Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2017:245 Utkom från trycket den 11 april 2017Lag om ändring i lagen (1994:1708) om EU:s förordningar om strukturstöd och om stöd till utveckling av landsbygden;utfärdad den 30 mars 2017.Enligt riksdagens beslutProp. 2016/17:56, bet. 2016/17:JuU22, rskr. 2016/17:188. föreskrivs att det i lagen (1994:1708) om EU:s förordningar om strukturstöd och om stöd till utveckling av landsbygdenSenaste lydelse av lagens rubrik 2015:267. ska införas en ny paragraf, 4 a §, av följande lydelse.4 a §4 a §Bestämmelserna i 3 och 4 §§ denna lag ska inte tillämpas vid kontroller och inspektioner på plats som genomförs enligt lagen (2017:244) om kontroller och inspektioner på plats av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning.Denna lag träder i kraft den 1 maj 2017.På regeringens vägnarSVEN-ERIK BUCHTJacob Wichmann(Näringsdepartementet)