Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Tillkännagivande (2016:1228) av CPV-referensnummer för byggentreprenadkontrakt vid offentlig upphandling

Utkom från trycket den 16 december 2016
beslutat den 8 december 2016.

Vid tillämpningen av lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna, lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner och lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet gäller följande CPV-referensnummer för byggentreprenadkontrakt enligt

  1. Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG, i lydelsen enligt kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2170,

  2. Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster och om upphävande av direktiv 2004/17/EG, i lydelsen enligt kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2171,

  3. Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU av den 26 februari 2014 om tilldelning av koncessioner, i lydelsen enligt kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2172,

  4. Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/81/EG av den 13 juli 2009 om samordning av förfarandena vid tilldelning av vissa kontrakt för byggentreprenader, varor och tjänster av upphandlande myndigheter och enheter på försvars- och säkerhetsområdet och om ändring av direktiven 2004/17/EG och 2004/18/EG, i lydelsen enligt kommissionens förordning (EU) 2015/2340, och

  5. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2195/2002 av den 5 november 2002 om gemensam terminologi vid offentlig upphandling (CPV).

Förteckning över byggentreprenadkontrakt

Om tolkningen skiljer sig åt mellan CPV och Nace, ska CPV-nomenklaturen tillämpas.

Nace Rev. 1

AVDELNING F

BYGGVERKSAMHET

CPV-kod

Huvudgrupp

Grupp

Undergrupp

Benämning

Anmärkning

 

45

 
 
 

Byggverksamhet

 

Omfattar:

 

45000000

 

– nybyggnad, renovering och normal reparation

 

45.1

 
 

Mark- och grundarbeten

 
 

45100000

 

45.11

 

Rivning av hus; markarbeten

 

Omfattar:

 

45110000

 

– rivning och rasering av byggnader och andra anläggningar

 

– röjning av byggplatser

 

markarbeten: schaktning, deponering, nivellering av byggplatser, dikesgrävning, bergrensning, sprängning etc.

 

– iordningställande av gruvarbetsplatser:

 

– avtäckning samt annat iordningställande av ägor och platser som innehåller mineraler

 

Omfattar även:

 

– dränering av byggplatser

 

– dränering av jordbruks- eller skogsbruksmark

 

45.12

 

Markundersökning

 

Omfattar:

 

45120000

 

– provborrning och tagning av kärnprov för byggande, för geofysiska, geologiska eller liknande ändamål

 

Omfattar inte:

 

– borrning av källor för produktion av råpetroleum eller naturgas, se 11.20

 

– brunnsborrning, se 45.25

 

– schaktsänkning, se 45.25

 

– spårning av olje- och naturgasfält, utförande av geofysiska, geologiska och seismiska undersökningar, se 74.20

 

45.2

 
 

Bygg- och anläggningsarbeten

 
 

45200000

 

45.21

 

Uppförande av hus och andra byggnadsverk

 

Omfattar:

 

45210000

utom: 45213316 45220000 45231000 och 45232000

 

– byggande av alla slags byggnader, byggande av anläggningar inom väg- och vattenbyggnad o.d.

 

– broar, inklusive sådana för upphöjda vägar, viadukter, tunnlar och tunnelbanor

 

– rörledningar för fjärrtransport, fjärrnät för el och telekommunikation

 

– rörledningar i tätort, tätortsnät för el och telekommunikation

 

– därmed förknippade arbeten

 

– montering och uppförande på plats av monteringsfärdiga byggnader

 

Omfattar inte:

 

– tjänster i anslutning till råpetroleum- och naturgasutvinning, se 11.20

 

– uppförande av kompletta monteringsfärdiga byggnader av egentillverkade delar av annat material än betong, se huvudgrupperna 20, 26 och 28

 

– anläggning av stadion, simbassänger, idrottshallar, tennisbanor, golfbanor eller andra idrottsanläggningar, exklusive uppförande av byggnader, se 45.23

 

– bygginstallationer, se 45.3

 

– slutbehandling av byggnader, se 45.4

 

– arkitektverksamhet och teknisk konsultverksamhet, se 74.20

 

– projektledning för byggande, se 74.20

 

45.22

 

Takarbeten

 

Omfattar:

 

45261000

 

– byggande av tak

 

– taktäckning

 

– impregnering

 

45.23

 

Anläggning av vägar, flygfält och idrottsanläggningar

 

Omfattar:

 

45212212 och DA03 45230000

utom: 45231000 45232000 och 45234115

 

– anläggning av vägar, gator samt andra kör- och gångvägar

 

– anläggning av järnvägar

 

– anläggning av start- och landningsbanor på flygfält

 

– anläggning av stadion, simbassänger, idrottshallar, tennisbanor, golfbanor eller andra idrottsanläggningar, exklusive uppförande av byggnader

 

– målning av vägmarkeringar och markeringar på parkeringsplatser

 

Omfattar inte:

 

– förberedande markarbeten, se 45.11

 

45.24

 

Vattenbyggnad

 

Omfattar:

 

45240000

 

– anläggning av:

 

– vattenleder, hamn- och flodarbeten, småbåtshamnar (marinor), slussar etc.

 

– dammar, diken o.d.

 

– muddring

 

– undervattensarbete

 

45.25

 

Andra bygg- och anläggningsarbeten

 

Omfattar:

 

45250000

45262000

 

– bygg- eller anläggningsverksamhet som är specialiserad inom något för olika slags konstruktioner gemensamt område och fordrar specialistkompetens eller specialutrustning:

 

– grundläggning inklusive pålning

 

– borrning och byggande av brunnar, schaktsänkning

 

– uppförande av icke egentillverkade stålelement

 

– bockning av stål

 

– murning och stenläggning

 

– resning och nedmontering av byggnadsställningar och arbetsplattformar, inklusive uthyrning av byggnadsställningar och arbetsplattformar

 

– uppförande av skorstenar och industriugnar

 

Omfattar inte:

 

– uthyrning av byggnadsställningar utan resning och nedmontering, se 71.32

 

45.3

 
 

Bygginstallationer

 
 

45300000

 

45.31

 

Elinstallationer

 

Omfattar:

 

45213316 45310000

utom: 45316000

 

– installation i byggnader och andra anläggningar av:

 

– elkablar och elarmatur

 

– telekommunikationssystem

 

– elvärmesystem

 

– antenner

 

– brandlarm

 

– tjuvlarm

 

– hissar och rulltrappor

 

– åskledare etc.

 

45.32

 

Isoleringsarbeten

 

Omfattar:

 

45320000

 

– installation i byggnader och andra anläggningar av värme-, ljud- eller vibrationsisolering

 

Omfattar inte:

 

– impregnering, se 45.22

 

45.33

 

VVS-arbeten

 

Omfattar:

 

45330000

 

– installation i byggnader och andra anläggningar av:

 

– vattensystem samt sanitetsutrustning

 

– gasarmaturer

 

– värme-, ventilations-, kyl- och luftkonditioneringsutrustning inklusive ledningar

 

– sprinklersystem

 

Omfattar inte:

 

– installation av elvärmesystem, se 45.31

 

45.34

 

Andra bygginstallationer

 

Omfattar:

 

45234115

45316000

45340000

 

– installation av belysnings- och signalsystem till vägar, järnvägar, flygfält och hamnar

 

– installation i byggnader och andra anläggningar av andra armaturer och anordningar

 

45.4

 
 

Slutbehandling av byggnader

 
 

45400000

 

45.41

 

Puts-, fasad- och stuckatörsarbeten

 

Omfattar:

 

45410000

 

– anbringande på byggnader och andra anläggningar av invändig eller utvändig puts och stuck inklusive närstående material för putsning

 

45.42

 

Byggnadssnickeriarbeten

 

Omfattar:

 

45420000

 

– installation av icke egentillverkade dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar, kök med fast inredning, trappor, butiksinredning o.d., av trä eller andra material

 

– invändig slutbehandling såsom arbete med tak, väggbeklädnader av trä och flyttbara skiljeväggar

 

Omfattar inte:

 

– läggning av parkett och andra golvbeläggningar av trä, se 45.43

 

45.43

 

Golv- och väggbeläggningsarbeten

 

Omfattar:

 

45430000

 

– läggning, uppsättning eller fastsättning i byggnader och andra anläggningar av:

 

– vägg- eller golvplattor av keramiskt material, betong eller huggen sten

 

– parkett och andra golvbeläggningar av trä

 

– mattor samt golvbeläggningar av linoleum, inklusive av gummi eller plast

 

– terrazzo-, marmor-, granit- eller skiffergolv eller -väggar

 

– tapeter

 

45.44

 

Måleri- och glasmästeriarbeten

 

Omfattar:

 

45440000

 

– invändig och utvändig målning av byggnader

 

– målning av anläggningar inom väg- och vattenbyggnad o.d.

 

– installation av glas, speglar etc.

 

Omfattar inte:

 

– installation av fönster, se 45.42

 

45.45

 

Annan slutbehandling av byggnader

 

Omfattar:

 

45212212 och DA04

45450000

 

– installation av privata simbassänger

 

– rengöring med ånga, blästring och liknande behandling av fasader

 

– annan slutbehandling av byggnader

 

Omfattar inte:

 

– invändig rengöring av byggnader och andra konstruktioner, se 74.70

 

45.5

 
 

Uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner med förare

 
 

45500000

 

45.50

 

Uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner med förare

 

Omfattar inte:

 

45500000

 

– uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner samt

 

– utrustning utan förare, se 71.32

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2016:1228

(Utkom d. 16 dec. 2016.)

Detta tillkännagivande ersätter tillkännagivandet (2011:1038) av CPV-referensnummer för byggentreprenadkontrakt vid offentlig upphandling.