Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Lag (2015:860) om internationella säkerhetsrätter i lösa saker

Lagens tillämpningsområde

1 §

Denna lag tillämpas på sådana säkerhetsrätter och andra rättigheter som regleras i konventionen om internationella säkerhetsrätter i lösa saker av den 16 november 2001 (Kapstadskonventionen) och protokollet till konventionen om internationella säkerhetsrätter i lösa saker, om särskilda frågor rörande luftfartsobjekt (luftfartsprotokollet).
Lagen tillämpas också, i den utsträckning som följer av konventionen, på sådana säkerhetsrätter och andra rättigheter som har uppkommit enligt annan lag och som omfattas av Sveriges förklaringar till artiklarna 39 och 40 i konventionen. Förklaringarna finns, tillsammans med förklaringar som avser artikel 54.2 i konventionen och artiklarna XII och XIII i protokollet, i Sveriges överenskommelser med främmande makter (SÖ).

Internationella bestämmelser som ska gälla som svensk lag

2 §

Artiklarna 1–16, 18–22, 24–26, 28–38, 41–46 och 60.1 och 60.2 i Kapstadskonventionen ska i originaltexternas lydelse gälla som lag här i landet.
Första stycket gäller inte till den del bestämmelserna uteslutande reglerar registreringsorganet eller de fördragsslutande parternas förpliktelser mot varandra.
Konventionens engelska originaltext finns tillsammans med en svensk översättning som bilaga 1 till denna lag. Texterna på övriga originalspråk - arabiska, franska, kinesiska, ryska och spanska - finns i SÖ. Originaltexterna har samma giltighet.

3 §

Artiklarna I-VII, IX, XII-XVI och XX-XXV i luftfartsprotokollet ska i originaltexternas lydelse gälla som lag här i landet.
Protokollets engelska originaltext finns tillsammans med en svensk översättning som bilaga 2 till denna lag. Texterna på övriga originalspråk - arabiska, franska, kinesiska, ryska och spanska - finns i SÖ. Originaltexterna har samma giltighet.

Kvarhållande av luftfartsobjekt

4 §

I enlighet med Sveriges förklaring avseende artikel 39.1b i Kapstadskonventionen ska 2 och 3 §§ inte hindra att en borgenär med stöd av annan lag kvarhåller eller beslagtar ett luftfartsobjekt till säkerhet för en fordran, om denna fordran grundar sig på tillhandahållandet av offentliga tjänster.

Möjlighet att registrera vissa nationella rättigheter

5 §

I enlighet med Sveriges förklaring avseende artikel 40 i Kapstadskonventionen kan en säkerhetsrätt som uppkommer till följd av ett avgörande om kvarstad, betalningssäkring eller utmätning som meddelats av domstol eller av Kronofogdemyndigheten registreras i det internationella registret. Säkerhetsrätten ska därefter behandlas som en internationell säkerhetsrätt.

En borgenärs rätt att vidta åtgärder utan beslut av domstol

6 §

I enlighet med Sveriges förklaring avseende artikel 54.2 i Kapstadskonventionen får en borgenär vidta åtgärder enligt konventionen eller luftfartsprotokollet utan beslut av domstol, om det inte i någon av överenskommelserna uttryckligen anges att beslut av domstol är nödvändigt.

Reservforum

7 §

Om det finns svensk domsrätt enligt någon av de bestämmelser i Kapstadskonventionen eller luftfartsprotokollet som anges i 2 och 3 §§ och någon annan behörig domstol saknas, är Stockholms tingsrätt behörig.

Tillämpliga bestämmelser i vissa insolvenssituationer

8 §

I en insolvenssituation enligt artikel I.2m i luftfartsprotokollet tillämpas, om gäldenären har sina huvudsakliga intressen i Sverige på så sätt som anges i artikel I.2n, artikel XI alternativ A. Vid tillämpningen får den väntetid som anges i artikeln inte överstiga 60 kalenderdagar.
Avtalsparterna kan genom skriftligt avtal bestämma att första stycket inte ska tillämpas.

Verkan av en registrering av en internationell säkerhetsrätt i rullande järnvägsmateriel

9 §

Träder i kraft: den dag regeringen bestämmer

SFS 2015:860

1. Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.
2. Bestämmelserna i 8 § tillämpas inte i insolvenssituationer som har uppkommit före ikraftträdandet.

SFS 2015:869

Regeringen föreskriver att lagen (2015:860) om internationella säkerhetsrätter i lösa saker ska träda i kraft den 1 april 2016.

SFS 2018:475

1. Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.
2. De nya bestämmelserna i 8 § tillämpas inte i insolvenssituationer som har uppkommit före ikraftträdandet.
Select the term that reflects the relevant nationality registration criterion.