Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2016:615 Utkom från trycket den 13 juni 2016Förordning om ändring i förordningen (2013:145) om stöd för innovativt byggande av bostäder för unga;utfärdad den 2 juni 2016.Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2013:145) om stöd för innovativt byggande av bostäder för unga dels att 16 § ska upphöra att gälla, dels att 5 § ska ha följande lydelse.5 §5 §Stöd enligt denna förordning lämnas som ett stöd av mindre betydelse enligt kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse. De uppgifter som en medlemsstat har enligt artikel 6.1, 6.3 och 6.4 i kommissionens förordning ska utföras av Boverket.1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2016.2. Äldre föreskrifter gäller för register som förs över stöd som lämnats enligt kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006 av den 15 december 2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på stöd av mindre betydelse.På regeringens vägnarPETER ERIKSSONMagnus Corell(Näringsdepartementet)