Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Tillkännagivande (2016:104) av ändring i bihang B till fördraget om internationell järnvägstrafik (COTIF)

Fördraget om internationell järnvägstrafik (COTIF) av den 9 maj 1980 i dess lydelse enligt ändringsprotokollet av den 3 juni 1999 har för Sveriges del trätt i kraft den 12 juni 2015. I 2 § lagen (2015:338) om internationell järnvägstrafik föreskrivs bl.a. att originaltexterna av bestämmelserna i bihang A för avtal om internationell transport av resande på järnväg, bihang B för avtal om internationell transport av gods på järnväg, bihang D för avtal om nyttjande av vagnar i internationell järnvägstrafik och bihang E för avtal om nyttjande av infrastruktur i internationell järnvägstrafik ska gälla som svensk lag. De franska och engelska originaltexterna och en översättning till svenska finns intagna som en bilaga till lagen.

Enligt 6 § lagen om internationell järnvägstrafik ska bindande ändringar av fördragets bihang A, B, D eller E som har beslutats av revisionsutskottet inom OTIF gälla i Sverige från och med den dag då ändringen träder i kraft enligt fördraget. Enligt 14 § lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar ska sådana ändringar i internationella överenskommelser kungöras.

Regeringen tillkännager därför att artikel 6.7 i bihang B till fördraget har följande lydelse med verkan från och med den 1 maj 2016.

 

Titre II Conclusion et exécution du contrat de transport 
Title II Conclusion and Performance of the Contract of Carriage 
Avdelning II Ingående och fullgörande av transportavtalet 
Article 6 Contrat de transport 
Article 6 Contract of carriage 
Artikel 6 Transportavtal 
- - -  
- - -  
- - -  
§ 7 En cas d'un transport empruntant le territoire douanier de l'Union européenne ou le territoire, sur lequel est appliquée la procédure de transit commun, chaque envoi doit être accompagné d'une lettre de voiture répondant aux exigen-ces de l'article 7. 
§ 7 In the case of carriage which takes place on the customs territory of the European Union or the territory on which the common transit procedure is applied, each consignment must be accompanied by a consignment note satisfying the requirements of Article 7. 
§ 7 Om en transport passerar genom Europeiska unionens tullområde, eller det område på vilket det gemensamma transiteringsförfarandet tilllämpas, ska varje sändning åtföljas av en fraktsedel som uppfyller kraven i artikel 7. 
- - -  
- - -  
- - -