Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2017:270 Utkom från trycket den 20 april 2017Lag om ändring i lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion;utfärdad den 6 april 2017.Enligt riksdagens beslutProp. 2016/17:80, bet. 2016/17:MJU18, rskr. 2016/17:198. föreskrivs att 26 § lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion ska ha följande lydelse.26 §26 §Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om undantag från de EU-förordningar som anges i 1 §,särskilda ekologiska produktionsregler,hur sådan kontroll som avses i 2 § första stycket ska bedrivas, ochskyldighet för en kommun eller ett kontrollorgan att lämna uppgifter till en kontrollmyndighet.Regeringen får meddela föreskrifter om skyldighet för ett kontrollorgan att offentliggöra uppgifter om ekologiska aktörer.Denna lag träder i kraft den 1 maj 2017.På regeringens vägnarSVEN-ERIK BUCHTMaria Wetterling(Näringsdepartementet)