Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2016:657 Utkom från trycket den 13 juni 2016Lag om ändring i lagen (2013:513) om ersättning för kostnader till följd av vård i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet;utfärdad den 2 juni 2016.Enligt riksdagens beslutProp. 2015/16:139, bet. 2015/16:SoU14, rskr. 2015/16:258. föreskrivsJfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/24/EU av den 9 mars 2011 om tillämpningen av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård, i den ursprungliga lydelsen. att 14 § lagen (2013:513) om ersättning för kostnader till följd av vård i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ska ha följande lydelse.14 §14 §Försäkringskassan prövar, efter ansökan från en patient, frågor om ersättning enligt denna lag.Vid prövningen av ansökan ska särskilt beaktassjukdomens eller skadans karaktär och förväntade utveckling,patientens individuella omständigheter i övrigt, ochom det finns skäl att prioritera hanteringen av ansökan med beaktande av 1 eller 2.Ett beslut om ersättning eller förhandsbesked ska alltid innehålla de skäl som ligger till grund för beslutet.Beslutade ersättningar betalas ut av Försäkringskassan.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.På regeringens vägnarGABRIEL WIKSTRÖMLars Hedengran(Socialdepartementet)