Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (2015:745) om rådet för skydd av Europeiska unionens finansiella intressen

Utkom från trycket den 4 december 2015
utfärdad den 26 november 2015.

1 §

Rådet för skydd av Europeiska unionens finansiella intressen ska främja en effektiv och korrekt användning av EU-relaterade medel och arbeta för att motverka bedrägerier, missbruk och annan oegentlig hantering av sådana medel i Sverige.

Ekobrottsmyndigheten ansvarar för rådets kanslifunktioner.

2 §

Rådet ska

  1. främja samverkan mellan berörda myndigheter för att öka effektiviteten när det gäller att förebygga, upptäcka, utreda och vidta åtgärder vid misstanke om felaktig användning av EU-relaterade medel,

  2. följa utvecklingen inom sitt ansvarsområde och föreslå eller initiera åtgärder för att upprätthålla skyddet för Europeiska unionens finansiella intressen,

  3. vara ett forum för informations- och erfarenhetsutbyte, och

  4. analysera och utvärdera insatserna på området.

3 §

I rådet ska det ingå företrädare för Ekobrottsmyndigheten, Polismyndigheten, Tullverket, Ekonomistyrningsverket, Statens jordbruksverk, Länsstyrelsen i Västerbottens län, Migrationsverket, Tillväxtverket och Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige. Varje myndighet i rådet ska utse en ledamot och en ersättare för honom eller henne. Ekobrottsmyndighetens ledamot är ordförande i rådet.

Rådet får vid behov utse en eller flera ledamöter med särskild sakkunskap som ska medverka i rådets arbete i den utsträckning som ordföranden bestämmer. Rådets sammansättning ska främja utvecklingen av en högt kvalificerad och effektiv samverkan mellan myndigheter och andra aktörer på området.

4 §

Rådet ska senast den 1 september vart tredje år lämna en rapport till regeringen om skyddet av Europeiska unionens finansiella intressen i Sverige. Av rapporten ska det framgå vilka åtgärder som har vidtagits dels för att främja en effektiv och korrekt hantering av EU-relaterade medel, dels för att samordna berörda myndigheters insatser mot bedrägerier, missbruk och annan oegentlig hantering av sådana medel. I rapporten ska det också redovisas hur rådets arbete utvecklats och hur rådet avser att bedriva sitt arbete de tre kommande åren.

SFS 2019:20

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2015:745

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2016.

SFS 2019:20

Denna förordning träder i kraft d. 14 mars 2019.