Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag (2016:561) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identifieringFörarbeten2016:561Prop. 2015/16:72, bet. 2015/16:TU18, rskr. 2015/16:253.Utkom från trycket den 13 juni 2016utfärdad den 2 juni 2016.Inledande bestämmelser1 §1 §Denna lag kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG, i den ursprungliga lydelsen (EU:s förordning om elektronisk identifiering).Termer och uttryck i lagen har samma betydelse som i EU:s förordning om elektronisk identifiering.Granskning av kvalificerade tillhandahållare av betrodda tjänster2 §2 §Bestämmelser om ackreditering av sådana organ för bedömning av överensstämmelse som i enlighet med artikel 20 i EU:s förordning om elektronisk identifiering ska granska kvalificerade tillhandahållare av betrodda tjänster, finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93 och i lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll.Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter omkrav för ackreditering av organ för bedömning av överensstämmelse,hur bedömningar av överensstämmelse ska göras, ochrapportering av bedömningar av överensstämmelse.Certifiering av anordningar3 §3 §Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om certifiering av anordningar för skapande av kvalificerade elektroniska underskrifter och anordningar för skapande av kvalificerade elektroniska stämplar.Tillsyn4 §4 §Den myndighet som regeringen bestämmer (tillsynsmyndigheten) ska fullgöra tillsynsorganets uppgifter enligt EU:s förordning om elektronisk identifiering och rättsakter som har meddelats med stöd av den förordningen, ochutöva tillsyn över efterlevnaden av denna lag och föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen. 5 §5 §Tillsynsmyndigheten har rätt att på begäran få de upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen. Tillsynsmyndigheten har också rätt att få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen, dock inte bostäder, där verksamhet som står under tillsyn bedrivs.Tillsynsmyndigheten har rätt att få biträde av Kronofogdemyndigheten för tillsyn enligt första och andra styckena. 6 §6 §Tillsynsmyndigheten får meddela de förelägganden och förbud som behövs för efterlevnaden av EU:s förordning om elektronisk identifiering och rättsakter som har meddelats med stöd av den förordningen, ochdenna lag och föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.Förelägganden och förbud får förenas med vite.Tillsynsmyndigheten får bestämma att beslut enligt första stycket ska gälla omedelbart.Avgifter7 §7 §Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten får meddela föreskrifter om skyldighet för tillhandahållare av betrodda tjänster att betala avgift för tillsynsmyndighetens verksamhet enligt denna lag.Överklagande8 §8 §Tillsynsmyndighetens beslut enligt EU:s förordning om elektronisk identifiering och rättsakter som har meddelats med stöd av den förordningen, samt enligt denna lag och föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen, får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 2016:561 1. Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2016.2. Genom lagen upphävs lagen (2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer.3. Bestämmelserna om skadestånd i 14 och 15 §§ i den upphävda lagen gäller dock fortfarande för skada som har åsamkats före upphävandet.EU:s förordning 910/2014 om elektronisk identifiering etc. innehåller i artikel 3 bl.a. följande definitioner:10. elektronisk underskrift: uppgifter i elektronisk form som är fogade till eller logiskt knutna till andra uppgifter i elektronisk form och som används av undertecknaren för att skriva under.11. avancerad elektronisk underskrift: en elektronisk underskrift som uppfyller kraven enligt artikel 26.12. kvalificerad elektronisk underskrift: en avancerad elektronisk underskrift som skapas med hjälp av en kvalificerad anordning för underskriftframställning och som är baserad på ett kvalificerat certifikat för elektroniska underskrifter.Artikel 26 i EU:s förordning 910/2014 har följande lydelse: Artikel 26. Krav med avseende på avancerade elektroniska underskrifter En avancerad elektronisk underskrift ska uppfylla följande krav:Den ska vara unikt knuten till undertecknaren.Undertecknaren ska kunna identifieras genom den.Den ska vara skapad på grundval av uppgifter för skapande av elektroniska underskrifter som undertecknaren med hög grad av tillförlitlighet kan använda uteslutande under sin egen kontroll.Den ska vara kopplad till de uppgifter som den används för att underteckna på ett sådant sätt att alla efterföljande ändringar av uppgifterna kan upptäckas. F (2016:576) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identifiering.