Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2016:645 Utkom från trycket den 13 juni 2016Lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220);utfärdad den 2 juni 2016.Enligt riksdagens beslutProp. 2015/16:72, bet. 2015/16:TU18, rskr. 2015/16:253. föreskrivs att 1 kap. 9 § stiftelselagen (1994:1220) ska ha följande lydelse.1 kap.9 §9 § Senaste lydelse 2008:86. En handling enligt denna lag som ska vara undertecknad får, om något annat inte anges, undertecknas med en sådan avancerad elektronisk underskrift som avses i artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG, i den ursprungliga lydelsen.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.På regeringens vägnarMORGAN JOHANSSONTorbjörn Malm(Justitiedepartementet)