaga I till fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. De framställda produkterna ska vara livsmedel men behöver inte omfattas av bilagan. F (2016:16). Stängsel mot rovdjur6 §6 §Stöd får lämnas för investeringar i stängsel mot rovdjur med belopp som anges i bilaga 1.7 §7 §Investeringen är stödberättigande endast om arbetet påbörjats efter att den myndighet som beslutar om stöd har lämnat ett skriftligt besked om att arbetet med investeringen får påbörjas.8 §8 §För att investeringen ska berättiga till stöd ska hela inhägnaden skydda de betande tamdjuren mot angrepp av rovdjur och stängslet sättas upp runt betesmark eller åkermark med betesvall.9 §9 §Den som söker stöd ska äga marken eller ha tillstånd av markägaren för att genomföra investeringen.Engångsröjning av betesmark10 §10 §Stöd får lämnas för engångsröjning av betesmark med belopp som anges i bilaga 1.11 §11 §Investeringen är stödberättigande endast om arbetet påbörjats efter att den myndighet som beslutar om stöd har lämnat ett skriftligt besked om att arbetet med investeringen får påbörjas.12 §12 §Den mark som stöd lämnas för får inte ingå i ett pågående åtagande för betesmarker och slåtterängar. Marken ska dock tidigare vara brukad som betesmark eller slåtteräng.Den mark som fastställs vid slutbesiktningen ska senast året efter denna omfattas av ett miljöersättningsåtagande för betesmarker och slåtterängar eller för fäbodar om det inte på grund av omständigheter som står utanför stödmottagarens kontroll är omöjligt.Andra stycket gäller under förutsättning att stödsökande kan ansöka om ersättningsformen.13 §13 §Den som söker stöd ska äga marken eller ha tillstånd av markägaren för att genomföra investeringen.Reglerbar dränering14 §14 §Stöd får lämnas för reglerbar dränering med belopp som anges i bilaga 1. Investeringen ska genomföras i ett nitratkänsligt område.15 §15 §Investeringen är stödberättigande endast om arbetet påbörjats efter att den myndighet som beslutar om stöd har lämnat ett skriftligt besked om att arbetet med investeringen får påbörjas.16 §16 §För att investeringen ska berättiga till stöd ska reglerbrunnen installeras i befintligt eller nytt täckdikessystem på åkermark.17 §17 §Den som söker stöd ska äga marken eller ha tillstånd av markägaren för att genomföra investeringen.5 kap.Jordbruks- och affärsutveckling1 §1 §I detta kapitel finns bestämmelser om stöd för jordbruks- och affärsutveckling enligt artikel 19 i förordning (EU) nr 1305/2013.Startstöd2 §2 §Stöd får lämnas för nyetablering till unga jordbrukare och rennäringsföretagare med 250 000 kronor. Ansökan om stöd ska lämnas in senast 24 månader efter etableringen. F (2018:771). 3 §3 §Det nyetablerade företaget ska vid ansökningstillfället ha en produktionspotential inom jordbrukssektorn, trädgårdssektorn eller rennäringen som för den sökandens del motsvarar 860 standardtimmar per år.Verksamheten ska enligt affärsplanen för den sökandens del uppgå till högst 17 200 standardtimmar per år vid ansökanstillfället. F (2018:771). 4 §4 §En sökande som ska starta ett rennäringsföretag ska vara medlem av och aktiv inom en sameby vid ansökningstillfället. Stöd för att skapa och utveckla annan verksamhet än jordbruk5 §5 §Stöd lämnas för investeringar för att skapa och utveckla annan verksamhet än jordbruk med 40 procent av de stödberättigande kostnaderna och inom de ramar som anges i bilaga 1.6 §6 §För att investeringen ska berättiga till stöd vid produktion av elenergi från biomassa ska minst 30 procent av genererad spillvärme användas.7 §7 §En anläggning för värmeproduktion, elproduktion eller biogasproduktion är stödberättigande om den under minst 51 procent av driftstiden använder annat än spannmål, annan stärkelserik gröda eller oljeväxter som huvudsaklig energiråvara.8 §8 §Stöd till anläggningar för produktion av biodrivmedel från oljeväxter får ges så länge den totala oljeväxtarealen i Sverige inte överstiger den maximala areal som är lämplig utifrån rådande växtföljdsrestriktioner.6 kap.Stöd till grundläggande tjänster och förnyelse av samhällen på landsbygden1 §1 §I detta kapitel finns bestämmelser om stöd för grundläggande tjänster och förnyelse av samhällen på landsbygden i enlighet med artikel 20 i förordning (EU) nr 1305/2013.Stöd till investeringar i småskalig infrastruktur2 §2 §Stöd får lämnas för investeringar i småskalig infrastruktur med 90 procent av de stödberättigande utgifterna och inom de ramar som anges i andra stycket, 3 § och i bilaga 1.Stöd enligt första stycket lämnas endast om de stödberättigande utgifterna enligt ansökan understiger 200 000 euro. F (2017:1253). 3 §3 §Investeringen ska vara förenlig med kommunala planer och befintliga lokala utvecklingsstrategier samt regionala utvecklingsstrategier och andra relevanta regionala strategier, planer och program.Stöd till bredband4 §4 §Stöd till bredbandsinfrastruktur får lämnas med minst 40 och högst 90 procent av de stödberättigande utgifterna och inom de ramar som anges i bilaga 1.5 §5 §Stöd får endast ges till projekt som avser nästa generations accessnät (NGA-nät) enligt definitionen i förordning (EU) nr 651/2014. NGA-infrastrukturen ska leda till faktiska anslutningar av slutanvändare.6 §6 §Projektet ska vara förenligt med befintliga kommunala och regionala bredbandsstrategier.7 §7 §Jordbruksverket ansvarar för att säkerställa att utbyggnaden sker i enlighet med förordning (EU) nr 651/2014. Den marknadsanalys som genomförs ska beakta regionala skillnader och uppdateras minst en gång om året.Stöd till investeringar i service och fritid på landsbygden8 §8 §Stöd till investeringar i service och fritid på landsbygden får lämnas med minst 50 och högst 90 procent av de stödberättigande utgifterna och inom de ramar som anges i bilaga 1.9 §9 §Stöd till investeringar i idrotts- och fritidsanläggningar samt samlingslokaler lämnas med 90 procent av de stödberättigande utgifterna.10 §10 §När det gäller stöd till kommersiell service får stöd lämnas med 50 procent av de stödberättigande utgifterna eller med 90 procent av dessa om det finns särskilda skäl. Särskilda skäl för att stöd ska få lämnas med 90 procent är att stödet gällerinvesteringar i förbättrad tillgänglighet,investeringar vid nystart av nedlagd butik,investeringar för bättre miljö och klimat som exempelvis energieffektivisering,investeringar som görs för att komplettera ett försäljningsställe för dagligvaror eller drivmedel med andra grundläggande servicefunktioner, ellerinvesteringar som ryms inom prioriterat område i länsstyrelsens handlingsplan utifrån de regionala serviceprogrammen och görs i ett försäljningsställe för dagligvaror eller drivmedel.En ersättningsinvestering för kyl- och frysutrustning får inte lämnas med 90 procent om den inte kan motiveras utifrån första stycket 1–4. F (2017:1253). 11 §11 §Stöd till dagligvarubutiker, drivmedelsstationer och servicepunkter får endast lämnas om det behövs för att det i landsbygdsområden ska kunna upprätthållas en försörjning med dagligvaror och drivmedel som är tillfredsställande med hänsyn till geografiska och befolkningsmässiga förhållanden. Stöd får i vissa fall lämnas även till fackhandelsservice. F (2016:16). 12 §12 §För att berättiga till stöd ska investeringarna vara förenliga med kommunala planer och befintliga lokala utvecklingsstrategier samt regionala utvecklingsstrategier och andra relevanta regionala strategier, planer och program.Stöd till investeringar i infrastruktur för rekreation och turism samt för turistinformationRubriken har denna lydelse enl. F 2016:16. 13 §13 §Stöd får lämnas till investeringar i infrastruktur för rekreation och turism samt för turistinformation med 90 procent av de stödberättigande utgifterna och inom de ramar som anges i bilaga 1. F (2016:16). 14 §14 §För att berättiga till stöd ska investeringarna vara förenliga med kommunala planer och befintliga lokala utvecklingsstrategier samt regionala utvecklingsstrategier och andra relevanta regionala strategier, planer och program.Stöd till utveckling av natur- och kulturmiljö15 §15 §Stöd får lämnas till utveckling av natur- och kulturmiljöer med 50, 90 och 100 procent av de stödberättigande utgifterna och inom de ramar som anges i bilaga 1. F (2017:1253). 16 §16 §Investeringen är stödberättigande endast om arbetet påbörjats efter att den myndighet som beslutar om stöd har lämnat ett skriftligt besked om att arbetet med investeringen får påbörjas.Första stycket gäller inte investeringar inom fokusområde 6 b i artikel 5 i förordning (EU) nr 1305/2013.17 §17 §När det gäller stöd för investeringar i våtmarker, dammar, tvåstegsdiken och förbättrad vattenkvalitet samt för att återställa och restaurera kulturmiljöer i renskötselområdet ska den sökande äga marken eller ha tillstånd av markägaren för att genomföra investeringen.18 §18 §Investeringar inom fokusområde 6 b i artikel 5 i förordning (EU) nr 1305/2013 ska vara förenliga med kommunala och regionala planer och med befintliga lokala utvecklingsstrategier.19 §19 §Investeringar för att återställa och restaurera kulturmiljöer i renskötselområdet ska genomföras i renskötselområdet.20 §20 §Investeringar för våtmarker, dammar, tvåstegsdiken och förbättrad vattenkvalitet ska genomföras i odlingslandskapet.21 §21 §För investeringar i våtmarker och dammar gäller att den våtmark eller damm som fastställs vid slutbesiktning senast året efter denna ska omfattas av ett miljöersättningsåtagande för skötsel av våtmarker och dammar om det inte på grund av omständigheter som står utanför stödmottagarens kontroll är omöjligt.Andra stycket gäller under förutsättning att stödsökande kan ansöka om ersättningsformen.22 §22 §För investeringar i tvåstegsdiken gäller att diket ska anläggas i eller vid åkermark och ha en lågvattenfåra samt terrasser på en eller båda sidor.7 kap.Förbättring av skogens miljövärden och återställande av skadad skog1 §1 §I detta kapitel finns bestämmelser om stöd enligt artiklarna 21–26 i förordning (EU) nr 1305/2013. F (2016:16). Skogens miljövärden2 §2 §För stöd till att sköta natur- och kulturmiljöer, gallra fram ädellöv- och lövrik skog, skapa våtmark, genomföra naturvårdsbränning, rensa stenmur och kulturmiljöer lämnas stöd med de belopp som anges i bilaga 1. F (2016:16). 3 §3 §Den sökande ska äga marken eller ha tillstånd av markägaren för att genomföra investeringen.Stöd får endast lämnas till investeringar på skogsmark och trädbuskmark enligt 2 och 2 a §§ skogsvårdslagen (1979:429). Återställande av skadad skog4 §4 §Stöd får lämnas för återställande av skadad skog med 100 procent av de stödberättigande utgifterna inom de ramar som anges i bilaga 1.5 §5 §Den sökande ska äga marken eller ha tillstånd av markägaren för att genomföra investeringen.Stöd får endast lämnas till investeringar på skogsmark och trädbuskmark enligt 2 och 2 a §§ skogsvårdslagen (1979:429).8 kap.Miljö- och klimatvänligt jordbruk1 §1 §I detta kapitel finns bestämmelser om stöd enligt artikel 28 i förordning (EU) nr 1305/2013 till miljö- och klimatvänligt jordbruk.2 §2 §Stöd får lämnas årligen under förutsättning att stödmottagaren under en period av fem år åtar sig att vidta sådana åtgärder eller bedriva sådan odling som avses i detta kapitel. Markersättning för skötsel av våtmarker och dammar får endast lämnas för en sammanlagd period om 20 år. Om våtmarken eller dammen är anlagd utan att ha fått stöd för investeringar i våtmarker och dammar enligt 6 kap. ska ansökan om åtagande ske inom två stödår efter det att våtmarken är färdigställd för att berättiga till markersättning.Första stycket gäller inte stöd till lantrasföreningar enligt 32 §.För samtliga ersättningsformer utom skötsel av våtmarker och dammar, restaurering av betesmarker och slåtterängar samt de kompletterande insatserna bränning och lövtäkt får åtagandet förlängas med ett år i taget.3 §3 §Stöd får lämnas med de ersättningsnivåer som anges i bilaga 1.4 §4 §Den myndighet som fattar beslut om stöd får medge att ett åtagande enligt 2 § omvandlas till ett annat åtagande under förutsättning att de villkor som anges i artikel 14.1 i förordning (EU) nr 807/2014 är uppfyllda.Ett sådant nytt åtagande ska minst omfatta en period om fem år, oavsett hur lång period som återstår av det ursprungliga åtagandet.I de fall en kompletterande insats läggs till ett befintligt åtagande för betesmarker och slåtterängar eller fäbodar ska det befintliga åtagandet omvandlas i enlighet med första stycket.Även i de fall nivån särskild skötsel läggs till ett befintligt åtagande för betesmarker och slåtterängar ska det befintliga åtagandet omvandlas i enlighet med första stycket. F (2018:771). 5 §5 §Den myndighet som beslutar om stöd får medge att befintliga åtaganden utökas om utökningen uppfyller de kriterier som anges i artikel 14.2 eller 15.2 i förordning (EU) nr 807/2014.6 §6 §Ett befintligt åtagande får minskas genom att enskilda marker tas bort om marken har ingått i ett motsvarande åtagande under minst fem år, så länge minskningen inte äventyrar syftet med åtagandet. Om marken har ingått i ett åtagande i mindre än fem år, ska åtagandet hävas för den areal som tagits bort. Om minskningen är så stor att den skulle äventyra syftet med åtagandet, ska hela åtagandet hävas.7 §7 §Stöd enligt denna förordning får kombineras i den utsträckning som framgår av andra stycket eller bilaga 3.Det sammanlagda stödet för åtaganden enligt detta kapitel får inte överstiga det sammanlagda stödbelopp som är tillåtet enligt bilaga II till förordning (EU) nr 1305/2013.8 §8 §Ett jordbruksskifte eller område ska omfatta en sammanhållen areal om minst 0,1 hektar för att berättiga till stöd. För stöd till skyddszoner enligt 24 § gäller dock att den totala skiftesarealen ska omfatta minst 0,1 hektar.9 §9 §I fråga om stöd som förutsätter hållande av djur får Jordbruksverket meddela föreskrifter om hur innehavet ska beräknas och inom vilka perioder djuren ska hållas.Betesmarker och slåtterängar10 §10 §Stöd får lämnas för allmän skötsel av betesmarker och slåtterängar eller särskild skötsel av betesmarker med särskilda värden, slåtterängar med särskilda värden, mosaikbetesmark, alvarbete, skogsbete och gräsfattig mark. Stöd får även lämnas för de kompletterande insatserna lieslåtter, efterbete, höhantering, lövtäkt, bränning och svårtillgängliga platser.11 §11 §Den mark som stöd lämnas för ska vara jordbruksmark av ägoslaget betesmark.Den som söker stöd ska äga eller arrendera marken eller ha ett nyttjanderättsavtal med markägaren.12 §12 §Den myndighet som beslutar om stöd ska fastställa de skötselvillkor som ska vara uppfyllda för att stöd ska lämnas.Fäbodar13 §13 §Stöd får lämnas för hållande av fäbod i bruk samt för skötsel av fäbodbete och den kompletterande insatsen särskild skötsel av fäbodbete.14 §14 §Den mark som stöd lämnas för ska vara jordbruksmark av ägoslag betesmark.Den som söker stöd ska förfoga över fäboden med tillhörande betesrätt.Restaurering av betesmarker och slåtterängar15 §15 §Stöd får lämnas för restaurering av betesmarker och slåtterängar.16 §16 §Den som söker stöd ska äga eller arrendera marken eller ha ett nyttjanderättsavtal med markägaren.17 §17 §Den mark som stöd lämnas för ska ha eller kunna återfå höga naturvärden.Marken ska även ha förutsättningar att kunna restaureras så att den kan bli ersättningsberättigad för särskild skötsel av betesmarker och slåtterängar eller fäbodbete med kompletterande insatser för särskild skötsel av fäbodbete.Vallodling18 §18 §Stöd får lämnas för vallodling.19 §19 §Den som söker stöd ska äga eller arrendera marken eller ha ett nyttjanderättsavtal med markägaren.För att vara stödberättigande ska marken vara jordbruksmark av ägoslag åkermark och vara belägen utanför det område som berättigar till kompensationsstöd enligt bilaga 2.Skötsel av våtmarker och dammar20 §20 §Stöd får lämnas för skötsel av våtmarker och dammar.21 §21 §Den som söker stöd ska äga eller arrendera marken eller ha ett nyttjanderättsavtal med markägaren.Marken ska vara jordbruksmark.Minskat kväveläckage22 §22 §Stöd får lämnas för odling av fånggröda och för vårbearbetning på åkermark i nitratkänsligt område.23 §23 §Den som söker stöd ska äga eller arrendera marken eller ha ett nyttjanderättsavtal med markägaren.Marken ska vara jordbruksmark av ägoslaget åkermark.Skyddszoner24 §24 §Stöd får lämnas för anläggning av skyddszoner på åkermark i nitratkänsligt område.24 a §24 a §Den som söker stöd ska äga eller arrendera marken eller ha ett nyttjanderättsavtal med markägaren.Marken ska vara jordbruksmark av ägoslaget åkermark. F (2017:1253). 25 §25 §Skyddszonen ska anläggas senast under våren första året i åtagandeperioden. Skyddszonen får inte brytas förrän på hösten det sista året i åtagandeperioden.Skyddszonen ska bestå av vallgräs eller vallbaljväxter.26 §26 §Skyddszoner mot vattendrag ska anläggas vid åkerkanten utmed ett vattenområde enligt definitionen i 11 kap. 2 § miljöbalken. F (2018:124). 27 §27 §Anpassade skyddszoner ska anläggas på erosionsbenägen mark, mark som riskerar att få skador i markstrukturen på grund av vägsalt eller mark som löper risk att översvämmas.Hotade husdjursraser28 §28 §Stöd får lämnas till djurägare som håller minst ett renrasigt djur av följande hotade husdjursraser:fjällko, rödkulla, väneko, ringamålako, bohuskulla, svensk lågland,dala pälsfår, fjällnäsfår, helsingefår, klövsjöfår, roslagsfår, svärdsjöfår, värmlandsfår, åsenfår, gutefår, ryafår, svenskt finullsfår, gestrikefår,svensk lantrasget, göingeget, jämtget, lappget, ochlinderödsvin. F (2016:16). 29 §29 §Djurägaren ska vara djurhållare på sitt produktionsplatsnummer.30 §30 §Får, getter och gyltor ska ha satts i avel för att berättiga till ersättning. Galtar ska vara äldre än sex månader för att berättiga till ersättning.Besättningar med får ska vara anslutna till förenklad kontroll eller program för bekämpning av sjukdomen Maedi-Visna. F (2016:16). 31 §31 §Nötkreatur ska vara över sex månader och registrerade i centrala nötkreatursregistret (CDB) för att berättiga till ersättning. F (2016:16). Lantrasföreningar32 §32 §Stöd får lämnas med 100 procent av de stödberättigande utgifterna och inom de ramar som anges i bilaga 1 till lantrasföreningar som bedriver bevarandearbete med hotade raser av de raser som anges i 33 §. En godkänd avelsplan ska finnas för den eller de raser som föreningen bevarar.33 §33 §Stöd lämnas för bevarandearbete i fråga om följande raser:fjällko, rödkulla, väneko, ringamålako, bohuskulla, svensk lågland,dala pälsfår, fjällnäsfår, helsingefår, klövsjöfår, roslagsfår, svärdsjöfår, värmlandsfår, åsenfår, gutefår, ryafår, svenskt finullsfår,svensk lantrasget, göingeget, jämtget, lappget,linderödsvin,gotlandsruss, svensk ardenner, nordsvensk brukshäst,bjurholmshöna, bohuslän-dals svarthöna, fiftyfive flowery, gotlandshöna, hedemorahöna, kindahöna, gammalsvensk dvärghöna, svensk dvärghöna, orusthöna, skånsk blommehöna, åsbohöna, ölandshöna, öländsk dvärghöna,skånegås, ölandsgås,blekingeanka, svensk blå anka, svensk gul anka, svensk myskanka,gotlandskanin, mellerudskanin, svensk pälskanin, ochnordiskt bi.9 kap.Ekologiskt jordbruk1 §1 §I detta kapitel finns bestämmelser om stöd till ekologiskt jordbruk enligt artikel 29 i förordning (EU) nr 1305/2013.2 §2 §Stöd för ekologisk produktion får lämnas årligen under förutsättning att stödmottagaren under en period av fem år åtar sig att vidta sådana åtgärder eller bedriva sådan odling som avses i detta kapitel. Ett sådant åtagande får förlängas med ett år i taget.För stöd för omställning till ekologisk produktion gäller åtagandet i stället i två år. I de fall omställningen är färdig med godkänt resultat inom kortare tid än två år kan dock åtagandet avslutas tidigare.3 §3 §Stöd får lämnas med de ersättningsnivåer som anges i bilaga 1.4 §4 §Den myndighet som beslutar om stöd kan medge att befintliga åtaganden utökas om utökningen uppfyller de kriterier som anges i artikel 14.2 eller 15.2 i förordning (EU) nr 807/2014.Den myndighet som fattar beslut om stöd får medge att ett åtagande enligt 2 § omvandlas till ett annat åtagande under förutsättning att de villkor som anges i artikel 14.1 i förordning (EU) nr 807/2014 är uppfyllda.I de fall åtagande för djurhållning läggs till ett befintligt åtagande ska det befintliga åtagandet omvandlas till ett nytt åtagande om två eller fem år, oavsett hur mycket av perioden för det ursprungliga åtagandet som redan har genomförts. F (2016:16). 5 §5 §Ett jordbruksskifte eller område ska omfatta en sammanhållen areal om minst 0,1 hektar för att berättiga till stöd.6 §6 §Jordbruksverket får meddela föreskrifter om hur innehavet ska beräknas och inom vilka perioder djuren ska hållas i fråga om stöd som förutsätter hållande av djur.7 §7 §För att vara ersättningsberättigande ska grödan odlas för att användas till foder, livsmedel eller utsäde. Även 1-åriga jordbruksgrödor som används för industriändamål ger rätt till ersättning.8 §8 §Ytterligare ersättning får lämnas till jordbrukare för åkermark enligt 7 § eller för mark som omfattas av ett åtagande för betesmarker och slåtterängar enligt 8 kap. 10 och 11 §§ eller som omfattats av ett åtagande för skötsel av betesmarker och slåtterängar enligt 2 kap. 11 och 12 §§ förordningen (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder om jordbrukaren har ekologisk djurhållning av djurslagen mjölkkor, am- och dikor, ungnöt, tackor, getter (hondjur), suggor, slaktsvin, värphöns eller slaktkycklingar.Ersättning för åkermark lämnas för så stor areal som motsvaras av en djurenhet per hektar. Ersättning för betesmarker och slåtterängar lämnas för så stor areal som motsvaras av en halv djurenhet per hektar.Omställning till ekologisk produktion9 §9 §Den som söker stöd ska äga eller arrendera marken eller ha ett nyttjanderättsavtal med markägaren.För åtaganden för omställning till ekologisk växtodling ska marken vara av ägoslaget åkermark. För ersättning för omställning till ekologisk djurhållning ska marken vara av ägoslaget åkermark eller ägoslaget betesmark som ingår i ett miljöersättningsåtagande för betesmarker och slåtterängar.Produktionen ska vara godkänd för omställning till ekologisk produktion av ett ackrediterat certifieringsföretag.Ersättning för ekologisk produktion10 §10 §Den som söker stöd ska äga eller arrendera marken eller ha ett nyttjanderättsavtal med markägaren.För åtaganden för ekologisk växtodling ska marken vara av ägoslaget åkermark. För ersättning för ekologisk djurhållning ska marken vara av ägoslaget åkermark eller ägoslaget betesmark som ingår i ett miljöersättningsåtagande för betesmarker och slåtterängar.Produktionen ska vara godkänd som ekologisk produktion av ett ackrediterat certifieringsföretag.11 §11 §Ett befintligt åtagande får minskas genom att enskilda marker tas bort om marken har ingått i ett motsvarande åtagande under minst fem år, så länge minskningen inte äventyrar syftet med åtagandet. Om marken har ingått i ett åtagande i mindre än fem år, ska åtagandet hävas för den areal som tagits bort. Om minskningen är så stor att den skulle äventyra syftet med åtagandet, ska hela åtagandet hävas.10 kap.Kompensationsstöd1 §1 §I detta kapitel finns bestämmelser om stöd till områden med naturliga eller andra särskilda begränsningar enligt artiklarna 31 och 32 i förordning (EU) nr 1305/2013.2 §2 §Stöd lämnas för grovfodergrödor, växtodlingsgrödor och extensiva grödor med de belopp och till de områden som framgår av bilaga 1 och 2.Stödvillkor för företaget2 a §2 a §Ett jordbruksskifte eller område ska omfatta en sammanhållen areal om minst 0,1 hektar för att berättiga till stöd. För stöd till skyddszoner enligt 9 § gäller dock att den totala skiftesarealen ska omfatta minst 0,1 hektar. F (2017:243). 3 §3 §En ansökan om kompensationsstöd ska omfatta en redovisning av minst 4 hektar åkermark eller betesmark i de områden som anges i bilaga 2 för att kompensationsstöd ska betalas ut. Jordbrukaren ska bedriva jordbruk på minst 4 hektar inom de områden som anges i bilaga 2. Under åren 2015–2018 ingår areal i områden som anges i bilaga 4 i dessa 4 hektar. F (2016:16). Stödvillkor för marken4 §4 §Den som söker stöd ska äga eller arrendera marken eller ha ett nyttjanderättsavtal med markägaren. Marken ska vara åkermark eller betesmark.Areal med grovfodergrödor5 §5 §Med areal med grovfodergrödor avses all åkermark eller betesmark på jordbrukarens företag med betesmarker, slåtterängar, grönfoder, vall och foderbetor. Även sådan åkermark och betesmark med grovfodergrödor som jordbrukaren inte ansöker om utbetalning för eller som finns utanför kompensationsområdet enligt bilaga 2 ingår i arealen med grovfodergrödor.All åkermark och betesmark på företaget där grödan odlas och skördas eller betas som grovfoder ska redovisas och räknas som en grovfodergröda om jordbrukaren söker utbetalning för typ 1, 2 eller 3 enligt bilaga 1.Jordbruksverket får meddela föreskrifter om undantag från vad som ska redovisas och räknas som grovfodergröda när det gäller mark i träda. F (2016:16). 6 §6 §För att jordbrukarens areal med grovfodergrödor ska ingå i typ 1, 2 eller 3 ska lantbrukaren sköta all sin areal med grovfodergrödor genom att för varje hektar ha djurhållning av minst följande djurenheter av tackor, getter av honkön samt nötkreatur som är äldre än sex månader:
Område
Typ 1
Typ 2
Typ 3
1–5 
0,65 
0,3 
0,1 
6–12 
0,4 
0,1 
Lantbrukarens hela areal med grovfodergrödor ingår i antingen typ 1, 2 eller 3, beroende på vilken som motsvarar högst krav och som lantbrukaren uppfyller kravet för. Uppfylls inte kravet för typ 3 ingår hela arealen med grovfodergrödor i typ 5. En lantbrukare har aldrig foderareal i mer än en typ av jordbruk. F (2017:1253). 7 §7 §Jordbruksverket får meddela föreskrifter om hur innehavet ska beräknas och inom vilka perioder djuren ska hållas i fråga om stöd som förutsätter hållande av djur.Växtodlingsgrödor8 §8 §Med växtodlingsgrödor avses spannmål som odlas minst till full axgång, proteingrödor, ärtor och bönor som används till livsmedel, oljeväxter, fibergrödor, hampa, potatis, sockerbetor, frövall, energiskog, grönsaker, kryddväxter, frukt och bär samt plantskoleväxter.Extensiva grödor9 §9 §Med extensiva grödor avses grödor som odlas i skyddszoner, gröngödsling, vallgrödor som endast används för energiändamål eller levereras till vallfodertork enligt kontrakt samt rörflen och övriga grödor som odlas med syfte att få en skörd men som inte är växtodlingsgrödor och grovfodergrödor.11 kap.Djurens välbefinnande1 §1 §I detta kapitel finns bestämmelser om stöd till djurens välbefinnande enligt artikel 33 i förordning (EU) nr 1305/2013. Stöd lämnas med de ersättningsnivåer som anges i bilaga 1.2 §2 §Stöd får lämnas årligen under förutsättning att stödmottagaren åtar sig att under ett år vidta åtgärder som avses i 3 §.3 §3 §Stöd lämnas förextra djuromsorg för får,extra djuromsorg för suggor, ochutökad klövhälsovård för mjölkkor.4 §4 §Den som söker ersättning ska vara registrerad djurhållare på sitt produktionsplatsnummer.För ersättning för extra djuromsorg för får gäller dessutom att den sökande ska ha minst en djurenhet i sin ansökan om åtagande.5 §5 §Jordbruksverket får meddela föreskrifter om hur innehavet ska beräknas och inom vilka perioder djuren ska hållas i fråga om stöd som förutsätter hållande av djur.12 kap.Samarbete1 §1 §Stöd får lämnas för samarbetsåtgärder enligt artikel 35 i förordning (EU) nr 1305/2013. F (2016:16). 2 §2 §Stöd får lämnas med minst 70 och högst 100 procent av de stödberättigande utgifterna och i enlighet med bilaga 1.Stödnivån för en investering inom ett projekt ska vara samma som om investeringen sökts enligt 4, 5 eller 6 kap. För övriga delar i projektet lämnas stöd med 100 procent av de stödberättigande utgifterna. F (2017:1253). 3 §3 §För att projektet ska vara stödberättigande ska minst två aktörer ingå i samarbetet.Första stycket gäller dock inte stöd till pilotprojekt och stöd till utveckling av nya produkter, metoder, processer och tekniker.Stöd beviljas inte till pågående samarbetsprojekt, vilket innebär att befintlig verksamhet inom redan etablerade kluster eller nätverk inte beviljas stöd.4 §4 §Stöd får beviljas till transnationellt samarbete som komplement till ett projekt som redan har beviljats enligt 3 kap. eller detta kapitel.5 §5 §För stöd för att bilda innovationsgrupper och för innovationsprojekt inom Europeiska innovationspartnerskapet (EIP) gäller att innovationsgruppen ska ha ett samarbetsavtal om det inte är obehövligt att gruppen har ett sådant avtal. F (2017:1253). Bilaga 1
Investeringar i fysiska tillgångar (4 kap.)  
Engångsröjning av betesmark  
Ersättningsnivå 
5 000 kr/ha 
Lägsta ersättningsnivå (kr) 
1 000 
Reglerbar dränering  
Ersättningsnivå 
8 000 kr/brunn 
Lägsta ersättningsnivå (kr) 
8 000 
Stängsel mot rovdjur  
Ersättningsnivå 
50 kr/m 
Lägsta ersättningsnivå (kr) 
1 000 
Förädlingsstöd  
Ersättning av utgift (%) 
40Stöd som avser investeringar kopplade till ett innovationsprojekt inom ramen för det europeiska innovationspartnerskapet (EIP) ska höjas med ytterligare 10 procent.  
Lägsta stödberättigande utgifter (kr) 
100 000 
Högsta ersättningsnivå (kr) 
600 000–4 000 000Stödmyndigheten beslutar det exakta högsta stödbeloppet inom detta intervall utifrån regionala förutsättningar och prioriteringar. En stödmottagare kan sammanlagt endast få stöd upp till det högsta stödbeloppet inom en period av tre år. Detta gäller per delåtgärd och fokusområde och tiden räknas från den först inkomna ansökan.  
Investeringar i jordbruk  
Ersättning av utgift (%) 
40Stöd som avser investeringar kopplade till ett innovationsprojekt inom ramen för det europeiska innovationspartnerskapet (EIP) ska höjas med ytterligare 10 procent. , Stöd inom Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands, Västernorrlands, Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län (exklusive rennäringsföretag) får höjas med ytterligare 10 procent i de fall där investeringen är kopplad till betande djur och jordbrukets konkurrenskraft.  
Lägsta stödberättigande utgifter (kr) 
50 000Fleråriga energigrödor enligt enhetskostnad och renvaktarstugor., 100 000 
Högsta ersättningsnivå (kr) 
1 000 000–7 000 000Stödmyndigheten beslutar det exakta högsta stödbeloppet inom detta intervall utifrån regionala förutsättningar och prioriteringar. En stödmottagare kan sammanlagt endast få stöd upp till det högsta stödbeloppet inom en period av tre år. Detta gäller per delåtgärd och fokusområde och tiden räknas från den först inkomna ansökan. 100 000Stöd till renvaktarstugor.  
Jordbruks- och affärsutveckling (5 kap.)
Skapa och utveckla annan verksamhet än jordbruk  
Ersättning av utgift (%) 
40 
Lägsta stödberättigande utgifter (kr) 
100 000 
Högsta ersättningsnivå  
Förnybar energi: 1 000 000 kr– 200 000 euroStödmyndigheten beslutar det exakta högsta stödbeloppet inom detta intervall utifrån regionala förutsättningar och prioriteringar. En stödmottagare kan sammanlagt endast få stöd upp till det högsta stödbeloppet inom en period av tre år. Detta gäller per delåtgärd och fokusområde och tiden räknas från den först inkomna ansökan. Gödselbaserad biogas: 40 000 000 kr Jobbskapande: 600 000 kr–200 000 euroStödmyndigheten beslutar det exakta högsta stödbeloppet inom detta intervall utifrån regionala förutsättningar och prioriteringar. En stödmottagare kan sammanlagt endast få stöd upp till det högsta stödbeloppet inom en period av tre år. Detta gäller per delåtgärd och fokusområde och tiden räknas från den först inkomna ansökan.  
Grundläggande tjänster och förnyelse av samhällen på landsbygden (6 kap.)
Bredband  
Ersättning av utgift (%) 
40–90Stödandelen fastställs per län utifrån riktlinjer från Jordbruksverket. Procentandelen ska anges i stödmyndigheternas handlingsplaner. En och samma stödprocent tillämpas i alla projekt inom ett län och kan justeras på begäran av länen om förutsättningarna ändras.  
Lägsta stödberättigande utgifter (kr) 
100 000 
Högsta ersättningsnivå  
10 000 000 euro/projekt 
Infrastruktur för rekreation och turistinformation  
Ersättning av utgift (%) 
100Stöd till stigar och leder genom skog och mark beräknas utifrån enhetskostnad enligt föreskrifter som Jordbruksverket meddelar med stöd av 1 kap. 41 och 42 §§. , För delåtgärd 7.2 och 7.5 lämnas stöd med 100 procent av stödberättigade utgifter om sökanden är en offentlig aktör. Detta gäller även delåtgärd 7.4 med undantag för insatser som avser kommersiell service, fokusområde 6 b. För delåtgärd 7.6 kan stöd i särskilt motiverade fall ges med 100 procent (våtmark och dammar, tvåstegsdiken och förbättrad vattenkvalitet)., 90Stöd till stigar och leder genom skog och mark beräknas utifrån enhetskostnad enligt föreskrifter som Jordbruksverket meddelar med stöd av 1 kap. 41 och 42 §§.  
Lägsta stödberättigande utgifter (kr) 
100 000 
Högsta ersättningsnivå (kr) 
– 
Service och fritid på landsbygden  
Ersättning av utgift (%) 
100För delåtgärd 7.2 och 7.5 lämnas stöd med 100 procent av stödberättigade utgifter om sökanden är en offentlig aktör. Detta gäller även delåtgärd 7.4 med undantag för insatser som avser kommersiell service, fokusområde 6 b. För delåtgärd 7.6 kan stöd i särskilt motiverade fall ges med 100 procent (våtmark och dammar, tvåstegsdiken och förbättrad vattenkvalitet)., 90, 50 
Lägsta stödberättigande utgifter (kr) 
100 000Investeringar i idrotts- och fritidsanläggningar samt samlingslokaler., 50 000, 30 000Gäller om investeringen avser förbättrad tillgänglighet, nystart av nedlagd butik, försäljningsställe för dagligvaror, drivmedel eller servicepunkt som är högt prioriterad i länsstyrelsens handlingsplan utifrån de regionala serviceprogrammen, investeringar vars huvudsyfte är förbättrad miljö och klimat samt investeringar som görs för att komplettera ett försäljningsställe för dagligvaror eller drivmedel med andra grundläggande servicefunktioner.  
Högsta ersättningsnivå (kr) 
600 000–4 000 000Stödmyndigheten beslutar det exakta högsta stödbeloppet inom detta intervall utifrån regionala förutsättningar och prioriteringar. Beloppet ska anges i stödmyndigheternas handlingsplaner. En stödmottagare kan sammanlagt endast få stöd upp till det högsta stödbeloppet inom en period av tre år. Detta gäller per delåtgärd och fokusområde och tiden räknas från den först inkomna ansökan.  
Småskalig infrastruktur  
Ersättning av utgift (%) 
100För delåtgärd 7.2 och 7.5 lämnas stöd med 100 procent av stödberättigade utgifter om sökanden är en offentlig aktör. Detta gäller även delåtgärd 7.4 med undantag för insatser som avser kommersiell service, fokusområde 6 b. För delåtgärd 7.6 kan stöd i särskilt motiverade fall ges med 100 procent (våtmark och dammar, tvåstegsdiken och förbättrad vattenkvalitet)., 90 
Lägsta stödberättigande utgifter (kr) 
100 000 
Högsta ersättningsnivå (kr) 
– 
Utveckling av natur- och kulturvärden  
Ersättning av utgift (%) 
100För delåtgärd 7.2 och 7.5 lämnas stöd med 100 procent av stödberättigade utgifter om sökanden är en offentlig aktör. Detta gäller även delåtgärd 7.4 med undantag för insatser som avser kommersiell service, fokusområde 6 b. För delåtgärd 7.6 kan stöd i särskilt motiverade fall ges med 100 procent (våtmark och dammar, tvåstegsdiken och förbättrad vattenkvalitet). , Stöd ges med 100 procent av stödberättigande utgifter om offentliga aktörer är sökande av projekt inom utveckling av natur- och kulturmiljöer samt kulturhistoriska byggnader., 90Stöd ges med 50 procent för miljöinvesteringar med begränsad miljönytta och till projekt inom fokusområde 6b där den sökande är ett företag som inte är en offentlig aktör samt äger fastigheten där investeringen genomförs. Stöd ges med 90 procent för övriga projekt där sökanden inte är en offentlig aktör., 50Stöd ges med 50 procent för miljöinvesteringar med begränsad miljönytta och till projekt inom fokusområde 6b där den sökande är ett företag som inte är en offentlig aktör samt äger fastigheten där investeringen genomförs. Stöd ges med 90 procent för övriga projekt där sökanden inte är en offentlig aktör.  
Lägsta stödberättigande utgifter (kr) 
30 000, 50 000Utveckling av natur- och kulturmiljöer samt kulturhistoriska byggnader.  
Högsta ersättningsnivå (kr) 
Våtmarker och dammar:200 000 kr/ha (400 000 kr/ha)För våtmarker och dammar är gränsen 200 000 kr/ha. I särskilt motiverade fall kan stöd ges för 100 procent av stödberättigande utgifter upp till 400 000 kr/ha. Tvåstegsdiken: 1 000 kr/mHögsta belopp per projekt:Återställa och restaurera kulturmiljöer i renskötselområdet, 250 000 krÖvriga miljöinvesteringar inom utveckling av natur- och kulturvärden (fokusområde 4 a, 4b, och 4 c), 15 000 000Stödmyndigheten beslutar det exakta högsta stödbeloppet utifrån regionala förutsättningar och prioriteringar. Beloppet ska anges i stödmyndigheternas handlingsplaner. Investeringar inom utveckling av natur- och kulturvärden (6b), –  
Investeringar i utveckling av skogsområden och förbättring av skogars livskraft (7 kap.)
Skogens miljövärden  
Ersättningsnivå 
Naturvårdsbränning:28 000 kr/bränning, 9 000 kr/haRensa stenmur:8,50 kr/mRensa kulturmiljöer:1 300 kr/stGallra fram ädellöv- och lövrik skog:9 000 kr/haSköta natur- och kulturmiljöer i skog:9 000 kr/haSkapa våtmark i skog:15 000 kr/ha 
Lägsta ersättningsnivå (kr) 
5 000 
Högsta ersättningsnivå 
60 000 000Stödmyndigheten beslutar det högsta stödbeloppet utifrån regionala förutsättningar och prioriteringar. Beloppet ska anges i stödmyndighetens handlingsplaner. Det får dock inte överstiga 60 miljoner kronor.  
Återställande av skadad skog  
Ersättning av utgift (%) 
100 
Lägsta ersättningsnivå (kr) 
50 000 
Högsta ersättningsnivå (kr) 
– 
Miljö- och klimatvänligt jordbruk (8 kap.)  
Betesmarker och slåtterängar  
Markklass  
Ersättningsnivå Beräknade stödbelopp för betesmarker och slåtterängar, inklusive komplement, som är lägre än 1 000 kronor per stödår betalas inte ut.  
Betesmarker och slåtterängar med allmän skötsel  
1 000 kr/ha 
Betesmarker med särskild skötsel  
2 800 kr/ha 
Slåtterängar med särskild skötsel  
5 500 kr/ha 
Alvarbete  
1 400 kr/ha 
Skogsbete  
3 500 kr/ha 
Gräsfattiga marker  
2 700 kr/ha 
Mosaikbetesmarker  
2 700 kr/ha 
Betesmarker och slåtterängar – Kompletterande insatser  
Komplement  
Ersättningsnivå Beräknade stödbelopp för betesmarker och slåtterängar, inklusive komplement, som är lägre än 1 000 kronor per stödår betalas inte ut.  
Efterbete 
700 kr/ha 
Lövtäkt 
100 kr/haI genomsnitt finns 10 fastställda lövtäktsträd per hektar, vilket ger en ersättningsnivå på 1 000 kr/ha. Det får finnas högst 20 fastställda lövtäktsträd per hektar.  
Bränning 
800 kr/ha 
Höhantering 
1 700 kr/ha 
Lieslåtter 
7 000 kr/ha 
Svårtillgängliga platser 
1 000 kr/ha 
Fäbodar  
Delåtgärdens delar  
Ersättningsnivå Beräknade stödbelopp som är lägre än 1 000 kronor per stödår betalas inte ut.  
Fäbod i bruk: Huvudfäbod 
3 333 kr/ha, där en fäbod i bruk består av 6 hektar 
Fäbod i bruk: Kompletterande  
500 kr/ha, där en kompletterande fäbod består av 6 hektar 
Fäbodbete  
1 000 kr/ha 
Komplement särskild skötsel av fäbodbete  
1 200 kr/ha 
Hotade husdjursraser  
Djurslag  
Ersättningsnivå Beräknade stödbelopp som är lägre än 1 000 kronor per stödår betalas inte ut.  
Getter  
1 450 kr/djurenhet 
Svin  
2 050 kr/djurenhet  
Nöt 
1 450 kr/djurenhet  
Får  
1 450 kr/djurenhet  
Minskat kväveläckage  
Delåtgärdens delar  
Ersättningsnivå Beräknade stödbelopp som är lägre än 1 000 kronor per stödår betalas inte ut.  
Fånggröda  
1 100 kr/ha 
Vårbearbetning  
600 kr/ha 
Lantrasföreningar  
Stöd ges till 100 procent av stödberättigande utgifter. Stöd beviljas inte till ansökningar om stöd med mindre än 50 000 kronor i stödberättigande utgifter. 
Restaurering av betesmarker och slåtterängar  
Ersättningsnivå Beräknade stödbelopp som är lägre än 1 000 kronor per stödår betalas inte ut.  
3 600 kr/ha 
Skyddszoner  
Delåtgärdens delar  
Ersättningsnivå Beräknade stödbelopp som är lägre än 1 000 kronor per stödår betalas inte ut.  
Skyddszon mot vattendrag 
3 000 kr/ha 
Anpassade skyddszoner 
3 000 kr/ha 
Skötsel av våtmarker och dammar  
Delåtgärdens delar  
Ersättningsnivå Beräknade stödbelopp som är lägre än 1 000 kronor per stödår betalas inte ut.  
Skötsel av våtmarker och dammar  
4 000 kr/ha 
Markersättning i hela landet utom Götalands Södra Slättbygder, åkermark  
1 000 kr/ha 
Markersättning i Götalands Södra Slättbygder, åkermark  
3 000 kr/ha 
Vallodling  
Ersättningsnivå Beräknade stödbelopp som är lägre än 1 000 kronor per stödår betalas inte ut.  
500 kr/ha 
Ekologiskt jordbruk (9 kap.)  
Ekologisk produktion  
Produktionskategori  
Ersättningsnivå Beräknade stödbelopp som är lägre än 1 000 kronor per stödår betalas inte ut.  
Spannmål/oljeväxter/proteingrödor m.m. (ej vallodling på åkermark) 
1 500 kr/ha 
Potatis och grönsaker 
5 000 kr/ha 
Frukt och bär 
7 500 kr/ha 
Djurersättning  
1 600 kr/ha åkermark, där 1 hektar åkermark motsvarar 1 djurenhet. 800 kr/ha betesmark, där 2 hektar betesmark motsvarar 1 djurenhet 
Omställning till ekologisk produktion  
Produktionskategori  
Ersättningsnivå Beräknade stödbelopp som är lägre än 1 000 kronor per stödår betalas inte ut.  
Spannmål/oljeväxter/proteingrödor m.m. (ej vallodling på åkermark) 
1 500 kr/ha 
Potatis och grönsaker  
5 000 kr/ha 
Frukt och bär 
7 500 kr/ha 
Djurersättning  
1 600 kr/ha åkermark, där 1 hektar åkermark motsvarar 1 djurenhet. 800 kr/ha betesmark, där 2 hektar betesmark motsvarar 1 djurenhet 
Stöd till områden med naturliga eller andra särskilda begränsningar (10 kap.)  
Kompensationsstöd i bergsområden Beräknade stödbelopp som är lägre än 1 000 kronor per stödår betalas inte ut. , För lantbrukarens stödberättigande areal över 200 hektar inom typ 1, 2 eller 3 trappas stödet ned till 80 procent av ersättningsnivån. Om stödet vid nedtrappningen blir mindre än 210 kronor betalas inget stöd för arealen över 200 hektar. , För lantbrukarens stödberättigande areal över 70 hektar inom typ 4 trappas stödet ned till 80 procent av ersättningsnivån. , För lantbrukarens stödberättigande areal över 70 hektar inom typ 5 trappas stödet ned till 80 procent av ersättningsnivån. Om stödet vid nedtrappning blir mindre än 210 kronor, betalas inget stöd för arealen över 70 hektar.  
Område/Jordbrukstyp  
1  
2  
3  
4  
5  
 
Jordbruk med betesdjur och fodergrödor på åkermark 
Jordbruk med betesdjur och naturbetesmark 
Jordbruk med betesdjur och andra mycket extensiva naturbetesmarker 
Jordbruk med växtodling 
Extensivt jordbruk 
5 400 
2 600 
1 000 
1 200 
400 
4 100 
2 300 
1 000 
1 200 
300 
3 900 
2 100 
800 
1 200 
250 
3 300 
1 700 
700 
1 200 
250 
3 000 
1 500 
600 
1 200 
250 
Kompensationsstöd i områden med naturliga begränsningar Beräknade stödbelopp som är lägre än 1 000 kronor per stödår betalas inte ut. , För lantbrukarens stödberättigande areal över 200 hektar inom typ 1, 2 eller 3 trappas stödet ned till 80 procent av ersättningsnivån. Om stödet vid nedtrappningen blir mindre än 210 kronor betalas inget stöd för arealen över 200 hektar. , För lantbrukarens stödberättigande areal över 70 hektar inom typ 4 trappas stödet ned till 80 procent av ersättningsnivån.  
Område/Jordbrukstyp  
1  
2  
3  
4  
5  
2 100 
1 000 
300 
800 
1 600 
700 
250 
800 
1 200 
600 
250 
600 
800 
400 
700 
10 
600 
300 
800 
Kompensationsstöd i områden med särskilda begränsningar Beräknade stödbelopp som är lägre än 1 000 kronor per stödår betalas inte ut. , För lantbrukarens stödberättigande areal över 200 hektar inom typ 1, 2 eller 3 trappas stödet ned till 80 procent av ersättningsnivån. Om stödet vid nedtrappningen blir mindre än 210 kronor betalas inget stöd för arealen över 200 hektar. , För lantbrukarens stödberättigande areal över 70 hektar inom typ 4 trappas stödet ned till 80 procent av ersättningsnivån.  
Område/Jordbrukstyp  
1  
2  
3  
4  
5  
11 
1 000 
400 
800 
12 
1 600 
500 
700 
Djurens välbefinnande (11 kap.)  
Extra djuromsorg får  
Ersättningsnivå 
2 000 kr/DE 
Lägsta ersättningsnivå (kr) 
1 000 
Extra djuromsorg suggor  
Ersättningsnivå 
2 000 kr/DE 
Lägsta ersättningsnivå (kr) 
1 000 
Utökad klövhälsovård för mjölkkor  
Ersättningsnivå 
220 kr/DE 
Lägsta ersättningsnivå (kr) 
1 000 
Samarbete (12 kap.)  
Utveckling inom jordbruk och livsmedel samt pilotprojekt  
Ersättning av utgift (%) 
70Projekt för ökad konkurrenskraft i jordbruket, trädgårdsnäringen och rennäringen samt ökad djurvälfärd., 90Projekt inom miljö, klimat och jobbskapande på landsbygden. För projekt inom jobbskapande på landsbygden ges stöd med 100 procent av stödberättigade utgifter om sökanden är en offentlig aktör. För övriga projekt inom jobbskapande på landsbygden lämnas stöd med 90 procent av stödberättigade utgifter., 100Projekt inom miljö, klimat och jobbskapande på landsbygden. För projekt inom jobbskapande på landsbygden ges stöd med 100 procent av stödberättigade utgifter om sökanden är en offentlig aktör. För övriga projekt inom jobbskapande på landsbygden lämnas stöd med 90 procent av stödberättigade utgifter.  
Lägsta stödberättigande utgift (kr) 
100 000, 30 000Transnationellt samarbete (inte tillämpbart för projekt inom området människors livsmiljö).  
Högsta ersättningsnivå  
– 
Innovationsgrupper och innovationsprojekt (EIP)  
Ersättning av utgift (%) 
100Stödnivån för en investering inom ett projekt ska vara densamma som om investeringen sökts inom relevant delåtgärd och fokusområde i åtgärderna 4, 6 eller 7.  
Lägsta stödberättigande utgift (kr) 
100 000, 50 000Bildande av innovationsgrupper., 30 000Transnationellt samarbete (inte tillämpbart för projekt inom området människors livsmiljö).  
Högsta ersättningsnivå (kr) 
– 
Miljö och klimat  
Ersättning av utgift (%) 
70Projekt med landskapsperspektiv för ökad konkurrenskraft i skogen., 90Projekt inom miljö., 100 
Lägsta stödberättigande utgift (kr) 
100 000, 50 000Projekt inom området människors livsmiljö., 30 000Transnationellt samarbete (inte tillämpbart för projekt inom området människors livsmiljö).  
Högsta ersättningsnivå (kr) 
– 
Korta leveranskedjor och lokala marknader  
Ersättning av utgift (%) 
90 
Lägsta stödberättigande utgift (kr) 
100 000, 30 000Transnationellt samarbete (inte tillämpbart för projekt inom området människors livsmiljö).  
Högsta ersättningsnivå (kr) 
– 
Diversifiering  
Ersättning av utgift (%) 
90 
Lägsta stödberättigande utgift (kr) 
100 000, 30 000Transnationellt samarbete (inte tillämpbart för projekt inom området människors livsmiljö).  
Högsta ersättningsnivå (kr) 
– 
F (2018:124). Bilaga 2Stödområdesindelning för bergsområden enligt artikel 32.1.a i förordning (EU) nr 1305/2013 Stödområde 1
Län
Kommun
Församling
Dalarna 
Älvdalen 
Idre 
Jämtland  
Krokom 
Hotagen 
Strömsund 
Frostviken 
Åre 
Åre 
Kall 
Undersåker 
Berg 
Storsjö 
Härjedalen 
Linsell 
Hede 
Ljusnedal 
Tännäs 
Västerbotten 
Storuman 
Tärna 
Sorsele 
Sorsele 
Dorotea 
Risbäck 
Vilhelmina 
Vilhelmina  
Norrbotten 
Arvidsjaur 
Arvidsjaur 
Arjeplog 
Arjeplog 
Jokkmokk 
Jokkmokk 
Porjus 
Pajala 
Muonionalusta 
Junosuando 
Gällivare 
Gällivare 
Nilivaara 
Malmberget 
Kiruna 
Jukkasjärvi 
Vittangi 
Karesuando 
Stödområde 2
Län
Kommun
Församling
Dalarna 
Malung 
Lima 
Transtrand 
Älvdalen 
Särna 
Västernorrland 
Örnsköldsvik 
Trehörningsjö 
Jämtland 
Ragunda 
Borgvattnet 
Stugun 
Bräcke 
Bräcke 
Nyhem 
Håsjö 
Sundsjö 
Revsund 
Bodsjö 
Krokom 
Näskott 
Aspås 
Ås 
Laxsjö 
Föllinge 
Offerdal 
Alsen 
Strömsund 
Ström 
Alanäs 
Gåxsjö 
Hammerdal 
Bodum 
Tåsjö 
Åre 
Mattmar 
Mörsil 
Hallen 
Berg 
Berg 
Hackås 
Oviken 
Myssjö 
Åsarne 
Klövsjö 
Rätan 
Härjedalen 
Sveg 
Vemdalen 
Ängersjö 
Lillhärdal 
Östersund 
Östersund 
Frösö 
Sunne 
Näs 
Lockne 
Marieby 
Brunflo 
Kyrkås 
Lit 
Häggenås 
Västerbotten 
Vindeln 
Vindeln 
Åmsele 
Norsjö 
Norsjö 
Malå 
Malå 
Storuman 
Stensele 
Sorsele 
Gargnäs 
Dorotea 
Dorotea 
Åsele 
Åsele 
Fredrika 
Lycksele 
Lycksele 
Björksele 
Örträsk 
Skellefteå 
Boliden 
Fällfors 
Jörn 
Kalvträsk 
Norrbotten 
Jokkmokk 
Vuollerim 
Övertorneå 
Svanstein 
Pajala 
Pajala 
Korpilombolo 
Tärendö 
Gällivare 
Hakkas 
Stödområde 3
Län
Kommun
Församling
Värmland 
Torsby 
Södra Finnskoga 
Dalarna 
Älvdalen 
Älvdalen 
Gävleborg 
Nordanstig 
Hassela 
Ljusdal 
Hamra 
Los 
Kårböle 
Västernorrland 
Ånge 
Haverö 
Timrå 
Ljustorp 
Härnösand 
Stigsjö 
Viksjö 
Sundsvall 
Indal 
Holm 
Liden 
Kramfors 
Nordingrå 
Vibyggerå 
Ullånger 
Torsåker 
Sollefteå 
Graninge 
Junsele 
Edsele 
Ramsele 
Örnsköldsvik 
Örnsköldsvik 
Anundsjö 
Skorped 
Sidensjö 
Nätra 
Själevad 
Mo 
Gideå 
Björna 
Jämtland 
Ragunda 
Ragunda 
Bräcke 
Hällesjö 
Krokom 
Rödön 
Strömsund 
Fjällsjö 
Åre 
Marby 
Härjedalen 
Älvros 
Överhogdal 
Ytterhogdal 
Östersund 
Norderö 
Västerbotten 
Nordmaling 
Nordmaling 
Bjurholm 
Bjurholm 
Robertsfors 
Bygdeå 
Nysätra 
Vännäs 
Vännäs  
Umeå 
Umeå landsförsamling 
Tavelsjö 
Sävar 
Skellefteå 
Skellefteå landsförsamling 
Kågedalen  
Byske  
Lövånger 
Burträsk 
Norrbotten 
Överkalix 
Överkalix 
 
Kalix 
Nederkalix 
Töre 
Övertorneå 
Övertorneå 
Hietaniemi 
Älvsbyn 
Älvsby 
Luleå 
Luleå domkyrkoförsamling 
Örnäset 
Nederluleå 
Råneå 
Piteå 
Piteå stadsförsamling 
Hortlax 
Piteå landsförsamling 
Norrfjärden 
Boden 
Överluleå 
Gunnarsbyn 
Edefors 
Sävast 
Haparanda 
Nedertorneå-Haparanda 
Stödområde 4
Län
Kommun
Församling
Värmland 
Torsby 
Lekvattnet 
Nyskoga 
Norra Finnskoga 
Dalby 
Norra Ny 
Filipstad 
Rämmen 
Hagfors 
Gustav Adolf 
Dalarna 
Vansbro 
Järna 
Nås 
Äppelbo 
Malung 
Malung 
Rättvik 
Boda 
Ore 
Orsa 
Orsa 
Mora 
Våmhus 
Venjan 
Falun 
Bjursås 
Ludvika 
Säfsnäs 
Gävleborg 
Ovanåker 
Ovanåker 
Voxna 
Nordanstig 
Ilsbo 
Harmånger 
Jättendal 
Gnarp 
Bergsjö 
Ljusdal 
Ljusdal 
Färila 
Ramsjö 
Järvsö 
Bollnäs 
Rengsjö 
Undersvik 
Arbrå 
Hudiksvall 
Bjuråker 
Västernorrland 
Ånge 
Borgsjö 
Torp 
Timrå 
Timrå 
Hässjö 
Tynderö 
Härnösand 
Härnösands domkyrkoförsamling 
Högsjö 
Häggdånger 
Säbrå 
Hemsö 
Sundsvall 
Sundsvalls Gustav Adolf 
Skönsmon 
Skön 
Alnö 
Sättna 
Selånger 
Stöde 
Tuna 
Attmar 
Njurunda 
Kramfors 
Gudmundrå 
Nora 
Skog 
Bjärtrå 
Styrnäs 
Dal 
Ytterlännäs 
Sollefteå 
Sollefteå 
Multrå 
Långsele 
Ed 
Resele 
Helgum 
Ådals-Liden 
Boteå 
Överlännäs 
Sånga 
Örnsköldsvik 
Arnäs 
Grundsunda 
Jämtland 
Ragunda 
Fors 
Västerbotten 
Umeå 
Umeå stadsförsamling 
Teg 
Ålidhem 
Holmsund 
Hörnefors 
Holmön 
Umeå Maria 
Skellefteå 
Skellefteå Sankt Olov 
Skellefteå Sankt Örjan 
Bureå 
Stödområde 5
Län
Kommun
Församling
Värmland 
Kil 
Boda 
Eda 
Eda 
Järnskog 
Skillingmark 
Köla 
Torsby 
Fryksände 
Vitsand 
Östmark 
Grums 
Värmskog 
Årjäng 
Silbodal 
Sillerud 
Karlanda 
Holmedal 
Blomskog 
Trankil 
Västra Fågelvik 
Töcksmark 
Östervallskog 
Sunne 
Gräsmark 
Lysvik 
Filipstad 
Gåsborn 
Hagfors 
Hagfors 
Ekshärad 
Norra Råda 
Sunnemo 
Arvika 
Arvika Östra 
Arvika Västra 
Stavnäs 
Högerud 
Glava 
Bogen 
Gunnarskog 
Ny 
Älgå 
Mangskog 
Brunskog 
Säffle 
Svanskog 
Långserud 
Dalarna 
Gagnef 
Mockfjärd 
Gagnef 
Floda 
Leksand 
Leksand 
Djura 
Ål 
Siljansnäs 
Rättvik 
Rättvik 
Mora 
Mora 
Sollerön 
Falun 
Svärdsjö 
Enviken 
Gävleborg 
Ockelbo 
Ockelbo 
Ovanåker 
Alfta 
Gävle 
Hamrånge 
Söderhamn 
Söderhamn 
Sandarne 
Skog 
Ljusne 
Söderala 
Bergvik 
Mo 
Trönö 
Norrala 
Bollnäs 
Bollnäs 
Segersta 
Bollnäs 
Hanebo 
Hudiksvall 
Hudiksvall 
Idenor 
Hälsingtuna 
Rogsta 
Njutånger 
Enånger 
Delsbo 
Norrbo 
Forsa 
Hög 
Stödområdesindelning för områden med väsentliga naturliga begränsningar enligt artikel 32.1.b i förordning (EU) nr 1305/2013 Stödområde 6
Län
Kommun
Församling
Stockholm 
Norrtälje 
Björkö-Arholma 
Väddö 
Singö 
Häverö 
Söderby-Karl 
Roslags-Bro 
Vätö 
Uppsala 
Älvkarleby 
Älvkarleby 
Skutskär 
Tierp 
Tolfta 
Tegelsmora 
Tierp 
Västland 
Österlövsta 
Hållnäs 
Östhammar 
Forsmark 
Börstil 
Hökhuvud 
Harg 
Öregrund 
Gräsö 
Skäfthammar 
Film 
Östergötland 
Ydre 
Västra Ryd 
Svinhult 
Jönköping 
Aneby 
Bälaryd 
Bredestad 
Askeryd 
Marbäck 
Frinnaryd 
Lommaryd 
Haurida 
Vireda 
Gnosjö 
Åsenhöga 
Gnosjö 
Mullsjö 
Utvängstorp 
Sandhem 
Nykyrka 
Bjurbäck 
Habo 
Habo 
Gustav Adolf 
Gislaved 
Stengårdshult 
Valdshult 
Öreryd 
Norra Hestra 
Vaggeryd 
Byarum 
Bondstorp 
Tofteryd 
Hagshult 
Åker 
Svenarum 
Jönköping 
Järstorp 
Hakarp 
Norrahammar 
Ölmstad 
Svarttorp 
Järsnäs 
Lekeryd 
Rogberga 
Barnarp 
Ödestugu 
Öggestorp 
Månsarp 
Bankeryd 
Bottnaryd 
Mulseryd 
Angerdshestra 
Norra Unnaryd 
Nässjö 
Nässjö 
Norra Sandsjö 
Bringetofta 
Norra Solberga 
Flisby 
Forserum 
Barkeryd 
Malmbäck 
Almesåkra 
Värnamo 
Fryele 
Sävsjö 
Sävsjö 
Hjärtlanda 
Vrigstad 
Hylletofta 
Skepperstad 
Hjälmseryd 
Stockaryd 
Hultsjö 
Vetlanda 
Vetlanda 
Fröderyd 
Bäckaby 
Ramkvilla 
Södra Solberga 
Korsberga 
Lemnhult 
Näshult 
Björkö 
Nävelsjö 
Lannaskede 
Myresjö 
Eksjö 
Eksjö 
Kråkshult 
Bellö 
Ingatorp 
Hult 
Edshult 
Tranås 
Adelöv 
Kronoberg 
Uppvidinge 
Åseda 
Herråkra 
Lenhovda 
Nottebäck 
Växjö 
Sjösås 
Västra Götaland 
Dals-Ed 
Håbol 
Nössemark 
Dals-Ed 
Töftedal 
Rölanda 
Färgelanda 
Järbo 
Råggärd 
Tranemo 
Mossebo 
Ljungsarp 
Ölsremma 
Dalstorp 
Hulared 
Bengtsfors 
Laxarby 
Vårvik 
Torrskog 
Steneby 
Tisselskog 
Ödskölt 
Bäcke 
Mellerud 
Dalskog 
Herrljunga 
Eriksberg 
Molla 
Od 
Broddarp 
Öra 
Borås 
Brämhult 
Rångedala 
Äspered 
Toarp 
Tärby 
Fristad-Gingri 
Borgstena 
Sandhult 
Ulricehamn 
Ulricehamn 
Kärråkra 
Möne 
Hällstad 
Murum 
Fänneslunda 
Härna 
Södra Ving 
Varnum 
Tvärred 
Marbäck 
Gällstad 
Grönahög 
Strängsered 
Gullered 
Hössna 
Liared 
Kölingared 
Knätte 
Böne 
Kölaby 
Humla 
Blidsberg 
Dalum 
Timmele 
Åmål 
Edsleskog 
Skövde 
Ryd 
Tidaholm 
Härja 
Daretorp 
Velinga 
Vättak 
Falköping 
Floby 
Marka 
Göteve 
Grolanda 
Jäla 
Börstig 
Brismene 
Kinneved 
Vårkumla 
Luttra 
Yllestad 
Vistorp 
Åsarp 
Värmland 
Storfors 
Storfors 
Lungsund 
Munkfors 
Ransäter 
Munkfors 
Sunne 
Sunne 
Västra Ämtervik 
Östra Ämtervik 
Filipstad 
Filipstad 
Brattfors 
Nordmark 
Kroppa 
Örebro 
Hällefors 
Hällefors 
Grythyttan 
Hjulsjö 
Ljusnarsberg 
Ljusnarsberg 
Karlskoga 
Karlskoga 
Nora 
Järnboås 
Viker 
Lindesberg 
Guldsmedshyttan 
Ramsberg 
Västmanland 
Skinnskatteberg 
Skinnskatteberg 
Norberg 
Norberg 
Dalarna 
Smedjebacken 
Norrbärke 
Söderbärke 
Falun 
Falu Kristine 
Grycksbo 
Stora Kopparberg 
Aspeboda 
Vika 
Hosjö 
Sundborn 
Borlänge 
Stora Tuna 
Torsång 
Säter 
Säter 
Stora Skedvi 
Gustafs 
Silvberg 
Hedemora 
Hedemora 
Garpenberg 
Husby 
Ludvika 
Ludvika 
Grängesberg 
Grangärde 
Gävleborg 
Hofors 
Hofors 
Torsåker 
Gävle 
Gävle Heliga Trefaldighet 
Gävle Staffan 
Hedesunda 
Hille 
Valbo 
Gävle Tomas 
Gävle Maria 
Bomhus 
Sandviken 
Sandviken 
Ovansjö 
Järbo 
Årsunda 
Österfärnebo 
Stödområde 7
Län
Kommun
Församling
Stockholm 
Haninge 
Västerhaninge 
Muskö 
Norrtälje 
Norrtälje 
Edebo 
Ununge 
Edsbro 
Fasterna 
Rimbo 
Skederid 
Husby-Sjuhundra 
Malsta 
Lohärad 
Estuna 
Rådmansö 
Frötuna 
Blidö 
Länna 
Uppsala 
Uppsala 
Järlåsa 
Knutby 
Bladåker 
Faringe 
Almunge 
Stavby 
Tuna 
Östhammar 
Östhammar 
Valö 
Alunda 
Ekeby 
Morkarla 
Dannemora 
Södermanland 
Nyköping 
Lästringe 
Flen 
Dunker 
Trosa 
Västerljung 
Östergötland 
Ödeshög 
Trehörna 
Ydre 
Torpa 
Asby 
Sund 
Norra Vi 
Kinda 
Tidersrum 
Kisa 
Boxholm 
Rinna 
Blåvik 
Malexander 
Linköping 
Ulrika 
Motala 
Västra Ny 
Godegård 
Jönköping 
Gnosjö 
Källeryd 
Kävsjö 
Kulltorp del Gnosjö kommun 
Habo 
Brandstorp 
Gislaved 
Gislaved 
Våthult 
Bosebo 
Anderstorp 
Villstad 
Burseryd 
Ås 
Kållerstad 
Reftele 
Jönköping 
Ljungarum 
Värnamo 
Värnamo 
Bredaryd 
Kulltorp del Värnamo kommun 
Kärda 
Hånger 
Forsheda 
Torskinge 
Voxtorp 
Gällaryd 
Rydaholm 
Nydala 
Vetlanda 
Bäckseda 
Näsby 
Stenberga 
Skirö 
Nye 
Alseda 
Ökna 
Karlstorp 
Skede 
Eksjö 
Hässleby 
Mellby 
Höreda 
Tranås 
Säby 
Linderås 
Kronoberg 
Uppvidinge 
Älghult 
Lessebo 
Ekeberga 
Alvesta 
Moheda 
Slätthög 
Mistelås 
Vislanda 
Älmhult 
Härlunda 
Markaryd 
Hinneryd 
Växjö 
Furuby 
Hornaryd 
Drev 
Dädesjö 
Tjureda 
Gårdsby 
Söraby 
Tolg 
Asa 
Aneboda 
Berg 
Ormesberga 
Ör 
Ljungby 
Vittaryd 
Torpa 
Vrå 
Lidhult 
Odensjö 
Tannåker 
Kalmar  
Högsby 
Fagerhult 
Hultsfred 
Lönneberga 
Virserum 
Emmaboda 
Algutsboda 
Nybro 
Hälleberga 
Vimmerby 
Rumskulla 
Pelarne 
Halland 
Hylte 
Långaryd 
Drängsered 
Färgaryd 
Femsjö 
Södra Unnaryd 
Jälluntofta 
Falkenberg 
Gällared 
Krogsered 
Gunnarp 
Fagered 
Älvsered 
Varberg 
Gunnarsjö 
Västra Götaland 
Munkedal 
Sanne 
Krokstad 
Tanum 
Naverstad 
Dals-Ed 
Gesäter 
Färgelanda 
Färgelanda 
Ödeborg 
Torp 
Lerdal 
Rännelanda 
Högsäter 
Vårgårda 
Skogsbygden 
Nårunga 
Ljur 
Ornunga 
Asklanda 
Algutstorp 
Bollebygd 
Töllsjö 
Karlsborg 
Undenäs 
Gullspång 
Hova 
Tranemo 
Tranemo 
Ambjörnarp 
Sjötofta 
Södra Åsarp 
Länghem 
Månstad 
Nittorp 
Bengtsfors 
Ärtemark 
Mellerud 
Gunnarsnäs 
Mark 
Skephult 
Älekulla 
Öxabäck 
Svenljunga 
Svenljunga-Ullasjö 
Holsljunga 
Mjöbäck 
Mårdaklev 
Kalv 
Östra Frölunda 
Håcksvik 
Örsås 
Revesjö 
Redslared 
Sexdrega 
Roasjö 
Hillared 
Herrljunga 
Källunga 
Mjäldrunga 
Skölvene 
Södra Björke 
Jällby 
Grude 
Vesene 
Hov 
Alboga 
Töreboda 
Älgarås 
Borås 
Borås Gustav Adolf 
Dannike 
Ljushult 
Tämta 
Vänga 
Bredared 
Ulricehamn 
Södra Säm 
Finnekumla 
Åmål 
Åmål 
Mo 
Tösse med Tydje 
Fröskog 
Skara 
Öglunda 
Varnhem 
Skövde 
Säter 
Lerdala 
Hjo 
Hjo 
Södra Fågelås 
Tidaholm 
Baltak 
Suntak 
Acklinga 
Falköping 
Trävattna 
Hällestad 
Sörby 
Gökhem 
Ullene 
Vilske-Kleva 
Brunnhem 
Södra Kyrketorp 
Håkantorp 
Gudhem 
Värmland 
Kil 
Stora Kil norra del 
Frykerud 
Storfors 
Bjurtjärn 
Forshaga 
Forshaga 
Nedre Ullerud 
Övre Ullerud 
Grums 
Grums norra del 
Borgvik 
Karlstad 
Väse norra del 
Älvsbacka 
Nyed 
Alster 
Nor 
Kristinehamn 
Rudskoga 
Säffle 
Tveta 
Gillberga 
Kila 
Örebro 
Laxå 
Ramundeboda 
Finnerödja 
Tived 
Hallsberg 
Svennevad 
Degerfors 
Degerfors 
Nysund 
Askersund 
Lerbäck 
Snavlunda 
Nora 
Nora bergsförsamling 
Lindesberg 
Lindesberg 
Västmanland 
Skinnskatteberg 
Hed 
Gunnilbo 
Surahammar 
Sura 
Ramnäs 
Heby 
Västerlövsta 
Huddunge 
Enåker 
Vittinge 
Nora 
Östervåla 
Harbo 
Norberg 
Karbenning 
Sala 
Västerfärnebo 
Fläckebo 
Möklinta 
Fagersta 
Västanfors 
Västervåla 
Köping 
Västra Skedvi 
Dalarna 
Avesta 
Avesta 
By 
Folkärna 
Grytnäs 
Stödområde 8
Län
Kommun
Församling
Stockholm 
Vallentuna 
Kårsta 
Össeby-Garn 
Huddinge 
Huddinge 
Trångsund 
Haninge 
Österhaninge 
Utö 
Ornö 
Norrtälje 
Rö 
Gottröra 
Närtuna 
Riala 
Nynäshamn 
Sorunda 
Torö 
Södermanland 
Gnesta 
Frustuna 
Björnlunda 
Gryt 
Nyköping 
Lid 
Ludgo-Spelvik 
Runtuna 
Tystberga-Bälinge 
Flen 
Lilla Malma 
Östergötland 
Norrköping 
Simonstorp 
Mjölby 
Västra Harg 
Jönköping 
Gislaved 
Gryteryd 
Södra Hestra 
Jönköping 
Jönköpings Kristina 
Värnamo 
Dannäs 
Tånnö 
Kronoberg 
Lessebo 
Lessebo 
Tingsryd 
Urshult 
Alvesta 
Härlöv 
Hjortsberga med Kvenne 
Blädinge 
Västra Torsås 
Älmhult 
Älmhult 
Virestad 
Stenbrohult 
Göteryd 
Pjätteryd 
Hallaryd 
Markaryd 
Traryd 
Växjö 
Växjö domkyrkoförsamling 
Hemmesjö med Tegnaby 
Vederslöv 
Öjaby 
Ljungby 
Ljungby 
Ryssby 
Tutaryd 
Hamneda 
Kånna 
Berga 
Dörarp 
Angelstad 
Annerstad 
Nöttja 
Bolmsö 
Kalmar 
Nybro 
Kråksmåla 
Vimmerby 
Södra Vi 
Gotland 
Gotland 
Lojsta 
Skåne 
Hörby 
Svensköp 
Osby 
Loshult 
Kristianstad 
Huaröd 
Halland 
Hylte 
Torup 
Kinnared 
Halmstad 
Breared 
Västra Götaland 
Munkedal 
Valbo-Ryr 
Hede 
Tanum 
Mo 
Vårgårda 
Siene 
Horla 
Kvinnestad 
Landa 
Karlsborg 
Mölltorp 
Mellerud 
Holm 
Järn 
Erikstad 
Ör 
Skållerud 
Herrljunga 
Bråttensby 
Remmene 
Hudene 
Götene 
Medelplana 
Uddevalla 
Lane-Ryr 
Bäve 
Vänersborg 
Sundals-Ryr 
Frändefors 
Alingsås 
Ödenäs 
Borås 
Borås Caroli 
Åmål 
Ånimskog 
Skara 
Eggby-Istrum 
Skövde 
Berg 
Tidaholm 
Tidaholm västra del 
Falköping 
Ugglum 
Broddetorp 
Värmland 
Karlstad 
Norrstrand 
Östra Fågelvik 
Grava 
Kristinehamn 
Visnum 
Säffle 
Säffle 
Bro 
Örebro 
Lekeberg 
Tångeråsa 
Laxå 
Skagershult 
Stödområde 9
Län
Kommun
Församling
Stockholm 
Vallentuna 
Markim 
Orkesta 
Frösunda 
Vada 
Angarn 
Österåker 
Ljusterö-Kulla 
Värmdö 
Värmdö 
Möja 
Djurö 
Nämdö 
Ingarö 
Gustavsberg 
Järfälla 
Kallhäll 
Huddinge 
Sankt Mikael 
Flemingsberg 
Botkyrka 
Tullinge 
Haninge 
Dalarö 
Tyresö 
Tyresö 
Sollentuna 
Sollentuna 
Södertälje 
Södertälje 
Östertälje 
Tveta västra del 
Överjärna 
Hölö 
Västertälje 
Nacka 
Nacka 
Saltsjöbaden 
Boo 
Sigtuna 
Sankt Olof 
Odensala 
Skepptuna 
Södermanland 
Vingåker 
Västra Vingåker 
Gnesta 
Gåsinge-Dillnäs 
Nyköping 
Tunaberg 
Kila 
Flen 
Flen 
Helgesta-Hyltinge 
Årdala 
Mellösa 
Forssa 
Katrineholm 
Katrineholm 
Nävertorp 
Eskilstuna 
Gillberga 
Lista 
Öja 
Västermo 
Näshulta 
Strängnäs 
Mariefred 
Länna 
Härad 
Östergötland 
Kinda 
Västra Eneby 
Horn 
Hycklinge 
Oppeby 
Hägerstad 
Tjärstad 
Åtvidaberg 
Åtvid 
Grebo 
Värna 
Björsäter 
Yxnerum 
Hannäs 
Gärdserum 
Finspång 
Risinge 
Hällestad 
Regna 
Skedevi 
Valdemarsvik 
Ringarum 
Linköping 
Vist 
Vårdnäs 
Stjärnorp 
Norrköping 
Krokek 
Kvarsebo 
Söderköping 
Börrum 
Jönköping 
Jönköping 
Huskvarna 
Kronoberg 
Lessebo 
Hovmantorp 
Ljuder 
Tingsryd 
Tingsås 
Almundsryd 
Älmeboda 
Linneryd 
Södra Sandsjö 
Väckelsång 
Alvesta 
Alvesta 
Lekaryd 
Skatelöv 
Markaryd 
Markaryd 
Växjö 
Östra Torsås 
Nöbbele 
Uråsa 
Jät 
Kalvsvik 
Tävelsås 
Dänningelanda 
Öja 
Bergunda 
Skogslyckan 
Växjö Maria 
Teleborg 
Ljungby 
Agunnaryd 
Södra Ljunga 
Kalmar 
Högsby 
Fågelfors 
Torsås 
Gullabo 
Mörbylånga 
Segerstad 
Algutsrum 
Hultsfred 
Hultsfred 
Järeda 
Vena 
Emmaboda 
Emmaboda 
Vissefjärda 
Långasjö 
Kalmar 
Karlslunda 
Nybro 
Nybro 
Bäckebo 
Kristvalla 
Madesjö 
Örsjö 
Sankt Sigfrid 
Oskar 
Oskarshamn 
Kristdala 
Döderhult 
Västervik 
Ukna 
Dalhem 
Överum 
Odensvi 
Hallingeberg 
Blackstad 
Vimmerby 
Vimmerby 
Frödinge 
Locknevi 
Djursdala 
Tuna 
Gotland 
Gotland 
Othem 
Fårö 
Bunge 
Rute 
Fleringe 
Hall 
Hangvar 
Hellvi 
Norrlanda 
Viklau 
Sjonhem 
Vänge 
Guldrupe 
Buttle 
Ala 
Kräklingbo 
Anga 
Gammelgarn 
Östergarn 
Tofta 
Sanda 
Väte 
Hejde 
Eksta 
Sproge 
Ardre 
Alskog 
Garde 
Lau 
När 
Burs 
Silte 
Eke 
Näs 
Fide 
Öja 
Hamra 
Vamlingbo 
Blekinge 
Olofström 
Kyrkhult 
Karlskrona 
Flymen 
Sillhövda 
Ronneby 
Backaryd 
Öljehult 
Eringsboda 
Karlshamn 
Ringamåla 
Skåne  
Östra Göinge 
Glimåkra 
Örkelljunga 
Skånes-Fagerhult 
Hörby 
Långaröd 
Äspinge 
Osby 
Osby 
Örkened 
Visseltofta 
Kristianstad 
Linderöd 
Hässleholm 
Farstorp 
Verum 
Vittsjö 
Norra Åkarp 
Hörja 
Röke 
Halland 
Halmstad 
Oskarström 
Slättåkra 
Enslöv 
Laholm 
Hishult 
Knäred 
Falkenberg 
Källsjö 
Ullared 
Varberg 
Nösslinge 
Karl Gustav 
Kungsäter 
Västra Götaland 
Härryda 
Härryda 
Landvetter 
Björketorp 
Stenungsund 
Spekeröd 
Ucklum 
Orust 
Torp 
Sotenäs 
Tossene 
Munkedal 
Foss 
Håby 
Bärfendal 
Svarteborg 
Tanum 
Lur 
Kville 
Bottna 
Ale 
Hålanda 
Kilanda 
Lerum 
Skallsjö 
Östad 
Vårgårda 
Lena-Bergstena 
Fullestad 
Hol 
Kullings-Skövde 
Bollebygd 
Bollebygd 
Karlsborg 
Karlsborg 
Brevik 
Gullspång 
Amnehärad 
Södra Råda 
Lilla Edet 
Åsbräcka 
Ale-Skövde 
Hjärtum 
Mark 
Kinna 
Örby-Skene 
Hyssna 
Fritsla 
Torestorp 
Herrljunga 
Eggvena 
Fölene 
Herrljunga 
Götene 
Västerplana 
Tibro 
Tibro 
Ransberg 
Töreboda 
Beateberg 
Halna 
Göteborg 
Angered 
Lysekil 
Bro 
Uddevalla 
Uddevalla 
Grinneröd 
Forshälla 
Skredsvik 
Herrestad 
Strömstad 
Skee 
Näsinge 
Lommeland 
Hogdal 
Vänersborg 
Vänersborg 
Väne-Ryr 
Brålanda 
Trollhättan 
Trollhättan 
Upphärad 
Rommele 
Fors 
Lextorp 
Götalunden 
Alingsås 
Alingsås 
Långared 
Hemsjö 
Borås 
Seglora 
Kinnarumma 
Mariestad 
Lyrestad 
Skara 
Norra Lundby 
Skärv 
Norra Ving 
Stenum 
Härlunda 
Skövde 
Skövde 
Norra Kyrketorp 
Hagelberg 
Varola 
Forsby 
Sventorp 
Värsås 
Väring 
Binneberg 
Timmersdala 
Vreten 
Hjo 
Mofalla 
Fridene 
Korsberga 
Tidaholm 
Fröjered 
Falköping 
Bjurum 
Värmland 
Hammarö 
Hammarö 
Karlstad 
Karlstads domkyrkoförsamling 
Västerstrand 
Kristinehamn 
Visnums-Kil 
Ölme 
Säffle 
Botilsäter 
Millesvik 
Örebro  
Örebro 
Hovsta 
Lillkyrka-Ödeby 
Lindesberg 
Näsby 
Västmanland 
Köping 
Kolsva Bergslagen 
 
Arboga 
Götlunda 
Stödområde 10
Län
Kommun
Församling
Stockholm 
Järfälla 
Barkarby 
Danderyd 
Danderyd 
Stockholm 
Stockholms stad 
Sundbyberg 
Sundbyberg 
Solna 
Solna 
Råsunda 
Lidingö 
Lidingö 
Vaxholm 
Vaxholm 
Sigtuna 
Sigtuna 
Östergötland 
Valdemarsvik 
Valdemarsvik 
Gryt 
Tryserum 
Östra Ed 
Söderköping 
Sankt Anna 
Kalmar 
Mörbylånga 
Stenåsa 
Glömminge 
Sandby 
Kalmar 
Kalmar domkyrkoförsamling 
Heliga Korset 
Sankta Birgitta 
Två systrar 
Oskarshamn 
Oskarshamn 
Misterhult 
Västervik 
Törnsfall 
Gladhammar 
Västrum 
Västra Ed 
Loftahammar 
Lofta 
Gamleby 
Hjorted 
Borgholm 
Föra 
Alböke 
Löt 
Bredsättra 
Räpplinge 
Högsrum 
Böda 
Högby 
Källa 
Persnäs 
Gotland 
Gotland 
Boge 
Eskelhem 
Västergarn 
Sundre 
Blekinge  
Karlskrona 
Karlskrona stadsförsamling 
Aspö 
Sturkö 
Hasslö 
Skåne  
Svalöv 
Stenestad 
Örkelljunga 
Örkelljunga 
Rya 
Hörby 
Södra Rörum 
Höör 
Tjörnarp 
Perstorp 
Perstorp 
Båstad 
Båstad 
Kristianstad 
Äsphult 
Ängelholm 
Tåssjö 
Hässleholm 
Norra Mellby 
Häglinge 
Matteröd 
Västra Torup 
Halland 
Varberg 
Skällinge 
Grimmared 
Kungsbacka 
Frillesås 
Gällinge 
Idala 
Förlanda 
Västra Götaland 
Härryda 
Råda 
Partille 
Sävedalen 
Stenungsund 
Norum 
Ödsmål 
Tjörn 
Valla 
Stenkyrka 
Klädesholmen 
Orust 
Tegneby 
Röra 
Stala 
Långelanda 
Myckleby 
Sotenäs 
Smögen 
Hunnebostrand 
Tanum 
Tanum 
Fjällbacka 
Svenneby 
Ale 
Nödinge 
Skepplanda 
Starrkärr 
Lerum 
Stora Lundby 
Lilla Edet 
Fuxerna 
Tunge 
Sankt Peder 
Västerlanda 
Mark 
Sätila 
Hajom 
Fotskäl 
Tostared 
Öxnevalla 
Istorp 
Göteborg 
Haga 
Göteborgs domkyrkoförsamling 
Göteborgs Annedal 
Kortedala 
Härlanda 
Göteborgs Vasa 
Göteborgs Johanneberg 
Göteborgs Haga 
Göteborgs Oskar Fredrik 
Göteborgs Masthugg 
Göteborgs Karl Johan 
Örgryte 
Biskopsgården 
Brämaregården 
Högsbo 
Västra Frölunda 
Tynnered 
Bergum 
Göteborgs Sankt Pauli 
Gunnared 
Askim 
Björkekärr 
Mölndal 
Fässberg 
Stensjön 
Kungälv 
Romelanda 
Kareby 
Hålta 
Lysekil 
Lyse 
Brastad 
Uddevalla 
Ljung 
Resteröd 
Bokenäs 
Högås 
Strömstad 
Strömstad 
Tjärnö 
Mariestad 
Ullervad 
Utby 
Ekby 
Låstad 
Enåsa 
Hassle 
Berga 
Skövde 
Frösve 
Stödområdesindelning a för områden som påverkas av särskilda begränsningar enligt artikel 32.1.c i förordning (EU) nr 1305/2013 Stödområde 11
Län
Kommun
Församling
Stockholm 
Österåker 
Österåker-Östra Ryd norra  
Nykvarn 
Turinge södra del 
Uppsala 
Uppsala 
Åkerby västra del 
Bälinge västra del 
Skuttunge västra del 
Björklinge västra del 
Viksta västra del 
Södermanland 
Nyköping 
Tuna södra del 
Lunda södra del 
Eskilstuna 
Husby-Rekarne södra del 
Strängnäs 
Åker södra del 
Gotland 
Gotland 
Gothem östra del 
Rone östra del 
Blekinge 
Karlskrona 
Jämjö skogsbygden 
Ronneby 
Ronneby skogsbygden 
Bräkne-Hoby skogsbygden 
Karlshamn 
Karlshamn 
Hällaryd skogsbygden 
Åryd skogsbygden 
Asarum skogsbygden 
Skåne 
Klippan 
Östra Ljungby östra del 
Ängelholm 
Hjärnarp östra del 
Halland 
Varberg 
Stamnared 
Sällstorp 
Kungsbacka 
Kungsbacka 
Släp 
Onsala 
Västra Götaland 
Stenungsund 
Jörlanda 
Tjörn 
Rönnäng 
Klövedal 
Orust 
Mollösund 
Morlanda 
Sotenäs 
Kungshamn 
Askum 
Mark 
Surteby-Kattunga södra del 
Horred 
Vara 
Norra Vånga östra del 
Göteborg 
Nylöse 
Lundby 
Älvsborg 
Styrsö 
Torslanda 
Björlanda 
Näset 
Mölndal 
Lindome 
Kungälv 
Marstrand 
Harestad 
Torsby 
Lycke 
Solberga 
Lysekil 
Lysekil 
Skaftö 
Uddevalla 
Dragsmark 
Skövde 
Sjogerstad-Rådene östra 
Örebro 
Lekeberg 
Knista Bergslagen 
Kvistbro västra del 
Hallsberg 
Viby skogsbygden 
Örebro 
Lännäs östra del 
Asker skogsbygden 
Västmanland 
Kungsör 
Kung Karl södra del 
Köping 
Odensvi norra del 
Stödområde 12
Län
Kommun
Församling
Stockholm 
Österåker 
Österåker-Östra Ryd norra ö  
Österåker-Östra Ryd södra ö  
Ekerö 
Munsö öar 
Adelsö 
Lovö öar 
Upplands-Bro 
Låssa öar 
Kungsängen-Västra Ryd öar 
Södertälje 
Enhörna öar 
Ytterjärna öar 
Mörkö öar 
Nynäshamn 
Nynäshamn öar 
Ösmo öar 
Uppsala 
Enköping 
Enköpings-Näs öar västra 
Enköpings-Näs öar östra 
Lillkyrka öar 
Vallby öar 
Kungs-Husby öar 
Södermanland 
Nyköping 
Vrena öar 
Katrineholm 
Julita öar 
Eskilstuna 
Kafjärden norra del öar 
Strängnäs 
Ytterselö öar 
Överselö öar 
Trosa 
Trosa-Vagnhärad öar 
Östergötland 
Norrköping 
Östra Stenby öar 
Dagsberg öar 
Östra Husby öar 
Häradshammar öar 
Jonsberg öar 
Rönö öar 
Söderköping 
Skällvik öar 
Mogata öar 
Jönköping 
Jönköping 
Visingsö 
Kalmar 
Torsås 
Söderåkra öar 
Mönsterås 
Mönsterås öar 
Ålem öar 
Kalmar 
Hossmo öar 
Ryssby öar 
Ljungby öar 
Voxtorp öar 
Halltorp öar 
Gotland 
Gotland 
Gothem östra del öar 
Rone östra del öar 
Grötlingbo öar 
Blekinge 
Karlskrona 
Lösen Slättbygden öar 
Kristianopel öar 
Torhamn öar 
Ramdala Slättbygden öar 
Nättraby öar 
Ronneby 
Ronneby Slättbygden öar 
Förkärla öar 
Listerby öar 
Bräkne-Hoby Slättbygden öar 
Karlshamn 
Karlshamn öar 
Hällaryd Slättbygd öar 
Åryd Slättbygden öar 
Mörrum öar 
Sölvesborg 
Sölvesborg öar 
Ysane (ö-del) 
Mjällby öar 
Skåne 
Båstad 
Torekov öar 
Kristianstad 
Trolle-Ljungby öar 
Halland 
Halmstad 
Söndrum öar 
Varberg 
Varberg öar 
Lindberg öar 
Ås öar 
Värö öar 
Kungsbacka 
Släp öar 
Ölmevalla öar 
Hanhals öar 
Onsala öar 
Västra Götaland 
Öckerö 
Öckerö 
Orust 
Käringön 
Gullholmen 
Sotenäs 
Kungshamn öar 
Malmön 
Askum öar 
Göteborg 
Lundby öar 
Styrsö öar 
Torslanda öar 
Björlanda öar 
Styrsö 
Näset öar 
Kungälv 
Harestad öar 
Torsby öar 
Lycke öar 
Solberga öar 
Lysekil 
Lysekil öar 
Mariestad 
Torsö öar 
Värmland 
Kristinehamn 
Kristinehamn öar 
Säffle 
Eskilsäter öar 
Örebro 
Örebro 
Lännäs östra öar 
Västmanland 
Västerås 
Västerås-Barkarö öar 
Kärrbo öar 
Ängsö öar 
F (2016:16). Bilaga 3Möjliga kombinationer av insatser – arealbaserade ersättningar
 
Betesmarker och slåtterängar
Fäbodar
Restaurering av betesmarker och slåtterängar
Vallodling
Skötsel av våtmarker och dammar
Minskat kväveläckage
Skyddszoner
Omställning till ekologisk produktion – växt
Ekologisk produktion – växt
Betesmarker och slåtterängar 
– 
# betesmark* övrig mark 
Fäbodar 
– 
Restaurering av betesmarker och slåtterängar 
– 
Vallodling 
– 
¤ vårbearbetning* övrig mark 
¤ 
¤ 
Skötsel av våtmarker och dammar 
# betesmark* övrig mark 
– 
Minskat kväveläckage 
¤ vårbearbetning* övrig mark 
– 
¤ 
¤ 
Skyddszoner 
– 
Omställning till ekologisk produktion – växt 
¤ 
¤ 
– 
Ekologisk produktion – växt 
¤ 
¤ 
– 
* Insatserna kan kombineras på samma företag men inte på samma mark¤ Insatserna kan kombineras på samma mark# Insatserna kan kombineras på samma mark, under förutsättning att länsstyrelsen bedömer det lämpligt utifrån syftet med båda ersättningarna– Insatserna är inte möjliga att kombinerasMöjliga kombinationer av insatser – djurbaserade ersättningar
 
Omställning till ekologisk produktion – djur
Ekologisk produktion – djur
Hotade husdjursraser
Extra djuromsorg för suggor
Utökad klövhälsovård för mjölkkor
Extra djuromsorg för får
Omställning till ekologisk produktion – djur 
– 
¤ 
¤ 
¤ 
¤ 
Ekologisk produktion – djur 
– 
¤ 
¤ 
¤ 
¤ 
Hotade husdjursraser 
¤ 
¤ 
– 
¤ 
¤ 
¤ 
Extra djuromsorg för suggor 
¤ 
¤ 
¤ 
– 
Utökad klövhälsovård för mjölkkor 
¤ 
¤ 
¤ 
– 
Extra djuromsorg för får 
¤ 
¤ 
¤ 
– 
* Insatserna kan kombineras på samma företag men inte på samma djur¤ Insatserna kan kombineras på samma djur– Insatserna är inte möjliga att kombinera F (2017:1253). Bilaga 4Områden med övergångsstöd
Län
Kommun
Församling
Uppsala 
Uppsala 
Tensta norra del 
Östergötland 
Ödeshög 
Stora Åby södra del 
Ödeshög södra del 
Rök södra del 
Boxholm 
Ekeby 
Åsbo 
Linköping 
Nykil södra del 
Gammalkil södra del 
Jönköping 
Jönköping 
Jönköpings Sofia 
Gränna 
Skärstad 
Kalmar  
Högsby 
Högsby 
Långemåla 
Torsås 
Torsås västra del 
Hultsfred 
Målilla med Gårdveda 
Tveta 
Mörlunda 
Mönsterås 
Mönsterås 
Fliseryd 
Ålem 
Borgholm 
Borgholm 
Egby 
Köping 
Gärdslösa 
Långlöt 
Runsten 
Blekinge 
Olofström 
Jämshög norra del 
Karlskrona 
Lösen skogsbygden 
Augerum skogsbygden 
Ramdala skogsbygden 
Rödeby norra del 
Fridlevstad norra del 
Tving norra del 
Skåne 
Svalöv 
Konga norra del 
Röstånga 
Hörby 
Hörby östra del 
Fulltofta 
Höör 
Höör 
Bosjökloster norra del 
Munkarp 
Hallaröd 
Norra Rörum 
Tomelilla 
Andrarum 
Brösarp 
Klippan 
Klippan östra del 
Vedby 
Färingtofta 
Riseberga 
Båstad 
Förslöv östra del 
Grevie östra del 
Östra Karup skogsbygden 
Eslöv 
Billinge norra del 
Kristianstad 
Djurröd 
Hörröd 
Ängelholm 
Munka-Ljungby östra del 
Tåstarp östra del 
Össjö östra del 
Hässleholm 
Nävlinge 
Brönnestad 
Halland 
Laholm 
Våxtorp skogsbygden 
Hasslöv skogsbygden 
Veinge skogsbygden 
Varberg 
Rolfstorp 
Grimeton skogsbygden 
Västra Götaland 
Mark 
Berghem 
Surteby-Kattunga norra del 
Örebro län 
Lekeberg 
Hidinge Bergslagen 
Örebro 
Tysslinge Bergslagen 
Kil Bergslagen 
Askersund 
Askersund 
Hammar 
F (2016:16). Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 2015:406 1. Denna förordning träder i kraft d. 15 juli 2015.2. De nya bestämmelserna tillämpas även på åtaganden som har påbörjats från och med d. 1 jan. 2015.3. Genom förordningen upphävs förordningen (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för stöd som har beviljats före ikraftträdandet.4. Genom förordningen upphävs förordningen (2014:870) om ansökan om och handläggning av stöd för vissa landsbygdsutvecklingsåtgärder.5. Genom förordningen upphävs förordningen (2015:45) om ansökan om och handläggning av stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder.6. Stödmottagare i områden som anges i bilaga 4 till denna förordning vilka omfattas av bilaga 2 till förordningen (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder, där kompensationsbidrag lämnades enligt artikel 36 a (ii) och som var avgränsade enligt artikel 50.3 a i rådets förordning (EG) nr 1698/2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) under programperioden 2007–2013, men som inte längre ingår i kompensationsområdet, ska fortsatt få ersättning till och med 2018. Ersättning får lämnas med 80 procent 2015, 70 procent 2016, 50 procent 2017 och 20 procent 2018 av stödet som beräknas enligt villkoren i förordningen (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder. Om nedtrappningen ger ett lägre hektarbelopp än 210 kronor, lämnas ändå ersättning med 210 kronor per hektar. Vid beräkning av stöd inom områden som anges i bilaga 4 ska annan mark i tidigare område 1–5:b inte ingå i beräkningen. F (2016:16). 7. Upphävd g. F (2015:571). Av 17 § i förordningen (2014:1101) om EU:s direktstöd för jordbrukare framgår att artikel 9.2 första stycket i förordning (EU) nr 1307/2013 om verksamheter undantagna från direktstöd inte ska gälla jordbrukare som för det föregående året tagit emot högst 5 000 euro i direktstöd. Jordbruksverksamheten ska inte anses obetydlig enligt artikel 9.2 tredje stycket (b) i förordning (EU) nr 1307/2013 om minst 36 hektar åkermark, betesmark eller slåtteräng redovisas innevarande år. 2015:571 Denna förordning träder i kraft d. 15 okt. 2015. 2015:1070 1. Denna förordning träder i kraft d. 15 jan. 2016.2. Förordningen tillämpas dock för tid från och med d. 1 jan. 2015. 2016:16 1. Denna förordning träder i kraft d. 16 febr. 2016.2. Förordningen tillämpas dock för tid från och med d. 1 jan. 2016. 2016:1180 Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2017. 2017:243 1. Denna förordning träder i kraft d. 8 maj 2017.2. De nya bestämmelserna ska tillämpas för tid från och med d. 1 jan. 2017. 2017:1253 Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2018. 2018:124 1. Denna förordning träder i kraft d. 3 april 2018.2. Bestämmelsen i 8 kap. 4 § i den nya lydelsen samt bestämmelserna i bilaga 1 i den nya lydelsen när det gäller ersättningsnivåer för betesmarker och slåtterängar under rubriken Miljö- och klimatvänligt jordbruk (8 kap.) tillämpas dock för tid från och med d. 1 jan. 2018.3. Äldre bestämmelser tillämpas på ansökningar som lämnats in före d. 2 nov. 2017 när det gäller de ersättningsnivåer som anges i bilaga 1 under rubrikerna Grundläggande tjänster och förnyelse av samhällen på landsbygden (6 kap.) och Samarbete (12 kap.). 2018:771 Denna förordning träder i kraft d. 15 juli 2018. 2018:886 Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2018. 2018:1620 Denna förordning träder i kraft d. 16 nov. 2018.