Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Tillkännagivande (2016:104) av ändring i bihang B till fördraget om internationell järnvägstrafik (COTIF)

Utkom från trycket den 1 mars 2016

beslutat den 18 februari 2016.

Titre II Conclusion et exécution du contrat de transport

 

Title II Conclusion and Performance of the Contract of Carriage

 

Avdelning II Ingående och fullgörande av transportavtalet

 

Article 6 Contrat de transport

 

Article 6 Contract of carriage

 

Artikel 6 Transportavtal

 

 

 

 

§ 7 En cas d'un transport empruntant le territoire douanier de l'Union européenne ou le territoire, sur lequel est appliquée la procédure de transit commun, chaque envoi doit être accompagné d'une lettre de voiture répondant aux exigen-ces de l'article 7.

 

§ 7 In the case of carriage which takes place on the customs territory of the European Union or the territory on which the common transit procedure is applied, each consignment must be accompanied by a consignment note satisfying the requirements of Article 7.

 

§ 7 Om en transport passerar genom Europeiska unionens tullområde, eller det område på vilket det gemensamma transiteringsförfarandet tilllämpas, ska varje sändning åtföljas av en fraktsedel som uppfyller kraven i artikel 7.