Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i lagen (1994:1709) om EU:s förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken;

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att det i lagen (1994:1709) om EU:s förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken2 ska införas en ny paragraf, 7 a §, av följande lydelse.

7 a §

Bestämmelserna i 6 och 7 §§ denna lag ska inte tillämpas vid kontroller och inspektioner på plats som genomförs enligt lagen (2017:244) om kontroller och inspektioner på plats av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning.

SFS 2017:246

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2017.
På regeringens vägnarSVEN-ERIK BUCHTJacob Wichmann(Näringsdepartementet)
Prop. 2016/17:56, bet. 2016/17:JuU22, rskr. 2016/17:188.
Senaste lydelse av lagens rubrik 2016:825.